Програма, фонд и др. Стойност на проекта Кратко описание на основните дейностиДата08.05.2018
Размер255.19 Kb.
#68646
ТипПрограма
Таблична информация за проектите, реализиращи се на територията на общините в област Монтана /месечна справка/.

1. Проекти в процес на изпълнение.

Месец/ Година АПРИЛ 2018г.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Наименование на проекта

Бенефициент

Източник на финансиране (програма, фонд и др.)

Стойност на проекта

Кратко описание на основните дейности

Срок за изпълнение

Обща стойност

Безвъзмездна помощ

Съфинансиране

„Създаване на Център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица”


Община Берковица

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. -Схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”

496 846,00 лева.

100%
Предоставяне на интегрирана услуга за хората с невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане чрез съчетаване на комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа в общността или в домашна среда

01.11.2015г.

01.08.2017г.„Повишаване качеството на културния живот в Община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за НЧ „ Иван Вазов -1872“, град Берковица“


НЧ „ Иван Вазов -1872“, град Берковица“

ПРСР 2014-2020, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

391 159,35 лв.Закупуване на оборудване и обзавеждане.

26.09.2017г.

26.09.2020г.”И аз имам семейство”

Агенция социално подпомагане, партньор Община Берковица

ОПРЧР 2014-2020

Схема BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”Бюджетна линия с директно предоставяне на средства

100%
Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.

31.12.2016г.

„Повишаване на енергийната ефективност на общинската културна инфраструктура в Община Берковица – НЧ „Иван Вазов-1872“, гр. Берковица“

Община Берковица

ОПРР, ПО 2 „Енергийна ефективност в периферните райони“

1 468 065,26 лв.
100%
Внедряване на ЕСМ:

Топлинно изолиране на външни стени, подмяна на външна дограма с двоен PVC стъклопакет, топлинно изолиране студен покрив, Подмяна горивна база и монтаж на 2 бр. котли на пелети и реконструкция на отоплителна инсталация, монтаж на соларна система за БГВ, подмяна и реконструкция на осветителна инсталация30 месеца

„Повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на общинската и държавна администрация – Берковица“

Община Берковица

ОПРР, ПО 2 „Енергийна ефективност в периферните райони“

1 001 165,36 лв.

100%
Проектът е насочен към повишаване на енергийната ефективност на обществена сграда на държавната и общинската администрация в гр. Берковица, чрез осъществяване на енергоспестяващи мерки. Основна цел на проекта: Внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в административната сграда за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за служители и гражданите на Община Берковица.

18 месеца

„Повишаване на енергийната ефективност на общинска образователна инфраструктура в Община Берковица – ЦДГ „Звънче“

Община Берковица

ОПРР, ПО 2 „Енергийна ефективност в периферните райони“

453 086,30 лв.
100%
Прилагането на заложените енергоспестяващи мерки значително ще подобри комфорта на обитаване за подрастващите деца и служителите. Предложеният пакет от енергоспестяващи мерки ще доведе до значителен екологичен ефект – редуциране емисиите на въглероден диоксид, намаляване топлинните загуби, разходите за електро и топлинна енергия. Предвидено е и въвеждането на възобновяем енергиен източник – слънчева система за битова гореща вода.

18 месеца

„Повишаване на енергийната ефективност на сграда на държавната администрация – РУ Полиция, находяща се в гр. Берковица, пл. Радичков 13“

Община Берковица

ОПРР, ПО 2 „Енергийна ефективност в периферните райони“

239 646,08 лв.
100%
Внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в държавната сграда за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за служители на РУ Полиция – Берковица.

24 месеца„Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“

Община Берковица

Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради ОПРР ОС 2


3,161 962,98 лв. с ДДСВнедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване, предвидени в техническото и енергийно обследване на сградите (10 бр.)

30 месеца

Подобряване на административния капацитет в Община Берковица


Община Берковица

Оперативна програма „Региони в растеж“,

Приоритетна ос „Техническа помош“

Процедура: „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“ Код: BG16RFOP001-8.003


33 995,07 лева

100%
Повишаване на административния капацитет на служителите на Община Берковица, участници в подготовката и изпълнението на проекти по процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”, Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020 г. относно енергийната ефективност в сградите, мониторинг и управление на процеса на внедряване на мерки за енергийна ефективност и отчитане; проучване на добри европейски практики в областта на модернизация и реконструкция на съществуващи сгради, устойчиво строителство и реконструкция; наблюдение на място на обновени сгради с висок и среден енергиен клас; обмяна на опит с други администрации и участници; обсъждане и анализиране на различни решения и иновативни методи за постигането на висок клас на енергийна ефективност на сградите.


01.09.2016г.

31.12.2018г.Осигуряване на топъл обяд – 2016-2020 – удължен до 2019

Община Берковица

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

Процедура : BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд – 2016“118 107.00 лв.


100%
От 21.12.2017 г. от четиридесет са увеличени на шестдесет крайно нуждаещи се лица от Община Берковица ще бъде подсигурен топъл обяд за период от 3 месеца през 2016г. Дейностите ще се извършват в сградата на Домашен социален патронаж – гр. Берковица. Всяка седмица ще се прави меню, което ще включва различна храна всеки ден. За хората със затруднения в придвижването, ще бъде създадена организация за доставка до домовете им.

до края на 2019

„Ще успеем заедно“

Община Берковица

ОП “Наука и образование за интелигентен растеж”

Приоритетна ос – образователна среда и социално приобщаване. Процедура – предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение.205 291 лв.

100%
Проектът включва допълнително обучение по български език за ученици, за които не е майчин, осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход в училища извън ромския квартал, подобряване на образователната среда в приемащите училища, дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда. Друга група дейности включва насърчаване участието на родителите в образователния процес, разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието, работа с родители от ромски семейства, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия и др.

24 месеца

Стратегия за „Водено от общностите местно развитие“ на „Местна инициативна група (МИГ) Берковица и Годеч“

Община Берковица

Община ГодечПРСР 2014-2020

3 911 660 лв.

100%
Развитие и стимулиране на предприемачество и устойчив бизнес;

развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес;

развитие на практики и модели за добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията като основа за териториално развитие;

развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер;2014-2020г.

“Обединени усилия в подкрепа на хората в неравностойно положение на трудовия пазар в трансграничния регион”

Бенефициент Община Крайова
Партньор

Община БерковицаПрограма Interreg VA Румъния-България, Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион, Специфична цел 4.1: Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила на Програма Интеррег V-A Румъния – България 2014 – 2020 г.

Обща стойност

155 280 евро


Част на Община Берковица

32 137,35 евро

Ще бъдат включени 60 лица от ромското етническо малцинство и 30 лица с увреждания.

-Сформиране на съвместен експертен тим /трима членове от България и двама от Румъния/

- Организиране на две трудови борси /в Берковица и Крайова/ с работодатели от ТГ- регион.

- Създаване на бизнес информационен център и уеб сайт платформа в помощ на лицата от целевата група при търсене и самонаемане на работа в ТГ- регион


„Образованието в подкрепа на приобщаването, многообразието и активното гражданство“

Община Берковица
Партньори:

Сдружение с нестопанска цел „Рома Берк“,

I ОУ „Никола Вапцаров“

II ОУ „Христо Смирненски“,

III ОУ „Иван Вазов“,

ОУ „Георги С. Раковски“, село Бързия,

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село Замфирово,

Гимназия „Д-р Иван Панов“,

Лесотехническа професионална гимназия – Берковица.


ОП “Наука и образование за интелигентен растеж

Процедура: Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили283 356,66 лв. с ДДС

100%

-

Спомагане за преодоляването на съществуващите негативни обществени нагласи спрямо ромското население. Подходящата образователна среда, учебни материали и пособия са от изключителна необходимост за повишаване качеството на учебния процес в мултикултурна среда. Интегрирането на ромските семейства в проектното предложение ще насърчи тяхното участие и съпричастност към образованието на децата им.

24 месеца

„Рехабилитация и/или реконструкция на участъци от общински пътища на територията на Община Берковица – (Път MON2008, Път MON1091, Път MON1012, Път MON2002, Път MON1001, Път MON1013)”

Община Берковица

ПРСР 2014-2020, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

5 843 936, 58 лв.


36 месеца

„Преустройство, реконструкция и ремонт на съществуващи помещения за изграждане на дневен център за деца с увреждания в сграда за детско заведение – V детска градина, ж.к. „Изгрев“ – град Берковица“

Община Берковица

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, Приоритетна ос 5: „Регионална социална

инфраструктура“, Наименование на процедурата: BG16RFOP001-5.001

„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца”


425 000 лв.


24 месеца

„Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната бана гр. Берковица“

Община Берковица

Пилотна схема на инвестиционната програма минерални води към Национален Доверителен ЕкоФонд (НДЕФ)

1 040 109,82 лв.

50 %

50%

Изграждане на водопровод за минерална вода от сондаж при минералната баня с. Бързия до минералната бана гр. Берковица

12 месеца

2. Проекти, които са подадени и одобрени за финансиране.

Месец/ Година АПРИЛ 2018г.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Наименование на проекта

Бенефициент

Източник на финансиране (програма, фонд и др.)

Стойност на проекта

Кратко описание на основните дейности

Срок за изпълнение

Обща стойност

Безвъзмездна помощ

Съфинансиране

„Повишаване ефективността на здравеопазването в трансграничния регион“

Община Берковица

Програма Interreg VA Румъния-България, Приоритетна ос 5 - Ефективен регион

Обща стойност:
1 421 519,36 евро
Част на Община Берковица:

732 946,43 евро


2% съфинансиране от Община Берковица

Закупуване на медицинско оборудване за МБАЛ - Берковица

24 месеца

Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Romania - Bulgaria 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Зелен регион“

Водещ партньор:
Банеаса, Румъния
Партньори:

област Агигея


Община Берковица
Община Шабла

Пътешествие: „Съвместни ресурси и инициативи, посветени на околната среда“

Водещ партньор:


Банеаса, Румъния
Партньори:

област Агигея


Община Берковица
Община Шабла

Обща стойност: 490 000 евро

100 %
Закупуване на пейки, кошчета, цветарници, тенис маси на открито, оборудване на ТИЦ, обучения на кадри в сферата на туризма, обмяна на опит.

24 месеца

3. Проекти, които са подадени за финансиране, но не са одобрени.

Месец/ Година АПРИЛ 2018г.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Наименование на проекта

Бенефициент

Източник на финансиране (програма, фонд и др.)

Стойност на проекта

Кратко описание на основните дейности

Срок за изпълнение

Обща стойност

Безвъзмездна помощ

Съфинансиране

“Повишаване на туристическата привлекателност на транс-граничния регион чрез инвестиции в местни културно-исторически и природни обекти с национално значение и свързаната инфраструктура“

Община Берковица

Община Блаце


/Сърбия/


Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020

672 460, лв. без ДДСРазширяване на пътя за

Клисурски манастир
24 месеца

Music and cookery tradition in the Balkans – MC Jazz

Община Берковица

NISVILLE Foundation

Г-я „Д-р. Иван Панов“


Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия
2014-2020

147 817,53 евроЗапазване и популяризиране на музикалните и кулинарни традиции

12 месеца

Развитие и туристическо представяне на устойчиви и интегрирани трансгранични мрежи от образователни екопътеки в Стара планина
Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия
2014-2020

190 714,62 евро
Обучения на хотелиери и ресторантьори, реклама на туризма, брошури и туристически табели
Читалище „Иван Вазов 1872“

Оборудване


Кандидат: „Иван Вазов 1872“
Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия
2014-2020

465 132,77 евро

Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци

Община Берковица

Община


Вършец - партньор

ОП „Околна среда“

3 400 000 лв.
340 000 лв.

Общата цел на проекта е да се намали количеството депонирани биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община Берковица и община Вършец, чрез разделното събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци. Тази цел е в съответствие с йерархията за управление на отпадъците и с европейските и националните цели за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране. Проектът допринася и за подобряване на ресурсната ефективност, като в резултат от инвестицията отпадъкът ще се превръща в ресурс – компост.

Специфичната цел на проекта е да се осигури необходимата инфраструктура за разделно събиране и оползотворяване на зелените битови отпадъци в общината.30 месеца

Предотвратяване риска от наводнения чрез укрепване бреговете и коритото на р. Берковска в урбанизираната територия на гр. Берковица, Община Берковица“

Община Берковица

Община Пиелещи /Румъния/Програма Interreg VA Румъния-България

2014-2020Обща стойност:

3 816 153,15 евро

Укрепване бреговете и коритото на р. Берковска в урбанизираната територия на р. Берковска
„Улесняване достъпа до заетост на членове на семейства с деца с увреждания и икономически неактивни лица в община Берковица“

Община Берковица

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г.

Процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“390 835,13 лв.


В рамките на настоящето проектно предложение, ще бъдат подпомогнати 10 бр. семейства с деца с увреждания чрез предоставяне на социалната услуга "Личен асистент" в домашна среда, с цел подобряване достъпа до услуги за кариерно развитие и възможност за връщане на пазара на труда на родителите.

„Текущ ремонт на покрив на Централна детска градина „Васил Левски“ с. Бързия“
Красива България – 2016 г.

42 000 лв.

ПУДООС – Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема“ Обичам природата – и аз участвам“

Община Берковица

Създаване на зона за отдих в с. Замфирово, община Берковица, чрез поставяне на беседка, пейки и кошчета за събиране на отпадъците“

10 000 лв. с ДДС

Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа гр. Берковица – V-ти район“

ул. „Еделвайс“, ул. „Алеко Константинов“, ул. „Парчевич“, ул. „Грамада“,


ул. „Странджа“, ул. „Средна гора“, ул. „Пирин“, ул. „Топола“ и ул. „Йордан Йовков“


Община Берковица

ПУДООС към МОСВ

549 114,84 лв.Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на улици в гр. Берковица
„Спортувай активно сред природата“

Община Берковица

ПУДООС – Национална кампания „За чиста околна среда“ на тема“ Обичам природата – и аз участвам“

10 000 лв. с ДДССъздаване на място за спорт на открито в ж.к. „Заряница“ гр. Берковица
4. Проекти, които са подадени за финансиране, но към момента няма информация дали са одобрени или отхвърлени.

Месец/ Година АПРИЛ 2018г.

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Наименование на проекта

Бенефициент

Източник на финансиране (програма, фонд и др.)

Стойност на проекта

Кратко описание на основните дейности

Срок за изпълнение

Обща стойност

Безвъзмездна помощ

Съфинансиране

Подпорна стена и мост на „Лонджата“

Община Берковица

МКВП

617 888,60 лв.

Образование без граници и предразсъдъци


Бенефициент: Сдружение "Малък Искър"
Партньори:

I ОУ "Никола Вапцаров"

II ОУ "Христо Смирненски"

III ОУ "Иван Вазов"

IV ОУ "Георги Раковски"

ОУ "Георги раковски", с. Бързия

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Замфирово

Община БерковицаОП “Наука и образование за интелигентен растеж

595 223,19 лв.1. Осигуряване на равен достъп на ученици от етническите малцинства, чийто език не е майчин до образование чрез допълнително обучение по български език;

2. Повишаване на качеството на образование чрез допълнителни занимания с ученици и компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;

3. Повишаване на интереса и развиване на талантите на учениците от етническите малцинства в интеграционна среда в областта на творчеството, спорта и познанието (Клубове, ателиета, кръжоци);

4. Взаимно опознаване и пълноценна социализация чрез провеждане на образователни събития между училищата (викторини, дискусионни събития);

5. Транспорт за учениците от обособения ромски квартал Раковица до другите училища в общината;

6. Учене извън училище - екскурзии и "зелени" училища;

7. Училище за родители;

8. Празнуване на празници заедно в търсене на общото;

9. Провеждане на фестивали за представяне на таланти;

10. Експертна подкрепа за адресиране на индивидуални казуси и целенасочени дейности за повишване на мотивацията на учениците да завършат средно образование и/ или да придобият професионална квалификация;24 месеца

„Рехабилитация и реконструкция на улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях на   територията на гр. Берковица, ул. "Тузлата" от ОТ49 до ОТ52, ул. "Здравец" от ОТ41 до ОТ49, ул. "Райко Даскалов" от ОТ993 до ОТ382а, ул. "Кестенярска" от ОТ25 до ОТ886,  ул. "Даме Груев" от ОТ233а до ОТ605, ул. "Заряница" от ОТ40 до ОТ8, ул. "Тимок" от ОТ939 до ОТ313а, ул. "Мусала" от ОТ365 до ОТ698, общ. Берковица и на територията на с. Бързия, ул. "Артец" от ОТ109 до ОТ145, ул. "Ком" от ОТ43 до ОТ125, общ. "Берковица"

Община Берковица

ПРСР 2014-2020, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

1 955 800,00 лв.„Повишаване качеството на културния живот в Община Берковица чрез закупуване на оборудване и обзавеждане за НЧ „ Иван Вазов – 1911“, село Бързия“


НЧ „ Иван Вазов – 1911“, село Бързия“

ПРСР 2014-2020, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

391 042,53 лв.

„Реконструкция на НЧ „Развитие-1928“ – с. Замфирово“


НЧ „Развитие-1928“ – с. Замфирово“

ПРСР 2014-2020, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

390 261,10 лв.

„Реконструкция, ремонт и закупуване на оборудване или обзавеждане на НЧ „Развитие – 1927“, с. Боровци“


НЧ „Развитие – 1927“, с. Боровци“

ПРСР 2014-2020, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“

390 081,34 лв.

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.010 Развитие на социалното предприемачество
„Осигуряване на лица от уязвимите групи чрез стимулиране на социалното предприемачество в Община Берковица“

174 792,49 лв.Проектът предвижда да постигне резултати в тази област, чрез създаването на социално предприятие към Община Берковица, в което да бъдат включени в заетост представители от социално уязвимите групи. Услугите, които предприятието ще предоставя са свързани с поддържане, почистване и опазване на тревните площи, спортните площадки, терени и съоръжения на територията на общината

15 месеца“Повишаване на туристическата привлекателност на транс-граничния регион чрез инвестиции в местни културно-исторически и природни обекти с национално значение“

Водещ партньор -Община Пантелей
/Сърбия/

и партньор Община БерковицаПрограма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Сърбия 2014-2020

599 973,40 евроРазширяване на пътя за

Клисурски манастир
24 месеца

„Модернизиране на кухненско оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – гр. Берковица“

Община Берковица

Фонд „Социална закрила“ към МТСП

29 893.00 лева


26 903.70 лева

2989.30лв             

Качествените показатели заложени в новото оборудване са по – добри, с по – високо качество и отговарят на съвременните европейски стандарти,отколкото на старото амортизирано оборудване.


3 месеца

Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Монтанска област дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> И н т е р п р о д ж е к т e о о д
2018 -> С т а н о в и щ е от подп доц д-р инж. Станчо Георгиев Станчев
2018 -> Великден в малта директен полет от София 06. 04 – 09. 04. 2018
2018 -> O nastavnom programu za osmi razred osnovnog obrazovanja I vaspitanja
2018 -> Област Монтана Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, упи, пи
2018 -> 1. Хомеостаза. Нервни и хуморални механизми на телесната хомеостаза. Видове регулаторни системи
2018 -> Почивка в кампания 2018 Бая Домиция, Неапол Giulivo 4
2018 -> Конкурс за детска рисунка 17. 30, Народно читалище „Съгласие 1862" фоайе Вечерен бал с маски 19. 00, зала „Съвременност" в Културно-информационен център „Безистен"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница