Пълно описаниe на обекта на поръчкатастраница2/6
Дата05.03.2018
Размер0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6

4.5. Кабелнa мрежа

Пожароизвестителните линии се изпълняват с пожароизвестителен кабел, неразпространяващ горенето, с червена обвивка тип ELAN GR3 450V 2 x 1,00 мм2, изтеглен в гофрирана тръба. Захранването на централата с ~220V се изпълнява с кабел NYY 3х1,5мм² на самостоятелен токов кръг без други консуматори. Отделните линии от ПИЦ до съответните адресни точки (пожароизвестителите) става без прекъсване, а само на клемите на адресните точки.4.6. Приемни изпитания

Приемните изпитания за въвеждане в експлоатация на пожароизвестителната инсталация трябва да включват: • -функциониране на всички автоматични и ръчни ПИ;

 • -правилният обмен информация с централата, включително съответствие на наименованията на отделните адреси с действителността;

 • -правилно управление на сигнализационните и външни устройства и системи в обекта съобразно програмирането;

 • -обсъждане, съгласуване и въвеждане на необходимите изменения в системата (софтуерни-в програмния файл, и хардуерни-в инсталацията и конфигурацията на централата и цялата система) доколкото това е необходимо;

 • -събиране на цялата необходима информация за изготвяне на екзекутивите;

 • -провеждане на 72-часови проби с участието на възложителя, изпълнителя, ползвателя и други заинтересовани лица;

За правилна организация на поддръжката и техническата експлоатация на системата е необходимо профилактиката да се извършва от квалифицирани специалисти или да се възложи на фирма, оторизирана за тази дейност.
5. ВиК ЧАСТ-

Представеният проект е изготвен въз основа на проучвания и заснемане на място на съществуващите ВиК инсталции. Настоящият проект е разработен така, че при полагането на водопроводните и канализационни тръби разкъртването и разбиването на стени и подове по помещенията да се сведе до минимум. Трасетата на инсталациите се запазват. В сградата има същесвуваща противопожарна инстлация, разположена в коридорите и фоайетата и остава непроменена. Топла вода се осигурява централно за болницата. По желание на инвеститора се запазват съществуващите 3 ел. бойлера по 80л. Препоръчва се подмяната на вертикланите водопроводни и канализационни клонове със съответните диаметри. При изготвяне на проекта са спазени изискванията на Наредба № 4/2005г. за Проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталациии, Наредба № 2 на ПСТН, Наредба № 4 от 2001г. за обхвата на инвестиционните проекти и ЗУТ.ПРОВЕРКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ОРАЗМЕРИТЕЛНИ

ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА ЗА ПИТЕЙНО - БИТОВИ НУЖДИ

1.Хидравлично оразмеряване на водопроводната инсталация.

1.2. Определяне на еквивалентния брой прибори за смесена вода Е а

Проверка при клон ВВК10

- изливна мивка 3 . 1,00 = 3,00

- миялна машина 1 . 1,00 = 1,00

-----------------------------------

Е а об.в. = 4,00

2.2. Определяне на общото максимално секундно водно количество. Определям го по формулата:

q макс сек = 5 q е сек . z сек л/сек

- потребители 6 човека,

q н.max ч. = 2,60 л/сл. Чл.18 Приложение N3, т.4

q н макс ч . М уч 2,60 . 4

Р сек = ---------------------- = --------------- = 0,0036

720 . Е а сгр 720 . 4,00

Еа . Р сек = 4,0 . 0,0036 = 0,014

От приложение N 7, таблица 2 отчитам z сек = 0,202 л/сек

q макс сек об к = 5 . 0,20 . 0,202 = 0,202 л/сек

Следователно съществуващата водопроводна инсталация към ВВК10 може да проведе необходимото водно количество.

Тръба тип PP-R Ф25x2,8mm за PN16 провежда нужното водно количество V = 1,0 м/сек и I = 0,100 м/м1

КАНАЛИЗАЦИОННА ИНСТАЛАЦИЯ

Отпадните фекално-битови води, ще са заустeни към съществуващата вертиклана канализационна инсталация на сградата.По желание на инвеститора вертикалите се подменят по съществуващите трасета. Разпределителна мрежа е от РVС тръби ф50 и ф110.

Височината на полагане на канализационните тръби и прибори е подробно отразена в чертежа “Аксонометрия канализация”.

А. Определяне на оразмерителното максимално сек. отпадно водно количество- Проверка при ВКК9

Съгласно т.6.3,1 на БДС EN 12056-2 се определя по формулата :Qww = kV Σ DU л/сек , където

К - коефициент на едновременност К = 0,7 > Таблица 3

ΣDU – сума от специфичните оттоци

Проверка на прибори ВКК9

ΣDU = 3изл.м.0,5+ 1м.м.0,5= 2,0 > Таблица 2

От Таблица № В.3 отчитам за к = 0,7 Qсан.пр. = 2,2 л/сек

Хидравлична проводимост при ф50 – ВКК9 провежда:

Q табл. =3,5 л/сек (Таблица 11)

Следователно съществуващата канализационна инсталация ВКК9-ф50 е достатъчна за поемане на отпадното водно количество.

Приемане на В и К инсталациите

Приемането на В и К строителството да стане съгласно действащите нормативни документи ПИПСМР и ЗУТ. При изпълнението на строежа е необходимо стриктно до се спазва проекта. В противен случаи, след завършване на строежа при допуснати съществени отклонения от основния проект инвеститорът е необходимо да изготви и преодобри преработен инвестиционен проект.Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност:

При изпълнение на СМР да се спазват действащите в момента норми и правила по БХТПБ и разпоредбите на “Правилника по безопасност на труда при изпълнение СМР” от 1998 г. в т.ч. Доставката на материали, изделия и оборудване да се допуска, след като строителната площадка е подготвена за съхранение. Товарно-разтоварните работи и временно складиране и съхранение на материали и оборудване да се извърши по начин, изключващ самоволното им изместване. Всички заваръчни работи да се извършват от правоспособни заварчици, снабдени с очила, ръкавици, азбестови одеала и други средства, предпазващи от възникване на пожари. При монтаж на тръбопроводи в близост до кабели, техническият ръководител на монтажа да вземе необходимите мерки за защита на работниците от попадане под напрежение. Забранява се оставяне и складиране на материали на подходите към противопожарните средства.

При изпълнение на СМР да има в наличие подръчни противопожарни средства:

- Пожарогасител с СО2

- Кофпомпа с вода

- Азбестови одеалаРОДИЛНИ ЗАЛИ

I. ЧАСТ АРХИТЕКТУРА -

Двете родилни зали и помещенията на прегледния кабинет отговарят на нормативните изисквания за площни показатели, поради , което не налага мероприятия по реконструкция и промяна в планировката им. Проектът предвижда подмяна на всички съществуващи материали за довършителни работи по подове,стени и тавани и изпълнение на нови, както следва:

Подови настилки :

- Без да се премахва съществуващата настилка от монолитна мозайка се полага нова PVC рулонна , антибактериална и високоустойчива на изтриване настилка с оформени холкери околовръст на помещенията. Преди полагането на PVC настилката се излива саморазливаща се замазка.

Стени :


 • премахва се съществуващата фаянсова облицовка и се изпълнява нова , грундират се станите и се полага PVC антибактериална облицовка, по

 • цялата височина на помещенията.

 • премахват се огражданията на вертикалните клонове на отоплителната и ВиК инсталации от рабиц и мазилка и съответните довършителни материали и след монтажа на новите инсталации се ограждат с гипсокартон на метална скара и облицоват с PVC антибактериална , антистатична плоскост.

 • премахват се монолитните плотове,облицовани с фаянс под дървените остъклявания на в помещенията за подготовка на персонала

Тавани :

 • антибактериален латекс

 • премахват се окачените ограждащи съществуващите хоризонтални клонове на вентилационната система плоскости от рабицова мрежа и мазилка и се изпалняват нови от гипсокартон,грундират и покриват с антибактериален латекс след монтаж на новопроектираните вентилационни клонове.

Дограми:


- запазва се съществуващата дограма на прозорците по фасадата

- подменят се вътрешните врати с врати от алуминиеви профили със

стъклопакети

- подменят се съществуващите дървени остъкления с алуминиеви остъклени с прозрачен стъклопакет

Съществуващите подпрозоречни мозаечни плотове се облицоват с ламинирана плоскост с цвят по избор на проектанта.

ІV. ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

По функционална пожароопасност сградата е клас Ф1,подклас Ф1.1.

По степен на пожароустойчивост – І степен.

Евакуация: Евакуацията се осъществява директно през коридорите към стълбищните клетки. Вратите се отварят по посока на евакуацията. Вратите към отделениятя са димоуплътнени, самозатварящи се. Ширината на вратите отговарят на нормативните изисквания. Сградата е с негорима монолитна конструкция 1. БЕЗОПАСНА И ДОСТЪПНА СРЕДА

За територията на болницата е осигурена достъпна среда за хора с увреждания.Достъпът за тях до самата сградата е съществуващ – рампа и врата с необходимите размери към входното фоаие на партерния етаж.Вертикалният достъп до етажите е осигурен чрез съществуващ асансьор за инвалиди.Ширината на вратите,фоайетата и коридорите са съответни на нормативните изисквания.Подовете на всички етажи са равни,без препятствия и стъпала.ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

Пожароизвестителната инсталация е изградена на базата на модулна аналогова адресируема пожароизвестителна централа от серията Solution F1 на фирма NSC Sicherheitstechnik Gmb. Използуваният контролен панел е с възможност за конфигуриране на до 18 контура, 1024 програмируеми зони, памет от 1000 събития, разширение от 2 до 18 кръга, захранване 24DC/7,5A. На всеки кръг могат да се включат до 127 адресни модула.

Имайки предвид поведението на горене на съхраняваните материали, са предвидени следните адресируеми датчици, които изцяло удовлетворяват изискванията на европейската норма EN 54/7 (датчиците са производство на фирма HOCHIKI):


 • Фотоелектричен димен датчик ALG-E-предназначен за откриване на пожар в ранния стадий на неговото развитие, като реагира над определен праг на концентрация на дим в охраняваната среда. Има подвижна камера, която може да бъде лесно почистена или подменена, улеснявайки поддръжката.

 • Стандартна основа за датчици серия YBN-R/3

 • Ръчен адресируем пожароизвестител HCP-E-предвидена е възможност за тест чрез специален ключ. Оборудван с улесняващи монтажа конектори. Осигурява моментална реакция. Статусен LED светодиод. Наличие на гъвкав пластмасов елемент, (в съответствие с EN54). Позволява повърхностен или скрит монтаж.

От направените проучвания и преценка на обекта е възприета концепцията за адресируема система с разпределена интелигентност. При тази система всяка адресна точка има собствен микроконтролер с голям обем памет и поема част от функциите на централата. Аналоговата стойност на сигнала от един или повече сензори в пожароизвестителя (ПИ) се оценява в него съобразно програмираните данни на системата и се докладва в цифров вид като решение за преминаване на системата в зададен работен режим (тревога, подпрагова тревога, повреда и др.). ПИ следят състоянието на околната среда и се приспособяват към нея, следят собственото си състояние и го оценяват на базата на самообучение и определят степента на замърсеност, повреда на сензор, предпрагова тревога, необходимостта от обслужване и други състояния на ПИ.Приели сме за обекта пожароизвестителна централа, която изпълнява всички задължителни и опционни функции на БДС EN 54. Притежава заключение от НС „ПАБ” за приложимост в Република България. Предвид пълната взаимозаменяемост на всички видове автоматични ПИ, в процеса на изграждане и експлоатация на инсталациите е възможно целесъобразно заменяне на един вид с друг, ако е продиктувано от изменения в използването на определени помещения или се появят достатъчно причини за това.

Описание и обосновка на приетите решения

Предвидено е пожароизвестяване във помещенията на родилните зали, с изключение на помещенията с мокри процеси в тях. Пожароизвестителните датчици се присъединяват към трети кръг на централата. Всеки от адресируемите пожароизвестители има собствен адрес и при задействането му на дисплея на пожароизвестителната централа се изписва адреса и мястото на монтаж на известителя. Адресируеми ръчни пожароизвестители са предвидени на изходите и на пътя за евакуация. Монтират се на стена на височина 1,40м от готов под. За алармиране при възникване на пожар са предвидени адресируеми сирени, монтирани в съответния кръг.Разположение на централните съоръжения

Пожароизвестителната централа се монтира в помещение „Охрана”, намиращо се на първи етаж. ПИЦ е предвидена за монтаж на удобно място за обслужване, на височина 1,50м от готов под и около нея е осигурено свободно пространство не по-малко от 0,5м, а над нея 1,00м. Същата да се нивелира. Захранването на централата с ~220V да бъде осъществено от ел.табло с непрекъснат режим на работа на самостоятелен токов кръг без други консуматори с кабел NYY 3х1,5мм². Захранването на пожароизвестителната централа се резервира с 2 броя акумулаторни батерии 12V/7Ah, свързани последователно. Капацитетът на батериите е изчислен да поддържа системата 48 часа в нормално състояние, като е предвиден и резерв. При отпадане на основното захранване пожароизвестителната централа автоматично преминава към захранване от акумулаторните батерии, монтирани в нея. При възстановяване на основното захранване централата автоматично се връща към него и акумулаторните батерии преминават в режим на подзаряд. При свързването на жилата на контура да се спазва стриктно полярността. Жилата и екранните проводници се свързват посредством кабелни накрайници. Екранните проводници от двете страни на всеки контурен елемент се свързват сигурно към определената за това клема. ПИЦ се заземява с третото жило на захранващия кабел.Монтаж на пожароизвестители

Автоматичните пожароизвестители се разполагат върху таваните на не по-малко от 30 см от луминисцентни осветителни тела, обикновено в центъра на свободно каре, между две осветителни тела, по възможност близо до пресечната точка на диагоналите на помещението. Повърхността на монтиране на основните трябва да бъде равна. При неравности и кривини те трябва да се изравняват. Не се допуска деформиране на основите чрез прекомерно притягане. Ръчните пожароизвестители се монтират на места, добре видими, удобни за задействане и същевременно защитени от случайно задействане и повреди. Разполагат се на височина 1,40 м от готов под. Разположени са в близост до изходите, като е спазено изискването от която и да е точка на дадения етаж не трябва да се изминава повече от 40 м до достигане на ръчен ПИ.Кабелнa мрежа

Пожароизвестителните линии се изпълняват с пожароизвестителен кабел, неразпространяващ горенето, с червена обвивка тип ELAN GR3 450V 2 x 1,00 мм2, изтеглен в гофрирана тръба. Захранването на централата с ~220V се изпълнява с кабел NYY 3х1,5мм² на самостоятелен токов кръг без други консуматори. Отделните линии от ПИЦ до съответните адресни точки (пожароизвестителите) става без прекъсване, а само на клемите на адресните точки.Приемни изпитания

Приемните изпитания за въвеждане в експлоатация на пожароизвестителната инсталация трябва да включват: • -функциониране на всички автоматични и ръчни ПИ;

 • -правилният обмен информация с централата, включително съответствие на наименованията на отделните адреси с действителността;

 • -правилно управление на сигнализационните и външни устройства и системи в обекта съобразно програмирането;

 • -обсъждане, съгласуване и въвеждане на необходимите изменения в системата (софтуерни-в програмния файл, и хардуерни-в инсталацията и конфигурацията на централата и цялата система) доколкото това е необходимо;

 • -събиране на цялата необходима информация за изготвяне на екзекутивите;

 • -провеждане на 72-часови проби с участието на възложителя, изпълнителя, ползвателя и други заинтересовани лица;

За правилна организация на поддръжката и техническата експлоатация на системата е необходимо профилактиката да се извършва от квалифицирани специалисти или да се възложи на фирма, оторизирана за тази дейност.

3.ЧАСТ ЕЛЕКТО – Проектът предвижда съществуващото етажно разпределително табло да се захрани новото ел.табло „Т-родилно”, а за захранване на ОВ инсталациите на кота -3.20 ще се проектира ново ел.табло „ТДВ”.В ел.табло „Т-родилно” са обособени:дежурна шина (захранване на евакуационното осветление, бактерицидни лампи и хладилни съоръжения, предвидени от технолога в съответните помещения), шина UPS /захранване на стационарните операционни лампи и захранване на медицинска апаратура изискваща постоянно захранване) и работна шина (захранване на медицинската апаратура и контактите за общо потребление).

Сеченията на захранващите кабели на новите ел.разпределителни табла се изчисляват по допустимо продължително токово натоварване и по допъстим пад на напрежение.Типът на захранващите кабели е СВТ 5х6.0мм2 и СВТ 5х16.0 мм2.

Заложените осветители са 4х18W-ARSP, IP-20, открит монтаж на таван с ЕПРА.Осветителните тела са с бяло покритие-ламарина със скосени ръбове със защитно стъкло и странични светлоотразители със скосени ръбове със защитно стъкло и странични светлоотразители.за дезинфекция на въздуха, повърхности и помещения в родилните зали, подготовка на персонал и прегледен кабинет се предвиждат бактерицидни лампи с мощност 30 W, които излъчват лъчи с дължината на вълната 200-295 nm.Бактерицидния ефект се дължи на фотохимичното действие на улравиолетовите лъчи върху протоплазмата и ензимите на бактерии, вируси и други примитивни организми /мигновено се унищожават както вегативните, така и спорите форми/.Бактерицидните лампи могат да се монтират стенно и таванно.Включването се предвижда извън родилните зали и помещенията за подготовка на персонала и прегледния кабинет с ел.ключ с индикация за включено положение.Осветителната инсталация ще се изпълни с кабел СВТ 3х1.5 мм2, скрито под мазилката на стени и тавани /илио открито изтеглен в PVC канали/.

За безопасното напускане на всички помещения при пълно отпадане на напрежението е предвидено осветително тяло 1 х 8W за евакуационно осветление със свтещи знаци показващо пътя на евакуация.Евакуационните осветители ще се монтират на височина H=2 м от готов под, директно над вратите на евакуиращия се персонал.Евакуационното осветление ще се захрани с кабел СВТ 2х1.5мм2.Осветителните тела да са със собствени акумулаторни батерии, осигуряващи автономна работа минимум 30 минути.

Ел.силовата инсталация обхваща азахранване на контакти за общи нужди и за стационарна медицинска апаратура монофозни едногнездови и двугнездови контакти, а за работното място-медицинско бюро, оборудвано с компютър стенен панел с 3 бр. обикновени контакта +2RJ45.Стелизатора е предвиден на самостоятелен токов кръг.

Всички контакти са разпределени по токови кръгове съобразно очакваните мощности и удобство при експоатация.Ел.контактната инсталация се захранва от ново ел.табло „Т-родилно”Сечението на захранващите кабели на контактната система е СВТ 3х 2.5 мм2, а за магистралните линии е изцяло със СВТ 3х4 мм2.Хладилното съоръжение, предвидено в прегледния кабинет ще се захрани директно от дежурната шина на ел.таблото.

Инсталацията се изпълнява трипроводна.Всички контакти са тип ‘Шико”.На токовите кръгове за контакти на всички технологични съоръжения и контакти за общи нужди в ел.таблото е предвиден защитен прекъсвач с ток на задействане 30мА в съответствие с Наредба 3 за УЕУЕЛ.

За родилните зали и прегледния кабинен е предвидена климатизация тип сплит-система, която се захранва от самостоятелни токови кръга на ел.таблото.Захранването на климатиците е на твърда връзка с кабел СВТ 3х2.5 мм2, пускането и дистанционно с дистанционни устройства за пускане и спиране.

На кота -3.20 в техническо помещение се монтира ОВК инсталацията –нагнетателна и смукателна вентилация по задание на проектанта ОВК.За захранване на ОВ инсталациите се предвижда ново ел.табло „ТДВ”, окомплектовано с КИП и А, доставка от фирмата –изпълнител на ОВ инсталациите.От КИП и А на ТДВ се захранват двете кнобки DKU за двете родилни зали.

Режима на климатичната инсталация е:

1.При режим на температурата до -15 C работи термопомпения агрегат с двата вентилатори с Редн.=25.7 kW.

2.При режим на температурата под -15 C се включва камера –вентилационна-смукателна и нагнетателна с отоплителна секция с двата вентилатори с Редн=34.7 kW

За предпазване на обслужващия персонал от допирни напрежения по нетоководещи метални части ще се направи самостоятелна заземителна инсталация на ОВ съоръженията.От заземителната инсталация се предвижда заземяването на ел.табло „ТДВ” посредством стоманена поцинкована шина 40/4 мм.Заземителите се предвиждат да са с 3 бр.колове от ъглова стомана 36/63/6 mm, дълги 1.5 м, съединени помежду си с поцинкована шина 40/4мм посредством заварка от 100 мм.

4. ВиК ЧАСТ -Водопроводна инсталация

Хидравлично оразмеряване на водопроводната инсталация не е необходимо, тъй като в проекта няма промяна по вид и брой на ВиК приборите.Канализационна инсталация

Отпадните фекално-битови води, ще са заустeни към съществуващата вертикална канализационна инсталация на сградата. Разпределителната мрежа е от РVС тръби Ø40 и Ø50, вкопана в стените. Височините на монтаж на санитарните прибори са отразени на аксонометрията. Хидравлична проверка на канализационната инсталация не е необходима, тъй като няма промяна в броя и вида на ВиК приборите.

IV. Приемане на В и К инсталациите

Приемането на В и К строителството да стане съгласно действащите нормативни документи ПИПСМР и ЗУТ. При изпълнението на строежа е необходимо стриктно до се спазва проекта. В противен случаи, след завършване на строежа при допуснати съществени отклонения от основния проект инвеститорът е необходимо да изготви и преодобри преработен инвестиционен проект.Безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност:

При изпълнение на СМР да се спазват действащите в момента норми и правила по БХТПБ и разпоредбите на “Правилника по безопасност на труда при изпълнение СМР” от 1998 г. в т.ч. Доставката на материали, изделия и оборудване да се допуска, след като строителната площадка е подготвена за съхранение. Товарно-разтоварните работи и временно складиране и съхранение на материали и оборудване да се извърши по начин, изключващ самоволното им изместване. Всички заваръчни работи да се извършват от правоспособни заварчици, снабдени с очила, ръкавици, азбестови одеала и други средства, предпазващи от възникване на пожари. При монтаж на тръбопроводи в близост до кабели, техническият ръководител на монтажа да вземе необходимите мерки за защита на работниците от попадане под напрежение. Забранява се оставяне и складиране на материали на подходите към противопожарните средства. При изпълнение на СМР да има в наличие подръчни противопожарни средства:

- Пожарогасител с СО2

- Кофпомпа с вода

- Азбестови одеала

5. ОВиК ЧАСТ

Проектът разработва преустройството на ОВК инсталациите, обслужващи родилния сектор.Съществуващо състояние на инсталациите:

Отоплителната инсталация на родилното отделение е част от общата сградна инсталация на болницата. Сградата се захранва от котелно на природен газ, разположено в сутеренно помещение до блок Б. Съществуващата инсталация е водно- помпена с разпределителна мрежа в сутерена и вертикални щрангове и чугунени радиатори, присъединени към тях.

Вентилационната инсталация е механична смукателно-нагнетателна с вентилационно помещение, разположено на значително разстояние (в блок- А) от обслужваното помещение. Разпределителните въздуховоди преминават през котелното и техническото помещения и с вертикални, транзитни през 2 етажа клонове достигат до родилното отделение. Инсталацията е без рекуперация и охлаждане и не функционира.

В две от помещенията са монтирани сплит инверторни термопомпени високостенни апарата.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница