Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република БългарияДата22.07.2016
Размер331.64 Kb.
#562
ТипЗакон
Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
(обн., ДВ, бр. 12 от 2000 г., изм., бр. 111 от 2001 г., изм. и доп., бр. 24 от 2004 г., изм., бр. 70 от 2004 г., изм. и доп., бр. 11 от 2005 г.; бр. 45 от 2005 г.; доп., бр. 87 от 2005 г., изм., бр. 88 от 2005 г., доп., бр. 94 от 2005 г., изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 104 от 2005 г., изм., бр. 30 от 2006 г., бр. 36 от 2006 г., изм. и доп., бр. 43 от 2006 г., изм., бр. 65 от 2006 г., доп., бр. 99 от 2006 г., изм., бр. 108 от 2006 г., изм. и доп., бр. 41 от 2007 г., бр. 54 от 2007 г., бр. 109 от 2007 г., изм., бр. 67 от 2008 г., изм. и доп., бр. 71 от 2008 г., бр. 98 от 2008 г., изм., бр. 108 от 2008 г., доп., бр. 47 от 2009 г., изм. и доп., бр. 81 от 2009 г., изм., бр. 61 от 2010 г., изм. и доп., бр. 88 от 2010 г., изм., бр. 23 от 2011 г., доп., бр. 32 от 2012 г., изм., бр. 53 от 2012 г.)

§ 1. В чл. 4, ал. 1 в края на текста точката се заменя със запетая и се добавя „съответно в „Известие до корабоводителите”, издавано от Изпълнителна агенция „Морска администрация“.
§ 2. Създават се чл. 52а – 52г:

„Чл. 52а. (1) По предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и съответния ресорен министър, въз основа на одобрен подробен устройствен план, с решение на Министерския съвет върху морското дъно и неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море може да се учреди право на строеж за изграждане или разширение, както и за експлоатация на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура.

(2) Правото на строеж по ал. 1 се учредява, когато това е необходимо за изграждане или разширение на национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост или за трайно задоволяване на обществени потребности, без търг или конкурс, в полза на община или инвеститор, притежаващ сертификат за инвестиции клас А.

(3) Правото на строеж се учредява възмездно. Министърът на регионалното развитие и благоустройството възлага на независим оценител да изготви оценка на правото на строеж в срок от 1 месец от влизане в сила на заповедта за одобряване на подробен устройствен план по чл. 52б и уведомява заинтересуваните лица за изготвената оценка.

Чл. 52б. (1) Подробният устройствен план по чл. 52а, ал. 1 се изработва като парцеларен план, с който се определят:

1. трасето на подводния линеен обект на техническата инфраструктура;

2. точката или точките на свързване на подводния линеен обект към обекти, разположени на сушата;

3. разположението и границите на установената около подводния линеен обект зона за безопасност.

(2) Изработването на подробните устройствени планове по ал. 1, както и на техните изменения, се разрешава от министъра на регионалното развитие и благоустройството съгласувано с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, министъра на околната среда и водите, министъра на отбраната, министъра на вътрешните работи, министъра на икономиката, енергетиката и туризма и министъра на културата.

(3) Проектите на подробни устройствени планове по ал. 1, както и на техните изменения, се съгласуват с лицата по ал. 2 преди внасянето им за приемане и одобряване.

(4) Проектът на подробен устройствен план се приема от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и се одобрява със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се обнародва в „Държавен вестник”.

Чл. 52в. (1) Обектите по чл. 52а, ал. 1 се изграждат въз основа на одобрени инвестиционни проекти без да се променя предназначението на недвижимия имот, в който се извършва строителството.

(2) Инвестиционните проекти за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура се изработват във фаза технически или работен проект и се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с лицата по чл. 52б, ал. 2.

(3) Разрешението за строеж се издава от министъра на регионалното развитие и благоустройството.

(4) При строителството и поддържането на обектите по чл. 52а, ал. 1 се прилагат специалните правила на този закон, на Кодекса на търговското корабоплаване и на подзаконовите актове по тяхното прилагане относно използваните технически средства, съгласуването на строителните графици, извършването на водолазна и всякаква друга подводна дейност и навигационното осигуряване на зоната на хидротехническо строителство.

Чл. 52г. (1) Предназначението на обектите по чл. 52а, ал. 1 не може да се променя.

(2) Когато правото на строеж по чл. 52а, ал. 1 е учредено в полза на община, изграденият подводен линеен обект на техническата инфраструктура е публична общинска собственост, която не може да бъде променяна в частна.”.
§ 3.В Глава втора „Морски пространства на Република България” внаименованието на Раздел VIII „Безопасност на корабоплаването“ след думата „Безопасност” се добавя „и сигурност”.
§ 4.В чл. 60а се правят следните изменения:

1.Алинея 2 се изменя така:

„(2) Министерският съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията определя с наредба условията и реда за постигане на сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони.”;2.В ал. 3 думата „упълномощено” се заменя с „оправомощено”;

3.Алинея 3 се изменя така:

„(3) С наредбата по ал. 2 се определят и условията и редаза работа с информацията, съдържаща се в оценките на сигурността и в плановете за сигурност на корабите, пристанищата и пристанищните райони, както и в докладите за начина на извършване на оценките на сигурността на пристанищата и пристанищните райони,както и защитата й от нерегламентиран достъп.”.


§ 5. В чл. 60б думата „упълномощено“ се заменя с „оправомощено“.
§ 6.В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:

1.Алинея 1 се отменя;

2.В ал. 2 думата „във” се заменя с „в териториалното море,”, а в края на текста точката се заменя със запетая и се добавя „освен в случаите, в които това е възложено на Министерството на отбраната.”.
§7.В чл. 63 се правят следните изменения и допълнения:

1.Създават се нови ал. 3 – 5:

„(3) Подводните линейни обекти на техническата инфраструктура по чл. 52а, ал. 1 се изграждат извън признатите и имащи съществено значение за корабоплаването пътища и извън зоните, осигуряващи рекреационната функция на крайбрежието или производството на аквакултури.

(4) Около подводните линейни обекти на техническата инфраструктура по чл. 52а, ал. 1 се установяват зони за безопасност, чиито граници се определят по реда на ал. 2. Трасетата на обектите и зоните за безопасност се обозначават с навигационни знаци и се нанасят на навигационните карти.

(5) В зоните за безопасност по ал. 2 и 4 се забранява:

1. заставане на котва, освен на кораби, използвани за целите на експлоатацията, поддържането и контрола на съоръженията по ал. 1 и 3;

2. извършване на риболов;

3. извършване на водолазна и всякаква друга подводна дейност, освен за целите на експлоатацията, поддържането и контрола на съоръженията по ал. 1 и 3.”;

2.Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея думите „Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” се заменят с „Изпълнителна агенция „Морска администрация”;

3.Досегашната ал. 4 става ал. 7 и в нея думите „Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” се заменят с „Изпълнителна агенция „Морска администрация” за сметка на лицата по ал. 6.”, а изречение второ се заличава.
§ 8. В чл. 74, ал. 2 в края на текста думите „от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят със „с наредба на Министерския съвет“.
§ 9. В чл. 75 се правят следните допълнения:

1.Досегашният текст става ал. 1;

2.Създават се ал. 2 и 3:

(2) При наличието на данни, че кораб, намиращ се във вътрешните водни пътища на Република България е извършил, извършва или се подготвя да извърши действия, които нарушават суверенитета и изключителната юрисдикция по ал. 1, органите на Министерството на вътрешните работи и Изпълнителна агенция „Морска администрация” имат право да го спрат, да извършат проверка и да вземат необходимите мерки за предотвратяване на нарушението или да го задържат за търсене на съответната отговорност от виновните лица.

(3) Изпълнителна агенция „Морска администрация” може да спре, да извърши преглед и да забрани движението на кораб, в това число и транзитно преминаващ, който създава заплаха за безопасността на корабоплаването във вътрешните водни пътища на Република България.”.
§ 10.В Глава трета „Вътрешни водни пътища” наименованието на раздел IV и Раздел IV „Условия за безопасност на корабите“ се изменя така:

„Раздел IV

Навигационно осигуряване на корабоплаването

Чл. 82. Корабоплавателният път в участъка на р. Дунав от километър 845,650 до километър 374,100 се поддържа от компетентните български и румънски органи в съответствие с предвиденото в споразумение между правителствата на двете страни.

Чл. 83. (1) Навигационното осигуряване на корабоплаването във вътрешните водни пътища на Република България, с изключение на корабоплавателния път, се извършва от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

(2) Навигационното осигуряване на корабоплаването в българския участък на корабоплавателния път се извършва от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав”.

Чл. 84. (1) Измененията в навигационната обстановка и специалните временни предписания за осигуряване безопасността на корабоплаването по вътрешните водни пътища се оповеставят в „Известия до корабоводителите”, издавани от Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

(2) „Известия до корабоводителите” се публикуват на електронната страница на българската система за речни информационни услуги.”.


§ 11. В чл. 91, ал. 1 думите „в морските пространства“ се заменят с „във вътрешните водни пътища“.
§ 12. В чл. 92 се правят следните изменения и допълнения:

1.Алинея 5 се изменя така:

„(5) В регистъра по ал. 4 се вписват:

1. регистровият код, наименованието и видът на пристанището;

2. собственикът на пристанището;

3. идентификаторите на пристанищните имоти по действащата кадастрална карта;

4. координатите на граничните точки и площта на оперативната акватория, зоната за маневриране на корабите и зоната за подхождане;

5. пристанищните дейности и услуги, предоставяни в пристанището, за извършването на които се изисква ползването на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения;

6. операторът или операторите, получили достъп до пазара на пристанищни дейности и услуги по т. 5;

7.номерът и датата на издаване на удостоверението за експлоатационна годност;

8. основните параметри – обща дължина на кейовия фронт, в това число и на хидротехнически съоръжения, служещи за връзка между кораба и брега; проектни дълбочини в оперативната акватория; обща площ на откритите и на покритите складове и общ обем на складовете за течни товари;

9. регистровият код, наименованието, предназначението, координатите на граничните точки и площта на територията, както и данните по т. 4– 8за всеки от терминалите на пристанището, в това число и за зоните в пристанище за обществен транспорт, които по своето предназначение отговарят на характеристиките на пристанищата по чл. 107 – 109;

10. координатите на граничните точки и площта на територията на зоните за съхранение на товари, които не се намират непосредствено на брега; обща площ на откритите и на покритите складове и общ обем на складовете за течни товарив тях;

11. актът, с който се постановява временно преустановяване или ограничаване на експлоатацията на пристанището;

12. трайно прикрепените към терена пристанищни приемни съоръжения;

13. промените в обстоятелствата по т. 1 – 12;

14. датата на заличаване на вписването и основанието за това.“.2.Алинея 6 се изменя така:

„(6) Пристанищата се вписват в регистъра на пристанищата след издаване на удостоверение за експлоатационна годност.“;3.Създава се нова ал. 8:

„(8) Не се допуска извършване на пристанищни дейности и услуги извън посочените в регистрацията на пристанището или терминала.“.4.Досегашната ал. 8 става ал. 9.
§ 13. В чл. 94, ал. 2 се изменя така:

„(2) Информацията по ал. 1 е статистическа тайна по смисъла на чл. 25 от Закона за статистиката.“.


§ 14. В чл. 95 се правят следните изменения:

1. в ал. 1 изречение второ се заличава;

2. в ал. 2 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощено“ се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация или от оправомощено“.
§ 15. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:

1. алинея 2 се изменя така:

„(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” или оправомощено от него длъжностно лице със заповед преустановява временно експлоатацията на пристанище, когато:

1. пристанището в техническо или организационно отношение не отговаря на изискванията за безопасното приемане, обслужване и обработване на кораби, пътници, товари и поща, установени в наредбата по чл. 95, ал. 1;

2. на пристанището се извършват пристанищни дейности и услуги в нарушение на разпоредбата на чл. 92, ал. 8;

3. правото на достъп до пазара на пристанищни услуги на оператора или операторите по чл. 92, ал. 5, т. 6 е прекратено;

4. в продължение на 12 месеца на пристанището не се предоставят регистрираните пристанищни услуги и дейности;

5. срокът на валидност на удостоверението за експлоатационна годност на пристанището е изтекъл и в продължение на 1 месец собственикът му не е предприел действия за издаване на ново удостоверение.”;

2. създават се нови ал. 3 и 4:

„(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” или оправомощено от него длъжностно лице със заповед ограничава временно експлоатацията на пристанище, когато:

1. пристанището в техническо или организационно отношение не отговаря на установените в наредбата по чл. 95, ал. 1 изисквания за безопасно осъществяване на определен вид регистрирани пристанищни услуги или дейности;

2. терминал от пристанището в техническо или организационно отношение не отговаря на изискванията за безопасното приемане, обслужване и обработване на кораби, пътници, товари и поща, установени в наредбата по чл. 95, ал. 1;

3. на терминал от пристанището се извършват пристанищни дейности и услуги в нарушение на разпоредбата на чл. 92, ал. 8;

4. срокът на валидност на удостоверението за експлоатационна годност на терминал от пристанището е изтекъл и в продължение на 1 месец собственикът на пристанището, съответно пристанищният оператор, не е предприел действия за издаване на ново удостоверение;

5. отделни пристанищни съоръжения в техническо отношение не отговарят на установените в наредбата по чл. 95, ал. 1 изисквания за експлоатационна годност на пристанището.

(4) Заповедите по ал. 2 и 3 подлежат на предварително изпълнение.”;3. досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея думите „Заповедта по ал. 2 подлежи” се заменят с „Заповедите по ал. 2 и 3 подлежат”;

4. създава се ал. 6:

„(6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” или оправомощеното от него длъжностно лице със заповед отменя постановеното по реда на ал. 2 или 3 временно преустановяване или ограничаване на експлоатацията на пристанище, когато отпаднат основанията за налагането му.”.


§ 16. В чл. 103а се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал. 1:

а) в т. 1 в края на текста тирето и думите „по приложение № 1“ се заличават;

б) в т. 2 в края на текста тирето и думите „по приложение № 2, в границите, определени с действащите подробни устройствени планове към датата на влизането в сила на тази разпоредба“ се заличават.

2.алинея 2 се изменя така:

„(2) Списъците на пристанищата по ал. 1, т. 1 и 2 и промените в тях се приемат с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията“. Списъците и промените в тях се обнародват в „Държавен вестник“;3.създава се ал. 3:

„(3) С решението по ал. 2 се определят и:

1. терминалите на всяко пристанище, включително зоните, които по своето предназначение отговарят на характеристиките на пристанищата по чл. 107 – 109, и зоните за съхранение на товари, които не се намират непосредствено на брега;

2. границите на територията на всяко пристанище;

3. границите на акваторията на всяко пристанищеи на отделните зони в нея – оперативната акватория, на зоната за маневриране на корабитеи зоната за подхождане.“.
§ 17. В чл. 103в се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал. 2 думите „докове, басейни, кейове” се заличават, а думите „драгирането и увеличаването на максималната дълбочина на водата” се заменят с „поддържане на проектните дълбочини в акваториите на пристанищата за обществен транспорт с национално значение до границата на оперативната акватория”;

2.Алинея 5 се изменя така:

„(5) Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ събира таксите по ал. 1, т. 1, 2 и 4 закорабите, които посещават пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и пристанищата по чл. 107 - 109 и обезпечава достъп до тези пристанища чрез поддържане на средствата за навигационно осигуряване, каналите и пристанищната акватория до границата на оперативната акватория. Линейните кейови такси се определят по размер, обявяват се публично и се събират от собствениците на пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и от собствениците на пристанищата по чл. 107-109.“.3.В ал. 6 думата „акваторията“ се заменя с „оперативната акватория“ и се създава изречение второ: „Ползването по изречение първо включва и:

1. правото да се поддържат проектните дълбочини в оперативната акватория;

2. възможността да се разполагат плаващи хидротехнически съоръженияза връзка между кораба и брега в оперативната акватория.“.

4.В ал. 7 след думите „корабни товари“ се поставя запетаята и се добавя „се обявяват публично и“.
§ 18. В чл. 104 ал. 1 и 2 се отменят.
§ 19.В Глава четвърта „Пристанища” в наименованието на Раздел III думите „специализирани обекти за обслужване на риболовни дейности“ се заменят със „специализирани пристанищни обекти”.
§ 20.В чл. 107 думата „рибарски“ се заменя с „риболовни“, а думите „товари и обслужване на пътници и поща“ се заменят с„товари и поща и обслужване на пътници“.
§ 21. В чл. 108, изречение първо след думата „яхти“ запетаята се заличава, думите „и лодки за крайбрежни и международни плавания по вода, спорт, туризъм и развлечение“ се заменят с „и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение“, а в изречение второ след думата „яхти“ се добавя „и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение“.
§ 22. В чл. 111а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думата „Специализирани” се добавя „пристанищни”, думите „местата за разтоварване“ се заменя с „пристаните за разтоварване“, а думата „места“ с „местата“.

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Пристан за разтоварване на уловите от прясна риба или други водни организми е стационарно или плаващо съоръжение или комплекс от такива съоръжения на брега и/или акваторията на Черно море или р. Дунав, позволяващ безопасното приставане и швартоване на риболовни кораби и служещ единствено за разтоварване на уловите, разпределянето им по видове и за осъществяване на първа продажба.“.3.В ал. 3 думите „са създадени условия по естествен или по изкуствен начин“ се заменят с „по естествен начинили в резултат на човешка дейност са създадени условия за“ и думата „рибарски” се заменя с „риболовни”;

4.Алинея 4 се отменя.
§ 23.Създават се чл. 111б и 111в:

Чл. 111б. (1) Специализирани пристанищни обекти са и:

1.пристаните за сезонен превоз на пътници;

2. пристаните за добиващи кораби, за специални кораби по смисъла на чл. 5 от Кодекса на търговското корабоплаване и за кораби, предназначени за спомагателни дейности;

3. зимовниците.

(2) Пристан за сезонен превоз на хора е стационарно или плаващо съоръжение или комплекс от такива съоръжения на брега и/или в акваторията на Черно море или р. Дунав, позволяващ безопасното приставане и швартоване на кораби за сезонен превоз на хора и служещ единствено за качване или слизане на пътниците.

(3) Пристан по ал. 1, т. 2 е стационарно или плаващо съоръжение или комплекс от такива съоръжения на брега и/или в акваторията на Черно море или р. Дунав, позволяващ безопасното приставане, швартоване и краткотрайно престояване на добиващи кораби, специални кораби по смисъла на чл. 5 от Кодекса на търговското корабоплаване и кораби, предназначени за спомагателни дейности.

(4) Зимовник е част от акваторията на р. Дунав, където по естествен начин или в резултат на човешка дейност са създадени условия за временен престой на кораби и други плаващи съоръжения с цел предпазването им от въздействието на стихийни природни явления

Чл. 111в. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщениятаопределя с наредбата по чл. 95, ал. 1 изискванията за експлоатационна годност на обектите по чл. 111а и чл. 111б, с изключение на създадените по естествен начин зимовници и места за укритие на риболовните кораби.

(2) Удостоверенията за експлоатационна годност на обектите по ал. 1 се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ или оправомощено от него длъжностно лице.

(3) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” или оправомощено от него длъжностно лице със заповед преустановява временно експлоатацията на специализиран пристанищен обект по ал. 1, когато:

1. обектът в техническо отношение не отговаря на установените в наредбата по чл. 95, ал. 1изисквания за безопасно приставане и швартоване на кораби и за използването му по предназначение;

2. съоръжението се използва по начин, който не съответства на предназначението му;

3. срокът на валидност на удостоверението за експлоатационна годност на съоръжението е изтекъл и в продължение на 1 месец собственикът му не е предприел действия за издаване на ново удостоверение.

(4) Заповедта по ал. 3 подлежи на предварително изпълнение.

(5) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация” или оправомощеното от него длъжностно лице със заповед отменя постановеното по реда на ал. 3 временно преустановяване на експлоатацията на специализирано пристанищно съоръжение по ал. 1, когато отпаднат основанията за налагането му.


§ 24. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал. 1 след думите „по чл. 107-109“ се добавя „и специализираните пристанищни обекти“;

2. В ал. 2 думите „чл. 107 и 108“ се заменят с „чл. 107-109“;

3. ал. 4 се изменя така:

„(4) В регистъра по чл. 92, ал. 4 се вписват следните данни за изградените специализирани пристанищни обекти:

1. вид и местоположение;

2. собственик;

3.номер и дата на издаване на удостоверението за експлоатационна годност;

4.дължина на кейовия фронт;

5. актът, с който се постановява преустановяване или ограничаване временно или постоянно на експлоатацията на обекта;

6. промените в обстоятелствата по т. 1 – 5;

7. датата на заличаване на вписването и основанието за това.”;

4. в ал. 5 в края на текста се добавя „или на специализирания пристанищен обект”.
§ 25.В Глава четвърта „Пристанища” внаименованието на Раздел IVслед думата „пристанища“ се добавя „и специализирани пристанищни обекти“.
§ 26. В чл. 112а се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал. 1 думите „национална програма по чл. 103а, ал. 2 се заменят с „одобрената от Министерския съвет Стратегия за развитите на транспортната система на Република Българияи Общия генерален план за транспорта на България, а след думите „се предхожда от“ се добавя „предварително (прединвестиционно)“;

2.Вал. 6 думите „за развитие” се заличават;

3.Вал. 7 думата „опорен“ се заменя с „подробен устройствен“, в края на текста се поставя тире и се добавя „план за регулация и застрояванеза пристанищната територия и парцеларен план за пристанищната акватория“;

4.Алинея 8 се отменя;

5.Алинея 9 се изменя така:

„(9) Визата за проектиране на цялото пристанище или на отделни обекти и подобекти в него представлява извадка от одобрения генерален план на пристанището“.


§ 27. В чл. 112б се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 2, т. 6 след думата „пътни” се добавя „и/или железопътни”, и след думата „връзки,” се добавя „на акватория или отделни нейни зони”;2.В ал. 3 думите „одобрената национална програма по чл. 103а, ал. 2” се заменят с „документите по чл. 112а, ал. 1“.
§ 28. В чл. 112в се правят следните изменения и допълнения:

1.алинея 1 се отменя.

2.в ал. 2 след думите „или за разширение“ запетаята и думите „реконструкция и рехабилитация“ се заличават, запетаята след думата „изграждането” се заменя с „или” и думите „реконструкцията или рехабилитацията” се заличават;

3.създава се нова ал. 3:

„(3) Инвестиционните проекти се съгласуват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството, който издава разрешение за строеж.“;4.досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след думата „пристанище“ се добавя „или на нов терминал от съществуващо пристанище“, а думите „законопроект за допълнение на приложение № 1“ се заменят с „проект на решение за допълване на списъка на пристанищата по чл. 103а, ал. 1, т. 1“.
§ 29. В чл. 112г се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал. 2, т. 1 в края на текста запетаята и думите „т. 1, 2, 3 и 4“ се заличават;

2.Създава се нова ал. 5:

„(5) Инвестиционните проекти се съгласуват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството, който издава разрешение за строеж.“;3.Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „пристанище“ се добавя „или на нов терминал от съществуващо пристанище“ и думите „законопроект за допълнение на приложение № 2“ се заменят с „проект на решение за допълване на списъка на пристанищата по чл. 103а, ал. 1 т. 2“.
§ 30. Член 112д се изменя така:

„Чл. 112д. (1) Изграждането на нови и разширението на съществуващи пристанища по чл. 107 – 109 и на специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 се извършва въз основа на подробен устройствен план.

(2) Подробният устройствен план за изграждане на ново или разширение на съществуващо пристанище по чл. 107 – 109 се изработва и одобрява като план за регулация и застрояване за пристанищната територия, придружен от комуникационно-транспортна схема, и парцеларен план за пристанищната акватория. С парцеларния план се определят:

1.разположението на хидротехническите пристанищни съоръжения – стационарни и/или плаващи;

2. границите на пристанищната акватория и на отделните зони в нея;

3. навигационното осигуряване на пристанищната акватория.

(3) Подробният устройствен план за изграждане на нов или разширение на съществуващ специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или 111б, ал. 1 се изработва и одобрява като парцеларен план за акваторията, придружен от схема-ситуация. С парцеларния план се определят разположението на специализирания пристанищен обект и навигационното осигуряване на акваторията. Схемата-ситуация се изработва на основата на действащите за прилежащата територия подробен устройствен план и кадастрална карта и на нея се нанасят: разположението на специализирания пристанищен обект спрямо брега; начина, по който се осъществява връзката между специализирания пристанищен обект и брега;достъпа до специализирания пристанищен обект откъм сушата.

(4) Подробният устройствен план по ал. 2 се изработва от физическо или юридическо лице, което има инвестиционна инициатива за изграждане на ново или разширяване на съществуващо пристанище по чл. 107 – 109.

(5) Подробният устройствен план по ал. 3 се изработва от общината, на чиято територия се намира специализираният пристанищен обект по чл. 112а, ал. 1 или 112б, ал. 1.

(6) Подробният устройствен план се съгласува с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, а за пристанищата по чл. 107 и за обектите по чл. 111а, ал. 1 – и с министъра на земеделието и храните, и се одобрява от министъра на регионалното развитие и благоустройството.”.


§ 31. В чл. 112е се правят следните изменения и допълнения:

1. в ал. 1 след думата „специализиран” се добавя „пристанищен”;

2. ал. 5 се изменя така:

„(5)Проектът на подробен устройствен план по ал. 4 се изработва съгласно разпоредбите на чл. 112д, ал. 2 – 5.”.


§ 32.Създават се чл. 112з – 112п:

„Чл. 112з. По предложение на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с решение на Министерския съвет върху морското дъно и дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав може да се учреди право на строеж, когато това е необходимо за:

1. изграждане или разширение на национален обект по смисъла на Закона за държавната собственост – пристанище за обществен транспорт с регионално значение или пристанище по чл. 107 – 109, в това число и на оперативната акватория;

2. трайно задоволяване на обществени потребности – изграждане на нов или разширение на съществуващ специализиран обект по чл. 111а, ал. 1 или 111б, ал. 1.

Чл. 112и. (1) Правото на строеж за разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение, на пристанище по чл. 107 – 109 или на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 се учредява в полза на собственика на съществуващото пристанище, съответно на съществуващия специализиран пристанищен обект.

(2) Обемът на правото на строеж по ал. 1 се определя в съответствие с одобрения генерален план на пристанището за обществен транспорт с регионално значение или одобрения подробен устройствен план по чл. 112д – във всички останали случаи.

Чл. 112к. (1) Право на строеж за изграждане на ново пристанище за обществен транспорт с регионално значение, на пристанище по чл. 107 – 109 или на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 се учредява без търг или конкурс в полза на лице по чл. 112б, ал. 1, съответно по чл. 112д, ал. 4, притежаващо сертификат за инвестиции клас А, както и в полза на община.

(2) Обемът на правото на строеж по ал. 1 се определя в съответствие с одобрения генерален план на пристанището за обществен транспорт с регионално значение, съответно на одобрения подробен устройствен план по чл. 112д – във всички останали случаи.

Чл. 112л. (1) Правото на строеж за изграждане на ново или разширение на съществуващо пристанище за обществен транспорт с регионално значение за предоставяне на пътнически услуги или на специализиран пристанищен обект по чл. 111а, ал. 1 или чл. 111б, ал. 1 се учредява в полза на община безвъзмездно. Обектите по ал. 1 са публична общинска собственост, която не може да бъде променяна в частна.

(2) Във всички останали случаи правото на строеж по чл. 112з се учредява възмездно.

Чл. 112м. (1) Министърът на регионалното развитие и благоустройството възлага на независим оценител да изготви оценка на правото на строеж в срок от 1 месец от влизане в сила на заповедта по чл. 112а, ал. 5, съответно на заповедта за одобряване на подробен устройствен план по чл. 112д.

(2) Министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява заинтересуваните лица за изготвената оценка по ал. 1.

Чл. 112н. Видът на пристанището, съответно предназначението на специализирания пристанищен обект, изграден или разширен в резултат на учредено право на строеж по чл. 112з, не може да се променя.

Чл. 112о. (1) Решение за реконструкция или рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище за обществен транспорт с национално значение,с изключение на случаите, когато за пристанището е предоставена концесия се приема от управителния съвет на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.

(2) Инвестиционното проектиране за реконструкция или рехабилитация на цяло или на част от съществуващо пристанище за обществен транспорт с национално значение се възлага от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ или от концесионера – в случаите, когато с договора за концесия реконструкцията и рехабилитацията се извършват със средства на концесионера.

(3) Инвестиционните проекти се съгласуват от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и се одобряват от министъра на регионалното развитие и благоустройството, който издава и разрешение за строеж.

Чл. 112п. За неуредените въпроси във връзка съссъздаването, съгласуването, съобщаването, приемането, одобряването и обжалването на подробните устройствени планове и на техните изменения, както и във връзка с проектирането, одобряването на инвестиционните проекти, изграждането и въвеждането в експлоатация на строежитепо този закон,се прилагат съответно разпоредбите на Закона за устройство на територията и на подзаконовите актове по неговото прилагане.”.
§ 33.В чл. 115м, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. в т. 2 думите „и организация на работата” се заличават;

2. в т. 3 думите „за обществен транспорт с национално значение” се заменят с „по чл. 93, т. 1 – 4”;

3. в т. 4 след думите „национално значение” се поставя запетая и се добавя „както и поддържане на съществуващите и изграждане на нови подходни канали, зони за подхождане и зони за маневриране, обслужващи пристанищата за обществен транспорт с регионално значение и пристанищата по чл. 107 – 109”;

4. в т. 5 думата „във” се заменя с „в териториалното море” и след думата „пристанищата” в края на текста се поставя запетая и се добавя освен в случаите, в които това е възложено на Министерството на отбраната”;5. точка 7 се отменя;

6. в т. 8 в края на текста се добавя „на пристанищата за обществен транспорт с национално значение”;

7. в т. 10 в края на текста се добавя „за пристанищата за обществен транспорт с национално значение”;

8. създава се нова т. 12:

„12. изграждане и поддържане на съоръженията, обслужващи системата за контрол на движението на корабите и за информация и българската речна информационна система;”;9. досегашните точки 12 – 15 стават съответно 13 – 16;

10. досегашната точка 16 става т. 17 и в нея след думите „сигурност на” се добавя „пристанищните райони, които включват”, а думата „пристанищата” се заменя с „пристанище”;

11. създава се т. 18:

„18. извършване на съпътстващи дейности по чл. 116а в пристанищата за обществен транспорт с национално значение.”.


§ 34. В чл. 115о, т. 7 думата „дългосрочна” се заменя с „петгодишна”.
§ 35. В чл. 115п, ал. 7 се правят следните изменения и допълнения:

1.В т. 5 думите „национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт по чл. 103а, ал. 2” се заменят с „петгодишна програма за изграждането, реконструкцията, рехабилитацията, поддържането, развитието и управлението на инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение”;

2.Създава се нова т. 10:

„10. обсъжда предложенията на генералния директор за изменение на пристанищните такси и предлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията да предприеме необходимите действия за тяхната промяна.”.


§ 36. В чл. 115с се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал. 1:

а) точка 2 се отменя;

б) създават се т. 7 и 8:

„7. безвъзмездно предоставени средства (дарения);

8. безвъзмездно предоставени средства по програми на Европейския съюз.”;

2.В ал. 2, т. 3 се заличава.
§ 37. В чл. 115у, ал. 1 думите „националната програма по чл. 103а, ал. 2” се заменят със „Стратегията за развитие на транспортната система на Република България и Общия генерален план на транспорта на България” и думата „дългосрочна” сезаменя с „петгодишна”.
§ 38. В чл. 116, ал. 6 се изменя така:

„(6) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или оправомощено от него лице със заповед да преустановява дейността, която се извършва в нарушение на чл. 116, ал. 5. Заповедта подлежи на предварително изпълнение.”.


§ 39. В чл. 116а, ал. 4 в края на текста се добавя „или от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.
§ 40. В чл. 117а се правят следните изменения и допълнения:

1.В ал. 2 след думата „услуги” се добавя „по чл. 116, ал. 3, т. 2”, а думите „с договори за извършване на пристанищни услуги или” се заличават;

2.В ал. 3 след думата „оператори” се поставя запетая и се добавя „с право да предоставят пристанищни услуги по чл. 116, ал. 3, т. 2” и след думата „значение” се поставя запетая;

3.Алинея 4 се изменя така:

„(4) Морско-техническите пристанищни услуги, за извършването на които е необходимо ползване на пристанищна територия и/или пристанищни съоръжения в пристанищата по чл. 107 – 109 се предоставят от собствениците или от лица, сключили договор с тях.”;4.В ал. 5 думите „и чл. 117б, ал. 1, както и” се заменят с „или”;

5.Създава се ал. 6:

„(6) Достъпът до пазара на пристанищните услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1 се придобива с вписването в регистъра на пристанищните оператори.”.


§ 41. Член 117б се изменятака:

„Чл. 117б. (1) В Регистъра на пристанищните оператори, с право да извършва пристанищните услуги по чл. 116, ал. 3, т. 1, с изключение на морско-техническата услуга пилотаж, на едно или повече пристанища, се вписва лице, което:

1. е търговец със седалище в Република България или друга държава – членка на Европейския съюз;

2. не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националното си законодателство;

3. не се намира в производство по обяваване в несъстоятелност или в подобна процедура съгласно националното си законодателство;

4. не е обявен в несъстоятелност;

5. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, съответно няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

6. разполага с:

а) един или повече кораби, които отговарят на техническите изисквания за безопасност на корабоплаването и на изискванията на чл. 6 от Кодекса на търговското корабоплаване;

б) достатъчен брой и с необходимата правоспособност морски лица за окомплектоване на корабите с екипаж;

7. поддържа освидетелствана система за управление на:

а) качеството;

б) безопасната експлоатация на корабите и предотвратяване на замърсяване от кораби;

8. поддържа в готовност за незабавна реакция корабите си в съответствие с аварийния план на съответното пристанище и разпорежданията на съответните длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Морска администрация;

(2) Освен съответствие на общите изисквания, лицата по ал. 1 трябва да докажат, че отговарят и на посочените в наредбата по чл. 117 специфични изисквания за извършване на съответната пристанищна услуга по чл. 116, ал. 3, т. 1.
§ 41. В чл. 117в, ал. 3 думите „съответната пристанищна услуга по чл. 116, ал. 2, т. 1” се заменят с „морско-техническата услуга приемане и обработване на отпадъци – резултат от корабоплавателна дейност”.
§ 42. В чл. 122, ал. 3 думите „министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията” се заменят с „изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Морска администрация”.
§ 43. В Допълнителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:

1.В §1а:

а) досегашният текст става ал. 1;

б) създава се ал. 2:

„(2) Плановете по ал. 1 се преразглеждат и одобряват на всеки три години.”.2.В §2:

а) точка 13 се отменя;

б) в т. 14 думите „извън пристанището” се заменят с „във (вътрешен рейд) или извън (външен рейд) акваторията на пристанището”;

в)създава се т. 14а:

„14а. „Котвена стоянка” е определен район от река Дунав във или извън акваторията на пристанището, в който корабите могат да стоят на котва за изчакване, влизане в пристанище, укриване от лошо време, извършване на товарно-разтоварна дейност.”;

г) в т. 18 думата „други” се заменя с „другите”, а думите „обслужване на” се заличават;

д) в т. 19 след думата „услуги” в края на текста се поставя запетая и се добавя „както и стационарните и плаващи хидротехнически съоръжения (вълноломи, молове, пирсове, фериботни гнезда, понтони, докове и др.), които служат за защита на пристанищната акватория от ветрово или вълново въздействие или за връзка между кораба и брега”;

е) създава се т. 22а:

„22а. „Навигационно осигуряване на пристанищната акватория” е комплекс от наземни и плаващи навигационни знаци (светещи или несветещи, излъчващи или неизлъчващи радиосигнали), създаден с цел ориентиране на корабите при подхождането или излизането им от пристанищата и за обозначаване на местата, представляващи навигационна опасност за корабоплаването.”;

ж) точка 24 се отменя;

з) в т. 26 думите „за обществен транспорт” се заличават;

и) в т. 29 думите „придобити по изкуствен начин” се заменят със „създадени в резултат на човешка дейност”, след думата безопасно се добавя „подхождане,”, думите „заставане на кей” се заменят с „приставане”, в края на текста се добавя „или пристанищен терминал” и се създава изречение второ: „Акваторията на пристанището включва: зона за подхождане, зона за маневриране на корабите и оперативна акватория.”;

к) в т. 31 думата „корабособственик” се заменя с „корабопритежател”;

л) създават се т. 41 – 50:

„41. „Подводен линеен обект на техническата инфраструктура” е разположен на морското дъно или в неговите недра, провод или мрежа на транспорта (в т. ч. продуктопровод), топлоснабдяването, газоснабдяването, водоснабдяването и канализацията, електроснабдяването, електронните съобщения или третирането на отпадъци.

42. „Пристанищен район“ е географски обособен район, включващ две или повече пристанища за обществен транспорт, които използват обща зона за маневриране на корабите или обща зона за подхождане и общи рейдове.

43. „Подходен канал” е хидротехническо съоръжение – създаден в резултат на човешка дейност и навигационно осигурен воден път, позволяващ безопасно подхождане на корабите към пристанищната акватория и излизане от нея.

44. „Зона за подхождане” е най-външната част от пристанищната акватория, свързваща подходния канал или фарватера със зоната за маневриране на корабите.

45. „Зона за маневриране на корабите” е част от пристанищната акватория, която свързва зоната за подхождане и оперативната акватория и служи за безопасно извършване на маневри (в това число и разминаване) от корабите при придвижването им към оперативната акватория и при излизането им от нея.

46. „Оперативна акватория” е част от пристанищната акватория, прилежаща на съответната кейова стена или хидротехническо съоръжение за приставане на кораби и притежаваща нужните площ и дълбочина за безопасно маневриране и приставане на най-големия разчетен кораб.

47. „Вълнолом” е оградително стационарно или плаващо хидротехническо съоръжение, което е изградено или поставено пред пристанищната акватория без непосредствена връзка с брега и служи за предпазването й от вълнение, наноси или ледоход.

48. „Мол” е оградително стационарно или плаващо хидротехническо съоръжение, предназначено да предпазва пристанищната акватория от вълнение и изградено или поставено така, че в единия край се допира плътно до брега, а вътрешната му стена може да бъде използвана за швартоване на кораби и извършване на товаро-разтоварни операции.

49. „Пристан (пирс)” е стационарно хидротехническо съоръжение, изградено напречно на брега в оперативната акватория, което позволява безопасно приставане, швартоване и обработване на кораби.

50. „Сезонен превоз на пътници” е превоз на пътници с туристическо-развлекателна цел във вътрешните морски води и териториалното море на Република България с отдалечаване от брега на разстояние до 5 морски мили, извършван в периода от 1 май до 31 октомври с кораби, които не попадат в обхвата на международните конвенции, по които Република България е страна.”.


§ 45.(1) Приложение № 1 към чл. 103а, ал. 1, т. 1 се отменя.

(2) Приложение № 2 към чл. 103а, ал. 1, т. 2 се отменя.ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§46. В Кодекса на търговското корабоплаване (обн., ДВ, бр. 55 и 56 от 1970 г., попр., бр. 58 от 1970 г., изм., бр. 55 от 1975 г., бр. 10 от 1987 г., бр. 30 от 1990 г., бр. 85 от 1998 г., доп., бр. 12 от 2000 г., изм., бр. 41 от 2001г., бр. 113 от 2002 г., бр. 55 от 2004 г., бр. 42, 77, 87, 94 и 104 от 2005 г., бр. 30, 62 и 108 от 2006 г., бр. 36, 71 и 98 от 2008 г., бр. 12 и 32 от 2009 г., бр. 85 от 2010 г., бр. 92 от 2011 г., бр.38 и 77 от 2012 г.) в чл. 362а, ал. 3, т. 8 се отменя.
§47. В Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г., изм. и доп., бр. 41 и 111 от 2001 г., бр. 43 от 2002 г., бр. 20, 65 и 107 2003 г., бр. 36 и 65 от 2004 г., бр. 28, 76, 77, 88, 94, 95, 103 и 105 от 2005 г., бр. 29, 30, 34, 37, 65, 76, 79, 80, 82, 106 и 108 от 2006 г., бр. 41, 53 и 61 от 2007 г., бр. 33, 43, 54, 69, 98 и 102 от 2008 г., бр. 6, 17, 19, 80, 92 и 93 от 2009 г., бр. 15, 41, 50, 54 и 87 от 2010 г., бр. 19, 35, 54 и 80 от 2011 г., бр. 29, 32, 38, 45, 47 и 53 от 2012 г.)се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 7 след думите „защитени територии“ съюзът „и“ се заличава и се поставя запетая, а след думите „нарушени територии за възстановяване” се поставя запетая и се добавя „територия на морското дъно в границите на вътрешните морски води и териториалното море и територия на дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав“.

2. В чл. 8 се създават т. 6 и 7:

„6. в територията на морското дъно в границите на вътрешните морски води и териториалното море – за изграждане или разширение на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура, пристанища и специализирани пристанищни обекти;

7. в територията на дъното на българския участък и крайбрежната заливаема ивица на р. Дунав – за изграждане или разширение на пристанища и специализирани пристанищни обекти“.
§48. В Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (обн., ДВ, бр. 48 от 2007 г., изм., бр. 36 и 67 от 2008 г., бр. 19, 82 и 92 от 2009 г., изм. и доп., бр. 45 от 2012 г.) вчл. 22, ал. 2, т. 4 думите „пристанища и пристанищни съоръжения” се заличават.
§49. В Закона за електронните съобщения (обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г., изм., бр. 109 от 2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35, 37, 42, 45, 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97 от 2010 г. и бр. 105 от 2011 г., изм. и доп., бр. 38 от 2012 г., изм., бр. 44 от 2012 г.) в чл. 281, ал. 1 се създава изречение второ: „При проектирането, изграждането или разширението и експлоатацията на подводни линейни обекти на електронните съобщения, разположени върху морското дъно или в неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море, се прилагат и специалните разпоредби на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.”.
§50.Разпоредбитена чл. 52а – 52г се прилагат и за започналите към датата на влизане в сила на този закон производства за разрешаване на изработването и за приемане и одобряване на подробни устройствени планове, както и за изработване и одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж за изграждане или разширяване на подводни линейни обекти на техническата инфраструктура в границите на вътрешните морски води и в териториалното море.
§ 51. Разпоредбата на § 7 относно чл. 63, ал. 3 – 5 се прилага и за изградените към датата на влизане в сила на този закон, на морското дъно или в неговите недра в границите на вътрешните морски води и териториалното море подводни линейни обекти на техническата инфраструктура.
§ 52. Министерският съвет и съответните министри привеждат подзаконовите нормативни актове в съответствие с този закон в 6-месечен срок от влизането му в сила.
§ 53. (1) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията внася в Министерския съвет проект на решение по чл. 103а, ал. 2 в срок до две години от датата на влизане в сила на този закон.

(2) Заварените регистрирани пристанища за обществен транспорт запазват статута си до приемането на решение по чл. 103а, ал. 2.

(3) В едномесечен срок след приемане на решението по чл. 103а, ал. 2 Изпълнителна агенция „Морска администрация” вписва служебно в регистъра на пристанищата данните по чл. 92, ал. 5, т. 3, 4, 9 и 10 за заварените кам датата на влизане в сила на този закон регистрирани пристанища за обществен транспорт.
§54. (1) Собствениците на пристанища по чл. 107 – 109 предприемат необходимите действия и заявяват за вписване в регистъра по чл. 92, ал. 4 данните за територията и акваторията на съответното пристанище в срок до две години от датата на влизане в сила на този закон.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 Изпълнителна агенция „Морска администрация” служебно заличава пристанище по чл. 107 – 109, за което не е поискано вписване на данните по чл. 92, ал. 5, т. 3 и 4 в регистъра на пристанищата.


§55. (1) Производствата по заявления за инвестиционна инициатива по чл. 112б или 112г, по които към датата на влизане в сила на този закон няма постановено решение на междуведомствения експертен съвет, се спират до привеждане на наредбата по чл. 112а, ал. 6 в съответствие с този закон.

(2) Внесените проекти на генерални планове на пристанища за обществен транспорт се привеждат в съответствие с този закон и наредбата по чл. 112а, ал. 6 в тримесечен срок след влизане в сила на наредбата.


§56. Заварените производства по съгласуване на подробни устройствени планове по чл. 112е се довършват по досегашния ред.
§57. Собствениците на специализирани пристанищни обекти по чл. 111а, ал. 1 и чл. 111б, ал. 1 заявяват правата си за вписване в регистъра по чл. 92, ал. 4 в срок до една година от датата на влизанев сила на този закон.
§58. Първата петгодишна програма по чл. 115у, ал. 1 се изработва за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.
§59. Лицата по чл. 117б подават заявления за вписване в регистъра на пристанищните оператори в срок до 6 месеца от датата на влизане в сила на този закон.


Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. Основание
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
docs -> Информационен бюлетин за правото на европейския съюз в областта на въздушния транспорт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница