Образец 13 техническо предложение за изпълнение на поръчкаДата13.05.2017
Размер67.2 Kb.
#21274


Образец 13

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

С ПРЕДМЕТ:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..,

Долуподписаният ______________________________________,

с постоянен адрес ___________________________________________,

притежаващ лична карта № _______________, издадена от МВР - ......

_____________ г., ЕГН ______________, в качеството си на ........................

представляващ ________________________________

/наименование на участника/

с ЕИК____________

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА:

Седалище и адрес на управление:

 • Страна, код, град, община

 • Квартал, ул., №,

 • Телефон, факс,

 • E-mail:
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас открита процедура с предмет: „LIDAR заснемане на територията на Природен парк "Сините камъни", с което: 1. Декларираме, че валидността на настоящата техническа оферта е 90 (деветдесет) дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

 2. Декларираме, че сме запознати с пълната документация, публикувана от Възложителя за настоящата обществена поръчка, и я приемаме в нейната цялост, включително срок за изпълнение и предложения проект на договор. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним предмета на поръчката качествено и в пълно съответствие с тази документация.

 3. Съгласни сме и ще извършим качествено и в срок поставената от Възложителя задача, а именно:

Да се изготви чрез „LiDAR заснемане на територията на Природен парк "Сините камъни". Да се изготви чрез LiDAR заснемане цифров модел на релефа (DTM), включващ цифров височинен модел (DEM) на територията на ПП „Сините камъни“. Бързо и ефикасно картиране на терена.

За изпълнение на услугата ще извършим следното:

LIDAR заснемане на територията на Природен парк „Сините камъни” и изготвяне цифров модел на релефа на ПП „Сините камъни“, предвидено по проект № DIR-5113326-3-95 “ Устойчиво управление и устройство на природен парк „Сините камъни”, по дейност 4.4.

Обектът на поръчката е да се изготви чрез LiDAR заснемане на цифров модел на релефа (DTM), включващ цифров височинен модел (DEM) на територията на ПП „Сините камъни“. Бързо и ефикасно картиране на терена .За цялостното изпълнение на услугата ще извършим следното:

Извършване на LiDAR заснемане на територията, очертана в приложения към техническото задание Shape формат, обработка на първичните данни от въздушното лазерно сканиране и генериране на файлове в LAS 1.2 формат, от които да може да се създаде прецизен цифров височинен модел на релефа и цифров модел на земната повърхност.Изпълнението на услугата включва:

— Планиране броя на фотограметричните блокове и летателните ивици;


— Изработване на детайлен план на летене;
— Създаване на мрежа от наземни контролни точки;
— Заснемане на терена и характерни ситуационни особености;
— Георефериране на „облаците“ от точки;
— Филтриране на модела;
— Създаване на цифров модел на релефа, цифров модел на повърхността

— Други, свързани с цялостното и с необходимото качество за изпълнение на задачата. 1. Дейности за изпълнение :


1.1.Изисквания към въздушното лазерно сканиране:

Минимална гъстота на точките при терен (DS), измерена в брой точки на квадратен метър – мин. 4 точки/m2 .


Провеждане на въздушното лазерно сканиране и заснемане при отсъствие на плътна снежна покривка, дъжд и мъгла.
Oбработка на първичните данни от въздушното лазерно сканиране и генериранена файлове в LAS 1.2 формат, от които да може да се създаде прецизен цифров височинен модел на релефа (DTM) и цифров модел на земната повърхност (DSM).
Изисквания:
Формат на данните (файловете) за създаване на цифров модел на релефа:
LAS 1.2 (cloud, x,y,z, intensity, GPS-time, scan angle, number of the return classification, user data, number of returns of given pulse, red channel color, green channel color, blue channel color, edge of flight line flag, direction of scan flag, point source ID, RGB color) . Размер на клетката - 0,5 m и 1km² блокове
Формат на данните (файловете) за създаване на цифров модел на земната повърхност: LAS 1.2 (cloud, x,y,z, intensity, GPS-time, scan angle, number of the return classification,user data, number of returns of given pulse, red channel color, green channel color, blue channel color, edge of flight line flag, direction of scan flag, point source ID, RGB color). Размер на клетката –0,5 m и 1km² блокове
Сурови данни от въздушното лазерно сканиране: LAS 1.2 (cloud, x,y,z intensity, GPS-time, scan angle, number of the return classification,user data, number of returns of given pulse, red channel color, green channel color, blue channel color, edge of flight line flag, direction of scan flag, point source ID, RGB color);
Относителна хоризонтална точност на лазерното сканиране (HL) – от 1 cm до 25 cm;

Относителна вертикална точност на лазерното сканиране (VL )– от 1 cm до 15 cm;

Координатна система: WGS84 (UTM35N) с надморски височини.

Общи изисквания:
Единна номерация на сцените за всички видове продукти.

Данните от въздушното лазерно сканиране да са привързани към необходимия брой наземни геодезически точки с ортометрични височини и представени в координатнa системa WGS84 UTM35N .


2.Крайни продукти
2.1.Електронни файлове LAS 1.2 формат със суровите данни от

въздушното лазерно сканиране.


2.2.Електронни файлове LAS 1.2 формат за създаване на цифров модел на релефа (DTM) .
2.3.Електронни файлове LAS 1.2 формат за създаване на цифров модел на подводния релеф. Такъв продукт се изисква единствено при допълнително използване на технология за въздушно батиметрично сканиране и в случай, че не е възможно подводния релеф да бъде представен като продължение на сухоземния релеф.
2.4.Електронни файлове LAS 1.2 формат за създаване на цифров модел на повърхността (DSM) .


3.Предаване на крайните продукти
Изпълнителят трябва да предаде на Възложителя посочените по-горе продукти по един от следните начини: записани на хард-диск; записани на DVD; да осигури възможност на Възложителя да ги свали от сървър.

4.Условия, приложими към изпълнението на задачата:

Изпълнителят следва за своя сметка да извърши необходимите дейности за осигуряване и получаване на разрешително за летене и осъществяване на задачата, в съответствие със заложените в заданието срокове.


5. Права на собственост

Получените сурови данни и генерираните от тях продукти, предмет на настоящата поръчка са собственост на Дирекция на Природен парк „Сините камъни“ гр. Сливен.6. Период на изпълнение

Въздушното лазерно сканиране на територията на Природен парк „Сините камъни” - 11380,3 хектара, и Предаване на Възложителя на крайните продукти, трябва да се извърши в срок до 30.11.2014. 1. Декларирам, че представлявания от мен участник:

7.1. Ще извърши за своя сметка всички необходими действия за изпълнение и съгласуване на дейностите по въздушното лазерно сканиране, съгласно изискванията на Наредба No РД-02-20-16 от 5 август 2011 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, както и да предприеме и извърши за своя сметка всички необходими действия за декласификация на материалите от заснемането, съгласно изискванията на същата наредба.


  1. При цялостното изпълнение на задачата Изпълнителят ше съблюдава изискванията на всички приложими стандарти и нормативни документи, дори и ако те не са изрично упоменати в настоящото задание
  1. При изпълнение на задачата Изпълнителят по своя преценка ще използва информация, с която разполага или до която има достъп (едромащабни карти, координати и коти на точките от Държавната опорна геодезическа мрежа (Държавната нивелачна и триангулачна мрежи), координати и коти от локални геодезически мрежи, привързани към Държавните геодезически мрежи), както и информация – собственост на или осигурена от Възложителя като: Property line, forest stand boundaries in digital format (analogue data must be digitize), Old forest management plans; Yield maps; оrthophoto; reference data on timber volume, etc.

7.4. Няма да позволи да има участъци с липсваща информация, освен в случаите на участъци от района на парка с обекти от значение за военната и национална сигурност. Същите ще бъдат уточнени на етап съгласуване на полетни планове.

7.5. Е запознат и приема условието контролът на качеството на данните и постигнатата точност да са отговорност на Изпълнителя.

7.6. Е запознат и приема условието при предаване/приемане на отделните етапи и различните крайни продукти да се изготвя доклад за оценка на качеството и точността на данните.

ВНИМАНИЕ: Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение без да посочват цени. Всякаква информация, свързана с цени, трябва да се съдържа единствено в ценовата оферта на участника.

Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Подпис и печат

__________________________

Забележка: Техническото предложение поставете в ПЛИК №2.


Име на проекта: „Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Сините камъни“Бенефициент: Дирекция Природен парк „Сините камъни”

Референтен номер:BG 161PO005/11/3/3.2/06/27

Идентификационен № на проекта: DIR-5113326-3-95

Договор №DIR-5113326-C-009

Адрес : 8800 гр. Сливен, пл. „Александър Стамболийски” 1

Тел./факс: 044/66 29 61 тел.: 044/62 46 32

e-mail : dppsinite_kamani@abv.bg, dppsinite_kamani@dag.bg

www.dppsk.org

Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Временно класиране „В”-1” рг мъже – Югоизточна България
2013 -> Конкурс за заемане на академичната длъжност „Доцент в професионално направление Растителна защита; научна специалност Растителна защита
2013 -> 1. Нужда от антитерористични мерки Тероризъм и световната икономика
2013 -> Днес университетът е мястото, в което паметта се предава
2013 -> Програма за развитие на туризма в община елхово за 2013 г
2013 -> Йордан колев ангел узунов
2013 -> 163 оу „ Ч. Храбър в топ 30 на столичните училища според резултатите от националното външно оценяване
2013 -> Гр. Казанлък Сугласувал: Утвърдил
2013 -> Подаване на справка-декларация по чл. 116 От закона за туризма за броя на реализираните нощувки в местата за настаняване


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница