Проект община якоруда municipality of yakoruda


Оценка на потенциалните последици от минали наводнения, които могат да се повторят в бъдещестраница4/7
Дата12.03.2018
Размер478.87 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Оценка на потенциалните последици от минали наводнения, които могат да се повторят в бъдеще


Потенциалните последици от наводнения, случили се в миналото, за които съществува вероятност да се повторят и в бъдеще, се определят като се съпоставят полигоните на залетите площи с разположението на обектите, свързани с човешкото здраве, околната среда, културното наследство, техническата инфраструктура и стопанската дейност. За очертаване на полигоните на залетите площи от определените като значими минали наводнения са направени изчисления, като са използвани измерени профили, определени максимални водни количества с регионални зависимости и прилагането на хидравлични формули за определяне на дълбочините.

3.3. Хидроенергийни обекти:

На територията на общината има изградени 3 бр. МВЕЦ, а именно:

– МВЕЦ „Якоруда“;

– МВЕЦ „Бяла Места“;

– МВЕЦ „Черна Места.

Гореизброените МВЕЦ имат изработени Аварийни планове прикрепени към Плана за защита при бедствия на Община Якоруда. При авария в резултат на природно бедствие, техническа или друга причина, не съществува опасност за населението на общината.


    1. Риск, породен от водохранилищата


Основната разлика между водохранилищата и другите защитни съоръжения е, че водохранилищата пораждат нов риск, макар и малък, от разрушаване на стената при преливане на короната. Обикновено преливането на стената при короната (над нивото на преливните клапи, ако има такива) представлява опасност за съоръжението. Разрушаването на язовирната стена по опасност надвишава опасността от наводнението, породило разрушаването. По-малък риск, случващ се относително често, е отваряне на преливните клапи по причина на технологична грешка, без това да е предизвикано от наводнение. Отново трябва да се подчертае, че сигурността, осигурявана от големите и значими водохранилища, може да бъде компрометирана при неправилно управление на водоползването, респективно на заетия (свободен обем).

3.5. Риск, породен от защитни диги

Коригираните речни участъци и дигите извън населените места се поддържат от “Напоителни системи” ЕАД, а в границите на населените места – от общините. По-голямата част от тези съоръжения са изградени преди много години. Тяхната предпазваща функция зависи от поддържането им в добро техническо състояние, от пропускателната им способност, както и от това дали техните параметри отговарят на променените условия понастоящем – геоморфологични изменения, характеристики на оттока, нови съоръжения. За проверка на тяхната пропускателна способност и устойчивост са необходими нови хидроложки и геотехнически изследвания и ново хидравлично оразмеряване, съобразено със съвременни данни за водни количества и строежи с нормативно определена обезпеченост, както и с въздействието на други новоизградени хидротехнически съоръжения.


3.6. Риск, породен от селищни канализационни системи


Наводнения, причинени или допълнително усложнени от канализационните системи, биха могли да възникнат при интензивни дъждове, формираните водни количества, от които канализацията не може да отведе безопасно поради неправилното й оразмеряване, както и при изключителни по интензитет (по-голям от определения нормативно оразмерителен) на валежите. Когато заустването на канализационна система е под водното ниво на водоприемника, дъждовните и отпадъчните води не могат да бъдат отведени безопасно и се получава обратно връщане и преливане през шахти.

IIІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЕ


1. Възстановяване/изграждане на съоръжения – общинска собственост.

1.1. Критерии за определяне на съоръженията за възстановяване или изграждане:

отток на водите (проводимост на речните русла и отводнителните съоръжения, риск от разлив и риск от скоростта на водните количества);

светъл отвор при мостовите съоръжения;

устойчивост на основите на мостовите съоръжения и водостоци;

форма на руслото и бреговете на реки и дерета (промени в габаритите на речното корито и бреговата ивица, степен на ерозионното действие на водите);

състав на земната основа на водното легло (изменение на обемите и формата на наноси, вследствие скоростта и мощността на водния поток, степен на движение и отлагане на инертни материали по течението);

комуникация между бреговете на реките и деретата (възможност за безбродово преминаване на хора и превозни средства, риск за населението от преминаване на водите през или в близост до населеното място);

уязвимост на инфраструктура (степен на риск от повреди и опасност от нарушаване на експлоатацията на съоръженията);


2. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и населението.


Изграждането и поддържането на системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяването на органите за управление, силите за реагиране и населението е елемент на задължителната превантивна дейност в частта й относно прилагане на превантивни мерки за недопускане или намаляване на последиците от бедствия.

3. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението.


3.1.Отговорни длъжностни лица от общинска администрация за организиране и провеждане на обучението.

Органите на изпълнителната власт и другите държавни органи се обучават за защита при бедствия. Отговорност за обучението имат Кмет, Зам. Кмет, Секретар на общината, спец. „Гражданска защита и ОМП”.

3.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за управление, съставните части на Единната спасителна система и населението при бедствия/аварии.

Подготовката на съставните части на Единната спасителна система се извършва чрез провеждане на тренировки и учения с цел установяване състоянието на комуникационно-информационната система, готовността на екипите за реагиране и подобряване взаимодействието и координацията на съставните части и органите на изпълнителната власт. Планираните тренировки и учения се финансират от републиканския бюджет.Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> 4 дни/3 нощувки 14. 04. 2017 17. 04. 2017
2017 -> Бисер Иванов Райнов “подобряване на корпоративното управление чрез изграждане на базисен модел за вътрешен контрол”
2017 -> Синхрон медия” оод
2017 -> за нашият клас. Пътуването ще се проведе от (10. 07) до
2017 -> Средно училище „антон попов”-петрич изпитни програми за определяне на годишна оценка на ученици
2017 -> До (Бенефициент- наименование)
2017 -> Четвърто основно училище “ иван вазов”
2017 -> Айфоны-москва рф +7(967)199-80-08 +7 (903) 558-01-95 (Москва)


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница