Проект! Българския принос за подготовката на Стратегия на ес за Дунавския регионДата31.03.2018
Размер266.96 Kb.
#63507

ПРОЕКТ!Българския принос за подготовката на Стратегия на ЕС за Дунавския регион

ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ
Описаните по-долу комплексни приоритетни направления и конкретните проекти към тях илюстрират Българската национална позиция за подготовката и реализацията на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Те са съобразени с възприетите от Европейската Комисия основни области на сътрудничество и отразяват нуждите и намеренията на всички заинтересовани страни, участници в процеса на формиране на българския принос към Дунавската стратегия. Изводите и препоръките, получени в процеса на публичните консултации са основа за формулиране, както на общата визия, цели и приоритети, така и на обхвата на интервенциите (проектите) за тяхната реализация.
В рамките на Дунавската стратегия, България предлага реализирането на комплексни проекти в следните основни направления:


 • Развитие на Общоевропейски транспортен коридор №7 посредством подобряване на навигацията по р. Дунав, модернизация на пристанищната инфраструктура, насърчаване на интермодалните превози, осигуряване на напречните връзки през реката, довеждащата транспортна инфраструктура и развитие на информационните системи;

 • Приоритетно развитие на транспортната инфраструктура (пътна и железопътна) по Общоевропейските транспортни коридори 4, 9 и 10 като част от направлението Централна Европа - Егейско море;

 • Опазване водите на реката и нейното биоразнообразие;

 • Използване на река Дунав като фактор за съживяване на Дунавското крайбрежие, за преодоляване на негативните тенденции в икономиката, демографията и изграждането на дунавските селища, общини и области;

 • Мащабно експониране и социализиране на изключително богатото културно наследство и вписване в дунавски културен коридор, с ясно изразено европейско съдържание и значение;

 • Оформяне на цялостен туристически продукт със своя специфика и туристически маркетинг на река Дунав и Дунавското крайбрежие, базиран на специфичния природен, културен ландшафт и историческа среда;

 • Развитие на дунавските селища в органично единство и хармония с реката, чрез прилагане на нов подход в устройственото планиране, който да подобри качествено архитектурната среда и да създаде специфичен облик и колорит на българските крайдунавски селища;

 • Развитие на териториалното сътрудничество със страните от Дунавския басейн.


Област на сътрудничество “Свързаност”
ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Този приоритет включва комплекс от мерки, свързани с развитието и модернизацията на железопътната, пътната и пристанищната инфраструктура, мостовете и фериботните връзки на р. Дунав, водните пътища и навигационните системи, както и функционалните връзки, осигуряващи логистиката (интермодални терминали), устойчивата мобилност и транспортната безопасност и сигурност. Тези мерки са интегрирани в комплексни проектни направления по основните транс-европейски транспортни коридори и важни национални транспортни оси.


Комплексно проектно направление №1: Изграждане и модернизация на инфраструктурата по Транс-европейски транспортен коридор № 7:
Компоненти (конкретни проекти):

 • Изграждане на мост над р. Дунав при Силистра – Кълъраш („Дунав мост III”)

  • Изграждане и рехабилитация на довеждаща инфраструктура до „Дунав мост III”, промяна на трасето и експлоатационните възможности на съществуващата жп линия, промяна в габаритие и товароносимостта на път I-7;

 • Изграждане на мост над р. Дунав при Оряхово – Бекет („Дунав мост IV”);

 • Изграждане, реконструкция и модернизация на фериботни комплекси:

  • Изграждане на фериботен комплекс Лом – Раст;

  • Подобряване на транспортната инфраструктура, свързана с функционирането на новоизградения фериботен комплекс Никопол – Турно Магуреле;

  • Изграждане на източен път, който да установи връзка между фериботен комплекс Оряхово и вътрешността на страната като даде възможност за разделяне на потока от МПС за двете дестинации Плевен и Враца;

 • Изграждане, реконструкция и модернизация на пристанищната инфраструктура:

  • Изграждане и реконструкция на инфраструктурата на пристанище Силистра;

  • Изграждане и реконструкция на инфраструктурата на пристанище Никопол;

  • Изграждане и реконструкция на инфраструктурата на пристанище Лом;

  • Изграждане на пътническо пристанище и фериботна връзка между Тутракан и Олтеница;

  • Подобряване на трансграничната мобилност в района Свищов – Зимнич чрез усъвършенстване на достъпа до елементите на транспортната инфраструктура.

 • Подобряване на корабоплаването по река Дунав:

  • Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав (BulRIS);

  • Въвеждане в експлоатация на информационна система за управление на трафика на плавателни съдове – трета фаза (VTMIS-3);

  • Подобряване на корабоплаването в общия българо-румънския участък на р. Дунав от км 530 до км 520 – Батин и от км 576 до км 560 – Белене;

  • Подобряване на системите за навигация и топохидрографните измервания по р. Дунав;

  • Доставка на технически средства за контрол на трафика;

  • „IRIS Europe II -2008-EU-700000-S” – в областта на Трансевропейските транспортни мрежи (TEN-T);

 • Изграждане на „Дунавски панорамен път” - реконструиране и ремонт на паралелните на реката пътни участъци от Видин до Силистра:

  • Реконструкция и възстановяване на панорамен път ІІ-52 (Русе – В.Търново) – Пиргово – Мечка – Новград – Свищов от км. 0+000- 34+000;

  • Рехабилитация на Път ІІ-11 Видин –Лом;

  • Изграждане на пътна отсечка от РП ІІ-81 "Вход на гр. Лом" стр. км 0+000 до стр. км 4+720.

 • Изграждане на веломаршрут и велоалеи по крайбрежната ивица от Видин до Силистра – Дунавска велопътека (част от транс-европейската велосипедна алея по река Дунав.


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Подобряване на транспортната свързаност и достъпност на регионите в Дунавския макро-регион ;

 • Разширяване на икономическото и културното сътрудничество в рамките на макро-региона;

 • Съвместно решаване на въпроси от общ интерес включително на бизнеса, като осигуряване достъпност в глобален план както за територията на макро-региона, така и за други региони в ЕС (примерно на транспортните връзки Балтийско – Черно море), ЕС – Близък Изток (Азия);

 • Провеждане на обща политика по отношение на интермодалните превози и развитие на екологични форми на транспорт;

 • Използване на механизмите на публично-частното партньорство за развитие на нови транспортни преходи на р.Дунав между България и Румъния, напр. нови фериботни връзки, трети мост и др.;

 • Модернизация на пристанищата съгласно проекта на Национална програма за развитие на пристанищата за обществен транспорт до 2015 г. и Стратегията за развитие на транспортната инфраструктура на Република България до 2015 г.;

 • Подобряване на навигацията в българо-румънския участък на реката.


Комплексно проектно направление №2: Изграждане и модернизация на инфраструктурата по Транс-европейския транспортен коридор № 4
Компоненти (конкретни проекти):

 • Изграждане на втори мост на река Дунав при Видин – Калафат (в процес на изпълнение - ИСПА);

 • Реконструкция и обновяване на първокласен път (Е79) Видин – Монтана – Враца – Ботевград;

 • Обновяване и реконструкция на Северен околовръстен път на София (Северна тангента);

 • Изграждане на автомагистрала „Люлин” (в процес на изпълнение);

 • Изграждане на автомагистрала „Струма”;

 • Реконструкция и модернизация на железопътната линия Видин – София – Кулата.


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Подобряване на транспортната свързаност и достъпност на регионите в Дунавския макро-регион ;

 • Разширяване на икономическото и културното сътрудничество в рамките на макро-региона;

 • Съвместно решаване на въпроси от общ интерес включително на бизнеса, като осигуряване достъпност в глобален план както за територията на макро-региона, така и за други региони в ЕС – директна връзка на страните от ЕС към Солунското пристанище;

 • Провеждане на обща политика по отношение на интермодалните превози и развитие на екологични форми на транспорт.


Комплексно проектно направление №3: Развитие и модернизацията на инфраструктурата по Транс-европейски транспортен коридор № 9:
Компоненти (конкретни проекти):

 • Реконструкция и модернизация на „Дунав мост-1” Русе – Гюргево и прилежащата към него железопътна линия;

 • Изграждане на интермодален терминал Русе;

 • Изграждане на южен – югоизточен обходен път на гр. Русе (от главен път І-5 Русе – Велико Търново, през главен път І-2 Русе – Варна до главен път ІІ-21 Русе – Силистра;

 • Подобряване на достъпа на Еврорегион Русе - Гюргево до пан-европейски коридор №9;

 • Рехабилитация на транспортната инфраструктура за развитието на транс-граничното сътрудничество в региона Гюргево – Русе (R.O.A.D. ГЮРГЕВО – РУСЕ)

 • Реконструкция и изграждане на четирилентов път І-5 Русе – В.Търново от км. 6+600 до 65+200”;

 • Проектиране и изграждане на тунел под „Шипка”.


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Подобряване на транспортната свързаност и достъпност на регионите в Дунавския макро-регион ;

 • Разширяване на икономическото и културното сътрудничество в рамките на макро-региона;

 • Съвместно решаване на въпроси от общ интерес включително на бизнеса, като осигуряване достъпност в глобален план както за територията на макро-региона, така и за други региони в ЕС – връзката на Североизточна Европа с Егейско море;


Комплексно проектно направление №4: Развитие и модернизацията на инфраструктурата по Транс-европейски транспортен коридор №10:
Компоненти (конкретни проекти):

 • Изграждане на Автомагистрала София – Калотина;

 • Изграждане на Северна тангента на гр. София;

 • Изграждане на Магистрала „Марица”


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Изграждането на железопътният тунел под Босфора, както и модернизиращата се към момента железопътна връзка между България и Турция дават нови перспективи за интермодалните превози в по-широк план като осигуряват интеграция на Дунавския макрорегион с интензивно развиващите се пазари на стоки и суровини в Близкия Изток и Средна Азия.


Комплексно проектно направление №5: Развитие и модернизацията на транспортната инфраструктурата по направление Дунав – Черно море (Русе – Разград – Шумен – Варна):
Компоненти (конкретни проекти):

 • Реконструкция и изграждане на четирилентов път І-2 Русе – Разград – Варна от км.12+208 до 37+300”;

 • Път I-2 „Русе – Разград” от км 54+700 до км 61+053 и от км 63+420 до км 69+300

 • Път І-2 "Разград - Шумен" от км 88+010 до км 92+700

 • Възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе – Варна


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Осигуряване на достъп за територията на макро-региона с Черноморската икономическа зона;

 • Българската страна разполага с модерни пристанища на Черно море с подходяща специализация и традиционно развити пристанища на река Дунав с изградени жп връзки към тях, които са добра предпоставка за участие в схеми за комбинирани превози на в Дунавския макрорегион и ЕС като цяло.


Комплексно проектно направление №6: Изграждане на автомагистрала „Хемус” и реконструкция и модернизация на първокласните пътища от магистралата към дунавските пристанища:
Компоненти (конкретни проекти):

 • Изграждане на автомагистрала „Хемус” от Ябланица до Шумен;

 • Изграждане и реконструкция на първокласните пътни връзки от магистралата към пристанищата на Никопол и Свищов.


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Възможностите за по-добри транспортни комуникации ще създават условия за повишаване гъвкавостта на пазара на труда в региона и нарастване броя на малките и средни предприятия (МСП) със смесени капитали.

 • Важно значение за задълбочаване на процеса на сътрудничество е изграждането и пускането в експлоатация на нови транспортни връзки, свързващи икономическите и административните центрове по поречието на река Дунав.


ПРИОРИТЕТ : ЕНЕРГИЙНИ МРЕЖИ

Този приоритет представя набор от инициативи и мерки, целящи постигането на регионална интеграция, чрез общи транснационални енергийни инициативи, които включват изграждането трансгранични електротрасета; развитие на липсващите звена в енергийната система, модернизация, създаването на единна регулаторна рамка, системи за сигурност, финансови модели, изграждане на фотоволтаични електроцентрали и инсталации за възобновяеми енергийни източници, както и прилагането на мерки за енергийна ефективност.Комплексно проектно направление №7: Енергийна ефективност и изграждане на инсталации за възобновяеми енергийни източници
Компоненти (конкретни проекти):

 • Изграждане на фотоволтаична електроцентрала – община Белоградчик

 • Изграждане на фотоволтаична електростанция” – община Мизия

 • Изграждане на фотоволтаична електроцентрала – община Гиген

 • Изграждане на фотоволтаична електростанция” – община Павликени

 • Реализация на мерки за енергийна ефективност на жилищни и обществени сгради

 • Изграждане на демонстрационно селище с нулево енергийно потребление


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Повишаване на енергийната независимост на макрорегиона чрез изграждане на нови и свързване на функциониращи мрежи за транзитен пренос на природен газ;

 • Повишаване дела на произведената ел. енергия от ВЕИ, на основа на специфичния потенциал на макрорегиона;

 • Изграждане и функциониране на общ енергиен пазар в Дунавския макрорегион, включващ изграждане на нови и модернизация на съществуващите междусистемни връзки на електропреносните мрежи на страните.

 • Повишаване на енергийната ефективност и намаляване разхода на енергия в битовия и производствения сектор.


Комплексно проектно направление №9: Газифициране на региона
Компоненти (конкретни проекти):

 • Газифициране на региона пренос Добрич-Силистра;

 • Изграждане на газоцентрала (област Монтана).


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Повишаване степента на газификация на битовия и промишления сектор в българската част на Дунавския макрорегион с цел ограничаване използването на фосилни горива;

 • Изграждане на инфраструктура за транзитен превоз на природен газ през територията на България за други страни в макрорегиона;


Област на сътрудничество “Околна среда и превенция на риска”
ПРИОРИТЕТ: ОПАЗВАНЕ НА РЕКА ДУНАВ – НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВОДИТЕ

Този приоритет отразява мерките свързани с интегрираното планиране и управление на речната зона с набор от интервенции върху инфраструктурата и технологиите за опазване на околната среда, като пречиствателни станции, управление на отпадъците, канализация, пречистване на почвата, пречистване на водите и питейно водоснабдяване. Той отразява нуждите от инвестиции, модернизация, изграждане на капацитет и прилагането на обучителни мерки, доставка на техническо оборудване за ефективен контрол срещу замърсяването на водите на реката, системи за управление на околната среда на пристанищата в българския участък на река Дунав (ECOPORT8), интегрирано управление на водите, инфраструктурата за третиране и управление на отпадъците както и набор от проекти свързани с използване на водите на р. Дунав за напояване.


Комплексно проектно направление №9: Интегрирано управление и пречистване на водите
Компоненти (конкретни проекти):

 • Проектиране и изграждане на инфраструктурата за отвеждане и пречистване на отпадъчни води на населените места над 10 000 екв. жители и поетапна подготовка за изграждането на ГПСОВ в населени места между 2000 до 10 000 екв. жители в Дунавски район за басейново управление;

  • Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на гр.П.Тръмбеш

  • Интегрирано управление и пречистване на водите в град Лом

  • Интегрирано управление и пречистване на водите, изграждане на пречиствателни станции за питейни води и пречиствателни станции за отпадни води (16 проекта Павликени, Кубрат, Сухиндол, Никопол, област Габрово, област Видин);

  • Изграждане и реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа (14 проекта- Кубрат, Априлци, област Видин);

  • Реконструкция на магистрален водопровод (1 проект Кубрат);

  • Интегрирани проекти за водния цикъл в населени места (6 проекта – област Ловеч).

 • Създаване на системи и мрежи за качествен и количествен мониторинг и контрол на водите, осигуряване на данни за ефективно управление на водните ресурси.

  • Изграждане на станции за наблюдаване качеството и чистотата на водите на държавните граници по поречието на р. Дунав (1 проект, област Видин);

  • Доставка на технически средства за контрол чрез взимане на проби (пробоотбор) при съмнение за замърсяване на водите на р. Дунав

  • Създаване на интегриран оперативен център за мониторинг управление и превенция на кризи, бедствия и аварии (1 проект-Русе).


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Прилагане на общи подходи и механизми за управление на околната среда в крайбрежните територии на река Дунав, включително чрез разработване на съвместни планове;

 • Изграждане на обща система за мониторинг на чистотата на въздуха, водите и почвите в крайбрежните територии;

 • Устойчиво управление на водните ресурси в басейна на река Дунав;

 • Изпълнение на чл. 13 (3) от Рамковата директива за водите 2000/60/ЕС и Плана за управление на Дунавския речен басейн, който включва мерки от значение за целия басейн.


Комплексно проектно направление №10: Подобряване системите за управление на отпадъците и възстановяване на нарушените терени и природните ландшафти:
Компоненти (конкретни проекти):

 • Изграждане на завод за преработка и рециклиране на твърди битови отпадъци (2 проекта-община Силистра);

 • Изграждане на депа за твърди битови отпадъци (1 проект, община Видин);

 • Почистване на речните корита на реките на територията на областта, които се вливат в последствие в р. Дунав (1 проект – област Габрово);


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Постигане на устойчиво развитие на региона, при което урбанистичните и икономически интервенции не са за сметка на екологичния статус


ПРИОРИТЕТ: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНОТО И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

Приоритетът съдържа набор от мерки, включващи възстановяване на влажните зони и опазване на биоразнообразието по поречието на Дунав с оглед на екологичното равновесие; картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове, ограничаване на негативното влияние на инвазивни видове и възстановяване на естествените местообитания чрез залесяване с местни видове, поддържащи и възстановяващи мерки за защитените територии, както и разработването и прилагане на транснационални стратегии за опазване на природното богатство на река Дунав за постигане на устойчиво управление на природните дадености.


Комплексно проектно направление №11: Възстановяване на влажните зони и опазване на биоразнообразието по поречието на Дунав
Компоненти (конкретни проекти):

 • Разработване на нови и актуализиране на действащи планове за управление на защитени територии по поречието на река Дунав и изпълнение на дейностите заложени в тях;

 • Изграждане на мрежата от защитени зони по Натура 2000 и поетапно изготвяне на планове за управление на защитени зони по поречието на река Дунав;

 • Реализиране на дейности за застрашени животински и растителни видове, срещащи се по поречието на река Дунав;

 • Реализация на проекти свързани с възстановяване на влажни зони по поречието на река Дунав:

  • Опазване и мониторинг на биоразнообразието на територията на Природен парк ”Персина” (1 проект);

  • Залесяване на неземеделски земи (1 проект);

 • Изграждане на екоурбанистични зони в Еврорегион Долен Дунав (1 проект В.Търново);

 • Изграждане на Крайдунавски парк в гр.Белене (1 проект);

 • Реконструкция на Северен градски парк - гр.Разград (1 проект);


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Опазване на изключителното биоразнообразие в Дунавския макрорегион като природно богатство на Европа;

 • Устойчиво управление на природни дадености и защитени територии по речни коридори в страните от Югоизточна Европа

 • Повишаване на ефективността и интегрирането на Натура 2000 и Рамковата директива за водите в страни от Дунавския басейн” по Транснационална програма за Югоизточна Европа ( SEE Progaramme 2007 – 2013)


Комплексно проектно направление №12: Мониторинг на качеството на факторите на околната среда в общините от Дунавския регион
Компоненти (конкретни проекти):

 • Предпроектно проучване за осъществяване на необходимите мерки за борба с опустиняването на територията на Южна и Северна Добруджа (България и Румъния);

 • Проект за партньорство за съвместни действия срещу климатичните промени (Община Ценово - България и Комана – Румъния );


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Устойчиво управление на природни дадености и защитени територии по речни коридори в страните от Югоизточна Европа

 • Повишаване на ефективността и интегрирането на Натура 2000 и Рамковата директива за водите в страни от Дунавския басейн” по Транснационална програма за Югоизточна Европа ( SEE Progaramme 2007 – 2013)


ПРИОРИТЕТ: ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА

В обхвата на този приоритет влизат както „меки мерки”, целящи подобряване на системите за мониторинг и контрол и готовността на региона за единни действия, така и инфраструктурни компоненти със защитен характер и базова инфраструктура за интегрирано оперативно управление и превенция на кризи, бедствия и аварии. Целта на предвидените мерки е от една страна да повишат сигурността на региона и да водят до ограничаване на последствията от възможни кризи, и от друга да имат допълващ ефект върху запазването на екологичния статус и природни ресурси на региона


Комплексно проектно направление №13: Интегрирано оперативно управление и превенция на кризи, бедствия и аварии.
Компоненти (конкретни проекти):

 • Изграждане на подпорни стени, диги и брегоукрепителни съоръжения, укрепване на бреговата ивица (9 проекти- Бяла, Беленска река, област Видин);

 • Ефективно управление на извънредните ситуации в трансграничен регион Гюргево – Русе (1 проект, Бяла);

 • Превенция срещу свлачища в района на гр. Мизия и с. Сараево;

 • Укрепване на десния бряг на р.Дунав в участъка на гр.Белене, община Белене, област Плевен;

 • Укрепване коритото на източен ръкав на река Беленска Община Бяла;

 • Изграждане на защитно съоръжение – дига Община Козлодуй;

 • Почистване на речните корита на реките на територията на областта, които се вливат в последствие в р. Дунав за предотвратяване на последиците от големи водни обеми и ограничаване на промишлените замърсители;

 • Възстановяване на напоителна и отводнителна система по Дунавското крайбрежие (идея 2011 – 2013, 2014 – 2020)


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Създаване на обща система за ранно предизвестяване, превенция от наводнения, включваща симулационни модели на щетите на критичните места по поречието на Дунав и изработването на общ план за действие при наводнения обхващащи територията на повече от един град, община или държава по поречието на Дунав.


Комплексно проектно направление №14: Изграждане на обща система за превенция на природни и технологични рискове, включително на системи за ранно предупреждение.
Компоненти (конкретни проекти):

 • Оценка на риска от наводнения, изработване на карти на регионите с риск от наводнения в Дунавски район за басейново управление. За целта могат да се използват приложимите за целия Дунавски речен басейн методи за картиране на такива региони и оценяване на уязвимостта от наводнения, разработени в рамките на проект FLOODRISK;

 • Завишаване на контрола и осигуряване екологосъобразното ползване на водните обекти за добив на инертни материали в Дунавски район за басейново управление;

 • Изграждане на геозащитна система за предотвратяване на риска от наводнения (2 проекта – Никопол и Турну Мъгуреле );

Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Изграждане на обща система за превенция на природни и технологични рискове, включително на системи за ранно предупреждение;


ПРИОРИТЕТ: ПРОМОТИРАНЕ НА ПРИНЦИПИТЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

Този приоритет отразява цялостната европейска концепция за устойчиво развитие, принципите от Гьотеборг и Протокола от Киото, приведени към местните политики като обхваща комплекс от мерки, свързани с повишаване на ролята на образованието за промотиране на принципите на устойчивото развитие. Тук са включени мерки за промоция на енергийната диверсификация и използването на възобновяеми енергийни източници, както и на политиките свързани с тяхното въвеждане.


Комплексно проектно направление №15: Насърчаване на опазването на околната среда и популяризиране на климатичните промени и тяхното въздействие
Компоненти (конкретни проекти):

 • Развитие на екоурбанистични зони в Еврорегион Долен Дунав – модели за устойчиво градско развитие (І етап- предварително проучване за проектиране и изграждане);

 • Насърчаване на опазването на околната среда и популяризиране на климатичните промени и тяхното въздействие върху трансграничен регион Видин-Долж;

 • Повишаване на капацитета на общинските и областните администрации и НПО във връзка с устойчивото развитие на региона. Организиране на обучения, дискусионни форуми, кръгли маси, бизнес изложения и др. (Разработен проект, 2011-2013)


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Обща стратегия за борба с климатичните промени и мерки за ограничаване на негативното въздействие върху макрорегиона;

 • Развитие на проучванията, насърчаване на инвестициите за производство и използване на „зелена енергия”.


Област на сътрудничество “Социално-икономическо развитие, човешки капитал и междукултурен диалог”
ПРИОРИТЕТ: ТРАНСНАЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛКИ ИНИЦИАТИВИ И ПОДКРЕПА ЗА ИНОВАЦИИТЕ

Приоритетът включва набор от мерки целящи засилването на транснационалния изследователски и научен обмен, създаването и развитието на изследователски центрове и програми, проекти за подпомагане на сътрудничеството между висши учебни заведения, професионални училища и др. в европейски контекст, както и подобряване на взаимодействието между образователни институции изследователски и иновационни центрове, създаването на партньорски мрежи и стимулиране на публично- частните партньорства, отчитайки хетерогенния характер, нужди и потенциал на всички нива в Дунавския регион.


Комплексно проектно направление №16: Засилване на транснационалния изследователски и научен обмен, създаването и развитието на изследователски центрове и програми
Компоненти (конкретни проекти):

 • Създаване на международен колеж и изследователски институт в град Видин за трансфер на знания, технологии и развитие на науки, свързани с използване потенциала на река Дунав (икономика, транспорт, екология, туризъм, селско стопанство) за подготовка на кадри, които да намират реализация в Дунавските региони;

 • Създаване на Международен център за информация и сътрудничество в град Русе, който да се превърне в място за контакти на местните и регионални власти, обмяна на опит, събиране, обработка и предоставяне на информация за Дунавския макро-регион.

 • Изграждане на консултантски регионален център за планиране и програмиране на дейности, осъществявани по поречието на р. Дунав /община Видин/

 • Развитие на информационно-комуникационни технологии

  • Изграждане на електронен мост за сътрудничество” E-BRIDGE (1 проект Плевен).


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Развитие на иновации и дейности, които в дългосрочен план да осигурят конкурентоспособност на Дунавския регион;

 • Създаване на Дунавско изследователско пространство (Danube research area);

 • Ускоряване на процеса на икономическо и социално сближаване на регионите чрез развитие на устойчиви партньорства между тях.


ПРИОРИТЕТ: СТИМУЛИРАНЕ НА ТЪРГОВИЯТА И ИНВЕСТИЦИИТЕ

Този приоритет съдържа инициативи за подкрепа на предприемачество, повишаването на капацитета за провеждане на ефективна финансова и инвестиционна политика на местно ниво, инициативи стимулиращи бизнес сътрудничеството и развитието на малкия и среден бизнес, както и инфраструктурни мерки които да осигурят териториалното позициониране и логистичната подкрепа за бизнеса като напр. изграждането на индустриални и технологични паркове и транспортно-логистични и панаирни центрове.


Комплексно проектно направление №17: Изграждане на индустриални и технологични паркове и транспортно-логистични и панаирни центрове
Компоненти (конкретни проекти):

 • Изграждане на индустриални паркове (2 проекта –Никопол,община Видин);

 • Изграждане на технологичен парк (1 проект – Полски Тръмбеш);

 • Изграждане на търговско- транспортен логистичен център (3 проекта – Лом-Дабулени, Никопол, Полски Тръмбеш);

 • Доизграждане на индустриална зона (1 проект, Д.Митрополия);

 • Участие в разработване на Обща стратегия за устойчиво териториално развитие на транграничния регион България – Румъния” (1 проект);

 • Стимулиране устойчивото развитие на малкия и среден бизнес в трансграничния регион (1 проект);

 • Изграждане и реконструкция на Бизнес-инкубатори в трансграничния регион;

 • Изграждане и развитие на общинска бизнес зона (1 проект);

 • Изграждане на Дунавски високотехнологичен клъстър (1 проект – област Габрово);

 • Изграждане на Трансграничен медиен център “Дунав – Юг” - информационен мост между България и Румъния” (1 проект – Свищов) .


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Преодоляване на междурегионалните различия в контекста на макроикономическата рамка на Дунавското пространство, чрез подкрепа на предприемачество, повишаването на капацитета за провеждане на ефективна финансова и инвестиционна политика на местно ниво и инициативи стимулиращи сътрудничеството и развитието на малкия и среден бизнес


ПРИОРИТЕТ: РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

В този приоритет са идентифицирани мултидисциплинарни проекти за създаването и развитието на образователни и квалификационни центрове R&D бази както и проекти за маркетинг на пазара на труда и студентската мобилност. В този контекст развитието на човешките ресурси в Дунавския макрорегион се основава на партньорството и трансфера на знания и добри практики.


Комплексно проектно направление №18: Създаване и развитие на образователни и квалификационни центрове
Компоненти (конкретни проекти):

 • Изграждане на консултантски регионален център за планиране и програмиране на дейности, осъществявани по поречието на р. Дунав (1 проект община Видин);

 • Изграждане на център за трансгранично бизнес сътрудничество (Областна администрация Видин);

 • Повишаване на капацитета на общинските и областните администрации и НПО във връзка с устойчивото развитие на региона (3 проекта);


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Подобряване качеството на образованието, отговарящо на търсенето на пазара на труда, създаване на възможности за повишаване на квалификацията и условия за развитие на приложно изследователска и научна дейност с оглед трансфера на знания и ноу-хау.

 • Подобряване на възможностите за образование, преквалификация и учене през целия живот в региона, с акцент върху опазване и развитие на природното и културното наследство на Дунавския регион;


ПРИОРИТЕТ: ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ

Приоритетът включва интегрирани проекти с междурегионален, трансграничен и транснационален характер, които са насочени към формирането на обща Дунавска туристическа стратегия, развитие на общ туристически пазар и набор от проекти за създаване на дунавски туристически продукти в областта на културния винения, селския и, круизния туризъм в Дунавския макрорегион.


Комплексно проектно направление №19: Интегрирани проекти с междурегионален, трансграничен и транснационален характер
Компоненти (конкретни проекти):

 • Подобряване състоянието на исторически и природни забележителности с национално значение и свързаната с тях инфраструктура (3 проекта – Никопол, област Монтана);

 • Изграждане на туристически информационни центрове (8 проекта, област Видин);

 • Туристическа достъпност, популяризиране и музейно експониране, културно-етнографски туризъм (16 проекта- Кубрат, Разград, Никопол, област Монтана);

 • Развитие на винен туризъм (1 проект-Сухиндол);

 • Изграждане на база за екотуризъм, спортен лов и риболов по р.Дунав (2 проект – Никопол, Д.Митрополия);

 • Изграждане на съоръжения за отдих, туризъм и спорт – стадиони, рехабилитация на паркове, зелени площи и детски площадки (3 проекта - Кубрат);

 • Развитие на трансграничния туризъм (6 проекта В.Търново);

 • Създаване на комплексен туристически обект, разпрострян по трасето на крепостна стена „Калето” (община Видин);

 • Изграждане на СПА комплекс в района на съществуващите минерални извори (община Видин);

 • Проектиране и изграждане на международен експоцентър (община Видин).

 • Популяризация и модернизация на Античен керамичен център гр. Павликени.


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Обединяване потенциала за развитие на туризма в целия Дунавски регион, формиране на общи туристически продукти и промоционална политика;

 • Допълване изпълнението на всички предходни приоритети от инфраструктурното развитие, през икономика и екология до човешки ресурси.ПРИОРИТЕТ: НАСЪРЧАВАНЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ

Този приоритет включва набор от проекти свързани с между-културни обмени, иновативни културни мрежи, създаването и трансфера на културни продукти и тяхната промоция, повишването на уменията за общуване в между-културна среда, организирането на общи културни събития. Тези проекти са основани на разбирането, че културното разнообразие е едно от преимуществата на Дунавския регион.


Комплексно проектно направление №20: Създаване и трансфер на културни продукти и тяхната промоция:
Компоненти (конкретни проекти):

 • Проучване на римското наследство в Дунавския регион и развитие на туризма (разработен проект, 2011-2013);

 • Организиране на ежегоден фестивал на рибата и рибарските обичаи и занаяти и промотиране на туризма по Дунава (идеен проект, 2011-2013);

 • Трансгранични мрежи за развитие на културен туризъм (CUL-TOUR-NET).


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Промоцията на интеркултурния диалог е пътят към толерантното взаимно разбиране, което позволява на европейската общност да бъде единна в многообразието си.

 • Ускоряване на процеса на икономическо и социално сближаване на регионите чрез развитие на устойчиви партньорства между тях;


Област на сътрудничество “Управление”

Мерките, идентифицирани в рамките на този приоритет са свързани с повишаването на административния капацитет, оптимизацията на управленските практики, транснационалното сътрудничество на ниво администрации, привличането на неправителствения сектор като гарант за участието на гражданското общество в изпълнението на политиките.


Компоненти (конкретни проекти):

 • Повишаване на капацитета на общинските и областните администрации и НПО във връзка с устойчивото развитие на региона. Организиране на обучения, дискусионни форуми, кръгли маси, бизнес изложения и др.;

 • Еврорегион Русе – Гюргево оперативни решения – мастерпланинг за интегрирано управление за възможностите за развитие.


Обосновка – ползи и добавена стойност за България и страните от Дунавския макро-регион:

 • Усъвършенстване на институционалния капацитет и управленските механизми и процедури както и за тяхната хармонизация на наднационално ниво с оглед на изпълнението на мащабни проекти от взаимен интерес.

 • Укрепване капацитета и вътрешния потенциал на регионално и местно равнище, който ще насърчи предприемането на по-активни и по-адекватни действия по отношение участието в Дунавската стратегия.

 • Задълбочаване на партньорския подход и обмена на добри практики.

11 март 2010 арх. Белин Моллов
Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
attachments -> Институции и административна уредба на средновековна българия
attachments -> 9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница