Програма сократ информация за пресатаДата18.12.2018
Размер165.5 Kb.
#107917

Информация за пресата (2)
ПАМКОВА ПРОГРАМА СОКРАТ

Информация за пресатаСОКРАТ е рамкова програма на Европейската Общност, предназначена да допринася за развитието на образованието, както и за създаването на отворена Европейска област за сътрудничество в образованието.
С решение на Европейския парламент и Съвета на министрите от 24 януари 2000 г. програмата СОКРАТ продължава чрез втората си фаза СОКРАТ II - от 1 януари 2000г. до 31 декември 2006 г. Облягайки се на опита натрупан по време на работата по СОКРАТ I (1995-1999) и от предишни донорски програми като ФАР и ТЕМПУС, СОКРАТ II си поставя за задача да интегрира страните-участнички в най-голямата схема за европейско образователно и културно сътрудничество, съществувала някога.
България е член на СОКРАТ от април 1999 г. Както за всички редовни европейски програми, така и за тази страната ни плаща ежегоден членски внос, който осигурява на българските образователни институции, учреждения и неправителствени организации достъп до всички 8 програми на СОКРАТ II (2000-2006 г.)

Цели на програмата:
Да развива и утвърждава европейската образователна система на всичките и нива;

Да осигури равноправен достъп до образователните ресурси на Европа във всички сфери на образованието;

Да спомогне за качествено и количествено подобряване на владеенето на чужди езици в ЕС, и най-вече на по-малко използваните езици;

Да поощрява сътрудничеството и мобилността в сферата на образованието чрез:

- насърчаване обмена между образователни институции;

- изработване, усъвършенстване и популяризиране на нови методи и ресурси за дистанционно обучение;

- насърчаване на взаимното признаване на обучение в университети в други държави;

- развиване на обмена на информация;

- насърчаване разпространяването на образователни методи и ресурси на национално и европейско равнище чрез информационни и комуникационни дейности.
В процеса на работа по осъществяването на тези цели, програмата насърчава равноправието между половете и прилагането на равни възможности по отношение на хора със специални нужди, както и на такива в неравностойно положение. Така програмата съдейства за борбата срещу социалната неравнопоставеност, расизма и ксенофобията.

Дейности:
Рамковата програма СОКРАТ подкрепя следните видове дейности:


 • разширяване и насърчаване на европейското сътрудничество в областта на образованието;

 • проекти за развитие на приложението на иновациите в образованието;

 • развитие на езиковите умения и преодоляване на културните различия;

 • използване на информационни и комуникационни технологии в образованието;

 • наблюдение и сравнителен анализ на образователни системи и политика в областта на образованието;

 • дейности за размяна на информация и иновации.

Изброените по-горе дейности са подкрепени по различен начин от партньорските програми на Съюза.Структура на рамковата програма СОКРАТ
СОКРАТ обхваща в дълбочина целия спектър на образователната ситема. Рамковата програма се състои от подпрограми, чиято цел е да подобрят качеството на образованието и да засилят европейското измерение в него:


 • КОМЕНСКИ – програма за училищно образование. Насърчава сътрудничество между училищата в Европа, подпомага професионалното развитие на заетите в областта на средното образованиe.

 • ГРЮНДВИГ – програма за образовние на възрастни и учене през целия живот. Цели да повиши възможностите, качеството и достъпа на преподавне и учене в областта на образованието на възрастни. Програмата финансира проекти за европейско сътрудничество; партньорства за познание; обучение на служители, които работят в сферата на образованието за възрастни; тематични и проектни мрежи.

 • ЛИНГВА – програма за чуждоезиковото обучение. Програмата подкрепя проекти, които популяризират и насърчават ученето на чужди езици, както и създаването на учебни пособия за чуждовезиково обучение.

 • МИНЕРВА – програма за насърчаване и подпомагане на европейското сътрудничество в областта на отвореното и дистанционно обучение и въвеждането на иформационните и комуникационни технологии в образованието.

 • ЕРАЗЪМ – програма за сътрудничество в областта на висшето образовние. Цели насърчаване на сътрудничество между университетите в страните, участващи в Програма СОКРАТ, чрез стимулиране на обмена на преподаватели и студенти, съпоставимостта на образованието и пълното академично признаване на периоди на обучение и квалификация в рамките на ЕС.

 • СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ – програма осигуряваща възможност за взаимодействие между Европейските програми за образование (СОКРАТ), за професионално обучение (ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ) и за младежки дейности (МЛАДЕЖ)

 • Наблюдения и иновации: EURYDICE – Информационна мрежа за образованието в Европа, NARIC – Мрежа от национални информационни центрове за академично признаване, ARION – Обмяна на опит за специалисти и ръководители в системата на образованието

 • СЪПЪТСТВАЩИ МЕРКИ – позволява реализирането на дейности, които касаят образователни теми, предполагащи взаимодействие между различни програми в рамките на схемата СОКРАТ.Страни – участнички:
В рамковата програма СОКРАТ участват:

– 25-те страни от ЕС: Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия,

Гърция, Ирландия, Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Полша, Словакия, Словения, Кипър и Малта.
– страните участващи от Европейска свободна зона за търговия: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия.
– асоциираните държави: България, Румъния и Турция.

Повече информация можете да намерите в страницата на Българската национална агенция СОКРАТ: http://socrates.hrdc.bgФондация “Междукултурно сътрудничество”

Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница