Конкурс за длъжността: Инженер Вик виК експерт на Асоциация по Вик бургасДата15.10.2018
Размер102 Kb.
#88731
ТипКонкурс


Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ БУРГАС
изх. № 31-00-15

09.10.2015 г.

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда и чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация и Заповед № РД-10-220/09.10.2015 г. на Областен управител на област Бургас,
О Б Я В Я В А

конкурс за длъжността: Инженер ВиК - ВиК експерт на Асоциация по ВиК - Бургас, със седалище: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №1, брой работни места 1, при следните условия:

І. Характер и срок на трудовото правоотношение – безсрочно, със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя, при 8 часов работен ден, 5 дни седмично.

ІІ. Описание на длъжността: ВиК експертът на Асоциация по ВиК - Бургас

1. следи за точното изпълнение на договора с В и К оператора;

2. следи за правилното стопанисване, поддържане и експлоатация на В и К системите и съоръженията в обособената територия;

3. изгражда и поддържа регистър на всички В и К проекти на обособената територия, финансирани от фондове на Европейския съюз;

4. участва или контролира изработването на регионалния генерален план на В и К системите и съоръженията и генералния план на агломерации над 10 000 е. ж. на В и К системите на обособена територия и на инвестиционните програми към тях;

5. изпълнява и други задачи, посочени в правилника или възложени му от председателя на асоциацията.

Размер на основната заплата от 380 лв. до 650 лв.

Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в Центъра за административно обслужване, Областна администрация Бургас, гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №1

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса - събеседване с кандидатите.

ІV. Изисквания към кандидатите:


  1. Изисквано образование –висше инженерно образование в областта на В и К;

  2. Професионален опит: не по-малко от 1 година професионален опит в областта на В и К, като с преимущество е професионален опит във ВиК Оператор;

  3. Да притежават необходимите професионални и нравствени качества;

  4. Да познават добре нормативната уредба в областта на В и К сектора и неговото регулиране;

  5. Компютърна грамотност: MS Office, Internet.

V. Необходими документи за участие в конкурса.

Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление /свободен текст/ за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат:

1. Професионална автобиография;

2. Ксерокопие на Диплома за завършено образование;

4. Ксерокопие от трудовата книжка и от други документи, удостоверяващи професионален опит.

5. Свидетелство за съдимост.

6. Карта за медицински преглед.

VІ. Място и срок на подаване на документите:

Заявленията ще бъдат приемани от 09.00 до 17,30 ч. в Центъра за административно обслужване, Областна администрация Бургас, гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ №1.

Срок - един месец от публикуването на обявлението в местния печат.

Всички съобщения във връзка с конкурса ще бъдат поставяни на таблото в Центъра за административно обслужване и на интернет страницата на Областна администрация Бургас www.bsregion.org.

VІІ. Процедура: Конкурсът ще се проведе от конкурсна комисия на три етапа. В рамките на първия етап комисията разглежда постъпилите заявления като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на изискванията за заемане на длъжността. Комисията допуска до участие в конкурса единствено кандидатите, които напълно отговарят на изискванията, посочени в обявата. Във втория етап допуснатите кандидати решават тест, за оценяване на познаването на нормативната уредба, свързана с упражняване на длъжността. В рамките на третия етап комисията чрез събеседване оценява допуснатите кандидатите чрез поставяне на въпроси, свързани с: оценяване на комуникативна компетентност, професионална компетентност и професионална мотивация за работа във ВиК асоциацията.

За допълнителна информация, лицата могат да се обръщат към Елица Иванова на тел. 056/894-122.ВЪЛЧО ЧОЛАКОВ / п /

Председател на Асоциация по ВиК – Бургас и

Областен управител на област Бургас
мкд/Сертификат № QMS / 13413/ BG / R по ISO 9001: 2008

8000 Бургас, ул.“Цар Петър” № 1, тел. 056/840 485, факс 056/840 481,e-mail: upravitel@bsregion.org

Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница