Продуктивността е повишена чрезДата07.08.2017
Размер106.34 Kb.
#27471
Microsoft Visual 2010 Ultimate Studio е интегрирана среда за разработка (IDE) от Microsoft. Използва се за разработване на конзолени и графични потребителски интерфейс приложения, Windows Forms приложения, уеб сайтове, уеб приложения и уеб услуги, за всички платформи поддържани от Microsoft Windows, Windows Mobile, Windows CE, .NET Framework, .NET Compact Framework и Microsoft Silverlight.

Управление жизнения цикъл на приложение е концепция за управление на софтуерен проект, през всички фази от неговия живот. Основавайки се на Visual Studio 2005 Team System и Visual Studio2008 Team System, управлението на жизнения цикъл на приложения за Visual Studio 2010 е прдедназначено за намаляване или елиминиране на много предизвикателства. Във Visual Studio 2010 съществуват три основи принципа, на които се основава управлението на жизнения цикъл на проложенията: продуктивност, интеграция, и разширяемост.


Продуктивността е повишена чрез:

 • Сътрудничество - Team Foundation Server централизира работата на всички екипи. Всички грешки(бъгове), изизквания, задачи, тестови сценарии, сорс код и builds(построявания) се управляват чрез Team Foundation Server 2010. Отчетността също е централизирана, което улеснява проследяването на цялостния напредък на проекта, независимо от къде са получени данните.

 • Управление на сложността - Развитието на софтуерни проекти е по-сложно от когато и да било и се усложнява все повече, с всяка изтекла година. Team Foundation Server помага да се управлява тази сложност, чрез централизирано проследяване на целия процес на разработка, гарантирайки че целия екип може да види състоянието и работния поток на проекта по всяко време. Освен това, архитектурните инструменти, предвидени в Visual Studio 2010 Ultimate, могат да помогнат за редуциране на сложността на приложенията чрез осигуряване на дизайни, които могат да се изпозват за визуално reverse – engineer на съществуващи бази код.

Интеграцията е осигурена чрез: • Интегрирани инструменти -Тези инструменти улесняват комуникацията между различните отдели и премахват информационни пропуски. В продуктите от семейството на Visual Studio 2010, интеграцията не е допълнение. Тя е от съществена важност за набора от инструменти.

 • Видимост - Visual Studio 2010 и Team Foundation Server повишават видимостта на даден проект. Лидерите на проект могат лесно да видят данните свързани с проекта и могат про-активно да адресират проблеми чрез индентифициране на модели и тенденции.

Разширяемостта се подържа чрез:

 • Team Foundation Core Services API - По-голямата част от платформата е предоставена на разработчика, което осигурява много възможности за разширяване и разработка на потребителски инструменти, които се интегрират с Team Foundation Server.

 • IDE- Visual Studio 2010 IDE сам по себе си е разширяем, позволявайки трети страни и крайни потребители да добавят всичко, от допълнителни инструментни възможности до нови езикови компилатори, към средата за разработка.

Архитектурните инструменти в Visual Studio 2010 са претърпели голяма трансформация. Съществуват няколко нови диаграми, които могат да се използват за моделиране, както и подръжка на най- често срещаните UML диаграми. Всички тези опции са в помощ за по пълно разбиране на софтуерната система, която се строи.

Visual 2010 Ultimate Studio вкючва редактор на код с поддръжка на IntelliSense, както и редактиране на код. Интегрираният дебъгер работи както като дебъгер на сорс ниво, така и като дебъгер на машинно ниво. Други вградени инструменти са форм дизайнера за изграждане на GUI приложения, web дизайнер, клас дизайнер и дизайнер на диаграми за бази от данни. Той приема plug-ини, които подобряват функционалността на почти всяко ниво . Включително добавяне на поддръжка за source-control системи (като Subversion и Visual SourceSafe) и добавяне на нови инструменти, като редактори и визуални дизайнери за домейн-специфични езици или инструменти за други аспекти от жизнения цикъл на софтуерната разработка (като Team Foundation Server клиентът: Team Explorer).

Visual 2010 Ultimate Studio поддържа различни езици за програмиране, чрез богатство от езикови услуги, които позволяват на редактора на код и дебъгера да поддържат (в различна степен) почти всеки програмен език. Вградените езици включват C/C++ (посредством Visual C++), VB.NET (посредством  Visual Basic .NET), C# (посредством  Visual C#) и F# (част от Visual Studio 2010). Поддръжката на други езици, като M, Python, Ruby и други, са достъпни чрез езикови услуги инсталирани отделно. Поддържат се и XML/XSLT, HTML/XHTML, JavaScript и CSS.Visual 2010 Ultimate Studio не поддържа всеки програмен език, решение или инструмент, вместо това позволява включване на функционалности, кодирани като VSPackage. Когато се инсталира, функционалността е достъпна като услуга (service). IDE осигурява три вида услуги: SVsSolution, , която предоставя възможност за изброяване на проекти и решения; SVsUIShell, която осигурява прозоръчна и UI функционалност (включително раздели, ленти с инструменти и прозорци с инструменти); и SVsShell, която се занимава с регистрация на VSPackages. В допълнение, IDE също е отговорен за координацията и възможността за комуникация между услугите. Всички редактори, дизайнери, типове проекти и други инстументи се изпълняват като VSPackages. Visual 2010 Ultimate Studio използва COM за достъп до VSPackages. Visual Studio SDK включва също и Managed Package Framework (MPF), който е набор от управляващи обвивки около COM-интерфейси, които позволяват пакетите да са написани на всеки CLI съвместим език. Въпреки това MPF не предоставя всички функционалности предоставени от Visual Studio COM интерфейсите. В този случай, услугите могат да се използват за създаване на други пакети, които добавят функционалност към Visual Studio IDE.

Поддръжката на програмни езици е добавена чрез използване на специфични VSPackage, наречени Language Service (езикови услуги). Тези услуги дефинират различни интерфейси, които VSPackage изпълнението може да приложи, за да добави поддръжка на различни функционалности. Функционалности, които могат да се добавят по този начин са: синтактично оцветяване, автоматично изписване, brace matching (скобно съвпадение), пояснения за информационния параметър, списък членове и маркери за грешка за фоновата компилация. Ако интерфейсът се реализира, функционалността ще е достъпна за езика. Езиковите услуги трябва да се осъществяват на база на езика. Изпълненията могат повторно да използват код от parser-а или от компилатора за езика.

Езиковите услуги могат да се изпълняват както в първичния код, така и в управлявания код. За първичния код могат да се използват първични COM интерфейси или Babel Framework ( част от Visual Studio SDK). За управлявания код MPF включва опаковки за писане на управлявани езикови услуги.

Visual Studio не съдържа вградена поддръжка за source control, но дефинира два алтернативни начина за интегриране на source control системи с IDE. Source Control VSPackage може да предостави собствен персонализиран потребителски интерфейс, докато source control приставката използва MSSCCI(Microsoft Source Code Control Interface), за да предостави набор от фукции, които се използват за изпълнение на различни source control функционалности, със стандартния за Visual Studio потребителски интерфейс. Visual Studio 2010 използва MSSCCI Version 1.3, която добавя възможност за преименуване и изтриване на размножаване и асинхронно отваряне.

Visual Studio предоставя възможност за изпълнение на множество сценарии от средата( всеки със собствен набор от VSPackages). Тези сценарии използват различни раздели на регистъра за запазване състоянието на конфигурацията си и се диференцират чрез техния AppId (ID на приложение). Сценариите се изпълняват чрез AppId-specific .exe, който избира AppId, определя регистъра и стартира IDE. VSPackages регистрирани за един AppId са интегрирани за други VSPackages за това AppId.Visual Studio, както всяка друга IDE, съдържа редактор на код който поддържа оцветяване на синтаксиса и завършване на кода, използвайки IntelliSense не само за променливи функции и методи, но и за езикови конструкции, като вериги и запитвания. IntelliSense се поддържа за вградените езици, както и за XML, Cascading Style Sheets и JavaScript, когато се разработват уеб сайтове и уеб приложения. Предложенията за атоматично завършане са показани в модел-лист кутия в редактора на код. Редакторът на код се използва за всички поддържани езици.

Редакторът на код на Visual Studio също поддържа и поставяне на маркери в кода за бърза навигация. Други пособия за навигация са срив на блокове код, постепенно търсене в допълнение към нормалното търсене на текст и търсенето на регулярни изрази. В редактора на код са включени и многоелементен клипборд и списък на задачи. Той съдържа фрагменти код, които са запазени темплейти за повтарящ се код и могат да се поставят в кода и да се персонализират за текущия проект. Също така има вграден инструмент за управление на тези темпелейти. Тези инструменти са поставени в плуващ прозорец, на който може да се зададе автоматично да се скрива, когато не се използва или да се закачи за някоя от страните на екрана. Visual Studio редакторът на код поддържа пренареждане на параметри, преименуване на променливи и методи, интерфейс извличане и инкапсулация на членове на клас и други.

Друга характеристика на Visual Studio е фоновото компилиране, наричано още допълнително компилиране. По време на писането на код Visual Studio го компилира на заден фон, за да предостави информация за синтактични и компилационни грешки, които се обозначават с червена вълнообразна линия. Предупрежденията се маркират със зелена линия. Фоновата компилация не генерира изпълним код, защото тя използва различен компилатор от този, за изпълним код.

Visual Studio съдържа дебъгер, който работи като дебъгер на ниво сорс код и като дебъгер на машинно ниво. Работи еднакво добре както с управляван, така и с първичен код и може да се използва за дебъг на приложения, написани на всеки език, поддържан от Visual Studio. В допълнение, той може да се прикачи към стартирани процеси и да наблюдава и дебъгва тези процеси. Дебъгерът на Visual Studio може да създаде memory dumps както и да ги зареди по-късно за дебъгинг. Поддържат се и многонишкови програми. Дебъгерът може да се конфигурира да се стартира при срив на приложение, стартирано извън средата на Visual Studio. Дебъгерът позволява поставяне на точки на прекъсване (breakpoints)( чрез които е възможо временно спиране до конкретна позиция) и наблюдения ( които контролират стоиностите на променливите в течение на изпълнението). Точките на прекъсване могат да са условни, в смисъл че се активират когато е изпълнено дадено условие. Кодът може да се пропусне ( stepped over) т.е. да се изпълнява само един ред от сорс кода в даден момент. Може и да проникне във функции, за да дебъгва вътре в тях или да ги прескочи, когато изпълнението на тялото на функцията не е достъпно за ръчна проверка. Дебъгерът поддържа Edit и Continue опции т.е. позволява кодът да се редактира докато се дебъгва.Ако по време на дебъгинг, стрелката на мишката премине през някоя променлива, нейната текуща стойност се появява като подсказка, където при нужда може да се промени. По време на кодиране Visual Studio дебъгерът позволява на определени функции да се изберат ръчно от прозореца с Immediate tools.

Visual Studio включва множество от визуални дизайнери, за помощ при разработването на приложения. Тези иструменти са:


 • Visual Studio Web Designer in code editor view;

 • Visual Studio 2005 in Class Designer view;

 • Windows Forms Designer-използва се за построяване на GUI приложения чрез използване на Windows Forms. Крайният резултат може да се контролира чрез прибиране на контролите в други контейнери или като се заключат към страна от формуляра. Контроли, които показват данни (като textbox, list box, grid view и други), могат да се обвържат с источници на данни, като база данни или заявки. Дата-обвързващи контроли могат да се създадат като се провлачат елементи от Data Sources прозореца в повърхността за дизайн. Интерфейсът е свързан с код, с помощта на програмен модел за изпълнение на събития. Дизайнерът генерира C# или VB.NET код за приложението.

 • WPF Designer-използва се за авторски потребителси интерфейси,насочени към Windows Presentation Foundation. Подържа цялата WPF функционалност, включително обвързване на данни и управление на автоматичното оформление. Генерира XAML код за потребителски интерфейс. Генерираният XAML файл е съвместим с Microsoft Expression Design продукти. XAML кода е свързан с код, използващ code-behind модел.

 • Web designer/development- Visual Studio съдържа уеб сайт редактор и дизайнер, които позволяват уеб страници да бъдат създавани чрез драг-енд-дроп на widget-и. Изолзват се за разработка на ASP.NET приложения и поддържа HTML, CSS и JavaScript. Изпозва code-behind модел за свръзка с кода на ASP.NET. Налице е също поддръжка на ASP.NET MVC за MVC технология, като отделен файл за сваляне и ASP.NET Dynamic Data project предоставен от Microsoft.

 • Class designer-Служи за създаване и редакция на класове (включително на членовете на класа и техния достъп) чрез UML моделиране. Class designer може да генерира C# и VB.NET описаня на код за класове и методи и клас-диаграми от ръчно написани класове.

 • Data designer-Може да се използва за графично редактиране на database схеми, включително типове таблици, първичен и вторичен ключ и ограничения. Използва се и за дизайн на заявки от графичния изглед.

 • Mapping designer-Използва се за дизайн на карта при преход между схеми на база данни и класове, които инкапсулират данните.

Visual Studio 2010 подържа напъло UML и по-специално UML 2.1.2.

Use case diagrams - Обобщение на това кой ще използва дадено приложение и какво може да се прави с него. Описва отношенията между изисквания, потребители и главните компоненти на системата.

Use case diagrams показват връките между потребителите (актьорите) и изпозваните сценарии в рамките на системата или приложението. Те предоставят цялостен поглед на това как се изпозва системата и различните роли и действия, които се изпълняват в рамките на тази система.

Activity diagrams - Use case diagrams могат да бъдат разделени на activity diagrams. Аctivity diagram показва софтуерния процес като поток от работа през серия от действия.Sequence diagrams -Показва взаимодействието между различни обекти. Това взаимодействие обикновено се представя като серия от съобщения между различни обекти.Component diagrams-Помага да се визуализира структурата от високо ниво на софтуерната система.Class diagrams-Описват обектите в системата на приложението.Layer Diagrams-Използват се, за да опишат логически архитектурата на дадена система. Този вид диаграми организира обектите в кода в различни групи, които описват различните задачи, изпълнявани от тези обекти.

Новият иструмент Architecture Explorer, предоставен с Visual Studio 2010 помага за по-доброто разбиране на вече съществуващата архитектура на кодовата база. Този инструмент позволява да се проникне в съществуваща кодова база или дори компилиран код, за да помогне за разбиране начина на работа на приложението, без да се налага отваряне на нито един файл с код.

Architecture Explorer съдържа гарфики, наречени dependency graphs, които са нов тип изглед в Visual Studio 2010 Ultimate. Те улесняват разбирането на кода, когато той е нов и непознат. Dependency graphs използват Directed Graph Markup Language (DGML) за илюстриране на взаимоотношенията между различни участъци от код чрез много лесен за разбиране графичен модел.Версии на Microsoft. Visual StudioНасоки за развитие

Информация за предстоящата версия на Visual Studio бе разкрита на TechEd 2011 година . На 16 септември 2011 г. пълен Developer Preview на Visual Studio 11 беше публикуван на уебсайта на Microsoft. Visual Studio 11 Developer Preview изисква Windows 7, вече не се поддържа за стари операционни системи. Версии на Microsoft Foundation Class Library (MFC) и C runtime (CRT), включени в тази версия не могат да генерират софтуер, съвместим с Windows XP.

На 24 август 2011 г., Сумит Кумар, програмен мениджър за Visual C ++, поства в блога си списък с някои от характеристиките на предстоящата версия на Visual Studio C + + IDE :

Semantic Colorization: Подобряване на синтактичното оцветяване чрез разнообразие от потребителски-дефинирани цветове или цветове по подразбиране за C + + синтаксиса, като макроси, изброяване, typenames, функции и др.

Reference Highlighting: Селекция от символ-подчертавания, която препраща към всички възможности за даден символ.

New Solution Explorer: дава възможност за визуализация на класове и файлови йерархии в рамките на проекта . Поддържа търсене на обръщения към функции и употреба на класове.

Automatic Display of IntelliSense list: IntelliSense автоматично ще се показва, докато пишете код, за разлика от предишните версии, където трябваше да бъде изрично извикана, чрез използване на някои оператори (като scope operator (::)) или клавишни комбинации (Ctrl -Space или Ctrl-J).

Member List Filtering: IntelliSense използва fuzzy logic за да определи кои функции / променливи / видове да покаже в списъка.

Code Snippets: са включени в IntelliSense, за да генерира автоматично съответния код, въз основа на параметрите на потребителя. Могат да бъдат създадени и потребителски Code Snippets.

КУРСОВА РАЗРАБОТКА

Среди за разработка

Тема: 1.1.

Интегрирана среда за разработка Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate – основни характеристики, архитектура, версии, свързани продукти. Насоки за развитие.

Изготвил: гр.47, Екип 6: Проверил:Веселин Величков Доц. Д-р Радан Мирянов
Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница