static/media/ups/articles/attachments
  График за провеждане на първите заседания на Регионалните съвети за развитие
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Изисквания при устройството на зоните за стрелба на открито спортно стрелбище извън урбанизирани територии за динамична стрелба
  Институции и административна уредба на средновековна българия
  9 декември 2005 11. 30 – 11. 45 Откриване на дискусията
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-6 от 19 декември 2016 г
  Програма за междурегионално сътрудничество interreg ivc глава Приоритетни оси Въведение стр. 44/45 …
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация
  Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за изпълнение на стратегията през 2010 г
  Съвет на Европа
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба №2 от 29 юни 2004 г
  Анекс I инструкции към кандидатите Увод
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район
  Докладът е изготвен от Джули Абърг Робинсън Консултант на имс март 2003 г
  Програма регионално развитие 2007-2013 Инвестираме във Вашето бъдещe
  Семинар на тема "Участие в тръжни процедури за строителство за проекти, съфинансирани от Световна банка" 21 май, 2013
  Институции и административна уредба на османската империя / ХІV хvі в./ В българските земи
  Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния България 2007-2013 г. Официално предложение юли 2007 г
  Отчет на основните параметри на бюджета към 30. 06. 2014г стр. 6 ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките ст
  Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Съдържание списък на таблиците
  Закон за общинската собственост в сила от 01. 06. 1996 г. Отразена деноминацията от 05. 07. 1999 г
  За ролята на общините при формиране на българското отношение към османската власт през епохата на възраждането доц. Валентин Китанов
  Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2007-2013 г.) За 2011 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2012 г
  Съдържание въведение
  Автомагистрала Тракия Обществени нагласи
  На югозападен район през 2017 Г. Югозападният район за планиране
  Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район
  Програма "Европейско териториално сътрудничество"
  Регионален план за развитие на югозападен район за периода 2014-2020 Г
  Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата
  Отчет на основните параметри на бюджета към 30. 06. 2016 г. ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките ІV. Преглед на изпълнение на програмите Програма 2100. 01. 01
  Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2013 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на югоизточен район за 2013 година
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение на регионален план
  Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустрйството
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение на регионален план
  Стратегия на европейския съюз за дунавския регион национална позиция на република българия
  О б я в а министерство на регионалното развитие и благоустройството (мррб)
  И отговорностите между различните нива
  Разпределение на ролите и отговорностите между различните нива
  Първите български общини /По случай 60 години от отваряне на Учредителното събрание/ Васил Парушев
  Административно-териториално устройство и местно самоуправление
  Закон за пътищата
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район
  Административно-териториалното устройство на република българия
  Тенденции в развитието на регионалното и местно самоуправление в европа1 Алеко Джилджов
  Самоуправлението у нас проф. Г. П. Генов
  Идеята за нашето самоуправление в учредителното народно събрание симеон Хр. Топузанов
  Докладът е изготвен от Златина Карова Консултант на имс март 2003 г. Съдържание
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение
  Доклад за изпълнението на Стратегията за децентрализация и на Програмата за нейното изпълнение през 2013 г
  Административно-териториално устройство и местно самоуправление
  Административно-териториално устройство и местно самоуправление
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба № рд-02-20-14 от 29 септември 2011 г
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Пунктове за продажба на винетки на Изпълнителна агенция „Пътища”
  Информация за състоянието на водоснабдителните мрежи с въведен режим на водоподаването
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район
  Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Изпълнителна агенция испа
  Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район
  Закон за условията и реда за регистрация на физически и юридически лица, извършващи строителство г л а в а п ъ р в а Основни положения Ч
  Проект на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор
  Докладът е изготвен от Златина Карова Консултант на имс март 2003 г
  Доклад за резултатите от междинната оценка на регионалния план за развитие на северен централен район от ниво 2
  Доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба №2 от 8 юни 2009 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на южен централен район за 2010 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие
  Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я народно събрание проект Закон
  Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба за отменяне на Наредба №4 от 1999 г за защита от шум на територията на населените места
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)
  Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството главна дирекция „управление на
  Проект на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството министерство на енергетиката и енергийните ресурси наредба №14 от 15 юни 2005 г
  Българските традиции в отношението градска управа – представители на централната власт
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството з а п о в е д № рд-02-14-345 от 4 май 2007 г
  Доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на
  Европейска рамкова конвенция за трансгранично сътрудничество между териториалните общности или власти на Съвета на Европа
  Встъпителна конференция
  Българска стопанска камара”еоод
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
  Министерство на регионалното развитие регионален план за развитие
  График за подписване на договори по схема bg161PO001 4-04/2009 „ Подкрепа за дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в градските агломерации 05. 02. 2010 г./петък/, ет. 1, ново крило, мррб
  Транспортно-технически съоръжения Видове управление
  Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
  Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Република българия министерство на регионалното развитие
  Проект! Българския принос за подготовката на Стратегия на ес за Дунавския регион
  Във връзка с гореизложеното е подготвен проект на решение на Министерския съвет за изменение на утвърден с Решение №236/2007 г на Министерския съвет общински път mon2111, чрез добавяне на участъка от с
  Относно: Запитване от бивол за въвеждане в експлоатация на хотел „Менабрия”
  Преглед на българското законодателство, свързано с местното самоуправление
  Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие в Югоизточен район
  Провеждане на неплатени стажове в министерството на регионалното развитие и благоустройството
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството софия 2012
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на
  Доклад за оценка на степента на въздействие на инвестиционно предложение за „
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Национален център за териториално развитие
  Списък на обектите по области и общини, за които се изготвя Акт Образец 10 Списък на проекти в сектор „Водоснабдяване и канализация”
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие
  Доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение за
  Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустрйството
  Количествени аспекти на фискалната децентрализация доц д-р Румен Брусарски
  Закон за развитие и устройство на българското черноморско крайбрежие глава първа общи положения
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие
  Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият доклад
  На югозападен район през 2017 Г. Югозападният район за планиране
  Програма Добросъседство
  Руксандра Мариа Флорою Филип Амбрози, Еолина Петрова Милова Робърт Бакс Настоящият доклад
  Първите български общини /По случай 60 години от отваряне на Учредителното събрание/ Васил Парушев
  За ролята на общините при формиране на българското отношение към османската власт през епохата на възраждането доц. Валентин Китанов
  Наредба №3 от 26 октомври 2006 Г
  Министерство на регионалното развитие регионален план за развитие
  Решение на Народното събрание от 09. 06. 2017 г за изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
  Институции и административна уредба на средновековна българия
  Договор №: рд02-29-394/16. 11. 2011 г. Възложител
  Български стандарт
  Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2013 г
  Наръчник за управление на местни финанси и бюджет
  Съдържание списък на таблиците
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2014-2020)
  Информация относно цени на плажни принадлежности за 2015 г., за всички сключени договори за предоставени концесии и наем на морски плажове
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
  Трети Симпозиум по проекта хермес на тема: „политики на културното наследство и регионалното развитие – актьори, интереси, конфликти”
  България проекти за изграждане на железопътна инфраструктура
  Заповед № рд-02-14-25 от 20. 01. 2004 г. На основание чл. 9, ал. 1 и 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
  Екологична оценка на Регионалния план за развитие на Северозападен район 2014-2020 г
  Фрмс консулт
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
  Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на
  Д о к л а д от лиляна павлова министър на регионалното развитие и благоустройството Относно: Проект на Решение
  Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на
  За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2017 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2011-2013 г.) За 2012 г
  Доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на
  Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустрйството
  Отчет на основните параметри на бюджета към 30. 06. 2016 г. ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките ІV. Преглед на изпълнение на програмите Програма 2100. 01. 01
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството наредба №2 от 29 юни 2004 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северен централен район (2007-2013)
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение на регионалния план
  Национално съобщение по изменение на климата
  Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Във връзка с гореизложеното е подготвен проект на решение на Министерския съвет за изменение на утвърден с Решение №236/2007 г на Министерския съвет общински път mon2111, чрез добавяне на участъка от с
  Мотиви към проекта на Закон за ратифициране на Споразумение за предоставяне на консултантски услуги за разработване на стратегия за финансиране
  Мррб подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по оп „Околна среда 2007-2013“
  Доклад за овос за инвестиционно предложение „Изграждане на автомагистрала „Русе Велико Търново
  За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 30. 06. 2018 г
  Данни за актуалното състояние на водоснабдяването на населените места от ВиК с държавно и държавно –общинско участие в Република България
  Встъпителна конференция
  Доклад за наблюдение изпълнението на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за 2012 година
  Програма "Европейско териториално сътрудничество"
  Доклад за екологична оценка Изготвен в съответствие с Директива 2001/42/ео за оценка на въздействието на определени планове и програми върху околната среда
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Актуализирания документ за изпълнение на Регионалния план за развитие
  Доклад за наблюдение на Актуализирания документ за изпълнението на
  Република българия министерство на регионалното развитие
  Промяна на трасето на международен път Е–87 /І–9/ “Варна – Бургас – Малко Търново – гкпп малко Търново“ от км 234+600 до км 238+382 в чертите на гр. Бургас
  Наредба №5 от 30 май 2008 Г. За управление качеството на водите за къпане
  Министерство на регионалното развитие
  Отчет на основните параметри на бюджета към 31. 12. 2013г стр. 7 ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките ст
  Отчет на основните параметри на бюджета към 30. 06. 2014г стр. 6 ІІІ. Преглед на изпълнение на политиките ст
  Подписани договори по проект “Схема за възстановяване и рехабилитация след наводненията”
  Доклад за наблюдение на изпълнението на регионалния план за развитие на югоизточен район за 2013 година
  Разширяване собствените приходи на общините
  Български стандарт
  Моделът на децентрализация1
  В историческото развитие на българската държава от Освобождението до наши дни се извършват 10 основни административно-териториални реформи
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Югоизточен район
  Местното самоуправление в периода на гражданското устройство на нашата държава симеон Топузанов
  Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустрйството
  Проект! Българския принос за подготовката на Стратегия на ес за Дунавския регион
  Проект Ноември 2012 г. Съдържание 2
  Организира конкурс за есе за студентите от специалностите „ Европеистика" и „ Публична администрации" на тема „ Как искаш да изглежда Дунавският регион след 10 години?" Цветан Димитров Василев Студентски номер f 16 190
  Съдържание списък на таблиците
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството изпълнителна агенция програма фар
  Министерството на регионалното развитие и благоустройството наредба №2 от 22 март 2004 г
  Южен централен район за планиране за периода 2007-2013
  Регионален план за развитие на югозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 Г
  Проект на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор
  Решение на Общинския съвет Малко Търново
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Екологична оценка
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие
  Списък на обектите по области и общини, за които се изготвя Акт Образец 10 Списък на проекти в сектор „Водоснабдяване и канализация”
  Проект на Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор
  Решение №653 на вас от 2005 г бр. 11 от 2005 г.; изм и доп., бр. 51 от 2005 г.; Решение №7028 на вас от 2005 г бр. 63 от
  Чрез г-жа цвета караянчева
  Чрез г-жа цвета караянчева
  Чрез г-жа цвета караянчева
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството министерство на вътрешните работи министерство на транспорта и съобщенията
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството министерство на вътрешните работи министерство на транспорта и съобщенията
  Българска стопанска камара”еоод
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството Национален център за териториално развитие
  Програма инициативи на пазара на труда бюджетна линия bg 0102. 05 Ръководство за
  Съдържание въведение
  За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2017 г
  Доклад за наблюдение на изпълнението на актуализиран документ за изпълнение на регионалния план за развитие на южен централен район (2007-2013 г.) За 2011 г
  Програма за трансгранично сътрудничество между Република България и Република Сърбия 2007-2013 г
  Докладът е изготвен от Джули Абърг Робинсън Консултант на имс март 2003 г
  Методика за определяне размера на минималната наемна цена при отдаване под наем на морските плажове по реда на чл. 8, Ал. 2 От закона за устройството на черноморското крайбрежие
  Методика за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските плажове обекти на концесия
  Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Северозападен район
  Приоритетна ос бенефициент
  Отчет за изпълнението на политиките и програмите на министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Дирекция “изпълнителна агенция испа”
  С указ №379 от 30. 11. 2016 г на Президента на Република България се преименува с. Мусомища, област Благоевград, община Гоце Делчев, на с. Мосомище
  И отговорностите между различните нива
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството северозападен район
  Разпределение на ролите и отговорностите между различните нива
  Европейска конвенция за ландшафта
  Наредба за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, в териториалното море и във вътрешните водни пътища на република българия на български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение
  България проекти за изграждане на магистрали и пътища
  Министерство на регионалното развитие и благоустройството софия 2012
  Доклад за резултатите от междинната оценка на регионалния план за развитие на югозападен район от ниво 2
  Насоки за кандидатите август 2007 I. Въведение Обща информация
  Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет на министерство на регионалното развитие и благоустройството
  Насоки за кандидатсване за грантове по
  До интервю кандидати
  Българско правителтсво румънско правителство европейски съюз
directory static media  
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница