Програма „ Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013Дата25.07.2016
Размер94.83 Kb.
#6515

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд

за регионално развитие

Инвестираме във вашето бъдеще

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

Развитие на конкурентоспособносттана българската икономика” 2007-2013

www.opcompetitiveness.bg


Образец на оферта по чл. 8, ал. 1 от ПМС №69/11.03.2013 г. за участие в процедура на “Избор с публична покана”


ДО

„Телетек Електроникс“ АД

адрес: гр. София, р-н Лозенец, ж.к. Хладилника, ул.”Сребърна” № 14 А

На вниманието на Мариела Маджарова, Изпълнителен директор
О Ф Е Р Т А

От:________________________________________________________________________

(наименование на кандидата)


за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: „Разработка на софтуер за програмиране на безжична алармена система през смартфон и таблет и система за видеоверификация“
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,

ЕИК /Булстат: _____________________________,

представлявано от _____________________________________________, в качеството му на ___________________________________.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за определяне на изпълнител с предмет:

Разработка на софтуер за програмиране на безжична алармена система през смартфон и таблет и система за видеоверификация“

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативноустановения срок.

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ подизпълнители. ще ползваме/няма да ползваме


Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата ________________ календарни дни/месеца, считано от датата на подписване на договора за изпълнение.
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________________ (посочва се срокът, определен от бенефициента в публичната покана).
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура, ще изпълним следното:


Изисквания и условия на

Телетек Електроникс“ АД

Предложение на кандидата

Марка/модел/производител/тех-нически характеристики

Забележка

Изисквания към изпълнението и качеството на услугите:

Предмет: „Разработка на софтуер за програмиране на безжична алармена система през смартфон и таблет и система за видеоверификация“
Минимални финкционални характеристи за софтуер за програмиране на безжична алармена система през смартфон и таблет – 1 брой:

Мобилното приложение за програмиране и настройка на системата да е мобилно оffline web приложение, основаващо се на HTML5 и работещо върху основните мобилни платформи – Android или еквивалент и iOS или еквивалент. С възможност за адаптиране към Windows Phone 7 или еквивалент, Bada или еквивалент, Tizen или еквивалент. Основните елементи: помощник при инсталиране на нова система (wizard), диагностика и отстраняване на проблеми при инсталирана система и разширени настройки – възможност за доконфигуриране и преконфигуриране на инсталираната система.


Минимални финкционални характеристи за софтуер за система за видеоверификация – 1 брой:
Да дава възможност за предаване на кратки видео клипове и поредица от снимки в различните фази на системата и алармения цикъл. Връзката към видео сървъра да може да се осъществява чрез GPRS(3G) и Ethernet (WiFi) със стандартен компютър или таблет/смартфон.
Възложителят е представил допълнителните функционални характеристики, които ще подлежат на оценка в документацията (В Приложение 1 „Техническа спецификация и минимални изисквания“)

Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка (ако е приложимо):

Гаранционната поддръжка следва да е до не по-малко от 6 /шест/ месеца, след предаване на разработката и включва всички промени или модификации, забелязани като разлики или нефунционалности при сравнение със заданието на бенефициента, което ще бъде предоставено на избрания кандидат.Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата (ако е приложимо):

Продуктите, резултат от разработката следва да са придружени с документи за работа / ръководство за употреба на английски и/или български език ( на електронен и/или хартиен носител)

Изисквания към правата на собственост и правата на ползване на интелектуални продукти (ако е приложимо).

Всички разработки на чертежи, сорс кодове, доклади, схеми, диаграми и т.н. по проекта следва да бъдат собственост единствено на бенефициента, включително права собственост и разпространение.Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:

Избраният кандидат следва да предостави въвеждащо обучение на бенефициента за публикуване на новите версии на проекта в Android Market (Google Play) или еквивалент и AppStore или еквивалент.

Подпомагащи дейности и условия от бенефициента (ако е приложимо).

__________________________________
Други: _____________________________

При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в описания вид и обхват, както следва:
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:
Описание на доставките/услугите/

дейностите/ строителството

К-во /бр./

Единична цена в лева

(с изключение на процедурите с предмет услуги)Обща цена в лева без ДДС (не се попълва при извършване на периодични доставки)

1

2

3

4


За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на:
Цифром:__________________ Словом:__________________________________

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС)


Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство).

ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________( описва се)
При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната/общата цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата/единичната цена в съответствие с единичната/общата цена на офертата.
При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи:


  1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние;

  2. Декларация по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 2013 г.;

  3. Документ за гаранция за участие в размер съгласно документацията за участие –(ако такава се изисква) – не е приложимо.

  4. Доказателства за икономическо и финансово състояние (ако такива се изискват);

  5. Доказателства за технически възможности и/или квалификация (ако такива се изискват);

  6. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);

  7. Документи по т. 1, 2 (прилага се само декларацията по чл. 22 ал. 2, т. 1), 4, 5 за всеки от подизпълнителите в съответствие с Постановление № 69 на Министерския съвет от 2013 г. (когато се предвижда участието на подизпълнители);

  8. Документ за закупена документация за участие (ако такава се изисква) – не е приложимо.

  9. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в документацията за участие;

9.1. Екземпляр от проектодоговора, включен в тръжната документация, с подпис и надпис на последната страница „Запознат съм със съдържанието но проектодоговора”;

ДАТА: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

___________________________________________

(име и фамилия)

___________________________________________(длъжност на представляващия кандидата)


Приложение 1: „Техническа спецификация и минимални изисквания“
Допълнителните функционалности, подлежащи на оценка за кандидатите в процедура с предмет: „Разработка на софтуер за програмиране на безжична алармена система през смартфон и таблет и система за видеоверификация“


Допълнителни технически и функционални характеристики

Предложение от кандидата (моля, отбележете вярното с Х)


Софтуер за програмиране на безжична алармена система през смартфон и таблет и система за видеоверификация


1. Мобилното приложение да поддържа функционалностите предоставени от AJAX Server (System Status, Arm/Disarm, Bypass, LogViewer, Automation (PGM control), Last Alarm Images, Camera History – View, Image on Demand или еквивалент за всички и др. )

Да □ Не □

2. Предоставяне на DEMO версия на мобилното приложение

Да □ Не □


3. Включен дизайн на интерфейс на мобилно приложение

Да □ Не □

4. Възможност за едновременна връзка между мобилните устройства, AJAX сървърите и регистрираните към тях контролни панели

Да □ Не □

5. Оптимизация на трансфера на данни при видео-верификация (по обем и време)

Да □ Не □

6. Оптимизация на обмена на данни между мобилното приложение и AJAX Server (чрез XML или JSON обекти)

Да □ Не □

7. Наличие на оферти за дистрибуция на мобилното приложение в Google Play Store или еквивалент и AppStore или еквивалент.

Да □ Не □

8. Осъществяване на видео-верификация в режими Normal и On demand между контролен панел и мобилно устройство

Да □ Не □
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки.Този документ е създаден с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие по проект BG161PO003-1.1.06-0053-C0001 „Подкрепа за индустриални научни изследвания в сферата на безжичните комуникации“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Телетек Електроникс“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейски Съюз и Договарящия орган.Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница