Отчетност" Дисциплина „Теория на счетоводството"страница1/3
Дата11.01.2018
Размер458.96 Kb.
#42856
ТипОтчет
  1   2   3
И К О НО М И Ч Е С К И У Н В Е Р С И Т Е Т - В А Р Н А

Катедра “Счетоводна отчетност”

Дисциплина „Теория на счетоводството”


Преподавател доц. д-р Светлозар Стефанов

Консултации зимен семестър 2013/2014 год.

Понеделник 8.30 – 10.30

кабинет 443

електронен адрес snstef@mail.bg 1
А Н О Т А Ц И Я

Дисциплината “Теория на счетоводството” дава методологическа подготовка по счетоводство. Студентите изучават същността и значението на счетоводството, неговия предмет, особеностите на отделните отчетни обекти и възможностите за тяхната класификация. Наред с предмета на счетоводството последователно се разглеждат и елементите на счетоводния метод – документиране и инвентаризация, оценка и калкулация, балансово обобщаване (в частност счетоводния баланс) и система на счетоводните сметки, принципа на двойното записване и сводката на отчетните данни. Освен това по дисциплината “Теория счетоводството” се изучават законовата уредба на счетоводството в България, нейните източници, елементи и характерни особености; системата от счетоводни регистри и счетоводно форми и реда и техниката на записванията по тях; счетоводните грешки и способите за тяхното установяване и коригиране. Обект на внимание са и въпросите на годишното счетоводни приключване и технологията на изготвяне на годишния финансов отчет на предприятието. Студентите се запознават и с основните форми на организация на счетоводството в предприятието, правата и задълженията на съставителите на финансови отчети и др.

По време на семинарните занятия студентите придобиват практически умения относно цялостната организация на отчетния процес в рамките на предприятието – съставяне на начален счетоводен баланс, откриване на счетоводните сметки, отразяване на извършените през периода стопански операции по сметките, приключването на синтетичните и аналитични сметки, обобщаване и проверка на записванията по сметките, посредством съставяне на оборотни ведомости и съставяне на счетоводен баланс към края на отчетния период.

От началото на настоящата учебна година на студентите се предоставя възможност да ползват при обучението си учебник по Теория на счетоводството, който се разпространява единствено и само в електронен вариант. За целта всеки един студент, който има желание да ползва електронното издание, следва да се регистрира в сайта за електронна учебна и научна литература E-LITERA на адресwww. E-LITERA.COM. След регистрацията и заплащането на съответната лицензионна такса, студентът получава достъп до изданието Теория на счетоводството (за студентите от Икономически университет – Варна) и има възможност да го ползва за целите на обучението по „Теория на счетоводството.” Изданието съдържа литература (основен текст) към съответната тема, тестове и задачи за самостоятелна работа. Дадена е и примерна решена обобщаваща задача, посредством която се обхващат значителна част от стопанските операции, чието отразяване е обект на изучаване по дисциплината Теория на счетоводството. Посредством тестовете и задачите за самостоятелна работа се цели студентът да получи трайни знания и да придобие основни практически умения по теория на счетоводството.

Изданието съдържа значителен брой приложение (схеми), които дават възможност на лектора да обясни вътрешната логика и принципи на счетоводството. За целта е необходимо по време на всяка една лекция студентите да разполагат със съответната тема и приложенията към нея, които следва да бъдат разпечатани от интернет базирания курс по Теория на счетоводството. Отделните теми ще се разглеждат на лекции в реда в който те са изложени в интернет базирания курс по Теория на счетоводството. Това ще даде възможност на преподавателя да не диктува и да не обръща внимание на някои общодостъпни неща, които са лесни за разбиране, а да концентрира своето внимание върху основните принципи на счетоводството. В изданието се съдържат и PowerPoint презентации към всяка една тема, които онагледяват лекционния материал, Естествено лекционния курс ще бъде подкрепен и с множество примери с оглед по-лесното възприемане на учебния материал.

Eлектронното издание е разработено с цел да се даде възможност на студентите да се обучават по един съвременен начин. То съдържа цялата информация, необходима за реализирането на целите на водения от мен лекционен курс по „Теория на счетоводството.” Структурата на изданието следва логиката на лекционния курс по Теория на счетоводството. Изданието съдържа възможности за самостоятелна подготовка и проверка степента на усвоените знания. В него студентите ще намерят лекционния материал по всяка тематична единица, както и PowerPoint презентация към всяка тема. Тъй като тематичните единици по Теория на счетоводството са взаимносвързани, предварително Ви съветвам да се запознаете с тяхното съдържание, а непосредствено след лекцията Ви препоръчвам отново да се върнете към изучавания материял, както и да се запознаете с презентацията към всяка тема. Свършете това, колкото се може по-бързо след лекцията и не допускайте да отидете на следващата лекция, без да сте усвоили материала, разгледан на предходната. С оглед своевременното усвояване на лекционния материал е необходимо редовно да посещавате учебните занятия, както лекции, така и семинарни занятия. Не се притеснявайте да задавате своите въпроси по време на лекция или семинарно занятие, както и да търсите възможности за индивидуални консултации. Електронното издание дава възможност за провеждане на изпитен тест за всички, студенти, които са избрали да работят с него. Конкретни указания за това ще намерите в самото издание, след като се регистрирате в него. Моля всички регистрирани потребители да прочетат много внимателно рубриката Последни новини и по-конкретно указанията за работа, „качени” на системата!

С цел постигане на ефективни взаимодействия помежду ни по време на лекционния курс са предвидени различни възможности да се свържете с мен. Това може да стане или чрез интернет изданието Теория на счетоводството (за студентите, които са избрали да работят с него) или посредством поместеният в настящите указания електронен адрес. Използвайте тези възможности активно, защото доброто образование не е продукт на информиране, а на общуване между преподавателя и студентите.

Следва да се има предвид, че ползването на учебника „Теория на счетоводството” в неговия електронен вариант през интернет НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Интернет базирания курс по „Теория на счетоводството” дава възможност на студентите да се обучават по един съвременен начин, в интерактивна среда, като по този начин обучението се доближава до европейските и световни практики.

Теорията на счетоводството е дисциплина, която има своя вътрешна логика. Всяка следваща тема, обект на разглеждане в лекционния курс ще се базира на знания, получени в предходните тематични единици. Пропускането на някоя от лекциите или неразбирането на материала, изнесен в нея практически ще направи невъзможно изучаването на учебния материал от следващите тематични единици. Именно по това Теорията на счетоводството се различава от другите икономически дисциплини. Ако например по дисциплината Публични финанси могат да се получат знания за косвените данъци, без да се познават местните данъци и такси или преките подоходни данъци, или да се получат знания за осигурителните отношения в република България без да се познават принципите на данъчното облагане, по дисциплината Теория на счетоводството това практически не е възможно.

Получаването на трайни знания и усвояването на основните принципи и логика на счетоводството изисква постоянни занимания от страна на студентите по време на семестъра. Моля Ви не изпадайте в заблуждението, че учебният материал може да бъде усвоен само в дните между два последователни изпита в рамките на изпитната сесия. Освен това не разчитайте на знанията по счетоводство, получени в средното училище. Много бързо ще се убедите, че във висшето училище теорията на счетоводството се интерпретира по един твърде различен начин, като акцентът се поставя предимно върху формирането на счетоводно мислене, а не върху механичното заучаване и дори наизустяване на счетоводните статии, посредством които следва да намери отражение съответната стопанска операция.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТУДЕНТИТЕ

1.Редовно посещаване на учебните занятия, навременно влизане в час и дисциплина по време на занятията. Закъсненията за час, шумът по време на лекция и отвличането на вниманието на колегите намаляват ефективността на учебния процес и не се толерират. Умоляваме студентите, които по уважителна или неуважителна причина са закъснели за лекция или семинарно занятие (упражнение) повече от 5 минути да не влизат в залата, а да изчакат почивката и да влязат на следващата лекция или семинарно занятие.

2. Изпълнение на поставените задачи в срок, активно участие в занятията и предварително запознаване с материала, който предстои да се разглежда на лекция или семинарно занятие.

3. Инициативност за решаване на възникващите проблеми и трудности.

4. Строго придържане към принципите на академичната етика и колегиалност. Последното включва и задължението на студентите (особено на семинарни занятия) да почистват черната дъска.

5. По време на лекция, семинарно занятие, при провеждане на текущ контрол или изпит, не се допуска ползването на мобилни телефони и други средства за мобилна комуникация. По време на лекция или семинарно занятие мобилните телефони на студентите следва да бъдат изключени и прибрани. Ако по време на лекция или семинарно занятие, както и при провеждане на текущ контрол и изпит, се чуе позвъняване на мобилен телефон, студентът следва да напусне лекционната зала.


ЕТИЧНИ ПРАВИЛА

Ако сте мои студенти, стриктно ще държа отношенията ни да почиват на принципна и колегиална основа.

Проблеми и въпроси поставяйте писмено по e-mail. За да няма недоразумения, моите отговори също ще бъдат писмени. Ако имате нужда от консултация, можете да разчитате на такава след съгласуване с мен в определеното време за консултации. Не правя платени консултации и курсове по водените от мене дисциплини.

Искам също категорично да изясня, че ползването и респективно закупуването на включените в учебните програми учебници и учебни пособия не е задължително. По ваш избор може да ползвате други източници за подготовката си и да бъдете оценявани чрез алтернативни форми на контрол. Оценката ви няма да зависи от това дали сте присъствали на занятията, чели препоръчваната литература или някой е ходатайствал за вас, а от академичните ви постижения.

За да се гарантира точното и безпристрастно оценяване, всички контролни процедури са писмени и работите се съхраняват една година. В случай че имате претенции, следва да ги предявите в срок.

Анотациите на учебните програми, включително библиографиите, съдържащи алтернативни източници и учебници, са общодостъпни и в писмена форма. (Вижте настоящата анотация.) Няма да допускам отклонения от установените с учебните програми правила за контрол и оценяване, изпити извън определените за това дати, както и индивидуално явяване на изпити.ПРАВИЛА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ЗНАНЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ

1. Оценяването на студентите по дисциплината “Теория на счетоводството” е задължение на преподавателя, което изисква предварителна подготовка, достатъчно време, спокойствие, търпение, отговорност и професионална твърдост.

2. Оценяването на студентите обхваща целия период на обучение по всяка учебна дисциплина и съдържа три елемента:


  • в началото на обучението - ясно и обосновано дефиниране на изискванията за усвояване на учебния материал, технологията на оценяване (правилата и процедурите за оценяване) и последствията от различните оценки;

  • по време на обучението - текущо оценяване на базата на участието в семинарните занятия, резултатите от контролните тестове и възложените задачи (контролни работи.), както и на резултати от участието по време на семинарните занятия;

  • в края на обучението - окончателно оценяване на базата на текущата оценка и полагането на изпит в редовна, поправителна или ликвидационна сесия.

3. Оценките на студентите се определят единствено на базата на техните резултати и усилия, без отстъпки за задочна форма на обучение, за поправителна или ликвидационна сесия, за семейни, материални и здравословни проблеми на студента, за участие в студентските органи за управление и други подобни обстоятелства.

4. Ходатайствата на преподаватели и служители от Университета или колеги от практиката за "специално (облекчено) изпитване" на студенти са грубо нарушение на служебната и колегиалната етика.

Основна форма на контрол върху знанията и уменията на студентите са семестриалното (текущото) и сесийното (крайното) оценяване. Крайната оценка по дисциплината се формира както общ резултат от семестриалното и сесийното оценяване.

Окончателните резултати от оценяването се формират в цели числа по шестобалната система и се считат за положителни при постигната минимална оценка Среден 3.00

Крайната оценка от изпита се оформя като се прилага точковата система. Знанията на студентите се оценяват като се поставят точки от 0 до 100. Крайната оценка по дисциплината се формира като сума от семестриалната и сесийна оценка. При оформянето на крайната оценка от изпита получените точки от семестриалното и сесийно оценяване се приравняват към шестобалната система както следва:

1. от 87 до 100 точки – Отличен 6,00;

2. от 73 до 86 точки – Много добър 5,00;

3. от 59 до 72 точки – Добър 4,00;

4. от 45 до 58 точки – Среден 3,00;

5. до 44 точки – Слаб 2,00.

Когато оценяващият екип установи наличие на измама или опит за измама по време на изпит или при провеждане на семестриална форма на контрол студентът получава от 0 до 44 точки (Слаб 2.00)
ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА СЕМЕСТЪРА

Семестриалният контрол е задължителен за всяка дисциплина от учебния план (в т.ч. и за дисциплината “Теория на счетоводството”). Общата семестриална оценка се определя като сума от получените от отделните контролни и други семестриални задачи точки. Максималната обща семестриална оценка е 40 точки.

По време на обучението резултатите от съответната форма за текущ контрол се документират и своевременно се съобщават на студентите, от преподавателя, водещ семинарните занятия или титуляра на дисциплината.

Текущият контрол на студентите по дисциплината „Теория на счетоводството” се осъществява под формата на тест и решаване на казуси. Тестът се провежда на семинарно занятие (упражнение) в периода 11.11.2013 – 17.11.2013 г. За провеждането на теста е необходимо студентите да разполагат с бланка за тест за текущ контрол която ще им бъде предоставена за размножаване от преподавателя, водещ семинарните занятия по дисциплината. Тестът се състои от 40 затворени въпроса с по 4 възможни отговора, от които един е верен. Времетраенето на теста е 45 минути.

Тестът за текущ контрол се оценява както следва:


  1. За всеки верен отговор, студентът получава 1 (една) точка

  2. За всеки грешен отговор на студентът не се отнемат точки

Тестът за текущ контрол се провежда върху материал, обхващащ следните теми:

1. Видове стопанска отчетност. Същност и сфери на приложение. Отчетни измерители, използвани в стопанската отчетност. Особености, предимства и недостатъци.

2. Възникване и развитие на счетоводството. Особености и задачи.

3. Съвременни счетоводни системи. Принципи на счетоводството.

4. Предмет и метод на счетоводството.

5. Класификация на отчетните обекти – капитал, активи, пасиви, приходи, разходи, стопански операции и процеси.

6. Същност, предназначение, строеж и форми на счетоводния баланс.

7. Съдържание и структура на баланса. Понятие за пера (статии), групи, раздели.

8. Класификация на балансовите пера (статии).

9. Видове балансови изменения вследствие на извършените стопански операции.

10.Същност и предназначение на счетоводните сметки. Показатели, получавани чрез сметките.

11. Строеж и форма на счетоводните сметки. Основни понятия.

12.Кореспонденция на сметките. Същност и видове счетоводни статии. Способ на двойното записване.

13. Хронологическо и систематическо отчитане.

14. Синтетично и аналитично отчитане

15. Обобщаване и проверка на данните от счетоводните сметки. Оборотни ведомости.

16. Документирането като счетоводен способ. Съдържание и форма на документите. Видове документи.

17.Документооборот.

18.Инвентаризирането като способ на счетоводството. Същност на инвентаризацията. Видове инвентаризации.

19.Ред за извършване на инвентаризацията в предприятието. Резултати от инвентаризацията и счетоводното им отразяване.

20.Законова уредба на счетоводството в България. Общ преглед на нормативните актове, регламентиращи счетоводството в България

В случаите когато студентът не е могъл да събере максималния брой точки от теста за текущ контрол, той може да получи до 10 точки бонус от преподавателя, водещ семинарните занятия ако по време на семестъра е участвал активно в дискусиите, водени по време на упражненията.

Казусите са 4 на брой, всеки от които носи по 5 точки. Те представляват конкретни практически ситуации, които са разработени на база на изучаваия учебен материал, но не повтарят задачите, решавани по време на семинарно занятия. Целат е да се провери доколко студентите са усвоили учебния материал и до колко могат да прилагат на практика, получените знания. Казузите ще бъдат решавани по време на семинарни занятия, през периода 16 – 20.12. 2013 година.

По преценка на ръководителя на семинарните занятия, на студентите могат да бъдат отнети до 10 точки от текущия им контрол в случаите когато студентите не изпълняват поставените им задачи и по време на семинарните занятия се констатира, че студентите идват системно неподготвени за часовете по “Теория на счетоводството.”

Всички студенти, които не са успели да направят теста за текущ контрол в указаното време, ще имат възможност да го направят по преценка на ръководителя на семинарните занятия през последната седмица на семестъра. Преценката на ръководителя на семинарните занятия е необходима тъй като по принцип студентите, които са отсъствали от контролната работа по неуважителни причини и не са се обадили предварително на преподавателя, водещ упражненията губят право да правят тест за текущ контрол. Студентите, които са отсъствали от теста за текущ контрол по уважителни причини, както и тези, които са се обадили предварително, че не могат да присъстват се допускат да правят контролна работа през последната седмица от семестъра. Уважителните причини се документират по посочения в Правилника на Икономически университет – Варна ред.

По време на семестъра, студентите правят курсова работа. Курсовата работа се състои в решаването на обобщаващата задача по Теория на счетоводството. Задачата за курсова работа е поместена на сайта на доц. д-р Светлозар Стефанов (svetlozarstefanov.com). Курсовата работа се представя на ръководителя на семинарните занятия, написана на ръка, най-късно до изтичането на предпоследната седмица от семестъра. Курсовата работа се представя написана собственоръчно с подходящо оформена титулна страница. Не се приемат курсови работи, които са напечатани на компютър. При непредставянето й в определения срок или при представянето й в неподходящ вид (например написана на компютър), на студента се отнемат 5 точки от текущия контрол.

В сайта на доц. д-р Светлозар Стефанов (svetlozarstefanov.com) са поместени и допълнителни задачи за упражнения, които се решават по време на семинарните занятия и също следва да бъдат „свалени”от студентите.

При разработването на курсовата работа и предаване на обобщаващите задачи могат да се ползват предоставените помощни материали (счетоводни сметки, баланси, оборотни ведомости и др.).

Окончателният резултат (брой точки) от текущия контрол на всеки студент ще бъде съобщен от титуляра на дисциплината през последната седмица от семестъра.

По време на семинарните занятия (упражненията) студентите ще бъдат проверявани за присъствие. При отсъствие от упражнение по неуважителни причини повече от три пъти на студентите се отнемат по 5 точки от текущия контрол.ОЦЕНКА НА ЗНАНИЯТА И УМЕНИЯТА НА СТУДЕНТИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПИТА

Изпитът по дисциплината “Теория на счетоводството” е задължителен, което означава, че:

1. Изпитът се провежда във време и на място, определени в предварителен график,

2. Студентът не се освобождава от него на база резултати, постигнати от текущия контрол,

3. Студентът се явява на него и при наличие на слаба оценка (по-малко от 20 точки) от текущия контрол.

4. Изпитът по “Теория на счетоводството” е комбиниран и се състои от две части. Максималният брой точки, които студентът може да получи на изпита е 60.

Първата част на изпита се състои в решаването на казуси по теория на счетоводството, като целта е да се установи доколко студентите са усвоили логиката и принципите на счетоводството, Казусите включват ситуации, решавани по време на семинарните занятия. Същевременно те са принципно ориентирани и не следват логиката на задачите, решавани на семинарните занятия. Максималният брой точки, които студентите могат да получат при решаването на казусите е 30.

Втората част на изпита се състои в решаването на тест. За целта всеки студент следва да има бланка за бланка за изпитен тест, която ще бъде предоставена на студентите за размножаване в деня на изпита.

Кое наложи вреждането на тестовата форма на изпитване?

Тестовата форма на изпитване се е утвърдила по света като точен и обективен метод за оценяване на знанията. При традиционните начини на изпитване съществуват предпоставки за висок субективизъм при оценяването, като при методите с изпитни теми или развиване на теоретични въпроси са налице предпоставки за подсказване, преписване или други неморални действия.

Един пример: Трима студенти се явяват на изпит провеждан с развиването на изпитна тема. Единият от студентите е научил 90% от материала, вторият 10%, а третия не е научил нищо. Пада се изпитна тема, която първият студент не знае, вторият знае, а третият преписва. Първият, който е усвоил и научил 90% от материала получава слаба оценка, другите двама получават отлична оценка, като фактически не са усвоили практически никакви знания по дисциплината. Ако формата на изпитване беше тестова, то всеки от студентите щеше да получи обективна оценка на своите знания, като при това възможността за преписване или подсказване е сведена до възможния минимум. Налучкването на отговорите е практически невъзможно при тест с 30 или повече въпроси с по четири възможни отговора. Налучкването на верните отговори се затруднява и от това, че в голяма част от тестовите въпроси, посочените отговори са много близки до верния, като само един от тях е изцяло верен, а другите се доближават максимално до верния, но все пак не са верни.

5.Тестът се състои от 60 затворени въпроса, подредени по степен на трудност както следва:  1. За всеки верен отговор, студентът получава 1 (една) точка

  2. За всеки грешен отговор на студентът не се отнемат точки.

Максималният брой точки, които студентът може да получи на изпита е 30. (30 въпроса х 0,5 точки)

6.Тестът се решава за определено време от 60 до 90 минути в зависимост от степента на трудност на отделните въпроси. Също така в зависимост от степента на трудност на отделните въпроси крайният резултат от получените точки на изпитния тест може да се завиши с коефициент от 1,1 до 1,5.

7.При положение, че на изпитния тест студентът е получил по-малко от 15 точки, студентът получава слаба оценка, независимо от резултатът му от текущия контрол.

8.Когато в деня на изпита един от неговите компоненти са оценени с по-малко от 15 точки изпитът се счита за неположен. При допуснати груби грешки при решаването на казусите, този компонент се оценява с по-малко от 15 точки и изпита на студента се прекратява, като последният получава слаба оценка.

8.Всички чанти и връхни дрехи се оставят на място в залата, което се посочва от преподавателя.

9. По време на изпита не се допуска ползването на мобилни средства за комуникация от всякакъв вид и по какъвто и да е повод, дори и като часовник, калкулатор, календар и др. Мобилните средства за комуникация следва да бъдат изключени и прибрани. Когато по време на изпита се констатира, че студентът прави опит да ползва подобни технически средства, писмената работа на студента се анулира и същият получава слаба оценка

10.По време на изпита студентите могат да ползват само разрешените от преподавателския екип справочници и други помощни материали.

11.Студентите привличат вниманието на изпитващия преподавател чрез вдигане на ръка, ако се нуждаят от нещо или имат някакви въпроси във връзка с организацията и провеждането на изпита.

13. Времетраенето на изпита и организацията за напускане на изпитната зала се уточняват от преподавателския екип преди започване на изпита

Ориентировъчни критерии за оценка

Оценка Отличен 6.00 (87 – 100 точки) се поставя при задълбочено и пълно познаване на материала, при което отговорите на студента показват, че той владее над 90% от знанията по дисциплината, добре познава нейната логика и принципи и резултатите от теста показват, че студентът може практически да прилага комплексно своите знания, получени по време на обучението през семестъра.

Оценка Мн.добър 5.00 (73 - 86 точки) се поставя ако отговорите на студента показват, че той владее над 80% от знанията по дисциплината и допуска незначителни за правилния отговор грешки.

Оценка Добър 4.00 (59 – 72 точки)се поставя ако отговорите на студента показват, че той владее около 80% от знанията по дисциплината, няма съществени пропуски, допуска малки неточности и други слабости, които не поставят под съмнение неговата способност успешно да продължи изучаването на други дисциплини или да извършва дейности (в бъдещата си работа), за които изучаваната дисциплина е предпоставка.

Оценка Среден 3.00 (45 –58 точки) се поставя ако отговорите на студента показват, че той владее основния обем от знания (понятия, постановки, методи и др.) в дисциплината, но има съществени пропуски, допуска неточности и други слабости, които обаче не поставят под съмнение неговата способност да продължи изучаването на други дисциплини или да извършва дейности (в бъдещата си работа), за които изучаваната дисциплина е предпоставка.

Оценка Слаб 2.00 (0 – 44 точки) се поставя за повърхностно познаване на материала и съществени пропуски в подготовката.

Резултатите от текущия контрол се вземат предвид и при явяването на студента на поправителна и/или ликвидационна сесия.
В Ъ П Р О С Н И К

По дисциплината Теория на счетоводството за студентите от различните специалности н Икономически университет – Варна, втори курс, редовно обучение

1. Видове стопанска отчетност. Същност и сфери на приложение. Отчетни измерители, използвани в стопанската отчетност. Особености, предимства и недостатъци.

2. Възникване и развитие на счетоводството. Особености и задачи.

3. Съвременни счетоводни системи. Принципи на счетоводството.

4. Предмет и метод на счетоводството.

5. Класификация на отчетните обекти – капитал, активи, пасиви, приходи, разходи, стопански операции и процеси.

6. Същност, предназначение, строеж и форми на счетоводния баланс.

7. Съдържание и структура на баланса. Понятие за пера (статии), групи, раздели.

8. Класификация на балансовите пера (статии).

9. Видове балансови изменения вследствие на извършените стопански операции.

10.Същност и предназначение на счетоводните сметки. Показатели, получавани чрез сметките.

11. Строеж и форма на счетоводните сметки. Основни понятия.

12.Кореспонденция на сметките. Същност и видове счетоводни статии. Способ на двойното записване.

13. Хронологическо и систематическо отчитане.

14. Синтетично и аналитично отчитане

15. Обобщаване и проверка на данните от счетоводните сметки. Оборотни ведомости.

16. Класификация на счетоводните сметки според връзката им със счетоводния баланс и степента на обобщаване на информацията за отделните отчетни обекти.

17. Класификация на счетоводните сметки според икономическото съдържание на отчитаните чрез тях обекти.

18.Класификация на счетоводните сметки според функционалното им предназначение и структурата.

19. Сметкоплан. Същност и съдържание на примерния национален сметкоплан.

20.Документирането като счетоводен способ. Съдържание и форма на документите. Видове документи.

21.Документооборот.

22.Инвентаризирането като способ на счетоводството. Същност на инвентаризацията. Видове инвентаризации.

23.Ред за извършване на инвентаризацията в предприятието. Резултати от инвентаризацията и счетоводното им отразяване.

24. Оценката и калкулацията като способи на счетоводството.

25. Сводката на отчетните данни като счетоводен способ.

26. Същност, роля и значение на счетоводните регистри.

27. Класификация на счетоводните регистри.

28. Грешки при счетоводните записвания и начини за тяхното отстраняване.

29. Счетоводни форми. Същност и предназначение.

30. Ред за извършване на периодичното и годишно счетоводно приключване. Финансови отчети.

31 Роля, права, задължения и отговорности на съставителите на финансови отчети

32. Форми на организация на счетоводството в предприятието. Счетоводен апарат. Счетоводна политика

33. Нормативна уредба на счетоводството в България. Общ преглед на нормативните актове, регламентиращи счетоводството в България.Забележка:Въпроси с №№ 1,3, 26, 27, 29, 31, 32 и 33 са за самостоятелна подготовка. За целта е необходимо всеки студент на базата на посочените от преподавателя литературни източници самостоятелно да се подготви по тези въпроси.
м. септември 2013 г.

Изготвил:

(доц. д-р Св.Стефанов)
ЗАДАЧИ ЗА УПРАЖНЕНИЕ

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Задача №1 На 01. март 199х г. търговско дружество “Омега” - АД има следните активи, пасиви и капитали:

1.Основен капитал 60 000 лв., от които реално са внесени 16 600 лв., 2. Незавършено производство 1 700 лв., 3. Задължения към персонала 2 200 лв., 4. Задължения към бюджета 800 лв., 5. Задължения към социалното осигуряване 460 лв., 6. Материали 9 000 лв., 7. Доставчици 12 000 лв., 8. Стоки 900 лв., 9. Разплащателна сметка 18 100 лв., 10. Парични средства в брой 2 000 лв., 11.Програмни продукти 4 700 лв., 12. Сгради 2 000 лв. 13. Офис обзавеждане 900 лв., 14. Земи 1 000 лв., 15. Амортизация на сградите 600 лв., 16. Амортизация на офис обзавеждане 700 лв., 17. Амортизация на програмни продукти 1 800 лв., 18. Резерви 2 680 лв., 19. Неразпределена печалба от минали години 2 460 лв.

Иска се; Да се състави счетоводен баланс в двустранна форма, като активите, пасивите и собствения капитал се подредят по степен на ливкидност в актива на баланса и по степен на изискуемост в пасива на баланса, без групирането им в групи и раздели

Задача № 2 На 01.01. 200х г. ТД “Виталакт” - КДА има следните активи, пасиви и собствен капитал

1. Машини, съоръжения и оборудване – 3000 лв., 2. Сгради – 3000 лв., 3. Транспортни средства – 1000 лв., 4. Задължения към държавния бюджет – 600 лв., 7. Печалба от минали години 700 лв., 8. Невнесен капитал – 4200 лв., 9. Загуба от минали години – 480 лв., 10. Амбалаж – 400 лв. 11. Разходи за бъдещи периоди – 1070 лв.,12. Финансиране за дълготрайни активи – 800 лв., 13 Получени краткосрочни заеми 250 лв., 14. Общи резерви – 600 лв., 15. Амортизация на ДМА – на сгради – 280 лв., на машини, съоръжения и оборудване – 500 лв.; на транспортни средства – 180 лв. 16. Програмни продукти 2650 лв. и начислена амортизация – 890 лв., 17. Основен капитал – 10 000 лв., 18. Материали – 2000 лв.; 19. Доставчици – 4000 лв.; 20. Подотчетни лица –1 000 лв. 21. Персонал 1500 лв., 22. Млади животни – 300 лв. 23. Стоки 1200 лв.

Иска се; Да се състави счетоводен баланс в двустранна форма, като активите, пасивите и собствения капитал се подредят по степен на ливкидност в актива на баланса и по степен на изискуемост в пасива на баланса, без групирането им в групи и раздели
Задача № 3 Търговско дружество “Делта-Ком” ООД гр. Х има на 01. 05. 199х год. следните активи, пасиви и капитали :

1.Транспортни средства с цена на придобиване 2 400 лв. и начислена до момента амортизация 200 лв.; 2. Основен капитал 2 600 лв.; 3. Незавършено производство 450 лв.; 4. Парични средства в брой 200 лв.; 5. Парични средства по разплащателната сметка 1 380 лв.; 6. Клиенти 260 лв.; 7. Продукция 150 лв.; 8. Доставчици 340 лв.; 9. Финансирания за Дълготрайни активи 1 310 лв.; 10. Общи резерви 790 лв.; 11. Предоставен дългосрочен заем 1000 лв.; 12. Допълнителни резерви 600 лв.

Иска се; Да се състави счетоводен баланс в двустранна форма, като активите, пасивите и собствения капитал се подредят по степен на ливкидност в актива на баланса и по степен на изискуемост в пасива на баланса, без групирането им в групи и раздели

Задача № 4 На 01. 05. 199х Търговско дружество “Бета” - ООД има следните активи, пасиви и капитали.

1. Основен капитал 5 000 лв., от които реално са внесени 1 700 лв., 2. Сгради с първоначална (отчетна) стойност 4 700 лв. и начислена до момента амортизация 1 400 лв., 3. Доставчици 17 000 лв., 4. Компютърна оборудване 6 700 лв., 5. Задължения към Държавния бюджет 460 лв., 6. Материали 5 400 лв., 7. Неразпределена печалба от минали години 800 лв., 8. Незавършено производство 800 лв., 9. Краткосрочни заеми 1 100 лв., 10. Вземания от клиенти 2 800 лв., 11. Финансиране 2 100 лв., 12. Парични средства по разплащателната сметка 9 000 лв., 13. Приходи за бъдещи периоди 700 лв., 14. Програмни продукти 900 лв., 15. Загуба от минали години 670 лв., 16. Дългосрочни задължения по търговски заеми 1 200 лв., 17. Преоценъчни резерви 1 710 лв., 18. Амортизация на компютърно оборудване 2 800 лв. 19 Готова продукция 4500 лв. ; 20 Отрицателна репутация 4500.

Иска се; Да се състави счетоводен баланс в двустранна форма, като активите, пасивите и собствения капитал се подредят по степен на ливкидност в актива на баланса и по степен на изискуемост в пасива на баланса, без групирането им в групи и раздели

ОБОБЩАВАЩИ ЗАДАЧИ ЗА УПРАЖНЕНИЯ

И к о н о м и ч е с к и У н и в е р с и т е т - В а р н а

Катедра “Счетоводна отчетност”

Задача № 15 по Теория на счетоводството
На 01. 07. 200х г. ТД “Елана” – АД има следните активи, пасиви и собствен капитал

1. Сгради с цена на придобиване 3 000 лв. и начислена амортизация 1250 лв., 2. Машини, съоръжения и оборудване с цена на придобиване – 2000 лв. и начислена амортизация 580 лв. 3. Дългосрочни инвестиции – 1260 лв., 4. Клиенти 600 лв., 5. Основен капитал 10 000 лв., от които реално са внесени 2500 лв., 6. Финансирания за текущата дейност 1200 лв., 7. Задължения за социално осигуряване 400 лв., 8. Допълнителни резерви – 3500 лв., 9. Облигационен заем 4 000 лв., 10. Дебитори 500 лв., 11. Доставчици 4000 лв., 12. Парични средства по разплащателната сметка – 4500 лв., 13. Материали – 2 000 лв. 14. Премийни резерви – 6000 лв., 15. Загуба от минали години 200 лв., 16. Стоки 5000 лв., 17. Млади животни - 2200 лв., 18. Амбалаж - 2000 лв. 19.Подотчетни лица - 170 лв.Към същата дата остатъците по някои аналитични сметки са следните:

Към сметка Доставчици Към сметка МАТЕРИАЛИ

  1. Предприятие “Витоша” – ООД 1500 лв. 1. Материал “А” – 1000 кг. х 0,50 лв. = 500 лв.

  2. Предприятие “Електра” – ЕТ 2500 лв. 2. Материал “Б” - 2000 кг. х 0,75 лв. = 1500 лв.

Каталог: disciplini files
disciplini files -> Първа: обща характеристика на счетоводството възникване и развитие на счетоводството
disciplini files -> Отчитане на собствения капитал, резервите и финансиранията I. Отчитане на собствения капитал
disciplini files -> Пета счетоводните школи
disciplini files -> Отчетни измерители, използвани в счетоводството
disciplini files -> Отчетност" Дисциплина „Теория на счетоводството"
disciplini files -> Докладите по дисциплината "диплоантски спецсеминар" на студентите от специалност "счетоводство и контрол"
disciplini files -> Задача №1 През м. Май. 20хх г., в предприятие „Марси оод са извършени следните стопански операции


Сподели с приятели:
  1   2   3
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница