І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (уег) на пристанище или пристанищен терминал ІІ. ОснованиеДата22.07.2016
Размер40.67 Kb.
#525
ТипЗакон


Указание 33
І. Административна услуга: Издаване на удостоверение за експлоатационна годност (УЕГ) на пристанище или пристанищен терминал
ІІ. Основание: Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) и Наредба № 9 от 29.07.2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (Наредба № 9/2005 г.).

На проверка за издаване на УЕГ подлежат всички регистрирани или заявени за регистрация пристанища и пристанищни терминали:

  • за обществен транспорт с национално и с регионално значение за обработка на товари и пътници – пристанища и пристанищни терминали по чл. 93, т. 1 от ЗМПВВППРБ;

  • рибарски – пристанища по чл. 93, т. 2 от ЗМПВВППРБ;

  • яхтени - пристанища по чл. 93, т. 3 от ЗМПВВППРБ;

  • със специално предназначение - пристанища по чл. 93, т. 4 от ЗМПВВППРБ.

Съгласно чл. 95, ал. 2 на ЗМПВВППРБ експлоатационната годност на пристанището/пристанищния терминал се удостоверява с удостоверение за експлоатационна годност (УЕГ), издавано от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или от упълномощено от него лице.
ІІІ. Компетентна дирекция: Проверките за издаване на УЕГ се извършват от дирекциите “Морска администрация” в Бургас, Варна, Лом и Русе при наличие на редовно заявление, с приложени към същото всички изискващи се документи.
ІV. Необходими документи:

Пристанищният оператор, който предоставя пристанищни услуги по чл. 116, ал. 2, т. 2 или 3 ЗМПВВППРБ в пристанище за обществен транспорт, съответно собственикът - за пристанище по чл. 107 - 109 ЗМПВВППРБ, подава заявление за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на пристанището или терминала в следните случаи:

1. при регистрация на ново пристанище или терминал;

2. при смяна на оператора на пристанището или на терминала;

3. при промяна на вписаните в Регистъра на пристанищата на Република България данни за територията на пристанището или терминала (в това число дължината на кейовия фронт), за вида или предназначението на пристанището, както и за пристанищните услуги, за които операторът е получил достъп;

4. при изтичане на срока на валидност на издаденото удостоверение за експлоатационна годност;

5. при отмяна на наложено временно или постоянно ограничаване или преустановяване на експлоатацията на пристанището или терминала по реда на тази наредба.

В заявлението за издаване на УЕГ до Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията се посочват следните данни:  • собственик/пристанищен оператор;

  • видът на пристанището;

  • списък на пристанищните услуги и съпътстващи дейности, които ще се извършват;

  • данни за пристанищните оператори, предоставящи съответните услуги и дейности;

  • документ за заплатена дължима такса по чл. 83б, ал. 1 на Тарифа № 5 за таксите събирани в системата на Министерство на транспорта;

  • списък на приложените документи

Към заявлението се прилагат всички изискуеми документи съгласно чл. 19, ал. 4 от Наредба № 9/2005 г., в зависимост от конкретния случай за издаване на удостоверението.
V. Срокове за изпълнение на услугите издаване и преиздаване на УЕГ:

- изпълнителният директор на ИАМА или упълномощеното от него лице съобщава писмено на заявителя датата за проверка на пристанището в срок до 7 дни след постъпването на заявлението и платена такса по чл. 83б, ал.1 от Тарифа № 5 за таксите които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

- при констатиране на непълнота или несъответствие на представените документи, изпълнителният директор или упълномощеното от него лице уведомява за това заявителя в срока в 7-дневен срок и определя срок за отстраняването им;

- в случаите на смяна на оператора на пристанището или терминала, когато е налице валидно удостоверение за експлоатационна годност (УЕГ) и новият оператор докаже по съответния ред, че ще ползва всички машини, съоръжения, технологични карти и персонала на предишния оператор, удостоверението за пристанището или терминала се преиздава на името на новия оператор в 14-дневен срок от подаване на заявлението и е със срок на валидност 3 месеца, но не повече от срока на валидност на удостоверението на предходния оператор. В срока по ал. 3 се извършва нова проверка на експлоатационната годност на пристанището или терминала и се издава ново УЕГ с 3 годишен срок на валидност;

- проверката за издаване на УЕГ се провежда в срок до 14 дни от подаване на заявлението и изискуемите документи към него. В случаите на констатиране на непълнота или несъответствие на представените документи срокът започва да тече след отстраняване на несъответствието или непълнотата.

- в случаите, когато операторът има възражения по констатациите в протокола на комисията, той депозира писменото становище пред комисията в срок до 7 дни от датата на подписването на протокола. Комисията прилага становището към протокола за проверката на експлоатационната годност;

- след изтичане на срока за възражение изпълнителният директор на ИАМА изпраща в 7-дневен срок доклад до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощеното от него лице относно резултатите от проверката с предложение за издаване или отказ от издаване на удостоверението за експлоатационна годност.

- удостоверението за експлоатационна годност на пристанището или терминала се издава за срок 3 г. и не подлежи на преотстъпване.
VІ. Такси:

За извършване на проверка на експлоатационната годност на пристанище или пристанищен терминал по искане на заинтересуваното лице с цел издаване на удостоверение за експлоатационна годност се събират следните такси:

1. за пристанище за обществен транспорт или терминал от такова пристанище - 1000 лв.;

2. за пристанище по чл. 107 - 109 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ) - 600 лв.Ревизия 1/27.07.2012.

Каталог: upload -> docs
docs -> Задание за техническа поддръжка на информационни дейности, свързани с държавните зрелостни изпити (дзи) – учебна година 2012/2013
docs -> Наредба №2 от 10. 01. 2003 г за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
docs -> Наредба №15 от 28 септември 2004 Г. За предаване и приемане на отпадъци резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
docs -> Общи положения
docs -> I. Общи разпоредби Ч
docs -> Закон за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
docs -> Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
docs -> Наредба за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на република българия
docs -> Информационен бюлетин за правото на европейския съюз в областта на въздушния транспорт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница