Относно: Доставка и монтаж на климатици Mitsubishi ElectricДата24.10.2018
Размер77 Kb.
#96739
Индекс на документа: ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

РИ-ИСУ08.02.00.00.00/11-1


Рег.№93-00- / 30.05.2013г.

ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА


Относно: Доставка и монтаж на климатици Mitsubishi Electric.
ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА.

I. ОПИСАНИЕ НА ДОСТАВКАТА.
Уважаеми Дами и Господа,

„Асарел Медет”АД провежда офертно проучване за доставка и монтаж на индивидуални инверторни климатици, производство на Mitsubishi Electric, необходими за климатизиране на 12 бр. помещения в АБК на ЦРБ и 2 бр. климатични системи, необходими за климатизиране на Мониторингов център. Съответните помещения имат следните параметри:

1.1 II – ри етаж на АБК на ЦРБ:

1.1.1 Инженер механик „ЦПТ” – 99м3

1.1.2 Инженер механик „ЦРБ” – 64м3

1.1.3 Техник механик „ТО” – 39м3

1.1.4 Оператор машина за прехвърляне на данни – 111м3

1.1.5 Техник механик „Повъзлов ремонт” и Техник механик „ПСМ” – 75м3

1.1.6 Инженер механик „Рудник” – 110м3

1.2 III – ри етаж на АБК на ЦРБ:

1.2.1 Енергомеханици – 60м3

1.2.2 Специалист „Сервизни договори” – 58м3

1.2.3 Клуб – 212м3

1.2.4 Звено „Автоматизация” – 212м3

1.3 I – ри етаж на АБК на ЦРБ:

1.3.1 Лаборатория „Анализ и контрол на ГСМ” – 61м3

1.4 Цехови помещения:

1.4.1 Инструментално-раздавочна – 51м3

1.5 Климатици за Мониторингов център*:


 • 9 000 BTU – 1 бр.

 • 24 000 BTU – 1 бр.

*Климатиците да са за монтаж на стена, в температурен диапазон -15ºС ÷ +45ºС, с функция за контрол на влагата.

За допълнителни уточнения:

- по точка 1.1 до точка 1.4 – инж. Илия Добрев, тел. 0889282393

- по точка 1.5 – инж. Гаврил Гетов, тел. 0887800071


II. ДОСТАВЧИЦИТЕ СЛЕДВА ДА:


 1. Потвърдят възможността за доставка на стоките по т. I, производител – Mitsubishi Electric, съгласно изискванията. Преди офериране е препоръчително да се извърши оглед на съответните помещения.

 2. Представят подробна техническа информация за предложените климатични системи.

 3. Предложат твърда ед. цена за срока на поръчката в лева/бр. без ДДС. В оферираните единични цени следва да са посочени всички разходи, необходими за монтажа. Цена за допълнителен тръбен път (при необходимост) следва да е посочена отделно.

 4. Удостоверят качество на продуктасъс сертификат за произход, сертификат за качество, декларация за съответствие.

 5. Да посочат:

 • Франкировка: DDP/DAP склад на Купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел;

 • Срок на доставка и монтаж – в дни след възлагане на писмена поръчка/договор;

 • Условия на плащане: максимален срок разсрочено плащане след доставка;

 • Гаранции – минимум 36 месеца след монтаж;

 • Валидност на офертата: следва да бъде минимум три месеца, след крайният срок за подаването й.

 1. Да предоставят:

 • Референтен списък на клиенти: списък на клиенти от последните 3 години с адреси и телефони;

 • Референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 5 клиенти, които да бъдат издадени специално за конкурсната процедура /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или Е-mail/ за извършени аналогични доставки през последните 3 години.

 • Удостоверение за актуалното състояние на фирмата.III. КРИТЕРИИТЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.

 1. Най – ниска цена, при изпълнение на всички техн. изисквания.

IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
Офертата, адресирана до Ръководител направление „ВО, Мониторинг и ИСУ”, се представя по един от следните начини:

 • запечатана в плик с адрес: „Асарел Медет”АД, гр.Панагюрище;

 • на факс: 0357/ 60 260 или 60 250;

- на E-mail: pbox@asarel.com

На офертата изискваме да се поставят надписите: „Оферта за доставка и монтаж на климатици Mitsubishi Electric, „Да се отвори само от определената за целта комисия” и при представяне в плик – обозначен „Подател: ........…”.Краен срок за предоставяне на офертите до 16:00ч на 19.06.2013г.

Оферти получени след крайния срок за представяне, няма да бъдат разглеждани.

Офертите не подлежат на промяна след изтичане на крайния срок за представянето им.
V. ОТВАРЯНЕ И ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.


 1. Офертите се отварят и разглеждат от избраната за целта комисия. Резултатите се оповестяват след приключване работата на комисията, като класирането се извършва само в един кръг.

 2. За доставчик комисията по избор на изпълнител на доставката ще предложи участникът, който е предложил най-ниска цена.

 3. Обръщаме Ви внимание, че създаденият ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответните партньори се прекратяват. 1. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се обърнете към лицата за контакти:

Телефон: 0357/ 60 356

Факс: 0357/ 60260 • Анатолий Бабачев /Експерт Търговия/

Телефон: 0357/ 60 443

Факс: 0357/ 60260


С уважение:

Специалист Доставки: Д. Димитров .....................................................

Експерт Търговия: А. Бабачев .........................................................

Р - л отдел Д и Л: инж. П. Паланкалиев .............................................

Директор Р и Л: инж. Ек. Станчева-Ковачева ...................................

Директор ПТД: инж. Ив. Чолаков ......................................................

Генерален Директор: инж. Д. Николов ............................................

Прокурист: икн. Ив. Дончев ...............................................................

Стр. /3
Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница