Приложение №2 професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „николай хайтов“ гр. ВарнаДата17.10.2018
Размер334.82 Kb.
Приложение № 2
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ГОРСКО СТОПАНСТВО И ДЪРВООБРАБОТВАНЕ „НИКОЛАЙ ХАЙТОВ“ ГР.ВАРНА
ОДОБРЯВАМ,

………………………………./инж.Мария Георгиева/

/Директор/ДОКУМЕНТАЦИЯ

за възлагане на обществена поръчка по обособена позиция №1 с предмет:

Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр.Варна/учебна сграда с администрация и учебно-производствен корпус с РЗП 8080 кв.м./”2014 г.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1


І. Минимални изисквания към участниците за технически възможности:
1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата поне две услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка. Под сходни дейности се разбира архитуктурно заснимане, обследвания на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ.

2. Участникът следва да разполага с екип от минимум шестима експерти, както следва:

2.1. Архитект - висше образование, магистърска степен по архитектура; валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност /ППП/; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г. професионален опит по специалността; участие в обследванията на минимум 2 сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 , ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ.

2.2. Строителен инженер - висше образование, магистърска степен, строителен инженер (ПГС или еквивалент); валидно удостоверение за ППП; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г. професионален опит по специалността; участие в обследванията на минимум 2 сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ.

2.3. Електроинженер - висше образование, магистърска степен, електроинженер (или еквивалент); валидно удостоверение за ППП; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г. професионален опит по специалността; участие в обследванията на минимум 2 сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ.

2.4. Инженер в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията на сгради и системи за поддържане на микроклимата в сгради - висше образование, магистърска степен, отопление, вентилация и климатизация (или еквивалент); валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г. опит в инвестиционния процес; участие в обследванията на минимум 2 сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5 , ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ.

2.5. Инженер ВиK - висше образование, магистър степен, инженер ВиК; валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност; валидна поименна застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството”; минимум 5 г. опит в инвестиционния процес; участие в обследванията на минимум 2 сгради за установяване на

техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 ЗУТ.

2.6. Инженер, който ще осъществява технически контрол по част „Конструктивна” - включен в списъка, който се изготвя и ежегодно се актуализира от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

2.7. Инженер технолог – висше образование, магистър степен, инженер машини и съоръжения, който е осъществявал контрол върху технология на дървообработването.

2.8 Инженер пожарна безопасност – висше образование, магистър степен, с пълна проектантска правоспособност, валидна поименна застраховка, участие в обследване на минимум 2 сгради за установяване на технически характеристики, свързани с изискванията по чл169 от ЗУТ.

Забележка: членовете на екипа на участника не могат да бъдат включени в повече от една оферта за участие. Ако Възложителят установи, че едни и същи членове на екипа са предложени в офертите на повече от един участник, Възложителят отстранява всички тези участници.

3. Изпълнителят трябва да разполага със собствени или наети калибрирани уреди и инструменти за обследване на строителните конструкции и инсталации, измервателна и изпитателна апаратура и техника - уреди и инструменти за измерване на осветеност, шум, електроизмервания и др. или да декларират възможност за използване на строителни и други специализирани лаборатории, необходими за проверката на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.
    1. Доказва се със:

      1. списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката /обследване на сгради за установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорти/, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Списъкът съдържа посочване на стойностите, датите и получателите, както и доказателство за извършената услуга.

3.1.2. удостоверения за добро изпълнение, съгласно изискването на чл. 51, ал. 1, т. 2б от ЗОП.

В случай, че участникът в процедурата е обединение на физически и/или юридически лица, изискването се прилага за обединението като цяло.

3.1.3 Списък на екипа от ключови експерти с информация за притежаваното от тях образование, заемана позиция в екипа и професионален опит.


      1. Декларация /свободен текст/ за наличие на собствени или наети уреди и инструменти за извършване на обследване за доказване на конструктивните, якостни и технически характеристики на сградата или декларация за наемане на строителни и други специализирани лаборатории, необходими за проверката на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

Класирането на участниците ще се извърши по критерия „най-ниска цена“.Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр.Варна/учебна сграда с администрация и учебно-производствен корпус с РЗП 8080 кв.м./”.

І. Основание

Техническите паспорти на обектите се изготвят в съответствие с изискванията на действащите нормативни документи – Закон за Устройство на територията и Наредба № 5 от 28 декември 2006 година за техническите паспорти на сградите.

При изготвяне на паспортите на сградите да се обърне внимание на следното:

За съставяне на технически паспорт на съществуваща сграда се извършва архитектурно заснимане и обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ.ІІ.Архитектурно заснемане на учебна сграда с администрация, учебно-производствен корпус.

ІІІ. Обследването включва:

1. съставяне на информационна база данни за нормативните (проектните) стойности на техническите характеристики на обследвания строеж, в т.ч. и тези, свързани със съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 - 3 от ЗУТ;

2. установяване на действителните технически характеристики на строежа по разделите на част А от техническия паспорт;

3. анализ на действителните технически характеристики на строежа и оценка на съответствието им с нормативните стойности, определени с нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация;

4. разработване на мерки за подобряване състоянието на сградата;

5. съставяне на доклад за резултатите от обследването, който включва оценка на техническите характеристики на строежа за съответствие с изискванията на нормативните актове, действащи към момента на въвеждането на строежите в експлоатация, както и възможностите за изпълнение на съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, в т.ч. оценка за сеизмичната осигуреност на строежа в съответствие с действащите към момента на обследването нормативни актове.Част А "Основни характеристики на строежа"

1. Идентификационни данни и параметри:

- година на построяване – начало и край на строителството, което дава представа за използваните материали и вида на конструкцията; извършени промени (строителни и монтажни дейности) по време на експлоатацията - реконструкция (в т.ч. пристрояване, надстрояване), основно обновяване, основен ремонт, промяна на предназначението, година на извършване на промените, опис на наличните документи, вкл. и за извършените промени: разрешения за строеж и за въвеждане в експлоатация, проектна документация, протоколи по време на строителството, констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ, окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ на лицето, упражняващо строителен надзор, удостоверение за търпимост на строежа и други данни в зависимост от вида и предназначението на строежа;

- да се обърне сериозно внимание, ако са правени промени по носещите конструктивни елементи на сградата - пробиване на отвори в носещи стени и елементи, укрепване на греди и колони, разрушаване на стени и т.н.;

- да се обърне сериозно внимание на покрива на сградата, недопустимо е изолиране на покрива, без да е предписан ремонт, укрепването му или пълна подмяна на покривната конструкция на сградата и връхното покритие;

- опис на наличните документи – инвестиционни проекти, разрешения за строителство, екзекутивна документация и отклонения от основната проектна документация, разрешения за ползване/удостоверения за въвеждане в експлоатация – година, удостоверения за търпимост, други данни в зависимост от вида и предназначение на сградата.

2. Основни обемно планировъчни и функционални показатели:

Застроени площи и обеми, височина на етажите, брой на етажите, надстроявания, пристройки и корекции на носещи елементи, корекции на застроените площи и обеми.

Инсталационна и технологична осигуреност на сградата – състояние на инсталации по водопровод и канализация, Електрически, телефонни, силнотокови и слаботокови инсталации, гръмоотводна и всички останали електрически инсталации, отоплителна и вентилационна инсталация, състояние на котелно и горивно стопанство, състояние на столова и кухня (ако има такива).

Съоръжения на техническата инфраструктура: местоположение – подземни надземни, габарити, пропускателни възможности, сервитути и други характерни показатели.

3. Основни технически характеристики

Вид на строителната система, тип на конструкцията, носимоспособност, сеизмична устойчивост и дълготрайност на строежа, граници (степен) на пожароустойчивост (огнеустойчивост). Санитарно-хигиенни изисквания и околна среда – осветеност, качество на въздуха, санитарно-защитни зони, гранични стойности на шум в околната среда, енергийни характеристики, коефициенти на топлопреминаване на сградните ограждащи елементи - еталонни и сградни стойности – сравнение. Сертификати – Сертификат за енергийна ефективност, Сертификат за пожарна безопасност, Други сертификати, паспорти на техническото оборудване.Част Б "Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване на ремонти"

Резултати от извършени обследвания, необходими мерки за поддържане на безопасната експлоатация на строежа и график за изпълнение на неотложните мерки, данни и характеристики на изпълнените дейности по поддържане, преустройство и реконструкция на строежа, срокове за извършване на основни ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа, срокове за извършване на текущи ремонти по отделните конструкции и елементи на строежа, срокове за извършване на технически прегледи по отделните конструкции и елементи на строежа.Част В "Указания и инструкции за безопасна експлоатация" относно:

1. Съхраняване на целостта на строителната конструкция - недопускане на повреди или умишлени нарушения (разбиване на отвори, намаляване на сечението, премахване на елементи и др.) на носещите елементи: стени, колони, шайби, греди, плочи и др. Ако такива са допуснати до този момент, да се предвиди укрепването и обезопасяването им.

2. Недопускане на нерегламентирана промяна на предназначението на строежа, която води до превишаване на проектните експлоатационни натоварвания и въздействия, вкл. чрез надстрояване, пристрояване или ограждане на части от сградата и съоръжението.

3. Спазване на правилата и нормите за пожарна безопасност, здраве, защита от шум и опазване на околната среда, вкл. предпазване от подхлъзване, спъване, удар от падащи предмети от покрива или фасадата и др. Да се обърне особено внимание на безопасността при провеждане на учебния процес, и в частност на учениците в осми клас и със СОП.

4. Нормална експлоатация и поддържане на сградните инсталации, мрежите и системите – да се предвиди специално обезопасяване при провеждане на учебния процес, в частност на учениците в осми клас и със СОП

5. Поддържане в експлоатационна годност на пътническите и товарните асансьори, на подвижните платформи, на подемниците и др. при учениците със СОП

6. Правилна експлоатация и поддържане на съоръженията с повишена опасност – да няма такива в училищните сгради, или да бъде изключен достъпът до тях на всички ученици, като се предвиди самостоятелен вход до тях, недостъпен за всички ученици.

Забележка: Изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 октомври за строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и Наредба № Із-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, издадена от МВР и МРРБ, обн. ДВ, бр. 81 от 18 Октомври 2011 г. са задължителни.ІV. Очаквани резултати

Архитектурно заснемане, извършени обследвания за установяване на техническите характеристики и изготвен технически паспорт на сградата.ІV. Изискване за представяне на крайният продукт

Изпълнителят следва да представи на Възложителя крайния продукт на български

език:

1. на хартиен носител – в папки, комплектовани в 3 оригинални екземпляра2. електронна версия на СD – представя 1 бр. диск.

V. Срок за изпълнение на предмета на договора не по-късно от 30.03.2015 г., от които за архитектурно заснемане не по-късно от 30 календарни дни от подписване на договора.

VІ. Стойност на поръчката

Максималната стойност на поръчката не може да надхвърля – 24240.00лева/двадесет и четири хиляди двеста и четиридесет лева/ с ДДС, от които за архитектурно заснемане 9696.00лв./девет хиляди шестотин деветдесет и шест лева лева/ с ДДС и за обследване и изготвяне на технически паспорт 14544.00 лв./четиринадесет хиляди петстотин четиридесет четири лева/ и с ДДС.


Забележка: Цената е определена в одобрения списък в сайта на МОН.

О Б Р А З Ц И Н А Д О К У М Е Н Т И

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1

Образец № 1
Списък на документите, съдържащи се в офертата, по обособена позиция №1Вид на документите

/оригинал или заверено копие/


посочва се номера на страницата от офертатаСписък на документите, съдържащи се в офертата (по образец към офертата)


Копие от документ за регистрация/актуално състояние или копие от документа за Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър


Пълномощно на лицето, което представлява участника в процедурата, когато това не е управляващия;

При участие на обединение - пълномощно на лицето, което го представлява, когато това не е изрично предвидено в Договора за обединението;
При обединение - копие от документ за създаване на обединението.


Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец № 4). Декларацията се изисква при възлагане на обществена поръчка с публична покана.


Други, които участникът счита, че са от особена важност при оценката на офертата или се изискват съгласно документацията:


Техническо предложение (Образец № 2 )


Ценово предложение (образец № 3 )


Списък на ключови експерти, които ще вземат участие при изпълнение на поръчката (Образец № 5)


Списък на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години (Образец № 6)


Декларация /свободен текст/ за наличие на собствени или наети уреди и инструменти за извършване на обследване за доказване на конструктивните, якостни и технически характеристики на сградата или декларация за наемане на строителни и други специализирани лаборатории, необходими за проверката на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.


Проект на договор (Образец № 7)
Дата: Подпис и печат:……………

________/ _________ / ______ Име и фамилия и длъжностОбразец № 2


Наименование на Участника:Седалище по регистрация:
BIC:

IBAN:

Банка:
Булстат номер/EИК
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:


ДО

ПГГСД“Николай Хайтов“, гр.Варна
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА)

за изпълнение на обществена поръчка по обособена позиция №1


Наименование на поръчката:

Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр.Варна/учебна сграда с администрация и учебно-производствен корпус с РЗП 8080 кв.м./УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето Техническо предложение за участие за избор на изпълнител на общественa поръчкa с предмет: „Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр.Варна/учебна сграда с администрация и учебно-производствен корпус с РЗП 8080 кв.м./

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка.

1. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.2. Предлагаме срок за изпълнение на предмета на договора ………….. календарни дни (не по-късно от 30.03.2015 г.), от които за архитектурно заснемане не по-късно от 30 календарни дни.

3. В нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

4. Срокът на валидност на настоящата оферта, заедно с направените от нас предложения и поети ангажименти е 90 дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

5. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договор.

6. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация и настоящото техническо предложение.

7. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, предложените от нас цени ще останат постоянни и няма да бъдат променяни за срока на изпълнение на обществената поръчка.

8. В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на договора и при поискването от страна на Възложителя ще представим удостоверения от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП /при публична покана/.

Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________Образец № 3

Наименование на Участника:Седалище по регистрация:
BIC:

IBAN:

Банка:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:


(държава, град, пощенски код, улица, №)

Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:


ДО

ПГГСД“Николай Хайтов“, гр.Варна.

ЦЕНОВО предложение

по обособена позиция №1


Наименование на поръчката:

Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр.Варна/учебна сграда с администрация и учебно-производствен корпус с РЗП 8080 кв.м./
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с участието ни за изпълнение на горепосочената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение.
ЦЕНА за изпълнение на обществена поръчка с предмет :

Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр.Варна/учебна сграда с администрация и учебно-производствен корпус с РЗП 8080 кв.м./ОБЩО В РАЗМЕР НА ................. /словом .............../ лв. без ДДС или ................. /словом .............../ лв. с ДДС, която включва:
Цена за архитектурно заснемане – ................. /словом .............../ лв. без ДДС или ................. /словом .............../ лв. с ДДС.
Цена за извършване на конструктивно обследване, съставяне и регистриране на технически паспорт................................ /словом .............../ лв. без ДДС или ................. /словом .............../ лв. с ДДС.

.

Посочената обща стойност включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката.

Предложената стойност да не надвишава прогнозната стойност.
До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
Подпис:

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________


Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ1

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Подписаният/ата……………………………………………………................(трите имена)

данни по документ за самоличност.....................................................................………(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………(длъжност)

на ...........................................................................................................................................,(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ................................................,

в изпълнение на изискванията на чл. 47, ал. 9 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя

ДЕКЛАРИРАМ:

Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в представлявания от мен участник не са осъждани с влязла в сила присъда/реабилитирани са (невярното се зачертава) за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), в които се съдържат посочените обстоятелства, са:

1...............................................

2...............................................

3...............................................

Компетентният орган (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), който е длъжен да предоставя информация за обстоятелствата служебно на възложителя, е:

1...............................................

2...............................................3...............................................

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________


Образец № 5
Списък

на ключовите експерти

__________________________________________________________

(наименование на участника)
ЕкипИме, фамилия

Заемана позиция в екипа

Образование

Квалифика-ция

Професионален опит съобразно изискванията на поръчката

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

г. Подпис: ­ (дата на подписване)


Образец № 6


Списък

на услугите, сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата

__________________________________________________________

(наименование на участника)


Кратко описание на дейностите

Стойност на услугата

Място на изпълнение

Период на изпълнение

Получател

Стойност според процентното участие /хил.лева/

Дата: г. Подпис: ­


Образец № 7

Проект обособена позиция №1

ДОГОВОР
Днес, ...................... 2014 година между:

Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване , със седалище и адрес на управление гр.Варна, ул.»Орех»№11, Код по БУЛСТАТ:00083291, представлявано от Марийка Димитрова Георгиева – Директор и главен счетоводител Поля Харутюн Статева, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

………………….., представлявано от …………………. – (име и длъжност), със седалище и адрес на управление: ..............................................., ЕИК .........................., от друга страна, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП – при публична покана, чл. 14, ал. 5, т. 2 от ЗОП – при директно възлагане, се сключи настоящият договор за следното:


І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу възнаграждение, със собствени средства (включително технически и изпълнителски персонал) и материали, и на свой риск, при условията на приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Оферта, която е неразделна част от настоящия Договор, да изпълни следните дейности във връзка с Архитектурно заснемане, извършване на обследване на сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. 2 и ал. 3 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и изготвяне на технически паспорти съгласно чл. 176а от ЗУТ, по Национална програма „Модернизация на материалната база в училище“, модул „Подобряване на училищната среда“ за обект Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ гр.Варна/учебна сграда с администрация и учебно-производствен корпус с РЗП 8080 кв.м./”

т. 1. Архитектурно заснимане

т.2 Обследване на съществуващи сгради за установяване на техническите им характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал.1-3 от ЗУТ, съгласно изискванията на глава трета - Обследване на съществуващи строежи от Наредба № 5 от 28 Декември 2006 г. за техническите паспорти на строежите, включително екзекутивно заснемане (при липса на техническа документация) – във всички необходими части, с оглед функцията на сградата;

т. 3. Съставяне на технически паспорти по реда на чл. 14 от Наредба № 5 от 28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите за всеки от обектите;

т.4. Регистриране на техническите паспорти - дейности по представяне на техническите паспорти по реда на чл. 15 от Наредба № 5 от 28.12.2006 год. за техническите паспорти на строежите.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може и да не възложи дейностите по т. 2 и т. 3, в случаите, когато с доклада по ал. 1, т. 1 бъде установена невъзможност за постигане на нормативните изисквания или икономическа нецелесъобразност за саниране и се препоръча сградата да бъде премахната.

(3). Подробно описание на дейностите и задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съдържа в Приложение № 1 – Техническа спецификация.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. Срокът за изпълнение предмета на договора е ………………………… дни, съгласно Техническо предложение – образец № 2, от които архитектурното заснемане е до 30 календарни дни.

Чл. 3. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване от страните и се счита за изпълнен след получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на положителна оценка от фирмата, изпълняваща мониторинг. В срока на договора не влиза времето за извършване на мониторинг и отстраняване на направените забележки.
ІІІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 4. (1) Извършва се екзекутивно архитектурното заснемане .

(2) Обследването по чл. 1, ал. 1, т. 1 завършва с Доклад до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приемането на доклада и документацията по извършеното екзекутивно заснемане се осъществява с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на страните по договора, след получаване на положителна оценка от фирмата, изпълняваща мониторинг, в срок от 10 (десет) работни дни.

(3) Техническите паспорти се изготвят след одобряване на Доклада от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на ал. 1.

(4) В случай, че съставените технически паспорти не са в съответствие с Наредба № 5, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ техническите паспорти за отстраняване на несъответствията, като определя подходящ срок за това.

(5) Цялата документация (заедно с Доклада) следва да бъде оформена и предоставена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

- на хартиен носител – в папки, комплектовани в 3 оригинални екземпляра

- електронна версия на СD – представя 1 бр. диск.


IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 5. Общата стойност на възнаграждението за услугите, предмет на настоящия договор, възлиза на …………. лв. (словом) без ДДС или…………. лв. (словом) с ДДС , съгласно образец № 3 - Ценово предложение и включва:

(1). Цена за архитектурното заснемане - ................. /словом .............../ лв. без ДДС или ................. /словом .............../ лв. с ДДС.

(2). Цена за извършване на конструктивно обследване, съставяне и регистрине на технически паспорт - ................. /словом .............../ лв. без ДДС или ................. /словом .............../ лв. с ДДС.

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изцяло сумата в размер на пълната стойност на договора с ДДС, посочена в чл. 5, срещу представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на обезпечение под формата на банкова гаранция за авансово плащане в полза на училището, със срок на валидност не по-рано от 30.06.2015 г. и представена фактура.

Чл. 7. (1) Освобождаването на дължимите суми за изпълнени и приети дейности по договора, съгласно чл. 6, ще се извършва в срок до 10 (десет) календарни дни след представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на регистриран технически паспорт или доклад за обследване (в случаите по чл. 1, ал. 2) и представяне на фактура.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи плащане само за действително извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности.

(3) В случаите по чл. 1, ал. 2 окончателното плащане се извършва в срок до 10 (десет) календарни дни след одобряване на представения по чл. 1, ал. 1, т. 1 Доклад от обследването от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) При прекратяване на договора по реда на ал. 2 се освобождава частта от банковата гаранция, съответстваща на извършените дейности, а останалата част, равняваща се на неизпълнените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, се възстановява по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 8. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна.

(2). Лице за контакти от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: ......................................, тел. .......... ............................; факс 052 500 937;

Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да упражнява дейностите, предмет на договора чрез квалифицираните специалисти, вписани в списъка по образец № 5.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва за изпълнение на дейностите декларираните собствени или наети уреди и инструменти за извършване на обследване за доказване на конструктивните, якостни и технически характеристики на сградата или да наеме строителни и други специализирани лаборатории, необходими за проверката на съществените изисквания към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изтичане срока за изпълнението или при прекратяване на този договор да върне всички оригинални документи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са му предоставени или които са били изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или с които той се е снабдил по време на и във връзка с изпълнението на настоящия договор. Всички документи и копията им са собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва смяна на член на екипа, посочен в образец № 5, освен в изключителни случаи след съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Замяната на член от екипа по ал. 1 е допустима след предварително писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, само ако образованието, квалификацията и уменията на новите членове отговарят на минималните изисквания, заложени в документацията.

(3) Всички разходи, възникнали поради замяна на член на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не преустановява дейността си до изтичане на срока на договора, като актуализира застраховката си за професионална отговорност в срок не по-кратък от 5 пет дни преди датата на изтичане на предходната, както и да предоставя копие от подновената застраховка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разгласява по никакъв начин данните, фактите, сведенията и документите, които са му предоставени във връзка с изпълнение предмета на договора.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да окаже необходимото съдействие (достъп до обекта и съответните документи,) за изпълнение на услугите, предмет на договора.

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява и заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички суми, свързани с изпълнението на възложените и извършвани работи, в срок съгласно клаузите на този договор.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва по всяко време проверки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор, без с това да пречи на оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При констатиране на некачествено или непълно изпълнение на дейностите ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент да спре изпълнението им и да изисква ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да отстрани недостатъците за своя сметка.

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА, НЕУСТОЙКИ

Чл. 17. Договорът може да бъде прекратен по взаимно съгласие на двете страни с едномесечно предизвестие.

Чл. 18. При забавено изпълнение на задълженията си по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% на ден от стойността на договора, но не повече от 10 /десет/ % от общата сума. Неустойките се прихващат от дължимите плащания. Ако забавата е по-голяма от 20 дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора. В този случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на извършеното до момента, което се удостоверява с двустранен протокол.

Чл. 19. Горните неустойки не лишават изправната страна от правото й да търси обезщетение за нанесени щети и пропуснати ползи.

Чл. 20. Настоящият Договор се прекратява, без да е необходимо съставянето на изричен документ, считано от датата на настъпване на следните обстоятелства:

1. с изпълнение на задълженията на страните по договора;

2. при прекратяване на лиценза или удостоверенията за пълна проектантска правоспособност, когато такива са необходими за изпълнение на дейностите по този Договор.

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с предупреждение, че след изтичането на допълнително предоставен в предупреждението подходящ срок за изпълнение, но не повече от 30 (тридесет) дни, ще счита Договорът за развален, ако след изтичане на професионалните застраховки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същите не бъдат незабавно подновени.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали Договора, с отправянето на писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи:

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.

ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 24. Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на настоящия договор, по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такива, спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Чл. 25. Неразделна част от Договора са:

1.Приложение № 1 – Техническа спецификация /Приложение № 1/;

2.Приложение № 2 – Техническо предложение /Образец № 2/;

3. Приложение № 3 – Ценово предложение / Образец № 3/.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

1 Декларацията се подписва задължително от лицето или лицата, които представляват съответния участник според документите му за регистрация.

Каталог: profil%20na%20kupuvacha -> publpokani -> pasportizacia
profil%20na%20kupuvacha -> Списък на автомобилите на разпореждане на община Брусарци
profil%20na%20kupuvacha -> “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „мбал карнобат” еоод” възложител: „мбал карнобат”
profil%20na%20kupuvacha -> Възложител: община Карнобат І. Предмет
profil%20na%20kupuvacha -> 1. Общи положения
profil%20na%20kupuvacha -> Програма за развитие на селските райони 2007-2013. Европейски земеделски фонд за
profil%20na%20kupuvacha -> Възложител: община Карнобат І. Предмет
profil%20na%20kupuvacha -> „Упражняване на строителен надзор по време на строителството при изпълнение на проект
profil%20na%20kupuvacha -> Възложител: община Карнобат І. Предмет
profil%20na%20kupuvacha -> Одобрявам: наташа михайлова
pasportizacia -> Одобрявам /инж. Мария Георгиева


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница