Продком лист 2013страница1/25
Дата06.07.2017
Размер4.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

D026930/02
ПРОДКОМ Лист 2013


PRODCOM

Наименование на позицията

Код по КН-' 2013

Измер.

P

Бележки

NACE: 26.11

Производство на електронни елементи

CPA: 26.11.11

Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници; предавателни тръби; други електроннолъчеви тръби

26.11.11.00

Електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници; телевизионни предавателни тръби; други електроннолъчеви тръби

8540[.11 + .12 + .20(.10 + .80) + .40 + .60]

p/st

SCPA: 26.11.12

Магнетрони, клистрони, тръби за свръхчестоти и други електронни лампи и тръби

26.11.12.00

Магнетрони, клистрони, тръби за свръхчестоти, лампи и тръби

8540[.71 + .79 + .81 + .89]

p/st

SCPA: 26.11.21

Диоди, транзистори, тиристори, диаци и триаци

26.11.21.20 ¤

Полупроводникови диоди

8541 10

p/st @

S26.11.21.50

Транзистори, различни от фототранзисторите

8541[.21 + .29]

p/st @

S26.11.21.80 ¤

Полупроводникови тиристори, диаци и триаци

8541 30

p/st @

SCPA: 26.11.22

Полупроводникови елементи; светодиоди; монтирани пиезоелектрически кристали; части за тях

26.11.22.20 ¤

Полупроводникови светодиоди (LED)

8541 40 10

p/st @

S26.11.22.40

Полупроводникови фоточуствителни елементи; слънчеви клетки, фотодиоди, фототранзистори и други

8541 40 90

p/st @

S26.11.22.60 ¤

Полупроводникови елементи (без полупроводникови фоточуствителни елементи, фотоволтаични клетки, тиристори, диаци и триаци, транзистори, диоди и светодиоди)

8541 50

p/st @

S26.11.22.80 ¤

Монтирани пиезоелектрически кристали (включително кварц, осцилатор и резонатори)

8541 60

p/st @

SCPA: 26.11.30

Интегрални схеми и електронни микромодули

26.11.30.03 ¤

Multichip интегрални схеми ― процесори и контролери, дори комбинирани с памети, преобразуватели, логически схеми, усилватели, часовник, схеми за синхронизация или други схеми

8542 31 10

p/st @

S26.11.30.06 ¤

Електронни интегрални схеми (без Multichip) ― процесори и контролери, дори комбинирани с памети, преобразуватели, логически схеми, усилватели, часовник, схеми за синхронизация или други схеми

8542 31 90

p/st @

S26.11.30.23 ¤

Multichip интегрални схеми ― памети

8542 32 10

p/st @

S26.11.30.27 ¤

Електронни интегрални схеми (без Multichip) ― динамични памети за четене и запис с произволен достъп (D-RAMs)

8542[.32(.31 + .39)]

p/st

S26.11.30.34 ¤

Електронни интегрални схеми (без Multichip) ― статични MOS памети за четене и запис с произволен достъп (S-RAMs), вкл. свръхбързи памети за четене и запис с произволен достъп (cache-RAMs)

8542 32 45

p/st

S26.11.30.54 ¤

Електронни интегрални схеми (без Multichip) ― памети само за четене, програмируеми, изтриваеми с ултравиолетови лъчи (EPROMs)

8542 32 55

p/st

S26.11.30.65 ¤

Електронни интегрални схеми (без Multichip) ― памети само за четене, програмируеми, (E2PROMs) с електрическо изтриване, вкл. FLASH E2PROMs

8542[.32(.61 + .69 + .75)]

p/st

S26.11.30.67 ¤

Електронни интегрални схеми (без Multichip) ― други памети

8542 32 90

p/st @

S26.11.30.80 ¤

Електронни интегрални схеми ― усилватели

8542 33

p/st @

S26.11.30.91 ¤

Други Multichip интегрални схеми, некласифицирани другаде

8542 39 10

p/st @

S26.11.30.94 ¤

Други електронни интегрални схеми, некласифицирани другаде

8542 39 90

p/st @

SCPA: 26.11.40

Части за електронни лампи, тръби и други електронни елементи, н.в.д.

26.11.40.10 ¤

Грамофонни мембрани за дискове или механично записвани озвучени филми

8522 10

p/st @

S26.11.40.40 ¤

Части за електроннолъчеви тръби и за електронни лампи и тръби с топъл катод, студен катод или фотокатод, некласифицирани другаде

8540[.91 + .99]S

S2

26.11.40.70 ¤

Части за диоди, транзистори и подобни полупроводникови елементи, полупроводникови фоточуствителни елементи и фотоволтаични клетки, светодиоди и монтирани пиезоелектрически кристали

8541 90S

S2

26.11.40.90 ¤

Части за интегрални схеми и електронни микромодули (без схеми, състоящи се изцяло от пасивни елементи)

8542 90S

S2

NACE: 26.12

Производство на монтирани печатни платки

CPA: 26.12.10

Монтирани печатни платки

26.12.10.20 ¤

Многослойни печатни платки без изолационно покритие

8534 00 11

p/st @

S26.12.10.50 ¤

Печатни платки без изолационно покритие (без многослойните)

8534 00 19

p/st @

S26.12.10.80 ¤

Пасивни вериги (включително вериги от съпротивления и/или кондензатори) (без матрици от съпротивления върху микросхемен кристал, матрици от кондензатори върху микросхемен кристал, платки, съдържащи активни елементи, хибридни схеми)

8534 00 90

p/st @

SCPA: 26.12.20

Интерфейсни карти (звукови, видео-, регулиращи, мрежови, модеми) за машини за автоматична обработка на информация

26.12.20.00 z¤

Мрежово комуникационно оборудване (напр. мрежови концентратори, маршрутизатори, междумрежови интерфейси) за LAN и WAN мрежи и звукови, видео-, регулиращи, мрежови и подобни карти за машини за автоматична обработка на данни

8471 80 00a

p/st

SCPA: 26.12.30

Карти, съдържащи електронни интегрални схеми („смарт“ карти)

26.12.30.00 ¤

Карти, съдържащи електронни интегрални схеми (smart карти)

8523[.52(.10 + .90)]

p/st

SNACE: 26.20

Производство на компютърна техника

CPA: 26.20.11

Портативни машини за автоматична обработка на информация, с тегло ≤ 10 kg, такива като преносими компютри (лаптопи) и други подобни; електронни органайзъри и други подобни компютри

26.20.11.00

Преносими компютри (лаптопи) и електронни органайзери

8471 30

p/st

SCPA: 26.20.12

Касови терминали (POS), банкомати (ATM) и подобни машини, които могат да се включат към машина или мрежа за обработка на информация

26.20.12.00

Касови терминали (POS), банкомати (ATM) и подобни машини, които могат да се включат към машина или мрежа за обработка на информация

8472 90 30

p/st

SCPA: 26.20.13

Цифрови машини за автоматична обработка на информация, съдържащи в един и същи корпус най-малко една централна единица за обработка на информация и една входна и една изходна единица, дори комбинирани

26.20.13.00

Настолни компютри

8471 41

p/st

SCPA: 26.20.14

Цифрови машини за автоматична обработка на информация, под формата на системи за обработка на информация

26.20.14.00

Системи за обработка на информация, цифрови

8471 49

p/st

SCPA: 26.20.15

Други цифрови машини за автоматична обработка на информация, които може да съдържат в един и същи корпус една или две от следните видове единици: запаметяващи единици, входни единици и изходни единици

26.20.15.00 ¤

Други цифрови машини за автоматична обработка на информация, съдържащи или не в един и същи корпус едно или две от следните видове устройства: запаметяващо устройство, входно устройство или изходно устройство

8471 50

p/st

SCPA: 26.20.16

Входни или изходни единици, които може да съдържат запаметяваща единица в същия корпус

26.20.16.40 ¤

Печатащи устройства, копирни и факс машини, пригодени за свързване към машина за автоматична обработка на информация или в мрежа (без печатащи устройства, използвани за печатане чрез печатни форми, цилиндри и други компоненти, и машини, изпълняващи две или повече от функциите печатане, копиране или предаване по факс)

8443[.32(.10 + .30 + .91 + .93 + .99)]

p/st

S26.20.16.50

Клавиатури

8471 60 60

p/st

S26.20.16.60

Други входни или изходни устройства, можещи да съдържат в един и същи корпус запаметяващо устройство

8471 60 70

p/st

SCPA: 26.20.17

Монитори и прожекционни апарати от видовете, използвани главно в системите за автоматична обработка на информация

26.20.17.00 ¤

Монитори и видеопрожекционни апарати, главно предназначени за системи за автоматична обработка на данни

8528[.41 + .51 + .61]

p/st

SCPA: 26.20.18

Единици, изпълняващи две или повече от следните функции: печатане, сканиране, копиране, предаване по факс

26.20.18.00 ¤

Многофункционални апарати, изпълняващи две или повече от посочените функции ― печатане, копиране и предаване по факс, пригодени за свързване към машина за автоматична обработка на данни или в мрежа

8443[.31(.20 + .80)]

p/st

SCPA: 26.20.21

Запаметяващи устройства

26.20.21.00

Запаметяващи устройства

8471[.70(.20 + .30 + .50 + .70 + .80 + .98)]

p/st

SCPA: 26.20.22

Носители за запаметяване на данни чрез полупроводникови елементи

26.20.22.00 ¤

Носители за запаметяване на данни от външен източник ( „компакт флаш карти“ или „електронни карти“) чрез полупроводникови елементи, без запис

8523 51 10

kg

SCPA: 26.20.30

Други единици в машини за автоматична обработка на информация

26.20.30.00 z¤

Други устройства на машини за автоматична обработка на информация (без мрежово комуникационно оборудване (напр. мрежови концентратори, маршрутизатори, междумрежови интерфейси) за LAN и WAN мрежи и звукови, видео-, мрежови и подобни карти за машини за автоматична обработка на данни)

8471[.80(.00b) + .90]

p/st

SCPA: 26.20.40

Части и принадлежности за изчислителни машини

26.20.40.00 ¤

Части и принадлежности за машини от позиция 8471 по ХС; части и принадлежности, еднакво пригодени за употреба с машини от две или повече от позиции 8469 — 8472 по ХС

8473[.30(.20 + .80) + .50(.20 + .80)]SNACE: 26.30

Производство на радио-, телевизионна и далекосъобщителна техника

CPA: 26.30.11

Предаватели с вградени приемници

26.30.11.00

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия с вграден приемателен апарат

8525 60

p/st

S

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница