Цел и правна рамкаДата22.07.2016
Размер256.49 Kb.
МЕТОДОЛОГИЯ за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство

Приета с ПМС № 134 от 5.07.2010 г., обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2010 г., в сила от 13.07.2010 г., изм. и доп., бр. 3 от 11.01.2011 г., в сила от 11.01.2011 г.


Раздел I
Цел и правна рамка

Чл. 1. (1) С методологията се урежда определянето на финансовите корекции във връзка с отделни или системни нередности, установени в операции или оперативни програми, финансирани в Република България със средства от Европейския съюз (ЕС), които всяка държава членка налага съгласно чл. 98, т. 2 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета относно определянето на общи разпоредби за Европейския регионален фонд, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент (EO) № 1260/1999.
(2) Целта на финансовите корекции е да се възстанови ситуацията, при която 100 на сто от разходите, одобрени за съфинансиране от структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, са в съответствие с приложимото национално законодателство и общностно право в тази област.
(3) С налагането на финансови корекции се цели и подобряване на контрола и намаляване случаите на нередности.
(4) Правната рамка на приложимото национално законодателство и общностно право по ал. 2 е посочена в приложение № 1.

Чл. 2. Целта на методологията е да установи общите принципи за определянето на финансовите корекции, които се прилагат при констатиране на нередности, свързани с процедурите по:
1. възлагане на обществени поръчки по проекти, съфинансирани със средства от Структурните фондове, Кохезионния фонд на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, за програмния период 2007 - 2013 г.;
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Чл. 3. Методологията се прилага в съответствие със:
1. принципите, възприети за Кохезионния фонд в Решение C/2002/2871 на комисията;
2. насоките на Европейската комисия за определяне на финансовите корекции, които следва да се прилагат спрямо разходите, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд, при неспазване на правилата относно обществените поръчки (COCOF 07/0037/03).

Раздел II


Обхват

Чл. 4. Методологията се прилага по отношение на нередностите, съставляващи нарушения на националното законодателство и общностното право. Правната рамка във връзка с прилагането на методологията е посочена в приложение № 1.

Чл. 5. Нередностите, за които се прилага налагане на финансови корекции, са свързани с неспазване на следните основни принципи:
1. публичност и прозрачност;
2. свободна и лоялна конкуренция;
3. равнопоставеност и недопускане на дискриминация.

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) (1) Основните категории нередности, съставляващи нарушения на националното законодателство в областта на обществените поръчки във връзка с провеждането на обществени поръчки на стойност, равна или по-висока от праговете по чл. 45а от Закона за обществените поръчки, са посочени в приложение № 2, като за тях са посочени препоръчителни размери на финансовите корекции.
(2) Основните категории нередности, съставляващи нарушения на националното законодателство в областта на обществените поръчки във връзка с провеждането на обществени поръчки, попадащи под праговете по чл. 45а от Закона за обществените поръчки, са посочени в приложение № 3, като за тях са посочени препоръчителни размери на финансовите корекции.
(3) Приложение № 3 се прилага съответно и по отношение на нередности, произтичащи от нарушения, свързани с процедурите за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП) и с условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство - за случаите, когато бенефициентът не се явява възложител на обществена поръчка (Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г.).

Раздел III


Размер на финансовите корекции. Диференциран и пропорционален метод

Чл. 7. (1) При определяне размера на финансовите корекции се отчитат:
1. характерът и сериозността на нередността;
2. финансовите загуби на публични средства, до които е довело неспазването на националното законодателство и общностното право.
(2) Размерът на финансовите корекции трябва да отговаря на размера на финансовата загуба на публичните средства, в това число от фондовете на ЕС.
(3) Размерът на финансовите корекции се определя чрез прилагане на диференциален метод или на пропорционален метод.

Чл. 8. (1) При прилагане на диференциалния метод размерът на финансовата корекция е равен на установения размер на финансовата загуба, определен на базата на анализ на процедурата по възлагане на обществена поръчка или процедурата за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ. Анализът има за цел да се установи нарушението и да се оцени размерът на финансовата загуба, причинена от нередността.
(2) Финансовата загуба е отправна точка за определяне размера на финансовата корекция. За определяне размера на загубата се съпоставят размерът на договорените/изразходваните средства по договора след възникване на нарушението и хипотетичният размер на разходите в ситуация, в която не е имало нарушение.

Чл. 9. (1) Размерът на финансовата корекция се установява по пропорционалния метод в случаите, когато изчисляването на конкретния размер на финансовата загуба, причинена от нарушение, е трудно или дори невъзможно, защото финансовите последици от даденото нарушение са косвени или неизмерими и това затруднява тяхното оценяване.
(2) Пропорционалният метод се прилага само за отделни случаи на установени нередности, при които не може да бъде приложен диференциалният метод.
(3) При използването на пропорционалния метод размерът на финансовата корекция се изчислява като произведение от процентния показател на финансовата корекция и стойността на сключения договор съгласно формулата:
К = Пк x Сд,
където:
К е размерът на финансовата корекция;
Пк - процентният показател на финансовата корекция;
Сд - стойността на сключения договор.
(4) Процентният показател на финансовата корекция изразява абстрактна осреднена степен на финансовата загуба, породена от даден тип нарушение.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Процентните показатели, които служат за изчисляване на стойността на финансовата корекция, определени в приложение № 2, колона № 4 и приложение № 3, колона № 4, имат препоръчителен характер.
(6) Посочените в колона № 3 на приложения № 2 и 3 типове нарушения са примерни и с тях не се ограничават случаите на нередности, за които се прилага методологията. Ако установен случай на нередност не е обхванат в приложенията, за изчисляване стойността на финансовата корекция се приема процентният показател, предвиден за най-близките по вид категория и тип нарушение.

Чл. 10. (1) За нередности, които имат по-скоро формален характер и не водят до финансови загуби, могат да не бъдат налагани финансови корекции.
(2) Не се налагат финансови корекции за нередности, които могат да бъдат закрити чрез прекратяване на процедура за обществена поръчка, по която не е извършено плащане от страна на договарящия орган.
(3) При констатирани два или повече случая на нередности от един бенефициент в рамките на една процедура/договор за възлагане на поръчка/избор на изпълнител, за които предвидените в приложения № 2 и 3 процентни показатели са различни, се налага една финансова корекция, при определянето на която се прилага най-големият процентен показател.

Раздел IV


Органи по прилагането на методологията

Чл. 11. (1) Методологията се прилага при налагането на финансови корекции на бенефициентите по договорите за безвъзмездна финансова помощ от:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) договарящите органи по чл. 2 от Постановление № 121 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС;
2. договарящите органи на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство";
3. одитните органи по оперативните програми, съфинансирани от Структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Органите по ал. 1 отговарят за въвеждането и прилагането на ефективни системи за установяване случаите на нередности, произтичащи от нарушения на разпоредбите на националното законодателство и общностното право в областта на обществените поръчки, както и на правилата за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, като:
1. управляващите органи утвърждават писмени правила за налагане на финансови корекции, които се публикуват на тяхната интернет страница и на Единния информационен портал за обща информация за управление на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС на Република България;
2. договарящите органи предвиждат в договорите с бенефициентите за безвъзмездна финансова помощ клаузи съобразно методологията и правилата по т. 1 относно налагането на финансови корекции.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Договарящите органи са длъжни да предприемат незабавни действия за възстановяване на неправомерно изразходваните/изплатените суми по договори, финансирани със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, в това число свързаното с тях национално съфинансиране.
(2) Сумите, подлежащи на възстановяване, следва да са равни по размер на установените финансови загуби, а в случаите, в които финансовите загуби не могат да бъдат точно установени по размер - да бъдат съобразени с препоръчителните размери на финансовите корекции съгласно приложения № 2 и 3.
(3) В зависимост от характера и сериозността на нарушенията договарящите органи обосновано могат да прилагат размери на финансовите корекции, различни от препоръчителните размери, определени в приложенията.

Чл. 13. (1) Правилата за налагане на финансови корекции по чл. 11, ал. 2, т. 1 предвиждат за случаите на установени нередности от договарящ орган преди изплащане на безвъзмездната финансова помощ, както следва:
1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) договарящият орган уведомява бенефициента за съществуващо съмнение за нарушение, за което предстои да бъде наложена финансова корекция, като посочва нейния размер;
2. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) в срок 10 работни дни от датата на получаване на уведомлението по т. 1 бенефициентът може да представи на договарящия орган коментари, бележки и/или допълнителни документи, с които да мотивира искане да не се налага финансова корекция или да се намали нейният размер;
3. в срок 5 работни дни от получаването на искането по т. 2 договарящият орган писмено мотивира неговото приемане или отхвърляне;
4. в случай че искането на бенефициента бъде прието, договарящият орган не предприема действия по налагане на финансова корекция или коригира нейния размер, за което писмено информира бенефициента;
5. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) в случай че отхвърли искането, договарящият орган пристъпва към налагане на финансова корекция по конкретния проект.
(2) Правилата за налагане на финансови корекции по чл. 11, ал. 2, т. 1 предвиждат за случаите на установяване на нередности на етап след изплащане на безвъзмездната финансова помощ, както следва:
1. договарящият орган уведомява бенефициента за съществуващо съмнение за нарушение, за което предстои да бъде наложена финансова корекция, като мотивира писмено подхода, който е избран за определянето й, и посочва нейния размер;
2. в срок 10 работни дни от датата на получаване на уведомлението бенефициентът може да представи на договарящия орган коментари, бележки и/или допълнителни документи, с които да мотивира искане да не се налага финансова корекция или да се намали нейният размер;
3. в срок 5 работни дни от получаването на искането по т. 2 договарящият орган писмено мотивира неговото приемане или отхвърляне;
4. в случай че искането бъде прието, договарящият орган не налага финансова корекция или коригира нейния размер, за което писмено информира бенефициента;
5. в случай че отхвърли искането, договарящият орган пристъпва към налагане на финансова корекция, като може да предприеме следните действия за възстановяване на сумите, подлежащи на възстановяване:
а) прихваща дължимите суми от последващи плащания по договора за безвъзмездна финансова помощ (в случай че са налице такива);
б) упражнява правата по учредени/издадени от бенефициента обезпечения по договора за безвъзмездна финансова помощ;
в) изпраща покана до бенефициента да плати доброволно задължението си в двуседмичен срок от нейното получаване; поканата за доброволно изпълнение до бенефициентите съдържа: информация за нередността, размера на дължимите суми, срока за възстановяването им, данни за банковата сметка, по която да бъдат възстановени, както и реда за уведомяване на договарящия орган от бенефициентите за доброволно възстановените суми; в поканата се посочват и възможните санкции и последващи процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не бъде изпълнено в указания срок.

Чл. 14. (1) В изпълнение на нормативно определените функции за извършване на одити на системите и одити на операциите за всички оперативни програми, съфинансирани от Структурните инструменти на ЕС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, одитните органи извършват проверка за законосъобразност на проведените процедури по чл. 2.
(2) Одитните доклади за резултатите от извършените одитни ангажименти съдържат констатации, изводи и препоръки при установени грешки, слабости, нередности или нарушения при провеждането на процедурите по чл. 2, включително конкретните размери на предлаганите финансови корекции.

————————————————————————————————ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Постановление № 339 на Министерския съвет от 30 декември 2010 г. за изменение и допълнение на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на
Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство
(ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)
§ 10. Постановлението се прилага и за договори за безвъзмездна финансова помощ или за анекси към такива договори, сключени след влизането в сила на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство, приета с Постановление № 134 на Министерския съвет от 2010 г., при съгласие между договарящите страни.
.....................................................................

Приложение № 1към чл. 1, ал. 4 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

Правна рамка във връзка с прилагането на Методологията за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на EС, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за рибарство Национално законодателство: - Закон за обществените поръчки (ЗОП); - Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП); - (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.) Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС,Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г." и от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство Общностно законодателство: а) Договор за създаване на Европейската общност, определящ основните принципи в областта на обществените поръчки - свободно движение на стоки, право на установяване, свободно предоставяне на услуги, свобода за провеждане на търговска дейност, забрана за дискриминация и равно третиране. б) Директиви: - Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март2004 г. относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки; - Директива 2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март2004 г. относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители, извършващи дейност във водоснабдяването,енергетиката, транспорта и пощенските услуги; - Директива на Съвета от 21 декември 1989 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство; - Директива 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния,енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор; - Директива 2005/51/ЕО на Комисията от 7 септември 2005 г. за изменение на приложение XX към Директива 2004/17/ЕО и на приложение VIII към Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно обществените поръчки. в) Регламенти: - Регламент (EO) № 1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие,Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент(EO) № 1260/1999; - Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8 декември 2006 г. относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на Регламент1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за регионално развитие; - Регламент (ЕО) № 1177 на Комисията от 30 ноември 2009 г. за изменение на директиви 2004/17/ЕО,2004/18/ЕО и 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на прилаганите от тях прагове за процедурите за възлагане на обществени поръчки; - Регламент (ЕО) № 1564/2005 на Комисията от 7 септември 2005 г. за установяване на стандартни формуляри за публикуването на обявления в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; - Регламент (ЕО) № 1792/2006 на Комисията от 23 октомври 2006 г. за адаптиране на определени разпоредби и решения в областта на свободното движение на стоки, свободата на движение на хора, политика по конкуренция, селско стопанство (ветеринарно и фитосанитарно законодателство), риболов, транспортна политика, данъци, статистика,социална политика и заетост, околна среда, митнически съюз и външни отношения поради присъединяването на България и Румъния; - Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г.относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности. г) Други актове: - Решение на Комисията от 7 януари 2005 г. относно подробните правила за прилагане на процедурата, предвидена в чл. 30 от Директива2004/17/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координиране на процедурите за възлагане на обществени поръчки от възложители,извършващи дейност във водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги.

Приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)
Нередности, произтичащи от нарушения на законодателството в областта на

обществените поръчки във връзка с провеждането на обществени поръчки на

стойност, равна или по-висока от праговете по чл. 45а от Закона за

обществените поръчки (ЗОП)


по ред


Категория нередност


Описание на нередността


Препоръчителен размер на финансовата корекция (процент от стойността на договора)


1.

Неспазване на изискванията за обявяване/публичност

(COCOF 07/0037/03, нередност № 1)


Процедурата за обществена поръчка е проведена и е сключен договор по нея, като са нарушени изискванията за публикуване на обявление и решение, предвидени в националното и общностното законодателство в областта на обществените поръчки; не съществува никаква форма на публичност.100 на сто от стойността на договора


2.

Неспазване на изискванията за обявяване/публичност

(COCOF 07/0037/03, нередност № 2)


Процедурата за обществена поръчка е проведена и е сключен договор по нея, като са нарушени някои разпоредби относно публичността в националното и общностното законодателство в областта на обществените поръчки (т.е. наличие на известна публичност, позволяваща участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка, но тя не обхваща всички потенциални кандидати/участници).


25 на сто от стойността на договора


3.

Договори за обществени поръчки, възложени без осигуряване на конкуренция и при липса на изключителна спешност, възникнала поради непредвидени събития, или при липсата на непредвидени обстоятелства за допълнителни строителни работи, услуги или доставки

(COCOF 07/0037/03, нередност № 3)


Основният договор е бил сключен при спазване изискванията на чл. 84 ЗОП, но е последван от допълнителен договор/допълнителни договори, без да бъдат спазени изискванията за прилагане на договаряне по чл. 90, ал. 1, т. 8 ЗОП, независимо дали е надвишен или не определеният праг от 50 на сто от стойността на основния договор.


100 на сто от стойността на допълнителния договор/допълнителните договори.

В случаите, в които общият размер на допълнителните договори, сключени, без да се спазят разпоредбите на законодателството в областта на обществените поръчки, не надвишава определения праг от 50 на сто от стойността на основния договор, корекцията може да бъде сведена до 25 на сто.

4.

Допълнителни строителни работи или услуги, надвишаващи праговете, установени в нормативната уредба, в случай на непредвидени обстоятелства

(COCOF 07/0037/03, нередност № 4)


Налице е основание за провеждане на процедура на договаряне по чл. 90, ал. 1, т. 8 ЗОП, но не е спазено изискването общата стойност на допълнителния договор да е не повече от 50 на сто от стойността на основния договор.


100 на сто от стойността на надвишението над 50 на сто от стойността на основния договор.

Когато допълнителните строителни работи или услуги представляват отделна дейност/услуга, но не надвишават определените прагове по чл. 45а ЗОП, се прилага финансова корекция в размер 25 на сто от стойността на въпросния договор.

5.

В обявлението или в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка не са посочени всички критерии за подбор и критерии за възлагане

(COCOF 07/0037/03, нередност № 5)


Пропуски в обявлението за обществена поръчка по отношение на критериите за подбор (минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата, както и изискванията за техническите възможности и/или квалификацията на кандидата) и критериите за възлагане (избрания критерий за оценка, методиката за оценка и показателите за комплексна оценка).

В документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка не са посочени критериите за подбор (минимални изисквания за икономическото и финансовото състояние на кандидата, както и изискванията за техническите възможности и/или квалификацията на кандидата), както и избраният критерий за оценка, показателите и методиката за определяне на комплексната оценка на офертата, при критерий икономически най-изгодна оферта.

25 на сто от стойността на договора. В зависимост от тежестта на нарушението този процент може да бъде намален до 10 на сто или до 5 на сто.

25 на сто от стойността на договора. В зависимост от тежестта на нарушението този процент може да бъде намален до 10 на сто или до 5 на сто.

6.

Прилагане на неправомерни критерии за възлагане

(COCOF 07/0037/03, нередност № 6)


При сключването на договора за възлагане на обществена поръчка са били приложени неправомерни критерии за възлагане/избор на изпълнител (например: използван е критерий за подбор като показател за оценка в методиката; неспазване на предварително обявените критерии за възлагане или неправомерно прилагане на избрания критерий за оценка или на методиката за оценка на офертите).


25 на сто от стойността на договора. В зависимост от тежестта на нарушението този процент може да бъде намален до 10 на сто или до 5 на сто от стойността на договора.


7.

Прилагане на неправомерни критерии за подбор и/или възлагане при процедура за възлагане на обществена поръчка

(COCOF 07/0037/03, нередност № 7)


Определяне на неправомерни ограничения за подбор и/или възлагане в процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка, които дават предимство на един от кандидатите/участниците в процедурата или ограничават кръга на потенциалните участници в нея.


25 на сто от стойността на договора.

(Може да се приложи финансова корекция от 100 на сто от стойността на договора в най-тежките случаи на нарушения, когато е налице умишлен стремеж за изключване на определени кандидати/участници.)

8.

Недостатъчна или дискриминираща дефиниция на обекта на обществената поръчка

(COCOF 07/0037/03, нередност № 8)


Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка съдържа недостатъчно или дискриминиращо описание на обекта на поръчката с цел да се даде предимство на един от кандидатите/участниците, който е бил определен за изпълнител.


25 на сто от стойността на договора, като този процент може да бъде намален до 10 на сто или до 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.


9.

Договаряне по време на процедурата по възлагане на обществена поръчка

(COCOF 07/0037/03, нередност № 9)


Осъществен е неправомерен контакт с участник в открита или ограничена процедура, като възложителят преговаря с участниците в търга по време на процедурата за определяне клаузите на договора и съдържанието на офертата, и е сключен договор с кандидата/участника, с който са водени неправомерни преговори, в резултат на което са нарушени конкурентните условия.


25 на сто от стойността на договора. Тази сума може да бъде намалена до 10 на сто или до 5 на сто в зависимост от сериозността.


10.

Намаляване на количеството или обема на обекта на договора

(COCOF 07/0037/03, нередност № 10)


Договорът е сключен при спазване изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки, но е последван от намаляване на количеството или обема на договора, без стойността на договора да бъде пропорционално намалена (тази корекция се прилага и в случаите, когато стойността на намаленото количество или обема се използва за изпълнението на допълнителни неправомерни договори).


Стойността на намалението на количеството или обема плюс 25 на сто от стойността на крайното количество или обем на договора.


11.

Намаляване на количеството или обема на обекта на договора

(COCOF 07/0037/03, нередност № 11)


Договорът е сключен при спазване изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки, но е последван от намаляване на количеството или обема, като стойността на договора е пропорционално намалена. Тази корекция се налага в случаите, при които с намаляването на количеството или обема се променят общите икономически условия на търга, определени в обявлението и в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, като по този начин се засягат в значителна степен получените оферти.


25 на сто от стойността на крайното количество или обем на договора.


12.

Неправилно прилагане на някои спомагателни елементи

(COCOF 07/0037/03, нередност № 12)


Договорът е сключен при спазване разпоредбите на законодателството в областта на обществените поръчки, но не са спазени някои несъществени елементи като публикуване на информация за възложената обществена поръчка.

Когато нередността се ограничава само до неспазване на формата и не води до евентуални финансови последици, не се прилага финансова корекция.

2 на сто, 5 на сто или 10 на сто от стойността на договора според тежестта на нарушението.


Забележки:1. Препоръчителният размер на финансовата корекция, посочен в колона 4,се изчислява в зависимост от сумата, декларирана пред Европейската комисия (ЕК), във връзка със засегнатия от нередността договор.Процентът според съответната скала се прилага към декларираната пред ЕК сума на разходите за съответния договор. Практически пример: Размерът на декларираните пред ЕК разходи за договор за строителство, сключен при прилагане на неправомерни критерии за възлагане, е 10 000 000 EUR. Приложимият процент на корекцията е 25 на сто съгласно колона4 от приложението. Сумата, която трябва да се извади от декларацията за разходите пред Комисията, е 2 500 000 EUR. Поради това съфинансирането от Общността се намалява според процента на съфинансиране на мярката,по която е финансиран въпросният договор.

2. В случаите по т. 3, 4, 10 и 11 може да се приложи ограничена степенна гъвкавост спрямо измененията на договора след възлагането, при условие че: а) с промяната на един основен елемент на възложения договор не се променят общите икономически условия на поканата за участие в търга или на техническата спецификация; б) измененията, включени в обявлението или в документацията за участие в процедурата за провеждане на обществена поръчка, не биха засегнали в значителна степен получените оферти; основните елементи на възлагането на договора са свързани по-конкретно със стойността на договора,естеството на строителните работи, срока на изпълнение, условията на плащане и използваните материали; необходимо е да се анализира всеки отделен случай.

Приложение № 3към чл. 6, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., в сила от 11.01.2011 г.)

Нередности, произтичащи от нарушения на националното законодателство в

областта на обществените поръчки във връзка с провеждането на

обществени поръчки, попадащи под праговете по чл. 45а от Закона за

обществените поръчки, Наредбата за възлагане на малки обществени

поръчки (НВМОП) и Постановление № 55 на Министерския съвет от 2007 г.

за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на

бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова помощ от Структурните

фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната оперативна

програма за трансгранично сътрудничество "Черно море 2007 - 2013 г." и

от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространствоКатегория нередност

Описание на нередността


Препоръчителен размер на финансовата корекция (процент от стойността на договора)


1.

Неосигуряване на достатъчна степен на публичност и прозрачност

(COCOF 07/0037/03, нередност № 21)


Договорът е сключен при отсъствието на достатъчна конкуренция, което означава неспазване на принципа на прозрачност.


25 на сто от стойността на договора.


2.

Обществени поръчки, възложени без осигуряване на достатъчна конкуренция, както и при отсъствие на изключителна спешност в резултат от непредвидими събития или непредвидени обстоятелства (за допълнителни строителни работи или услуги)

(COCOF 07/0037/03, нередност № 22)


Основният договор е сключен при осигуряване на достатъчна конкуренция, последван от един или повече допълнителни договори, сключени, без да се осигури достатъчна конкуренция, и то при липса на изключителна спешност вследствие на непредвидими събития или на непредвидени обстоятелства (при обществени поръчки за строителство или услуги), които да ги оправдаят.


25 на сто от стойността на договора, сключен без осигуряване на достатъчна конкуренция.


3.

Прилагане на неправомерни критерии за подбор и възлагане

(COCOF 07/0037/03, нередност № 23)


Определяне на неправомерни ограничения за подбор и/или възлагане, които дават предимство на един от кандидатите/участниците в процедурата/избора на изпълнител или ограничават кръга на потенциалните участници в нея (например: задължение за наличие на място на стопанска дейност или представител в страната или региона, както и определянето на твърде специфични технически норми, които дават предимство само на един оператор).


10 на сто от стойността на договора. Този процент може да бъде намален до 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.


4.

Нарушение на принципа за равно третиране

(COCOF 07/0037/03, нередност № 24)


Договори, сключени след провеждане на обществени поръчки при спазване на правилата за публичност, но чиято процедура за възлагане на обществена поръчка нарушава принципа за равно третиране между операторите (например възлагащият орган е избрал произволно кандидатите, с които преговаря, или дава предимство на един от поканените за преговори кандидати).


10 на сто от стойността на договора. Този процент може да бъде намален до 5 на сто в зависимост от тежестта на нарушението.


Забeлежки:

1. В случаите по т. 1 понятието "достатъчна степен на публичност"трябва да се тълкува в светлината на тълкувателно комюнике на Комисията№ 2006/С179/02 относно общностното право, приложимо за възлагането на обществени поръчки, които не се подчиняват или се подчиняват частично на директивите за обществени поръчки, а именно: а) принципите за равно третиране и недискриминиране означават задължение за прозрачност, което се състои в това да се гарантира в полза на всеки потенциален участник в търга подходяща степен на публичност; задължението за прозрачност означава, че едно предприятие,разположено на територията на друга държава членка, разполага с достъп до съответната информация за обществената поръчка, преди тя да бъде възложена, така че, ако това предприятие иска, да бъде в състояние да заяви интереса си за получаване на тази обществена поръчка; б) в някои случаи поради особени обстоятелства, като твърде ограничена икономическа стойност, възлагането на обществената поръчка не представлява интерес за икономическите оператори, разположени в други държави членки; в подобни случаи въздействието върху основните свободи трябва да се разглежда като твърде несигурно и подчертано косвено, за да оправдае прилагането на норми, извлечени от първичното общностно законодателство; поради това не съществува основание за финансови корекции; всеки възлагащ орган трябва да определи дали възлагането на предвидената обществена поръчка представлява потенциален интерес за икономическите оператори, разположени в други държави членки; комисията счита, че това решение трябва да се основава на оценка на конкретните обстоятелства в дадения случай, като обекта на обществената поръчка,очакваната й стойност, характеристиките на въпросния сектор (размер и структура на обществената поръчка, търговски практики и др.), както и географското място на изпълнението на поръчката.

2. В случаите по т. 2 може да се приложи ограничена степен на гъвкавост спрямо измененията на договора след възлагането, при условие че: а) с промяната на един основен елемент на възложения договор не се променят общите икономически условия на поканата за участие в търга или на техническата спецификация; б) измененията, включени в обявлението или в документацията за участие в процедурата за провеждане на обществена поръчка, не биха засегнали в значителна степен получените оферти; основните елементи на възлагането на договора са свързани по-конкретно със стойността на договора,естеството на строителните работи, срока на изпълнение, условията на плащане и използваните материали. Необходимо е да се анализира всеки отделен случай.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница