Общи положенияДата22.07.2016
Размер92.45 Kb.
#497
НАРЕДБА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЕТНИЦА
ГЛАВА І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Чл. 1 (пром. и доп. с решение № 105/27.11.2012 г. на ОбС-Летница) Наредбата регламентира реда , начина и условията за отглеждане на селскостопански животни и птици в регулационните граници на гр. Летница, населените места и кметствата в община Летница и територията извън регулацията на населените места.

Чл. 2. (пром. и доп. с решение № 105/27.11.2012 г. на ОбС-Летница) На територията на община Летница се разрешава отглеждането на селскостопански животни при стриктно спазване на нормативната уредба по устройство на територията, ветеринарномедицинските и санитарно-хигиенните изисквания за опазване на околната среда

Чл. 3 Разпоредбите на настоящата Наредба са задължителни за всички физически и юридически лица, които живеят, временно пребивават или управлението, на които е на територията на Община Летница.

Чл. 4 Според мястото на отглеждане, територията на общината се районира както следва:

1. Градски район – територията на гр.Летница

2. Селски райони – територията на селата в Община Летница включени в строителната граница на населеното място в общината

3.Територията извън регулацията на населените места.

Чл. 5 Собствениците на животни :

1. Предоставят животните за идентификация, имунизация и диагностични изследвания на органите по ЗВМД;

2. Съхраняват здравните ветеринарномедицински паспорти на притежаваните от тях животни ;

3. Уведомяват незабавно обслужващият ги ветеринарен лекар за промени в здравословното състояние на животните и осигуряват животните за преглед.

ДОПУСТИМИ НОРМИ ЗА БРОЙ И ВИД НА ОТГЛЕЖДАНИТЕ ЖИВОТНИ В ЗАВИСИМОСТ ОТ МЯСТОТО ИМ НА ОТГЛЕЖДАНЕ

Чл. 6 Разрешеният брой отглеждани селскостопански животни и птици в населените места на Община Летница, в урегулирани поземлени имоти, в това число и собствени, при спазване на санитарно-хигиенните изисквания, е както следва:

1. до пет едри преживни животни и приплодите им до едногодишна възраст;

2. до десет овце майки или кози майки с приплодите им до 6-месечна възраст;

3. до три броя еднокопитни и техните приплоди до едногодишна възраст;

4. до пет прасета за угояване;

5. до тридесет заека с приплодите;

6. до 100 възрастни птици

7. до 150 бройлера

Чл. 7 Отглеждането на по-голям брой животни от цитираните в чл.6 става след писмено съгласие на Кмета на Община Летница.

Чл. 8(отменя се с решение № 105/27.11.2012 г. на ОбС-Летница)

Чл.9 (отменя се с решение № 105/27.11.2012 г. на ОбС-Летница)

Чл.10 (пром. и доп. с решение № 105/27.11.2012 г. на ОбС-Летница) На територията извън регулация на селищата се разрешава отглеждането на всички видове селскостопански животни с разрешението на съответните административни и специализирани органи и в съответствие с нормативната уредба по устройство на територията, ветеринарномедицинските и санитарно-хигиенните изисквания за опазване на околната среда.

Чл.11 Отглеждането на пчелни семейства да става в съответствие с разпоредбите на Закона за пчеларството, при извършена задължителна регистрация в кметството.
РЕД , НАЧИНИ И УСЛОВИЯ НА ОТГЛЕЖДАНЕ
Чл. 12 (пром. и доп. с решение № 105/27.11.2012 г. на ОбС-Летница) (пром. и доп. с решение № 105/27.11.2012 г. на ОбС-Летница)

чл.13Собствениците, които притежават временно или постоянно животни, са длъжни да декларират /регистрират/в кметството вида и броя на притежаваните животни и настъпилите промени в числеността им, в срок до три работни дни за новопостъпилите и напуснали обекта животни, до седем дни за новородени свине, едри преживни, дребни преживни и еднокопитни животни съгласно изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

чл. 14 Стопаните са длъжни да не им причиняват болка и страдание и да не ги изоставят.

чл.15 Собствениците на животни са длъжни в тридневен срок да представят на ветеринарния лекар, който обслужва животновъдния обект, ветеринарномедицинско свидетелство за придобитите животни, а за едрите преживни и еднокопитни животни ветеринарномедицински паспорт, да съхраняват дневник за проведени лечебно-профилактични мероприятия да не ги изоставят, да съхраняват ветеринарномедицинските паспорти на притежаваните от тях животни, да се грижат за здравето им, да спазват изискванията за придвижване и транспортиране на животни и изискванията за защита и хуманно отношение към тях.

чл.16 (отменя се с решение № 105/27.11.2012 г. на ОбС-Летница)

чл. 17 /1/(пром. и доп. с решение № 105/27.11.2012 г. на ОбС-Летница) Отглеждането на селскостопански животни да се извършва в стопански сгради и постройки, отговарящи на следните изисквания :1. Три метра/3/ метра от дворищно-регулационната линия, при условие, че отпадните води се отвеждат в собствения парцел, включени в канализацията.

2. Шест /6/ метра от жилищни сгради, находящи се в дворното място, както и от сградите в съседните имоти.

/2/ Сградите и постройките трябва да отговарят на следните изисквания:

А/ Разрешен режим на застрояване на стопански постройки за отглеждане на селскостопански животни;

В/ Водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване и измиване;

С/ Заустване на отпадъчните води в канализационната мрежа;

Д/ Редовно почистване , измиване, дезинфекциране;

Е/ Склад /помещение / за фуражите;

Ж/ Ежедневно почистване

/3/ При липса на канализационна мрежа и разрешение се изгражда торище и изгребна яма в имота, отстоящи на 3 метра от границите на имота.

/4/. При невъзможност за спазване на разстоянията по ал.1 , т.1 и т. 2 е необходимо нотариално заверена декларация за съгласие от съответния /те/ съсед /и/.

/5/. На разстояние 50 метра от административни сгради, детски ясли и градини, болнични заведения.

/6/ Торовата маса от личните стопанства се събира в циментова шахта - торище, което се почиства периодично, а торовата маса се използва по начин непозволяващ замърсяване на околната среда.

/7/Собствениците на животни се задължават ежемесечно да дезинфекцират помещенията, периодично да правят дератизация / комплекс от методи за унищожаване на вредни гризачи, девастация / комплекс от методи за борба с паразитните болести, дезодорация / комплекс от методи за неутрализиране на неприятните миризми/ с препарати разрешени от Закона за ветеринарномедицинска дейност.

/8/ Забранява се движението на впрегатни животни по улиците на града без поставени специални престилки.

ЧЛ. 18/1/ Стопанските сгради – обор, яхър и други трябва да се изграждат, разполагат и оборудват по предварително изготвен и одобрен проект така, че да отговарят на зоохигиенните и ветеринарномедицински изисквания, както и на условията Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и не замърсяват околните терени, подпочвените и повърхностни води и въздуха./2/ Към селскостопанските ферми задължително се изграждат съоръжения, пречистващи отпадните води.

/3/ (пром. и доп. с решение № 105/27.11.2012 г. на ОбС-Летница) Домакинствата , които отглеждат селскостопански животни, следва да имат в дворовете си изградени места за временно съхраняване на тора, при спазване на отстоянията, цитирани в чл. 17, ал.1.

/4/ Ежедневно да се изнася торовата маса от помещението на определено за целта място в рамките на парцела.

/5/ Торовата маса да се съхранява в завързани плътни полиетиленови торби и да се изво зва периодично , а при необходимост ежедневно извън границите на парцела от собственика на животните на определени за целта от кмета на населеното място торища след превишаване на 0.5 куб.м.

/6/ Отглеждането на птици и зайци в града да се извършва само в птичарници и зайчарници.

чл. 19. Събирането и извозването на животински трупове се извършва от собствениците до трупосъбирателни площадки, а до екарисажа – със специализирани автомобили на екарисажа.

Чл.20 Ветеринарните лекари, които упражняват ветеринарномедицинска практика в Община Летница, са длъжни:

1. Да предприемат ограничени мерки и да уведомят незабавно кмета на общината и кметствата при съмнения и възникване на епизоотии или при поява на масова смъртност при животните;

2. Да уведомят незабавно кмета на община Летница и кметствата за установени нарушения при трупосъбиране и загробване на животните ;

3. (пром. и доп. с решение № 105/27.11.2012 г. на ОбС-Летница) Да водят регистър на обслужваните животни.

ЧЛ. 21/1/Собствениците на животни отговарят за опасното поведение на животните застрашаващо здравето на хората или други животни.

/2/ да се грижат за животните и да не ги изоставят .

/3/ да съобщават на държавните ветеринарномедицински органи за животни показващи съмнителни признаци за бяс .

ЧЛ.22/1/ Забранява се:1. Отглеждането на селскостопански животни и птици в постройки и условия, неотговарящи на ветеринарномедицинските и хигиенни норми.

2. Изграждането на съоръжения за временно лагеруване и почивка на селскостопански животни върху зелени площи и други площи общинска или държавна собственост в строителните граници на населените места. 3. Пускането и преминаването на селскостопански животни през сметища и торища.

4. Отглеждането на животни на сметищата .

5. Използването на нестериализирани отпадъчни продукти за храна на животните;

6. Пускането и пашата на животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения и други места определени с разпореждане на съответните административни органи.

7. Пускането свободно на птици, кучета и други домашни животни, както извеждането и разхождането на любителски, луксозни и други кучета без намордник и поводи.

Кучетата могат да бъдат разхождани само на места, определени от общинска администрация и кметовете, при спазване на санитарнохигиенните изисквания.
ЧЛ.23 /1/Кметовете на населени места и кметски наместници и със съдействието на органите на полицията и санитарно-хигиенните органи определят със заповед:

1. терените за паша, маршрутите за придвижване на животни до тях и местата за депониране на тора, когато това се прави извън личния двор на стопаните на селскостопански животни;

2.Сборните пунктове, където се събират животните , които се извеждат на паша с пастир;

3. Улиците, по които не може да преминава добитък /едър и дребен/, извеждан на паша;

4. Часовия график и маршрутите в населеното място за преминаването на стадата.

/2/ Забранява се движението на животни извън определеното по ал.1 време, сборен пункт, улици, часови график и маршрут .


АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ЧЛ.24 (пром. и доп. с решение № 105/27.11.2012 г. на ОбС-Летница) Контролни органи по смисъла на Наредбата са кметът на община Летница, кметовете на кметства или упълномощените от кмета на общината длъжностни лица.

ЧЛ. 25 В изпълнение на своите правомощия контролните органи дават предписания за отстраняването на констатираните нередности като определят срок за отстраняването им.

/1/ За констатирани нарушения по настоящата Наредба на нарушителите се налагат: на физически лица - глоби от 50 лв., на еднолични търговци и юридически лица – имуществена санкция в размер на 50 лева , а при повторни нарушения глоба и санкция от 100 до 500 лв. ;

/2/ Наказанията по предходната алинея се налагат, ако за извършеното нарушение не се предвижда по-тежко наказание по друг нормативен акт.

/3/ При неизпълнение на дадени преди това предписания, съгласно чл.37 от ЗАНН контролните органи съставят актове, въз основа на които съгласно чл.22, ал.4 от ЗМСМА се издават наказателни постановления от кмета на общината или негов заместник, съгласно предвидените чл.25, ал.1 наказания .

ЧЛ. 26 При установяване на нерегистрирано животно собственикът се наказва с глоба или имуществена санция по чл.25, ал.1, като му се дава писмено предписание за извършване на регистрация в едноседмичен срок.

ЧЛ. 27 При подадени писмени сигнали за агресивно куче на известен адрес на отглеждане, се извършва съвместна проверка от служител от Общинската администрация и със съдействието на представител на Полицейски участък. При доказани данни за агресивно поведение на куче на обществено място на собственика се налага глоба на физическите лица в резмер на 100 лв. или имуществена санкция на ЕТ и юридически лица в размер на 100 лв.

ЧЛ. 28 (пром. и доп. с решение № 105/27.11.2012 г. на ОбС-Летница) При подадени писмени сигнали за агресивно куче на неизвестен адрес на отглеждане общинска администрация се обръща за съдействие за установяване на адреса на собственика към Полицейския участък. При установяване на адреса се процедира по реда на чл. 27 от настоящата наредба.

ЧЛ. 29 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда на Закона за административните нарушения и наказания/ЗАНН/.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :

§1 По смисъла на наредбата :1."Селскостопански животни"са едри и дребни преживни животни, свине, птици, еднокопитни /коне, магарета и техните хибриди/;

2. "Едри преживни животни" са говеда и биволи;

3. "Дребни преживни животни" са овце и кози;

4. "Еднокопитни животни" са коне и магарета и техните хибриди

5. "Птици" са кокошки,пуйки,патици,гъски,гълъби,яребици,пътпъдъци,токачки,пауни

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§2. (пром. и доп. с решение № 105/27.11.2012 г. на ОбС-Летница) Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21, ал.1 , Т. 13, Т. 23 , АЛ. 2 от ЗМСМА, във връзка със ЗЗЖ, ЗВМД, Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти и е приета с решение № 368 от Протокол № 42/ 20.12.2010 г. от заседание на общински съвет, променена и допълнена с решение №105 от Протокол №16/27.11.2012 г.; променена и допълнена с решение №44 от протокол № 05/26.02.2016 г.

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на Кмета на Община Летница;§ 4. Наредбата влиза в сила след влизане на решението за приемането й на ОбС в законна сила

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
docs -> Информационен бюлетин за правото на европейския съюз в областта на въздушния транспорт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница