Програма 170 часа годишно годишно тематично планиране по учебния предмет математика за класстраница5/8
Дата13.09.2022
Размер84.54 Kb.
#115070
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8
PGR Matematika 5kl new ProsvetaPlus new 170 h-2022-2023
Свързани:
Iskane-za-otlagane-na-otpusk
ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК (16 седмици по 5 часа)

91

19

Контролна работа № 5

Умее да извършва действия с десетични дроби.
Умее да намира неизвестна компонента.

Контролът и оценката се постигат чрез решаването на 12 задачи за един учебен час.
Примерно разпределение на видовете задачи:

  • 8 задачи с избираем отговор;

  • 2 задачи със свободен отговор (числов, символен или словесен);

  • 1 задача с практико-приложен характер – от учениците се изисква да напишат свободни отговори, без да привеждат своето решение;

  • 1 задача с разширен свободен отговор – учениците трябва да опишат и аргументират решението на задачата.

Примерно разпределение на точките по задачи:
Първи начин:
8 х 2 т. = 16 т.
2 х 3 т. = 6 т.
1 х 4 т. = 4 т.
1 х 6 т. = 6 т.
Общо 12 зад. – 32 т.
Оценка = 2 + 0,125 . броя точки
Втори начин:
4 х 2 т. = 8 т.
4 х 3 т. = 12 т.
2 х 4 т. = 8 т.
1 х 5 т. = 5 т.
1 х 7 т. = 7 т.
Общо 12 зад. – 40 т.
Оценка = 2 + 0,1 . броя точки.
Първите осем задачи са на ниво знание и всяка от тях трябва да е едностъпкова и да се решава от ученика за максимум 2 до 3 минути. Следващите две задачи да отнемат максимум по 3 минути. За последните две задачи да има предвидени поне по 10 минути за работа на учениците.

92

19

67. Превръщане на десетични дроби в обикновени

Знае връзката между обикновена и десетична дроб и може да преминава от запис на дробно число с десетична дроб към записа му с обикновена дроб.

Използват се колективна и индивидуална работа. Приведените примери, решения и обяснителни текстове, подходящи за възрастта на учениците, както и балансираните учебни дейности и задачи са подбрани така, че да съответстват на различни стилове на учене. Не по-малка роля в тази посока имат и електронните ресурси към урока.
93

19

68. Превръщане на обикновени дроби в десетични

Знае връзката между обикновена и десетична дроб и може да преминава от запис на дробно число с обикновена дроб към записа му с десетична дроб.

Използва се аналогия с правилата, изведени в предходния урок, в който преходът и приемствеността при въвеждането на правилата за превръщане на обикновена дроб в крайна десетична дроб са базирани върху познаването на основното свойство на дробите.
94

19

69. Превръщане на десетични дроби в обикновени и на обикновени дроби в десетични. Упражнение

Знае връзката между обикновена и десетична дроб и може да преминава от един запис на дробно число към друг.

Създават се условия за формиране на ключовите компетентности по математика, които дават възможности за решаване на житейски проблеми. Създават се възможности за практическо прилагане на придобитите знания и умения.

Препоръчва се последните 10 минути да се отделят за писмено изпитване.

95

19

Контролна работа №6

Умее да прилага алгоритмите за действия с обикновени и десетични дроби, както и да преминава от един запис на дроб (с обикновена) към друг с (с десетична) при необходимост.

Контролът и оценката се постигат чрез решаване на тест, който трябва да е съобразен с очакваните резултати. Разработката му трябва да е съобразена с възрастовите особености на учениците и с продължителността на учебния час.

Необходимо е ясно разписване на критериите за оценяване по задачи, което да дава точна индивидуална диагностика на нивото на постигане на очакваните резултати от всеки ученик.

96

20

70. Процент

Знае понятието „процент“.
Умее да записва естествено число, обикновена или десетична дроб с процент.

Новото понятие се въвежда на основата на знанията за дробно число. Допълнителните текстове, решения, упътвания и любопитни факти дообясняват новото понятие без излишна информация.
97

20

71. Процент. Намиране на процент от число

Умее да решава основната задача, свързана с процент – намиране на процент от число.

Актуализират се придобитите знания и умения за намиране на част от число, което е основа на новото знание. Придобитото знание се прилага в практиката.
98

20

72. Процент. Намиране на число по даден процент от него

Умее да решава основната задача, свързана с процент – намиране на число по даден процент от него.

Актуализира се умението за намиране на число по дадена част от него. Решават се практико-приложни задачи, допринасящи за изграждането на вътрешнопредметни и междупредметни връзки, както и за насърчаването и улесняването на самостоятелното търсене на информация от различни източници.
99

20

73. Процент. Процентно отношение

Умее да решава основната задача, свързана с процент – намиране на процентно отношение.

Използва се паралел между новото умение и умението за решаване на задачата – определяне каква част е едно число от друго число.
100
101

20
21

74. Процент. Основни задачи. Упражнение

УпражнениеПритежава социални и граждански компетентности за решаване на социални проблеми с помощта на процент.

Основната цел на урока е систематизиране на трите основни задачи, свързани с намирането на процент от число. Решават се разнообразни задачи, подпомагащи изграждането на функционална грамотност.

Двучасов урок
Оценяването може да стане чрез кратко писмено изпитване в края на часа или чрез устно изпитване, или от участие на ученика в час, или чрез проект.

102

21

75. Проста лихва

Умее да решава задачи от областта на икономиката и финансите.

Систематизират се трите основни задачи, свързани с проста лихва. Решават се разнообразни задачи от областта на финансите с използване на богат илюстративен материал и пояснителен текст. Подпомага се формирането у ученика на математическа компетентност, социални и граждански компетентности.
103

21

76. Четене и интерпретиране на данни. Работа с таблици

Умее да разчита и интерпретира данни, зададени с таблици и с диаграми – линейна, точкова, блокова, кръгова, както и да работи с таблици.

Използват се различни източници за разчитане и интерпретиране на данни, зададени с текст, таблици или диаграми. Комплексно се решават подбраните задачи с илюстрации, диаграми и таблици. Провежда се събеседване и се задават въпроси, които подпомагат формирането на математическа компетентност, компетентности в областта на българския език, както и на социални и граждански компетентности.
104

21

77. Представяне на данни. Работа с диаграми

Умее да събира, организира и представя данни за един признак в таблица; използва информацията от графичното и табличното представяне на данни.

Стимулират се самостоятелната и груповата изследователска работа на учениците чрез изграждането на умения да разчитат и анализират информация, зададена графично или таблично. Формират се умения за намиране на отговори на въпроси и изводи, които са свързани пряко или косвено с предоставените данни.

Темата е подходяща за задаване на проектна задача, свързана с проучване на конкретен социален или екологичен проблем, с търсене на предложение за решаването му и презентиране на намереното решение. Оценяването може да е по отделните етапи на решението на задачата и да е индивидуално или колективно.

105

21

78. Десетични дроби. Обобщение

Знае алгоритмите за опериране с десетични дроби, процент и лихва.

Теоретичните знания за десетичните дроби се обобщават и систематизират. Преоткрива се тяхната приложимост в живота.
106
107

22
22

79. Общи задачи
Упражнение

Умее да решава текстови задачи, в които се използват дробни числа.
Знае връзката между обикновена и десетична дроб и може да преминава от един запис към друг.
Знае понятието „процент“.
Умее да решава основни задачи, свързани с процент.
Умее да решава задачи от областта на икономиката и финансите.
Умее да събира, организира и представя в таблица данните за един признак.
Разчита и интерпретира данни, зададени с таблици и диаграми.
Използва информацията от графично и таблично представените данни.

Системата от приложни задачи в урока допринася за активизиране и мотивиране на учениците.

Двучасов урок
Електронно реализираните тестови задачи и задачи за самоконтрол дават възможност на учениците за самооценяване на постиженията им.

108

22

Контролна работа № 7

Умее да решава задачи, в които се използват десетични дроби, процент и проста лихва.
Умее да разчита диаграми, да интерпретира данни и да работи с таблици.

Контролът и оценката на нивото на постигане на очакваните резултати се осъществяват чрез решаване на подходящо подбрани задачи с избираем и със свободен отговор, със и без обосновка.

Задачите и критериите трябва да са ясно формулирани и съобразени с очакваните резултати по темата, с индивидуалните възможности на учениците, както и с продължителността на учебния час.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница