Обобщена справка за включените мерки от Доклада по ео и Становището по ео в пурбДата18.01.2017
Размер137.3 Kb.
#13006
Приложение

Обобщена справка за включените мерки от Доклада по ЕО и Становището по ЕО в ПУРБСтановище, основни бележки, изисквания и препоръки

Отразяване в ПУРБ

Коментар

І. Мерки и условия за предотвратяване, намаляване или възможно най-пълно отстраняване на предполагаемите неблагоприятни последствия от осъществяването на ПУРБ в Черноморски район за басейново управление:

А. Общи условия и мерки:

1. Инвестиционни предложения/планове, програми или проекти, за които се изисква ОВОС/ЕО (по реда на Закона за опазване на околната среда) и оценка на съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитени зони (по реда на Закона за биологичното разнообразие) да се одобряват по реда на съответния специален закон само след произнасяне с акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и при съобразяване с препоръките от извършените оценки, както и с условията в съответния акт.

Инвестиционните предложения, планове, програми и проекти, които са в съответствие с параметрите предвидени в ПУРБ, да се подлагат на оценка за съвместимостта им с предмета и целите на опазване на защитените зони, на основание чл. 31, ал. 3, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
2. При проучванията, одобряването и разрешаването на инвестиционните предложения, имащи отношение към ПУРБ, да бъдат съобразявани и:

2.1. режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и с утвърдените планове за управление;

2.2. режимите на защитените зони, определени със заповедите по чл. 12, ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие]

2.3. режимите на зоните за защита на водите, определени по чл. 119а от Закона за водите;

2.4. изискванията за здравна защита на селищната среда.
Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2, Приложение VII-2-в


Раздел 7: т. 2, I-a
Б. Мерки за отразяване в окончателния вариант на ПУРБ:

1. При окончателното окомплектоване на ПУРБ да се направят редакционни промени относно:

• Броят на водните тела в Раздел І, Раздел ІІ, Раздел, IV и Раздел V да се прецизира или се направи пояснение за реалното състояние - 91 ВТ от оценката за екологично състояние или 83 – от оценката за химическо състояние, а също какъв е броят на крайбрежните водни тела в Раздел ІІ;
• Да се поясни дали всички ВТ, за които данните са недостатъчни за да се направи оценка (35 при оценката за химическия статус и 27 при оценката за екологичен статус) се отнасят само към речен басейн „Дерета -Приселци – Черноморец”, за които е споменато, че е изключен при анализа;
• Поради големия брой водни тела ¼ от посочените в Раздел ІІ, за които няма данни за оценка на състоянието им, е необходимо преразглеждане на Мониторинговата мрежа.

2. Да се предвиди разработването методики, единни системи за оценки и единни критерии, както следва:

• Унифицирана методика за определяне на екологичния минимум, съгласно РВД 2000/60 ЕС. На основание тази методика ще бъде направена съответна промяна на минималния отток в разрешителните за водовземане с цел подобряване на състоянието им по отношение на хидроморфологичното и хидробиологичното качество;
• Въвеждане на унифицирани стандарти за качество на различните замърсители и съществуваща утвърдена и действаща класификационна система за категоризиране и определяне на състоянието или потенциала на повърхностните водни тела - категория „езера”;

• Осъществяване на координация за контрола, количеството и начина на използваните торове и други подобрители;


• По отношение на екологичните цели е необходимо да се разработят подходящи индикатори на национално ниво, както и референтни условия и класификационна система;
• Въвеждане на контрол и програми за опазване и почистване на водите във ВТ категория „езера”;

3. Зоните за защита на минералните и питейни води да се приведат в съответствие с изискванията в наредбата по чл. 135, т. 6 на Закона за водите.

4. Да се предприемат мерки за решаване на проблемите и подпомагане приключването на процедурите за учредяването на зоните за защита на водоизточниците за питейно-битово водоснабдяване (проблемите, свързани със собствеността на земята и др.)
5. Изграждане на интернет базирана информационна система за качеството на питейните води и водите за къпане.

6. Новопредложените мерки за намаляване на негативното въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в конкретните защитени зони, както е посочено в последните две графи на Табл. 1 от Приложение № 1 на ДОС като за защитени зони BG0001007 “Странджа”, BG0000118 “Златни пясъци” и BG0000382 “Шуменско плато” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, да отпадне от текста в предпоследната графа, второто изречение.


7. Предложените в т. 6 и 9.2. на ДОС мерки за предотвратяване, намаляване и възможно отстраняване на негативното въздействие върху местообитанията и видовете, предмет на опазване в конкретните защитени зони да се редуцират до следните:

- при изграждането на нови ПСОВ в зоните да се търсят алтернативни варианти за реализирането им извън границите на природните местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в тях.

- да не се допускат нови корекции в участъци от реките, попадащи в границите на Натура 2000 зони извън регулациите на населените места. Дейностите по поддържането на съществуващи в зоните корекции, за които има съществени причини да бъдат запазени (защита на селища и земеделски земи от наводнения), да се осъществява след консултиране с конкретни експерти, в зависимост от предмета на опазване в съответните зони. Укрепване на речните участъци да се извършва извън периодите за размножаване на хидробионтите и извън участъците за мръстене.

- в защитените зони, в които изграждането на ВЕЦ и добива на строителни материали е допустимо от плана, да се изисква от инвеститорите провеждане на предварителен едногодишен мониторинг върху количеството и качеството на водите, върху хидробионтите и природните местообитания в речните участъци с дължина около 1 км над водохващането и под заустването при ВЕЦ или над и под площадката за

добив на строителни материали, който да бъде използван за оценка в рамките на процедурите по ОВОС и ОС. С разрешителните за водоползване за ВЕЦ да се разрешава усвояване на не повече от 30% от водните количества.

- предвидените с допълнителните мерки байпасни връзки да се проектират и изпълнят в зависимост от биологичните особености на конкретните хидробионтни видове, предмет на опазване в съответната зона. (Да се изисква за всички съществуващи и нови МВЕЦ, баражи и др. подобни съоръжения, нарушаващи биокоридорните функции на реките, да бъдат оборудвани с рибни проходи, отговарящи на екологичните изисквания на местната ихтиофауна, както и на съвременните технологични възможности и добрите практики.

- към ПУРБ да се изготвят и поддържат актуални тематични карти с нанесени граници на защитените зони (на хартиен и електронен носител) за съответните речни басейни, в които по водни тела да бъдат нанесени площите, усвоявани от действащи, одобрени или в процес на съгласуване ВЕЦ, обекти за добив на строителни материали и наносни отложения, баражи, коригирани участъци, укрепени брегове и др.
8. Да бъдат предвидени мерки за опазване на консервационния статус на защитени територии, включващи водни тела, в съответствие с приложената към становището таблица с конкретни проекти, предложени от Басейнова дирекция заЧерноморски район и съгласувани с МОСВ (Дирекция „НСЗП”), РИОСВ-Бургас и РИОСВ – Варна (Приложение към Становището).
9. В устията на реките да се картират и при необходимост да се предложат за защита възпроизводствените зони за редките полупроходни видове риби (лупавец Rutilus frisii, резовска брияна Chalcalburnus chalcoides и др.); да се подпомогне възпроизводството на редките видове от черноморската ихтиофауна чрез внасяне на зарибителен материал, произведен в изкуствени условия (лаврак Dicentrarchus labrax и др.).
10. Да се коригира предложеното разделение защитените територии по Закона за защитените територии от една страна, и рамсарски места от друга не е целесъобразно и следва да се коригира предвид обстоятелството, че всички представляват защитени територии съгласно Закона за защитените територии.
11. Мерките в ПУРБ, свързани с реализация на инвестиционни намерения, планове, програми и проекти, попадащи в защитени територии да бъдат съобразени с режимите на конкретните защитени територии, регламентирани със Закона за защитените територии, заповедите им за обявяване и плановете за управление.
12. Прецизиране на площите и бюджета за дейности по залесяване.
13. Да бъдат отразени по подходящ начин направените нормативно регламентирани и реално осъществими предложения за мерки в получено в МОСВ становище с вх. .№ 26-00-4685/19.12.2009 г. от “Сдружение за дива природа Балкани”:

- по т.1, т.3 и т. 4

- по т. 2

- по т. 5

- по т. 6
14. Въвеждане на забрана за изсичане при почистване на крайречна естествена растителност, която се явява природно местообитание по Приложение №1 от Закона за биологичното разнообразие.

15. Въвеждане на мерки за предотвратяване на нефтени замърсявания.


Коригирано в посочените раздели.

Състоянието и рискът са актуализирани, като са използвани данни от мониторинга (включително до м. юни 2009 г.), както и резултати по проект „Разработване на Планове за управление на речните басейни”, който се финансира със средства по ОП ”ОС”.

Мониторинговата мрежа е преразгледана, отразено в Раздел 4Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2; Приложение VII-2-в
Оценката на състоянието в ПУРБ е извършена по класификационни системи за всички категории води, разработени на междинен етап по Проект на ОП”ОС”. Стандартите за качество са в процес на разработване в рамките на същия проект и ще бъдат използвани през времето на действие на Плана.
Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2; Приложение VII-2-а

По Проект по ОП „ОС” на междинен етап са разработени индикатори и референтни условия.

В Приложение VII-2-а към Раздел 7 на ПУРБ са предвидени мерки за контрол, опазване и намаляване на замърсяването на водите във ВТ категория „езеро”.
В Приложение VII-2-а и VII-2-б към Раздел 7 на ПУРБ са предвидени мерки за привеждане в съответствие с изискванията в наредбата по чл. 135, т. 6 на Закона за водите за питейни и минерални води.

Не е отразеноРаздел 7

Раздел 7: т. 2

Раздел 3: т. 5

Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2, Приложение VII-2-а

Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2, Приложение VII-2-в


Раздел 3

Раздел 7: т. 2

Раздел 7: Приложение VII-2-а

Не са отразени

Не е отразена

Аналогично на т. 14 от Становището на МОСВ – отразена


Не е отразена
Раздел 7: т. 2
Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2, Приложение VII-2-а

В речен басейн ”Дерета Приселци – Черноморец" повърхностните води са представени от малки водни течения, вливащи се в Черно море, които не могат да се идентифицират като водни тела по смисъла на РДВ, поради което не е разглеждан при оценката на състоянието и риска.


Предстои утвърждаването на методите за анализ от Министъра на околната среда и водите.

Съществува интернет базирана информация с резултатите от мониторинга на питейните води като част от Информационна система за мониторинг на околната среда, както и аналогична информация за качеството на водите за къпане.

На този етап не са картирани воднозависимите местообитания и видове (БД не разполага с такава информация). Зоните нямат обявени заповеди със съответните забрани.

В посочения речен участък няма ВЕЦ, както и липсва информация за инвестиционни намерения.

На този етап не са картирани воднозависимите местообитания и видове ( БД не разполага с такава информация).
В. Мерки за съобразяване при прилагането на ПУРБ.

1. Да се предвиждат изменения на условията в разрешителното за заустване поради защита на обществени интереси или при съществена промяна в състоянието и статуса на водния обект.


2. Да се осъществява контрол при изпускане на води от хидротехнически съоръжения по време на преминаване на високи вълни, при аварийни условия или при извършване на ремонтни работи.
3. Да се осъществява контрол на разрешителния режим за хидроморфологичните изменения на водните тела.
4. Наблюдение във връзка с повторно развитие на популацията и свързаните с това последствия не местен (интродуциран) вид мида – Dreisena polymorpha (Мида –

зебра), който през 2006 г. е причинил сериозни проблеми, свързани с експлоатацията на хидротехническите съоръжения.


5. Контрол при тралирането на морското дъното с цел улов на рапани, което влияе силно негативно на дънните съобщества като директно разрушава повърхностния слой на седимента, където са концентрирани дънните организми.
6. Разработване на фискални преференции за въвеждането на механизми и практики за водна ефективност, особено в областите с недостиг на вода, като се вземат под внимание социалния контекст и възможните регионални различия (Басейновите дирекции съвместно с МРРБ);
7. При съгласуването/разрешаването на изграждането на ВЕЦ да е проучено предварително и изяснено минималното количество воден отток на реката, така

че количеството на водата да отговаря на екологичния минимум, необходим за поддържане на биоразнообразието в крайречните и водните екосистеми, влажни зони и др.


8. Заустването на водите от ПСОВ трябва да става извън важни за размножаването на хидробионтите участъци от защитените зони и извън зоните на обитаване на

хидробионти включени в Приложение 2 на Директива за хабитатите 92/43/EEC, както и в близост до тях.


9. Да не се извършват реконструкции в речни участъци, за които е установено, че е съсредоточено размножаването на риби от даден вид или видове.
10. Да се прилагат добри практики при дейности за укрепване на речните брегове и дъна, съобразени със съвременните технологии и материали. Прилагането на

тези мерки ще има положително въздействие за запазване на хабитатите и създаване на нови местообитания на видовете.


11. Максимално запазване на съществуващата растителност, особено дървесната, при използване подходите за изграждане на зауствания и площадките и

водонапорните съоръжения при изграждането на ВЕЦ по поречията.
Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2, Приложение VII-2-а, б


Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2, Приложение VII-2-в


Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2, Приложение VII-2-а
Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2, Приложение VII-2-а
Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2, Приложение VII-2-а

Раздел 7: Таблица 1, Таблица 2, Приложение VII-2-в

Раздел 7: т. 2


Раздел 7: т. 2
Раздел 7: т. 2


Раздел 7: т. 2

Раздел 7: т. 2


ІІ. Мерки за наблюдение и контрол при прилагане на ПУРБ в Черноморски район

за басейново управление – т. 1 ÷ 4


Раздел 7
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница