Програма за привеждане в съотватствие 14 Система за управление на околната среда 14Дата26.09.2018
Размер233.32 Kb.
#82670
ТипПрограма

Годишен доклад за КР-“Промет стиил”АД,гр. Бургас


СЪДЪРЖАНИЕ

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 3

1.1.Уводна част на годишния доклад 3

1.2.Обобщена информация,изисквана в годишния доклад 5
2.ДОКЛАДВАНЕ НА ИЗПУСКАНИЯ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ В ОС 8

2.1.Доклад поPRTR 8

2.2.Емисии във въздуха 8

2.3.Емисии във водни обекти/канализация 9

2.4.Изпускане на отпадъци 12

2.5.Доклад на шумови емисии 12

2.6.Контрол от страна на Регионалната инспекция 13
РАЗДЕЛ 3.ДОКЛАДВАНЕ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕ НА РЕСУРСИ 13

3.1.Потребление на енергия 13

3.2.Потребление на вода 13

3.3.Потребление на суровини 13
РАЗДЕЛ 4.УПРАВЛЕНИЕ НА ОС В ИНСТАЛАЦИЯТА 14

4.1.Програма за привеждане в съотватствие 14

4.2.Система за управление на околната среда 14

4.3.Извеждане от експлоатация на инсталацията 14

РАЗДЕЛ 5.СВЪРЗАНИ С ОС ИНЦИДЕНТИ И ОПЛАКВАНИЯ 15

5.1.Инциденти 15

5.2.Оплаквания 15
РАЗДЕЛ 6.ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 16

ПРИЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЦИ 1-15 17

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1.1.Уводна част на годишния доклад

 • “Промет стиил”АД,гр.Бургас е разположено в землището на с.Дебелт,община Средец

 • Операторът:Промет стиил”АД,гр.Бургас се представлява от Мирослав Величков Борисов-Изп.Директор

 • Регистрационен номер на Комплексното разрешително-№4 от 14.07.2004г.

 • За оператора- телефон:056/80 10 42 ;факс:056/80 13 81; Е-mail: office @ promet.bg

 • Лице за контакти:инж.Леонида Иванова Костова-Гл.спец.Нап-

правление “Екология”,тел:056/85 76 77;GSM:0897888432

 • Основната дейност на “Промет стиил” АД, Бургас е производството на кръгли, периодични, ъглови и плоски горещовалцувани профили от заготовки, което се извършва на основната производствена площадка в “Стан-300”. Проектният капацитет е 600000 t прокат на година, достигнато годишно производство за 2005 г. – 261485 t прокат,при разрешен капацитет по КР-300000 t/год.

За изходна заготовка на “Стан-300” се използват квадратни заготовки, получени чрез непрекъснато леене или валцувани заготовки с резмери - напречно сечение от 120/120 mm до 200/200 mm и дължина от 6 m до 12 m.

Заготовките за валцуване се доставят в склада на “Стан-300” с ж.п. и автотранспорт. Разтоварването и складирането на заготовките се извършва с кранове с въртящи се колички. Заготовките се складират в боксове и кръстати щабели и се окачествяват по плавки и марки на стоманите.

Отстраняването на повърхностните дефекти се извършва чрез огнево зачистване.

Определените за валцуване заготовки посредством електромагнитен мостов кран се поставят на приемните решетки, от където чрез шлепер – дозатор, предаващо устройство и ролганг се подават към нагревателните пещи, след предварително претегляне на автоматични ролгангови везни.

Нагряването на заготовките се извършва в пещи с крачещ под, които са с едностранно сводово нагряване, странично зареждане и челно изваждане и работят на природен газ. Заготовките се загряват в интервала от 1150°С до 1250°С в зависимост от марката стомана. Чрез специално устройство нагрятите заготовки се изваждат от пеща и се поставят на ролганга, след което се подават към първа клетка на обжимна група.

Обжимна група се състои от 2 хоризонтални и 2 вертикални клетки. Там изходните заготовки с напречно сечение 200/200 mm се валцуват до сечение 125/125 mm, а заготовки с напречно сечение 120/120 mm се валцуват до сечение 80/80 mm .

След обжимна група металът се транспортира посредством ролганг към подгряваща ролкова пещ. Подгрятите в ролкова пещ заготовки постъпват за следващо валцуване към двунишкова чернова група, състояща се от 6 хоризонтални клетки и две успорудни еднонишкови чистови групи от 4 хоризонтални и 4 вертикални редуващи се клетки. След 16та до чистовите групи има направляващи улеи с водно охлаждане. Между чернова и междинна група предния край на метала се обрязва с кривошипни ножици.

Готовият прокат се нарязва от ексцентрикова кривошипна ножица на хладилни дължини и се транспортира с помощта на трайбапарати и ролганг към хладилника. При необходимост арматурната стомана преминава през участък за ускорено регулируемо водно охлаждане, за уякчаване и повишаване механичните показатели на стоманата.

Охладените пръти – кръгли, арматурни, ъглови се подават чрез ролганг и предаващи устройства към ножицата за студено рязане и се нарязват на търговска дължина от 4 m до 24 m.

Нарязаната продукция се подава за опаковане и връзване. Връзването се извършва от дистанционно управляващи връзващи машини и ръчни връзващи машини.

Чрез мостови кранове пакетираната продукция се подава към склада за готова продукция. За допълнително изправяне на готовата продукция в адюстажния участък е монтирана отделно стояща изправяща машина.


 • Дружеството провежда правилна екологична политика ,спазва нормативната база и по разрешителния режим води дейността си относно опазване на околната среда

 • Управлението на околната среда се осъществява от Направление “Екология”,което е самостоятелно звено в структурата на “Промет стиил”АД,подчинено на Изп.Директор. Направлението включва трите химически лаборатории:ПСОВ Стан 300;В и К и ПКС- с изпълнителски персонал 6 лаборанти.Административно Направлението се ръководи от Гл.спец.”Екология” и Специалист “Екология”.

 • РИОСВ,гр.Бургас отговаря за Комплексното разрешително на Дружеството.

 • Басейнова дирекция”Черноморски район”Варна е компетентния орган за речния басейн.По териториално разположение на инсталацията косвено отговаря Басейнова дирекция”Черноморски район”,сектор Бургас.


1.2 Обобщена информация на годишния доклад

Годишният доклад включва обобщение на следните пунктове:1.Замърсители, изпускани във въздуха

2.Замърсители ,изпускани във водите

Площадката на производство – стан 300 е изцяло обхваната от канализационна мрежа, изградена 100 %. Канализацията е разделна за отделните потоци води.

Замърсители изпускани във водите, включени в обхвата на комплексното разрешително по отделните потоци, са както следва:

А/ Производствени води

Основните замърсители внасяни в промишлените води след използването им в производствения процес съгласно проекта и практически доказани са следните: • неразтворени вещества

 • нефтопродукти

Производствените води се движат в самостоятелен контур /оборотен цикъл/. След употреба в производството една минимална част ~20 куб.м/ч. средно се извеждат от цикъла като продувка и се отвеждат по самостоятелна канализация за пречистване в ПСОВ.

Валцуването на стоманени профили от изходна суровина полуфабрикат /стоманени заготовки/ е процес, който не генерира в производствените води други замърсители като тежки метали /Рв, Cd, Cr, Ni, Cu/.

В земните недра не се отвеждат нито пряко нито непряко производствени отпадъчни води които могат да повлияят на качеството на подземните води.

За периода на отчета, при извършените проверки не са открити течове, в тази връзка и не са извършвани ремонтни работи по канализациите поради липса на необходимост.

Няма разливи или излизане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка, които да са допринесли за регистриране на други замърсители в производствените отпадъчни води на вход ПСОВ.

Б/ Охлаждащи води

Водите се формират от поток “чист оборотен цикъл” – охлаждащ индиректно оборудването, движат се в самостоятелен контур и са с характер на условно-чисти води след употребата им. Периодично се отвеждат продувъчни води в незначителни количества към ПСОВ, като се използва самостоятелна канализация, поради което водите остават онечистени от други замърсители.

Възможно е аварийно да постъпят следните замърсители:


 • неразтворени вещества

 • нефтопродукти

В/ Битово-фекални води

Реалните замърсености на вход БФВ са далеч по-ниски от проектните – занижено съдържание на органика и биогенни елементи.

Основни замърсители са следните:


 • НВ

 • Амоняк

 • Азот-нитритен

Показателите за органично замърсяване – ХПК, БПК5 преобладават с ниски стойности в повечето случаи под ИЕО за ІІ категория водоприемник още на вход-станция.

Останалите замърсители по Комплексно разрешително се движат в тесни граници и не надвишават емисионните норми за ІІ категория в непречистените води.Г/ Дъждовни води

Внасяните замърсители в поток дъждовни води при обилни дъждове са следните: • неразтворени вещества

 • нефтопродукти

Допълнителни замърсявания не са констатирани. По разделна канализация дъждовните води постъпват за пречистване във ПСОВ.

3.Замърсители,изпускани в почвата –в КР не са регламентирани.

4.Транспорт на замърсители извън площадката-не се извършва

5.Произведени и обработени замърсители Не се използват

замърсетели6.Емисии на промишлени води:

а/канализацията

б/повърхностните води

За отчетната 2005 г. в р. Средецка са заустени 119 874 куб.м преч. отпадни води /за периода от 05.01. до 29.08.2005 г./ В останалото време водите са връщани за нуждите на оборотното водоснабдяване, изключение през м. ХІІ са акумулирани в лагуни.

Пречистените производствени отпадъчни води се смесват с останалите пречистени води в лагуни за допречистване и като смесен поток – заустват чрез преливно-мерно съоръжение в р. Средецка.

Поради тази причина самостоятелни емисии на производствени отпадъчни води не посочваме.


7.Емисии на охлаждащи води в:

а/канализацията

б/повърхностни води

През 2005 г. няма емисии от охлаждащи води във водоприемник р. Средецка, поради липса на постъпващи води за пречистване в ПСОВ от този поток.8. Емисии на битово-фекални води в :

а/канализацията

б/ в повърхностни води

За отчетният период са заустени в р. Средецка 85 140 куб.м пречистени битово-фекални води.

Приносът на замърсители от пречистени битово-фекални води към общия поток заустени води е включен в състава на смесения поток съгласно Табл.3.

9. Емисии от дъждовни води

За 2005 г. са акумулирани пречистени и върнати в системата на оборотното водоснабдяване 176 474 куб.м дъждовни води директно от задържателните резервоари.

Няма емитирани замърсители чрез дъждовните води /генерирани от площадката на производство – Стан 300/ към общия поток заустващи води.

През м. юли има прилив на външни води, поради падналите обилни дъждове, в района на преливно-мерното съоръжение чрез което се заустват преч. води от ПСОВ.

Поради това обстоятелство, считаме, че пред самото съоръжение са повдигнати дънни утайки от края на лагуна N 2, което е довело до надвишение на ИЕО по КР за показатели ХПК и БПК5/еднократно/.

10.Доклад за генерираните отпадъци,включително количеството на

тон продукция

11.Доклад за потреблението на вода,енергия ,горива,суровини и спомагателни материали,включително използваното количество на тон продукция

12.План на целите и задачите в околната среда

13.Доклад по управление на околната среда

14.Доклад по регистъра на емисиите на замърсители-не се изисква в Комплексното разрешително

15.Емисии на шум в околната среда

16.Обобщение на проверките на техническото състояние на резервоари и на съоръжения,констатираните течове и отстраняването им

17.Не се предвижда прекратяване дейността на инсталацията

18.Оплаквания ,свързани с околната среда не са отправени към Дружеството

19.Аварии вследствие на неспазване условията на разрешителното- не са възникнали

2.ДОКЛАДВАНЕ ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В ОКОЛНАТА СРЕДА
2.1 Прагови стойности на изброени замърсители във въздуха,водите,почвата;пренос извън площадката;за производство,обработка и употреба на замърсители

Таблица 1 на приложението е попълнена ,с отразени параметри: за отпадъчни газове от горивни източници и параметри за заустващи води-р.Средецка.

През 2005г. е извършен собствен мониторинг на отпадните газове по утвърден график за всички горивни източници:ПКП-1,2 ;ПП и Водогреен котел.Тъй като доказаните емисии на замърсителите не превишават праговете посочени в колона 1а ,то те са маркирани в колона 1 а с тире.

Собственият мониторинг /от22.08.2005г./ и контролните замервания на РИОСВ,Бургас на пречистените отпадни води ,зауствани в повърхностен воден обект:р.Средецка доказват ,че емисиите на замърсителите не надвишават посочените прагове,поради което в колона 2 са маркирани с тирета.

В КР няма поставени условия относно мониторинг на почвата.Колона 1с не ни касае и не е попълнена.

Чрез отпадъците ни пренос на замърсители/от Таблица 1/извън площадката –не извършваме. Посочените замърсители в Таблица 1-не използваме в производството,не обработваме или употребяваме,поради което колона 3 не ни касае и не е попълнена.


2.2 Емисии във въздуха

За 2005г.в Таблица 2 са отразени резултатите от собствения мониторинг на вредни вещества изпускани в атмосферата от комините на източници:Пещ с крачещ под №1 и 2;Пробна пещ и Водогреен котел №1/КОГМ-7,5/ .Измерванията извършени чрез възлагане-от Акредитирана, Изпитателна лаборатория за атмосферен въздух към “Екоексперт 6 “ЕООД,Варна,по методи:за концентрация на азотни оксиди,серен диоксиди въглероден оксид –по ISO 10396;за концетрация на прах-по ISO 9096.Отчетените количества на замърсителите във въздуха са изчислени на база “горещо време” за работа на пещите:ПКП № 1,2 и ПП и замерената и отразена стойност на замърсителя/масов поток от лабораторните протоколи/ ,при натовареност на пещите.

Има единично превишение от разрешените емисии/по азотен диоксид в отпадъчни газове на ПКП-2/-от контролно замерване РИОСВ,Бургас на 20.01.2005г/.

Ролкова пещ изключена в технологичния режим ,поради което не е попълнена Таблица 2 на Приложението за този източник/РИОСВ,Бургас уведомен/.
2.3.Емисии във водни обекти

Изпусканията във воден обект р. Средецка на преч. води от ПСОВ за 2005 г. са от смесен поток /производствени и битово-фекални/. Дъждовните води са връщани в оборотно водоснабдяване от задържателните резервоари, а през останалото време са акумулирани.

Има прилив на външни води от падналите обилни валежи през м. юли 2005 г. които са се влели в края на лагуна N 2 пред измер. устройство.

За 2005 г. са заустени общо 176 634 куб.м пречистени производствени и битово-отпадъчни води.

Анализираните параметри посочени в Табл. 3 важат за смесен поток. Извършен е частичен мониторинг само за ІІІ тримесечие /по показатели ХПК и БПК5/. Движението на останалите параметри е в стойности много по-ниски от ИЕО.

Дружеството не е извършило собствен мониторинг от акредитирана лаборатория за І тримесечие. За ІІ тримесечие заустените водни количества са предимно от поток битово-фекални води поради обстоятелството, че в проебладаващата част от времето няма производство, през ІІІ тримесечие е извършен частичен мониторинг /по показатели БПК5 и ХПК/, които са под ИЕО/. Извършени са ежеседмични анализи от обектовата лаборатория ПСОВ на заустващите в р. Средецка пречистени отпадъчни води, показващи липса на отклонения от емисионните норми.


2.3.1. Емисии на производствени води в р. Средецка

За отчетната 2005 г. са заустени 119 874 куб.м производствени води. Съставът на смесен поток в точката на заустване показан в Табл. 3 представлява общия принос на емитирани замърсители внасяни от потоци: производствени и битово-фекални отпадъчни води.На 09.08.2006 г. има отклонение по показатели ХПК – 105,4 мг02/л и БПК5 – 32,9 мг/л – констатирано при извършена проверка от РИОСВ – Бургас.
Табл.3. Изпускане на смесен поток /производствени и битово-фекални води/ във водни обекти р. Средецка.

Параметър

Мярка

Разрешена емисия

2005 г.

Брой проби

% съответствие

Забележка

1. Обем

куб.м

211 000

176634


2. Суспендирани твърди в-ва

кг

10550

1236

2

100
3. БПК5

кг

3165

3368

3

67
4. ХПК

кг

14770

11037

3

67
5. Азот амон.

кг

422

23

2

100
6. Общ азот

кг

2110

364

2

100
7. Общ фосфор

кг

422

5,5

2

100
8. Желязо

кг

1055

18,4

2

100
9. Хром/мествал./

кг

21,1

0,9

1

100
10.Мед

кг

105,5

0,8

2

100
11.Олово

кг

21,1

3,53

2

100
12.Кадмий

кг

21,1

0,35

2

100
13.Никел

кг

105,5

1,77

2

100
14.Хром/общ/

кг

105,5

1,77

2

100
15.Нефтопродукти

кг

2110,0

0,00

2

100


Забележка: Данните са от РИЛ към ИАОС-МОСВ и ЛАКОС – Бургас взетите проби са единични.

Данните от Табл. 3 показват 100 % съответствие на следените по мониторинг параметри с изключение на БПК5 и ХПК – 67 % /изводът е направен за единични проби/.


2.3.2. Емисии на охлаждащи води

При използването на напълно затворен цикъл на охлаждащите води в производство Стан 300 на практика е внедрена НДНТ.

През отчетният период не са постъпвали продувъчни води от този поток за пречистване в ПСОВ, т.е. те не подлежат на докладване по Табл.4.
2.3.3. Емисии на битово-фекални води

Пречистените битово-фекални води се заустват в р. Средецка като смесен поток заедно с останалите води описани в т.2.3.1. /емисии на производствени води/, когато не се връщат в системата на оборотното водоснабдяване.

Поради това те не подлежат на самостоятелно докладване по табл. 5 от доклада.
2.3.4. Емисии на дъждовни води

Както отбелязахме в т. 1.2. през отчетната 2005 г. няма пряко заустване на дъждовни води в р. Средецка с изключение на външни води навлезли в края на лагуна N 2/ пред измерителното устройство/ които са вероятната причина да компрометираме качествата на заустваните води от ПСОВ, през време на проверката от РИОСВ – Бургас на 09.08.2005 г.

За 2005 г. 176 474 куб.м пречистените дъждовни води са върнати в системата на оборотното водоснабдяване. Няма пряко емитирани замърсители от дъждовни води към общо емитираните по Табл.3, поради което не подлежат на докладване по Табл. 6.


Докладване по индивидуалните условия от КР
I.Компонент: води

Условие 5.9. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

През 2005г не са възникнали аварийни ситуации в пречиствателните съоръжения. Не се е наложило да се действа по аварийния план на ПСОВ.Условие 8.1.7.1. Количество на използвана вода

Ежемесечното потребление на вода за промишлени цели се отчита от Гл.спец.”Води”.Количеството вода за охлаждане в инсталация Стан 300 не надхвърля 2,5 куб.м./тон продукт.

Ползването на вода за хигиенно –битови нужди се осъществява по сключен договор с “В и К”ЕАД,Бургас.Разходът на питейна вода през 2005г. е отчетен от Гл.спец.”Води” и отразен по месеци /Прилож.1/
Условие 10.1.4. Собствен мониторинг

Резултатите от собствения мониторинг и приносът към концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемнир.Средецка са отразени в т.2.3.1. от Доклада и табл.3.

Анализите са извършени от РИЛ-ИАОС,МОСВ и Акредитирана лабораториа ЛАКОС,Бургас.Взетите проби са единични/3 бр./Изчислените емисии са на база тези данни.Същите показват 100% съответствие по следените по мониторинг параметри с изключение на показателите ХПК и БПК5-67% от взетите проби.За отбелязване е,че по показателя ХПК при отклонение от ИЕО общата годишно разрешена емисия не е надвишена-при 14770 кг/год.по ХПК са емитирани замърсители по този показател 11037кг/год.

При направените изчисления на база данни от обектовата лаборатория /от ежеседмичен контрол на изпусканите пречистени води/емитираните замърсители са значително по-ниски от изчислените по Табл.3.Същите не са взети впредвид в посочената таблица ,тъй като обектовата лаборатория ПСОВ не е акредитирана.Получените резултати от нея са отразени в лабораторния дневник и служат за водене на технологичния процес на ПСОВ от влизането в експлоатация на Стан 300-1988г.

За отчетния период при извършена проверка от РИОСВ,Бургас на 09.08.2005г. се установи,че пречистените отпадъчни води по показатели ХПК и БПК5 не отговарят на ИЕО по КР/съответно ХПК-105,4 мг/л и БПК5-32,9 мг О2 /л/.Извършено беше обследване и от наша страна в Акредитирана лаборатория:ЛАКОС,Бургас на същите показатели и получени резултати: за ХПК-57 мг/л и БПК5-12,8 мг О2/л.

От направената проверка се установи ,че е възможно повърхностните води да са компрометирали качеството на заустващите води от ПСОВ,поради падналите обилни валежи преди извършената проверка на 09.08.2005г.

В тази връзка не се е наложило да се предприемат корективни действия.
По Условия 10.2;10.3 и 10.4 ,съответно охлаждащи,битово-фекални и дъждовни води не се налага докладване,поради смесване на водите и заустването им като един общ поток.
По Условие !3.8

Извършен е мониторинг на две проби подземни води..В пробата от 13.07.2005г. е установено завишение по показател фосфати-резултата е 0,5 мг/л,при екологичен праг 0,1 мг/л.В пробата от 22.12.2005г. е установено завишение на показатели: олово и хром.Съдържанието на олово е 70 мг/л,при екологичен праг 30 мг/л и на хром 40 мг/л,при екологичен праг 5 мг/л.Анализите са извършени от Акредитираните лаборатории на:РИОКОЗ,Бургас и ЛАКОС,Бургас.

Дружеството не е предприело мерки за намаляване и предотвратяване на замърсяването на подземните води в нашия район,тъй като считаме ,че замърсяването не е от дейността на “Промет стиил”АД.Изложили сме всички основателни причини и доказателства във Възражението си до РИОСВ,Бургас;до ИАОС и Басейнова дирекция за Черноморски район ,гр.Варна.Ще наблюдаваме подземните води и търсим външни причини за замърсяването им, като уведомим своевременно контролните органи за получените резултати.

2.4.Управление на отпадъците

В Таблици:7,8 са докладвани отпадъците,изпращани извън площадката а също така относно тяхното оползотворяване или депониране.


2.5.Шум

Последното замерване е през 2003г През 2005 г. мониторинг на шума не е извършван.По разрешителния режим веднъж на 5 години в Дружестото е необходимо да се оцени общата звукова мощност на обекта и шумовото въздействие по границите на производствената площадка. По тази причина Таблица 9 не е попълнена.


2.6.Контрол от страна на Регионалната инспекция.

През 2005г.извършени 8 посещения на място и проверка относно спазване на условията на Комплексно разрешително и изпълнение дейностите по ИППСУКР.Също така е извършено едно пробовземане и анализиране на емисии в отпадъчни газове и две пробовземания и анализиране на емисии –заустващи води р.Средецка.


РАЗДЕЛ 3.ПОТРЕБЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ И ВОДА.
3.1.Потребление на енергия

В Дружеството има монтирани 51 електромера,които ежедневно се контролирати от Гл.енергетик. Седмичните резултати се докладват на Дирекционен съвет.На Националната електрическа компания се предават тримесечни и годишни отчети .В Прилож.2/справка на отдел “ИА”/е даден месечния разход на ел.енергия и показан средния годишен разходен коефицент 135,23 квтч/тон продукт.По НДНТ-разходът на ел.енергия е от 72-140 квтч/т продукт.

Дружеството е газифицирано.Горивните режими са максимално оптимизирани с компютър.Компютърната програма дава моментен разход,часов разход,сменен разход и денонощен.Разходът на газ е предмет на ежедневен анализ.В Прилож.3/справка на отдел “ИА”/е даден месечния разход на природен газ и показан средния годишен разходен коефицент на Стан 300-61,32н.куб.м/тон продукт.

На ТИС е приета програма ,по която се работи за икономия на енергийните ресурси.С натоварване мощностите на Стан 300 се намали консумацията на ел.енергия и постигна енергийна ефективност.

В таблица 10 е докладвано потреблението на ел.енергия и природен газ за 2005г. както и енергийната ефективност.
3.2.Потребление на вода

Взети са мерки за намаляне консумацията на промишлена водаОт ПСОВ се връщат в оборат пречистени отпадни води за охлаждане в Стан 300.

В Таблица 11 е докладвано потреблението на вода за 2005г,от където е видно намалението на потребени количества води за битови цели.
3.3.Потребление на суровини

Дружеството за 2005г. е произвело 261485 тона горещовалцувани профили.В Прилож.4/на отдел “ИА”/е показано месечното и годишно производство и среден разходен коефицент 1,042.

Използването на основна суровина:квадратна заготовка е докладвано в Таблица 12 за отчетната 2005г.От таблицата е видно,че с увеличение обема на производство,усвояване на нови профили и подобряване на технологичния процес през 2005г.е довело до снишение разхода на суровина: 1,042 тона суровина /тон продукт -при разходна норма 1,050.Технологичният отпадък е намалял.
РАЗДЕЛ 4.УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА

През 2005г. е използвана и поддържана надеждно техниката и прилагана необходимата технология ,с което се гарантира спазване условията на комплексно разрешително и недопускане на инциденти и аварии.Ефективносаизползвани:суровините;енергията;водата.Минимизират се отпадъците.Инвестирано е по заложените мероприятия в ИППССУКР.


4.1.Доклад по програмата за привеждане в съотватствие

Дейностите,залегнали със срок 2005г. в инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително ,са изпълнени както следва:
по

ред

Дейности

Инвестиции

лв.

Резултат

1.

Разработка и внедряване на

СУОС


6759

Изпълнено

2.

Изработка на електронна сх.за авт.управление на осветлението

5000

Изпълнено

3.

Въвеждане на електронно

честотни преобразуватели50000

Изпълнено

4.

Проучване и оценка начина на обезвреждане на активен въглен от ПСОВ-за анализ


1000

Изпълнено

4.2.Система за управление на околната среда

През 2005г.Дружеството разработи и внедри СУОС. ISO 14001 ще бъде интегрирано с 18005.”Промет стиил”АД ще се сертифицира по новата версия на ISO 14001.


4.3.Извеждане от експлоатация на инсталацията

През 2005г. и към настоящия момент няма планове за извеждане на инсталацията от експлоатация.РАЗДЕЛ 5.СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА ИНЦИДЕНТИ И ОПЛАКВАНИЯ

5.1.Инциденти

Инциденти през 2005г ,свързани с околната среда по отношение: непланирани емисии,излизане извън контрол на пречиствателната станция- няма.

Единичен случай на завишено съдържание азотен диоксид в отпадъчни газове от ПКП-2/за една проба от 20.01.2005г/.

Единичен случай на завишено съдържание на ХПК и БПК5-в една проба заустващи води от 09.08.2005г.

Единичен случай на завишено съдържание на олово и хром –в една проба проба подземни води от 22.12.2005г.

5.2.Оплаквания

Оплаквания от работата на инсталацията,свързани с миризми,шум,води и въздух за отчетния период няма регистрирани.РАЗДЕЛ 6.ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
С НАСТОЯЩЕТО ПРЕДАВАМ ГОДИШНИЯ ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ,ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО НА ФИРМА:”ПРОМЕТ СТИИЛ”АД,ГР.БУРГАС.
НЕ ВЪЗРАЗЯВАМ СРЕЩУ ПРЕДОСТАВЯНЕТО ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА ИЛИ РИОСВ ИЛИ МОСВ НА КОПИЯ ОТ ТОЗИ ДОКЛАД ЗА ТРЕТИ ЛИЦА.

Подпис:.................................... Дата: 31.03.2006 год.


Име на подписващия: инж.ЛЕОНИДА ИВАНОВА КОСТОВА
Длъжност в Организацията: ГЛ. СПИЦИАЛИСТ”ЕКОЛОГИЯ”

П Р И Л О Ж Е Н И Е


Каталог: eea -> main-site
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Решение №400-Н0-И0-А0-тг1/28. 05. 2011 г., актуализирано с Решение №400-Н0-И0-А1-тг-1/15. 12. 2011 г. Отчетен период
main-site -> Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително
main-site -> Доклад по околна среда (гдос) за изпълнението на дейностите за 2009 г., за които е предоставено Комплексно разрешително №355-но/2008 г
main-site -> Решение №116-Н0-И0-А1/2008 г на Министъра на околната среда и водите Отчетен период : Стара Загора, март 2011 г
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Приложения към техническите спецификации приложение 1 Видове, обект на Обособена позиция 1
main-site -> Технически изисквания


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница