Програма за опазване на околната среда на община трявна период на действие на програмата 2011г. 2015гстраница1/19
Дата31.03.2018
Размер1.43 Mb.
#63335
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА ТРЯВНА


Приложение 1

Проект

ОБЩИНА ТРЯВНА


Адрес: 5350 Трявна, ул.Ангел Кънчев 21, тел: 0677 2310, факс: 0677 2149, e-mail: obtriavna@unicsbg.net, www.tryavna.bg


ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

НА ОБЩИНА ТРЯВНА

Период на действие на програмата 2011г. – 2015г.

Решение на Общински съвет №Съдържание

I. ВЪВЕДЕНИЕ 3

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 4

III. ПОДЦЕЛИ: 4

IV. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА 4

1. ПРИРОДО – ГЕОГРАФСКИ И ТЕРИТОРИАЛНО – АДМИНИСТРАТИВНИ 4

1.1. Физико- географска характеристика 4

1.1.1. Местонахождение, съседни общини. 4

1.1.2. Релеф 5

1.1.3. Климат 5

1.1.4. Полезни изкопаеми 6

1.1.5. Хидрография 6

1.1.6. Геостратегическо положение 6

1.2. Административно-териториална и социална икономическа характеристика . 7

1.2.1. Статут 7

1.2.2. Население 7

V. ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ОКОЛНАТА СРЕДА 8

1. Въздух 8

2. Води 10

2.1. Количество на водните ресурси в Община Трявна 10

2.2. Водопотребление в Община Трявна 11

2.3. Качество на водите използвани за питейни нужди 12

2.4. Влияние на изпускани отпадъчни води върху питейните водоизточници 15

2.5. Основни замърсители на територията на Община Трявна 15

3. Отпадъци 16

3.1. Начини на третиране, съоръжения, местонахождение на последните, обхванато население от организираното сметосъбиране и сметоизвозване. 18

3.2. Организирано сметосъбиране и сметоизвозване. 19

3.3. Разделно събиране на отпадъци. 20

3.4. Вид и брой на специализираните автомобили за транспортиране на отпадъци. 21

3.5. Стари замърсявания с битови и др. Отпадъци на територията на общината извън площадките на предприятията, местонахождение, площ , вид отпадък, рискове за човешкото здраве 21

3.6. Предприятия за събиране на вторични суровини 22

3.7. Риск за замърсяване на водоизточниците за питейно водоснабдяване, за водопой на животни, на водни обекти, за замърсяване на чувствителни екосистеми, за замърсяване на почви. 22

3.8. Чистота на територията на населените места и местата за отдих извън населените места – състояние, честота на почистването, на миенето на улиците, кошчета за отпадъци в населените места. 22

4. Почви и нарушени терени 22

4.1. Замърсяване на почви с тежки метали и нефтопродукти 23

4.2. Замърсяване на почви с нитрати 23

4.3. Замърсяване на почви с пестициди 23

4.4. Заблатени почви 23

4.5. Ерозирали почви 24

4.6. Физически нарушени почви, нарушени терени от добивна дейност, от изкопни работи 24

4.7. Замърсени с вредни вещества и отпадъци 24

ИЗВОДИ 24

5. Защитени територии и биоразнообразие 24

5.1. Гори – състояние, видово разнообразие, собственост, използване на рекреационни цели, за дърводобив, за други цели. 24

5.2. Билки с търговско значение, находища , използване 25

5.3. Защитени територии – вид , собственост, защитени територии само в обхвата на разглежданата община ли е , или в съседни общини, посещаемост , изходни туристически пунктове, доколко има туристически потенциал, ако няма посещаемост – причини 25

26


6. Зелени площи в населените места. 35

7. Шум 36

8. Радиационна натовареност 37

9. Управленски 37

10. Икономически 39

11. Финансови 46

11.1. Приходи 46

11.2. Разходи 49

11.3. Структура на разходите по функции 49

11.4. Ниво на такси за услуги в областта на управлението на отпадъците и водите сравнени със средното за страната, доколко приходите от такси покриват разходите за дейността 50

12. Демографски 51

13. Социално – икономически 55

V. АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ, ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ / SWOT / 58

VI. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЩИНАТА 61

VII. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 61

1. Главна стратегическа цел 61

2. Подцели 61

3. Специфични стратегически цели 61

Приоритети 63

VIII. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 64
I. ВЪВЕДЕНИЕ


Общинската програма за опазване на околната среда е разработена в съответствие с чл.79, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда. Тя е изготвена според Указанията на Министерство на околната среда и водите, относно структура и съдържание на общинските програми за опазване на околната среда.

Основното предназначение на общинската програма за опазване на околната среда е да постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината и да се запази доброто състояние на околната среда.II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

  • Устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината.

  • Използване природните дадености на територията на общината за развитие на икономически потенциал и по-специално за развитие на туризма.III. ПОДЦЕЛИ:

  • Да идентифицира и анализира проблемите в областта на околната среда на територията на общината, да установи причините и да предложи решения и действия за тяхното преодоляване.

  • Да открои приоритетите в разглежданата област.

  • Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението и предприятията на територията на общината за решаване на проблемите.

  • Да аргументира проектите на общината, които тя ще предложи за финансиране.

  • Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси като ги съсредоточи за решаване на най-приоритетните проблеми.

Основно обаче си остава да бъде променен начина на мислене, както и начинът на живот на хората. При вземането на решения да се търси партньорство и консенсус, да се обединят усилията за опазване на околната среда и да се осъзнава отговорността пред бъдещите поколения.

Програмата е динамичен и отворен документ. Тя ще бъде периодично допълвана съобразно настъпилите промени в приоритетите на общината, в националното законодателството и други фактори със стратегическо значение.
Каталог: old -> Files -> other
Files -> Средно общообразователно училище «васил левски»-троян трите имена на
Files -> Уважаеми съгражани, На 31 март (събота)
Files -> От 3 до 30 ноември Серия от 4 класа на тема вибрация: пробуждане на сънувача
Files -> Център по Интердисциплинарно Обучение & Духовна Академия на Мистериите „Мадара” Ви канят на духовно пътешествие в
Files -> Тест по български език и литература- вариант 1 Слушай внимателно текста и го запиши под диктовка
Files -> Iv клас Име Клас Училище Брой Точки Време 1
Files -> Резултати от състезанието по английски език на учениците от 5 клас
other -> Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община трявна


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница