Актуализиран общински план за развитие на община трявна 2007– 2013 г гр. Трявна, май 2010 г. Карта на община Трявнастраница1/13
Дата02.04.2017
Размер2.45 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13АКТУАЛИЗИРАН ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

2007– 2013 г.
гр. Трявна, май 2010 г.
Карта на община ТрявнаСЪДЪРЖАНИЕ


ВЪВЕДЕНИЕ 5

І. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА

ОБЩИНА ТРЯВНА 7

1. Обща характеристика на община Трявна 7

1.1. Местоположение и територия 7

1.2. Природни условия 8

1.3. Население и демографска ситуация 13

2. Анализ на стопанския сектор на община Трявна 20

2.1. Селско и горско стопанство 20

2.2. Индустрия 28

2.3. Инвестиции и ДМА 40

2.4. Туризъм 47

2.5. Търговия и услуги 62

2.6. Бюджет 66

3. Състояние на човешките ресурси и социални дейности 72

3.1. Пазар на труда 72

3.2. Доходи и разходи на домакинствата 76

3.3. Жилищна осигуреност 77

3.4. Здравеопазване 78

3.5. Социални дейности 82

3.6. Образование 86

3.7. Култура 93

4. Анализ на общинската инфраструктура 99

4.1. Пътна инфраструктура 99

4.2. Техническа инфраструктура 102

5. Екологичен профил на община Трявна и анализ на околната среда 107

6. Институционален и административен капацитет на община Трявна 125

ІІ. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ /ВИЗИЯ, ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ

ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА 130

ІІІ. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЛАНА, ИНДИКАТОРИ. РЕД

И НАЧИН НА АКТУАЛИЗАЦИЯ 157

1. Ситема за наблюдение на общинския план за развитие 157

2. Индикатори за наблюдение на общинския план за развитие 161

3. Ред за актуализация на общинския план за развитие 163 1. Съответствие на приоритетите на актуализирания план за развитие

на община Трявна с приоритетите на документите за стратегическо

планиране за периода 2007 – 2013 год. 164

V. Индикативна финансова таблица 165

ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящият Общински план за развитие на община Трявна за периода 2007 – 2013 г. е разработен през 2005 г. в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие от 20.02.2004 г. и предвижданията на Областния план за регионално развитие 2000 – 2006 г. и приет от Общински съвет – Трявна с Решение № 126/15.07.2005 г.

Актуализацията на Общинския план за развитие на община Трявна за периода 2007-2013 г. е осъществена по инициатива на кмета и ръководството на общината, с цел да бъдат отразени социално-икономическите промени в общината, настъпили в периода 2005-2008 г. и промените в националното и европейското законодателство в областта на регионалното развитие. Актуализираният Общински план за развитие на община Трявна 2007 – 2013 г. е документ за изпълнение на остатъка от периода за неговото действие.

От 1 януари 2007 година България стана пълноправен член на Европейския съюз (ЕС), което практически промени икономическите, политическите и международните условия за развитие на българските райони. От същата дата стартира прилагането на новата кохезионна политика на ЕС, която определи нова рамка за развитие на районите в Европейския съюз.

След приемането на Националната стратегическа референтна рамка 2007-2013 г. и одобрението от Европейската комисия на Оперативните програми, Националния план за развитието на селските райони 2007 – 2013 г. и Националния план за рибарство и аквакултури 2007 – 2013 г. изискванията към общините придобиха нови реалности.

В актуализирания документ е отразена реформата в кохезионната политика на ЕС за периода 2007 -2013 г., както и промените настъпили за регионите и общините в страна като член на ЕС.

Актуализираният Общински план за развитие на община Трявна 2007 – 2013 г. отразява новите изисквания по отношение на структурата и съдържанието на общинските планове за развитие, определени с приетия нов Закон за регионалното развитие, в сила от 31.08.2008 г. и Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие в съответствие с документите за стратегическо планиране: Национален план за развитие, Национална стратегическа референтна рамка, Оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС, Националната стратегия за регионално развитие, Регионалните планове за развитие, областните стратегии за развитие. Документът е разработен в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на област Габрово и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на общинските планове за развитие, съдържащи се в нея. С него са определени средносрочните цели и приоритети за развитие на община Трявна, като са отчетени специфичните характеристики и потенциалът на община Трявна.

Актуализацията на общинския план за развитие отчита изводите и препоръките от направената оценка на съответствието, въздействието и приложимостта на плана от независим консултант, представена предварително на общинското ръководство и партньорите. Актуализацията включва аналитичен преглед на социално-икономическата ситуация и на ключовите процеси, протичащи на територията на общината, инфраструктурното развитие и опазването на околната среда, както и напредъка по изпълнение на плана през периода 2005 – 2007 год. Стратегията на развитие е актуализирана, като са отчетени актуалните нужди на местната общност и въздействието на вътрешните и външните фактори на основата на интегриран подход по отношение бъдещото социално-икономическо развитие на общината.

При подготовката на актуализирания документ са отчетени принципите на партньорството, равните възможности и устойчивото развитие. Направени са нужните проучвания и анализи, срещи и консултации за добиването на възможно най-актуалната и изчерпателна информация нужна за актуализацията на Общински план за развитие на община Трявна. Представено е описание на системата за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие. Актуализираният документ съдържа анализ на актуалната ситуация в община Трявна в предметните области, където са настъпили промени в периода от 2005 до 2008 година. Анализът е допълнен предвид факта, че в основния документ някои важни области като техническа инфраструктура, селско и горско стопанство, административен капацитет не са били анализирани. Анализът на природните условия в община Трявна не е актуализиран, тъй като в тези области тенденциите и характеристиките са сравнително по-устойчиви и не се променят динамично. Направени са и някои допълнения във визията на община Трявна.

При актуализацията на общинския план за развитие водеща е ролята на общинска администрация. Процесът тече на няколко етапа:


 1. Сформиране на работни групи със Заповед на Кмета на Община Трявна.

 2. Определяне на задачи на работните групи, разписани подробно в приложение към Заповедта.

 3. Актуализиране на информацията.

 4. Анализ на актуализираната информация и извеждане на новите тенденции в развитието на общината.

 5. Актуализация на секторнитe и SWОT – анализи в съответствие с изведените тенденции по области.

 6. Преглед и преработка на визията и приоритетите за развитие на община Трявна.

 7. Актуализация и допълване на целите, мерките, програмите, проектите и дейностите по реализацията на Общински план за развитие на община Трявна 2007 – 2013 г.

 8. Планиране на финансовото и ресурсно обезпечаване по реализацията на проектите и мерките заложени в актуализирания документ.

 9. Описание на системата за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие.

Разработена е нова индикативна финансова таблица, която отчита възможностите за финансиране от фондовете на ЕС, както и финансовия капацитет на общината да участва със собствено финансиране.


І. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ТРЯВНА

`
1. Обща характеристика на община Трявна

1.1. Местоположение и територия

Община Трявна е разположена в Централна България по северните склонове на Централна Стара планина и граничи с общините Габрово, Дряново, Велико Търново и Мъглиж. Територията й е 255,5 кв. км. и е разположена от Предбалкана до билото на Тревненски дял на Стара планина. Най-високата точка на територията на общината е връх „Бедек” с надморска височина 1488 м. по централното било на Стара планина на юг от общинския град, а най-ниската – 370 м. в землището на с. Стайновци на север от града. На изток на около 20 км. се намира с. Вонеща вода със своите минерални бани и излаз на Прохода на Републиката, а на запад на около 25 км. се намира областния град Габрово.

В състава на общината са включени 106 селища, от които два града – общинският център гр. Трявна и кметство Плачковци и 104 малки села с общо население 740 души от общо 12 876 /2007г./ жители. Селищната мрежа е нерационална. Тя е типична за районите с планински и полупланински характер. Изградена е от малки села, част от които са пръснат тип и се състоят от отделни махали. В типично планинската й част са разположени едва 12 села – останалите и двата града са в Предбалкана. Седем от селищата –Радевци, Кръстец, Бангейци, Черновръх, Белица, Престой и Станчов хан са кметски намесничества.


По- голямата част от територията на община Трявна е заета от земи и гори и много малка част от населени места.

1.2. Природни условия • Релеф

Релефът на общината е предимно планински и полупланински, включващ част от главната старопланинска верига и Предбалкана. Площта й се характеризира с голямо разнообразие на теренни форми - същинска планина, речни долини, хълмове, седловини, билни заравнености. Теренът е преимуществено планински, като надморската височина варира между 400 и 1489 м., средната надморска височина на общинската територия е 700м. Град Трявна е разположен на 435 мНВ, а най-високата точка е връх Бедек. Наличието на множество ручеи и малки реки, течащи предимно в овразите прави околността извън пътищата почти непроходима за механизиран транспорт.
 • Климат

Климатът e важен компонент на географската среда. Той оказва силно влияние върху останалите компоненти на природната среда – води, почви, растителен и животински свят. Има голямо значение за развитие на селското и горско стопанство, туристическото дело, отделните видове транспорт, строителството и промишлеността.

Територията на община Трявна попада в зоната на умерено- континенталния климат. Неговите измерения се обуславят до голяма степен от непосредствената близост на планината, от обраслите с гори големи планински повърхности и от начупения релеф. Характеризира се с по – високи минимални температури през лятото в сравнение с тези за страната. Горите влияят върху намаляването на температурите през лятото и запазване на по – високи температурни стойности през зимата. Под влияние на климата влажността на региона е сравнително висока през всички годишни сезони. Естествената защитеност от големия брой планински възвишения и горски насаждения оказва влияние върху намаляване на скоростта на движение на въздушните маси и спадане на тяхната сила. Ветровете са непериодични и с разнообразен интензитет. Преобладават северните, северозападните и западните ветрове. По долините на реките типичен е вечерният планински вятър.

Зимата в региона е сравнително студена със средни температури за януари от – 5,5° до + 2,8° С. Пролетта настъпва късно – в края на март със средни температури за април от + 5,5° до + 16,5° с. Лятото е прохладно и влажно със средни температури за юли от +14,6° до + 27,4 ° С. Есента е топла, с първи есенни застудявания в края на октомври – началото на ноември. Средните минимални температури за ноември варират между + 2,7° до +11,1° С. Периодът, през който няма минусови температури, е средно 196 дни през годината. Регионът се характеризира с висока (2190 часа) годишна продължителност на слънчевото греене. Средната годишна влажност на въздуха е 74%, като най – ниските и стойности – 30% са през горещите летни месеци, като в периода края на лятото и началото на есента са характерни продължителни засушавания, въпреки че в района преобладават летните валежи, които достигат до 1/3 от годишната валежна сума / 881 мм/ кв.м./. Снеговалежите в региона са обилни, максимумът е в края на януари – началото на февруари. Снежната покривка се задържа средно 110 дни в годината.


таблица 1

Брой

дни

Температура

на въздуха °С

Вятър м/сек

Влажност на

въздуха в %

% от годината

48,6

под 0

над 3

над 70

8,5

55,9

0 – 5

0,5 – 3

над 80

19,1

107,7

5 – 15

0,5 – 3

30 – 70

29,6

146,1

15 – 25

0,5 – 3

31 – 70

37,4

6,7

над 25

0 – 0,5

над 30

5,4


 • Водни ресурси

Географското разположение на община Трявна обуславя наличието на собствени водни ресурси, генерирани от валежите. На територията на общината извира и протича река Тревненска приток на река Янтра. Останалите водни течения на територията на общината са къси и с непостоянен дебит.

Периодите на пълноводие и маловодие са се утвърдили като важни абиотични фактори на средата. Пълноводието продължава 4-5 месеца като обемът на оттока, представлява 60-70% от годишния. Поради неравномерното разпределение на валежите, времето на пълноводие е различно. Периодът на маловодие настъпва в началото на лятото и продължава 3-4 месеца. През този период голяма част от по-малките повърхностни течения пресъхват.

Незначителен дял във водния баланс на общината са естествените и изкуствени водоеми.

На територията на общината има два минерални извора , които не са достатъчно проучени и изследвани.


 • Почви

Най-разпространени видове са тъмносивите и сивите горски, кафявите горски, планинско ливадните, алувиалните и делувиалните почви.

Сиви горски почви – характерни за предбалкана с надморска височина от 800 до 1000 м. образуват се в условията на умерено-континентален климат и имат ясно изразен хумусен хоризонт, като хумусното съдържание е до 5%, а общия запас на хумус варира от 20 до 25 т/дка. притежават неблагоприятни физико-механични свойства и понижена водопропускливост като резултат от тежкия си механичен състав. за повишаване на плодородието на сивите горски почви е необходимо провеждането на редица мероприятия, като върху тях могат да бъдат отглеждани зимна пшеница, ечемик, ръж, фасул, овощи, люцерна и др.

Алувиално – ливадните почви са разпространени предимно по поречието на река Тревненска. Намират се на заливните тераси на реките и са богати на скални материали и хумусни вещества. Задържат по–продължително време влагата и са подходящи за отглеждане на зеленчуци. За повишаване на плодородието им е необходимо да се предпазват от заблатяване и засоляване. За съжаление относителният им дял е малък на територията на Община Трявна.

Кафявите горски почви са разпространени върху високите склонове на Стара планина - в места с надморска височина над 1000 метра. Те са силно ерозирали, имат лек механичен състав и се отличават с ниско плодородие. Образувани са върху кисели скали, пясъчници и глинести шисти. Подходящи са за отглеждане на ръж, овес и картофи, но се нуждаят от варуване и комбинирано торене.


 • Растителна покривка

Община Трявна е разположена в Предбалкана. В този район преобладават горски дървесни видове. Горите заемат приблизително 48% /131 420 дка/ от територията на общината. Отделни райони, главно около реките са заети със селскостопански култури. Скалните образувания са покрити с мъхове и лишеи.

Горите са изградени предимно от широколистни листопадни и смесени горски и храстови съобщества. Поради благоприятния климат тези съобщества са по-богати на видове от средноевропейските.

Основните видове, които заемат най-големи площи са бука, различните видове дъбове- цер, зимен, летен дъб и благун, габъра , акация и др..

В смесените широколистни и широколистно-иглолистни гори се срещат и планинския явор(над 1200мНВ)-рядък вид, сребролистната липа, едролистната липа, клен, ясен, келяв габър, ива, трепетлика, бреза и други, а от иглолистните видове най-често срещани са: черен бор, бял бор, също така обикновената ела, на някои места – европейска лиственица.

В гр.Трявна има успешно адаптирани към местния климат видове като:източен чинар, брекина, едроцветна магнолия, магнолия-кобус, албиция, див рожков(рядък вид), гледичия, конски кестен(защитен вид), миризлива върба; реликтовите видове: гинко, тис, (като от последния вид има и защитено естествено находище),черен глог(защитен обект).

По реките растат: черна елша, бяла върба, тритичинкова върба, плачеща върба , ракита и други.

Срещани редки и защитени тревни видове: бодлив залист, алпийска крехка папрат(рядък вид), разперена светлика(рядък вид), кълбест салеп (рядък вид), нейчев зановец(рядък вид), блатно кокиче(защитен вид), снежно кокиче(рядък вид), момкова сълза, левурда/мечи лук/ ,старопланинска теменуга, ръбестостеблен воден морач, хилядолистен воден морач, панчичева пищялка(рядък вид), лудо биле(рядък вид).От подземните богатства най - голям интерес представляват и са разработвани находищата на черни каменни въглища. На територията на общината е разположен и функционирал до 2004 г. рудник - “Лев”- с.Кръстец.1.3. Население и демографска ситуация
Според текущата демографска статистика населението на община Трявна към 31.12.2007год. е 12 876 души, от които 6 181 мъже и 6 695 жени.

В последното десетилетие се наблюдава задържане броя на населението. Средната му гъстота е 51,5 души/кв.км-под средната за страната/70 души/кв.км./. Селата в планинските територии са с много малко и само възрастно население.През последните 50 години се наблюдава силно обезлюдяване на селата, някои от които вече нямат жители. По- голяма част от сградите и имотите се ползват като вилни или за епизодична селскостопанска дейност за самозадоволяване с плодове и зеленчуци.НАСЕЛЕНИЕ НА СЕВЕРНИЯ ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН , ОБЛАСТ ГАБРОВО И ОБЩИНА ТРЯВНА

 

2005

2006

2007

 Общо за страната

7718750

7679290

 7640238

Северен централен район

1140453

1129729

1118386

Област Габрово

135780

134490

133218

ОБЩИНА ТРЯВНА

 

 

 

Общо

13245

13051

12876

в т.ч. жени

6834

6766

6695

Градове

12456

12299

12136

в т.ч. жени

6448

6387

6322

Села

789

752

740

в т.ч. жени

386

379

373

Гъстота на населението на кв.км.

  52

51,2

50,5Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница