Програмата, която хората написахаДата08.05.2018
Размер207.03 Kb.
ТипПрограма
ПРЕДИЗБОРНА ПРОГРАМА
НА ИВАН СЛАВОВ
КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ОТ

ЩЕ ВЪРНЕМ СЛИВЕН НА ГРАЖДАНИТЕ!” -


ПРОГРАМАТА, КОЯТО ХОРАТА НАПИСАХА

Започна второто десетилетие на ХХІ век. Искаме да се възползваме от предимствата, които ни дава членството в Европейския съюз – като приемаме отговорностите и се съобразяваме с изискванията. Икономиката на Сливен трудно се справя с предизвикателствата на съвремието ни. Последното преброяване сочи сериозен отлив на хора от Сливен и Сливенска община. Няма реализация, няма привлекателен и печеливш поминък, няма перспектива, която да задържа младите хора.

За бъдещото си успешно развитие и просперитет Сливен трябва да изгради свой стил и специфични приоритети. Те трябва да съответстват на неговата идентичност. Нашата политическа коалиция настоява да се преразгледат стратегическите документи на общината и да се определят актуални цели за развитието на Сливен. Затова се обръщаме към обществото да се включи в диалога за създаването на ясна визия за предимствата и потенциала на града.

Какво искаме ние, които имаме честта и отговорността да бъдем граждани на Сливен – град и община с традиции в бизнеса, с постижения в земеделието и хранителната промишленост, с духовни достояния от изворите на патриотизма ни?

Ние ще работим за:

По-високо качество на живот, по-добри услуги, повече възможности за труд и реализация.

Заедно с гражданското общество и бизнеса ще възродим Сливен и ще направим Сливенска община по-красива, хармонична и привлекателна среда за пълноценен живот.

Заедно ще създадем град от различен тип – по-устойчив в социален и в икономически план. В нашия модел най-важно е качеството на живот, а това е пряко свързано с организацията на работата в органите на местното самоуправление.

Ще създадем възможности за пълноценно самоосъществяване на личността и гарантиране на равенство на шансовете на всички граждани.
Нашите основни приоритети са:
1. Истината за финансовото състояние на общината

Реална и обективна проверка на Община Сливен с цел изясняване на истинското финансово състояние на общината. Установяване на доказани задължения и договаряне на облекчени условия за разплащане с кредиторите. Предоговаряне на финансовите параметри по двата скандални кредита за защита на интереса на гражданите и Община Сливен. Ревизия на приходи от наеми, договори за услуги, стопанисване на общинска собственост, разходи по строителни дейности и ремонт, както и други капиталови разходи.
2. Борба с корупцията с ефективни мерки

Управление без комисионни – прозрачност, законност и департизиране на процеса на взимане на решения. Пратньорство с граждански и неправителствени организации за въвеждане на антикорупционни практики. Използване възможностите на звената за вътрешен одит и привличане на независим финансов одит.
3. Възстановяване и усвояване на европейски фондове. Участие в други международни програми

Европейските фондове и международните програми са богат ресурс, който общината не може да допусне да загуби, а трябва да използва в максимална степен. Успехът е задължителен! Гарантираме търсенето на персонална отговорност към всички, които са нанесли вреда на Община Сливен.
4. Общински бюджет с нова философия, публично-частно партньорство

Засилване на приходите и определяне на ресурси за знакови за Сливен проекти при ясна отчетност и граждански контрол – за да има ясна промяна към добро в града и в живота на сливенци. Осигуряване участието на публично-частно партньорство с цел предлагане най-добрите възможности за стимулиране на предприемачествата.
5. По ключови въпроси за общината думата имат гражданите

Въвеждане практика на публични обсъждания и референдуми.
6. Засилване на контролните функции на общината

Строг контрол на работата по инфраструктурата, чистота, транспорт, екология, общинска икономика, здравеопазване и обществена сигурност. Мониторинг на общинските фирми.
7. Защита на интересите на гражданите

Общината посредник на гражданите пред EVN, ВИК и ТЕЦ. Установяване на диалог по важни за гражданите въпроси, като условията за доставката на вода, на топлина и ел. енергия.
8. Делегиране на пълномощия и отговорности

От администрацията към кметствата с цел засилване ефективността на работа. Подкрепа и стимулиране на всеки кмет в общината, чрез делегиране на права по административни услуги, управление и стопанисване на общинска собственост. Управление на привлечени и собствени приходи.
9. Кметът на Сливен – достъпен и готов за конструктивен диалог

Кметът на Община Сливен ще бъде достъпен за гражданите. Ще има приемни часове, всеки понеделник, и директна двустранна комуникация посредством интернет. Създаване на Кметски съвет, по ЗМСМА, с ежемесечни събирания по проблемите на Общиана Сливен. В него участват представители на кварталите, селата, граждански и професионални организации.
10. Работа за ясни резултати

Резулатите говорят повече от интервютата. Непрестанна работа за постигане на успехи, които ясно се усещат от сливенци – видима, практическа промяна. Мониторинг и отчет. Тримесечен анализ и отчет.
11. Отговорност пред избирателите

За действията на всеки, работещ в администрацията отговарям лично!

Ясни цели през първата година:
Възстановяване на доверието на Европа към Община Сливен

Незабавна среща в първите дни с представители на ЕК, с цел стартиране или преработка и повторно кандидатстване по спрените проекти. Особен акцент върху проекта за Водният цикъл. Привличане на доказани професионалисти в областта на европейското финансиране за съвместна работа с експертите от общината.
Бюджет 2012 – разумно и компетентно управление

Въвеждане на експертни практики при съставянето на Бюджет 2012, с акцент върху разумни икономии, използване на наличните средства при пълна отчетност и повишаване на събираемостта. Инвестиции само в проекти, които реално и осезаемо ще подобрят града и ще са от полза на гражданите.
Привличане на нови инвестиции. Публично-частно партньорство – облекчени условия и субсидии. Възможности за бизнес.

Създаване на пакет от мерки, които ще спомогнат Община Сливен да се превърне в привлекателен център за настоящи и нови инвеститори. Публично-частното партньорство приоритет в борбата за привличане на нови инвестиции. Осигуряване на ефективна общинска администрация, подобряване на инфраструктурата, нова данъчна и лицензионна политика, подпомагане с обучение на работна сила с цел осигуряване на нови работни места и подобряване качеството на живот.
Община Сливен – с нова транспортна схема.

Разработване на нова транспортна схема, с нов часови график. Осигуряване на достъп до качествен обществен транспорт до всички квартали и населени места в Община Сливен. Реорганизация на движението по улиците, при входно изходни пътища. Създаване на условия за безопасно движение на деца, майки с колички, пешеходци и велосипедисти в града.
Община Сливен – чиста, зелена и екологично отговорна!

Повишаване на качеството на живот чрез осигуряване чистота, хигиена и изграждане на нови зелени площи. Възстановяване на Минерални бани, Карандила и Даулите, като центрове за отдих на сливенските граждани.
Община Сливен – община за децата!

Общинска политика за пълен обхват на децата в детските заведения. Ремонтиране на детските площадки и изграждане на увеселителни паркове. Създаване на нови детски градини за децата на Ново село, Надежда и Клуцохор. Осигуряване на клубна база, нови спортни площадки, възможности за масов спорт.
Община Сливен – Община на ред, правила, сигурност и спокойствие!

Засилване на контролните функции на всички общински органи за спазване на закони и местни наредби, имащи пряко влияние върху качеството на живот в Сливен. Създаване на истинска, действаща общинска полиция, контролираща обществения ред и противодействаща на криминални прояви. Участие в опазване на реколтата и собствеността на гражданите. Действие в синхрон с органите на реда.
Ще работим за общество, което се грижи за другите

За едно общество се съди по отношението му към по-слабите! Чувствително засилване на работата на местните органи и служби в помощ на социално слабите, пенсионерите и хората в неравностойно положение. Стимулиране на благотворителната дейност. Община Сливен социални функции подкрепа за хората в неравностойно положение.
Възраждане на културните традиции на Община Сливен

Превръщане на Община Сливен в център на културни фестивали и прояви. Създаване на постоянно действащ Обществен съвет за култура. Създаване система за грижа на материалния и сграден фонд. Придаване на повече публичност на духовното дело в Сливен. Периодичен алманах за изкуството. Стимулиране на читалищната дейност, възстановяване на народни събори, традиции и обичаи. Стартиране и подпомагане на знакови събития на регионално ниво. Общината спомага за провеждането на културни, духовни и образователни инициативи.
Община Сливен спортува!

Пълна подкрепа на спортните клубове. Инвестиции в спортните бази и стимулиране на провеждането на масови спортни прояви. Спортен календар “Всяко дете спортува”.
Диалогът за Община Сливен продължава!

Установяване на конструктивен диалог с бизнеса, неправителствените организации и международните институции, с цел въвеждане на добри практики и намиране на най-полезните решения за проблемите на града и неговите жители.

ЩЕ ПРОМЕНИМ СЛИВЕН!
І. Администрация
1. Ефективна администрация, която активно да включи гражданите и бизнеса в управлението на общината


  • За гарантиране на професионално и културно обслужване на гражданите – персонален контрол върху работата на всеки служител.

  • Нова структура на общинската администрация.

  • Оперативно административно обслужване на гражданите и бизнеса от общината. Въвеждане на персонален отговорник от общинската администрация за всяко инвестиционно намерение с цел свеждане на сроковете за осъществяването му до минималните по закон.

  • Подпомагане на бизнеса, гражданското общество и други потенциални бенефициенти за усвояване на средства от европейските фондове чрез предоставяне на информация, безплатни консултации и лобиране пред централната власт.

  • Премахване на дистанцията между Кмет и гражданите.


2. Прозрачно и полезно за гражданите управление


  • Обстойна проверка на управлението на Община Сливен през последните 8 години – обществени поръчки, общинска собственост, общински фирми, кредити.

  • Улесняване на лицензионните режими и процедурите за административни услуги. Условия за бизнеса – стимулиране.

  • Максимално осигуряване на обществения интерес с прозрачност при вземането и изпълнението на административни решения.


3. Резултатност от общинските финанси


  • Приходната част от бюджета – основен приоритет на Община Сливен.

  • Компетентно управление на парите на сливенци, с разумни икономии и използване на наличните средства при пълна периодична публична отчетност.

  • Отделяне на финансови ресурси за знакови проекти за Сливен.

  • Подобряване на контрола върху събираемостта на общинските данъци и такси.

  • Въвеждане на нова – облекчена за гражданите данъчна политика.

  • Оптимизиране политиката по управление, контрол и субсидиране на общинските дружества, прозрачност на процедурите и нулева толерантност към корупция.


4. Повече достъпност и диалог


  • Активно включване на гражданите и бизнеса в управлението на общината. Създаване на КМЕТСКИ СЪВЕТИ, по ЗМСМА, в кварталите и населените места, и на консултативни съвети по проблемни направления.

  • Внедряване на услуги за граждани, предоставяни по електронен път и съкращаване на сроковете за тяхното изпълнение.

  • Изнасяне предоставянето на административни услуги в големите кметства.

  • Системен контакт на Кмета с гражданите. Възстановяване на приемния ден за граждани.

  • Подновяване на тристранното сътрудничество с участието на организацията на синдикатите, на работодателите.


ІІ. Инфраструктура и строителство

Инфраструктурата и управлението на територията са средството за постигане на желания модел в града и общината. Необходимо е да се постави край на безобразията в тази област. Нужен е постоянен контрол върху новото строителство и ремонтните дейности.
1. Повече ред и правила в строителството и общинската собственост


  • Изработване на ИНТЕГРИРАН ПЛАН за устойчиво развитие на общината-задължително условие при получаване на подкрепа от финансовите инструменти на ЕС за периода 2014-2020г. Това ще доведе до по-ефективно управление на общинската собственост, строг контрол на ремонтни и възстановителни работи, подобрени и облекчени услуги към гражданите от общината.

  • Анализ и актуализиране състоянието на уличната мрежа. Подобряване и развитие на инженерната инфраструктура на общината.

  • По етапно асфалтиране на улиците в кварталите. Организация и система за благоустройствени мероприятия в населените места-отводняване, обордюряване, асфалтиране.

  • Ускоряване работата по подмяната на подземната ВиК инфраструктура, както и по завършването работата по ПСПВ-Сливен.

  • Обосновано увеличение на средствата за благоустрояване на гр.Кермен и селата от общината. Регистриране на общинската собственост и оптимизация на управлението й.

  • Актуализиране на общинската програма за енергийна ефективност с цел икономизация на бюджетните разходи.

  • Окончателно завършване на Общия устройствен план и продължаване разработването на урбанизираната територия с подробни устройствени планове.

  • Възраждането на Природен парк “Сините камъни”, м. “Даулите” и “Сливенски Минерални бани” – един от основните приоритети на Община Сливен.

2. Красиво и спокойно детство


 • Модернизиране на учебно-техническата база и на спортните площадки в училищата и детските градини.

 • Разширяване обхвата на деца от 1-4 - ти клас, ползващи топъл обяд със средства на общината и родителите.

 • Ремонт на съществуващите и изграждане на нови детски площадки в кварталите на Сливен и населените места на общината.

 • Общинска политика за пълен обхват на децата в детските заведения.


3. Сливенските граждани – по-млади и по-активни – с повече спорт


 • Облагородяване на между блоковите пространства и довършване на спортните площадки в кварталите и населените места в Община Сливен.

 • Подпомагане на работата на спортните клубове.

 • Инвестиции в спортните бази и стимулиране на провеждането на масови спортни прояви.

 • Взаимодействие между Община Сливен, спортните клубове и училищата, с цел популяризиране на спорта сред подрастващите.


ІІІ. Качество на живот

Сливен е град, който може и трябва да предлага много повече възможности за свободното време на гражданите. Необходими са повече зелени площи, пространства между сградите, повече градинки, пейки и зони за забавление на деца. Съществуващите природни дадености трябва да се използват в максимална степен, за да се създаде ефективна общинска политика за насърчаване на туризма. Децата на Сливенска община трябва да имат осигурен достъп до места в детските градини и ясли, лесно и безопасно да стигат до площадките за игри и забавления, да растат спокойни и щастливи.
1. Сигурна и спокойна община Сливен


 • Работещ квартален полицай във всеки район и населено място в Община Сливен.

 • Превръщане на общинската служба за охрана в орган, успешно контролиращ обществения ред и противодействащ на криминални прояви.

 • Поддържане на безопасна градска среда и обезопасяване на изоставени и опасни сгради.

 • Работещо партньорство с РДВР за осигуряване живота и сигурността на сливенските граждани.2. Повече разнообразие през свободното време. Начини за отдих и култура


 • Сливен – дестинация за културен туризъм. Обозначаване и популяризиране на културно-историческите обекти и природни забележителности и превръщането им в атрактивни туристически центрове.

 • Организиране и провеждане на ежегодни тематични базари на видовете приложни изкуства, на занаятите, на типични и традиционни за Сливенския край производства.

 • Съдействие за довършване и изграждане на нови храмове в града и селата.

 • Реконструкция и обновяване базата на културните институти и народните читалища.

 • Осигуряване условия за изграждане на сцена на открито, за провеждане на културни и младежки инициативи.

 • Реставрация на сградите, обявени за паметници на културата, с привличане на средства по европейските програми.

 • Периодично издание, отразяващо мнения, идеи и предложения за общественото, културното и социалното развитие на Сливен и възстановяване на духовната, историческата и обществената памет на града.

 • Утвърждаване, с по-високо ниво на организация и участие, на Майските дни на културата “Сливенски огньове”.

 • Утвърждаване на инициативата Народен събор-надпяване “На Хайдушкото сборище” като ежегодна и превръщането й в национална.

 • Оформяне на зони за свободното време в центъра на Сливен, на които могат да бъдат организирани и провеждани културни мероприятия.

 • Подновяване на градското обзавеждане – пейки, фонтани, чешми, информационни табели.

 • Изграждане на зони с безплатен достъп до интернет.


3. Повече грижа за възрастните и хората в неравностойно положение


 • Община Сливен - община с достъпни, съобразени с конкретните нужди социални услуги, които допринасят за повишаване качеството на живот на хората.

 • Осигуряване на достъп на хора с физически увреждания до всички обществени сгради.

 • Разкриване на трапезарии за стари хора, социално слаби и хора на диетичен режим.

 • Пълноценно използване на възможностите на Общинският жилищен фонд.

 • Подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.

 • Разширяване броя на клубовете на пенсионера и подкрепа на дейността им.

 • Стабилизиране и разширяване на обхвата и повишаване качеството на услугите на социалния патронаж и детската кухня.

 • Разгръщане на публично-частното партньорство между община Сливен, Държавата и НПО в сферата на социалните услуги.

 • Разгръщане на съвместната работа с Българската православна църква и представителите на другите официални религии и деноминации.


4. Общинска политика за по-добро здраве на сливенци


 • Създаване на здравна карта на Сливенска община.

 • Изграждане на хосписи за следболнично долечение в партньорство с неправителствени организации.

 • Разработване на общинска здравна стратегия за лицата в неравностойно положение.

 • Постепенно осигуряване на лекари и стоматолози в училищата.

 • Изграждане на Структурно звено по превенция на здравето в общината.
 • Внедряване на системи за профилактика и здравословен начин на живот.

 • Изготвяне на превантивна програма за предотвратяване на рисковите фактори, вредните навици и дистреса сред населението от общината.

 • Въвеждане на програма за превенция на употребата на психоактивни вещества,базирана в училищата.

 • Работа върху проект “Защитени работни места” – тук хората с увреждания биха могли да упражняват правото си на труд и съответно да подобрят социалния статус на семействата си.

 • Обучаване на здравни медиатори в ромската общност.
 • Пряко взаимодействие с неправителствения сектор по проблеми, касаещи здравето на населението на Община Сливен.


5. Образованието – инвестиция за цял живот


 • Ефективна общинска политика за създаване на условия и осигуряване на равен достъп до качествено образование. Възможност за хармоничното развитие на естествените заложби на всяко дете.

 • Оптимизиране и преструктуриране на училищната мрежа с оглед на поетапното въвеждане на целодневното обучение и ефективното използване на ресурсите.

 • Политика на привличане на партньори – висши училища, за разкриване на изнесено обучение в Сливен с нови бакалавърски и магистърски програми.

 • Обогатяване на обучението с извънкласни дейности и партньорство с училищните настоятелства.

 • Интегриране на ромските деца в учебния процес посредством следучилищни занимния и спорт.

 • Възстановяване (в партньорство с БАН, МОМН и университети), на добри образователни практики и форми на извънкласни и извънучилищни дейности с деца с повишени интереси в изкуствата, хуманитарните и природо-математическите науки.


ІV. Транспорт

Придвижването в града не трябва да е мъчение и често пъти-опасно за живота. Улиците трябва да бъдат безопасни, светофарите да се управляват прецизно от интелигентна компютърна система, да се изградят достатъчен брой паркоместа. Алтернативните начини на придвижване (градски транспорт, пеша, с велосипед) трябва да бъдат насърчавани.
1. Улеснено придвижване в центъра на града


 • Регулиране на достъпа на тежкотоварни камиони, строителни машини и сервизен транспорт в центъра на Сливен.

 • Определяне на нощен режим (от 04:00ч. до 07:00ч.) за зареждане на магазините и сметоизвозването в централна градска част.

 • Освобождаване на тротоарите за пешеходците.


2. Общинска политика за по-добър, по-чист и по-евтин градски транспорт


 • Разработване на нова транспортна схема.

 • Осигуряване на достъп до качествен обществен транспорт до всички квартали и населени места в Община Сливен.

 • Увеличаване на регламентираните стоянки за таксиметровите автомобили.

 • Изграждане и обособяване на маршрути и алеи за велосипедистите в Сливен.


3. Нова култура на пътуване


 • Въвеждане на кръгово движение на най-натоварените кръстовища.

 • Нова маркировка на уличната мрежа в града и населените места.

 • Подмяна и поставяне на указателни информационни табели.

 • Светофари до пешеходните пътеки, които се включват само когато има чакащи да преминат хора.

 • Изграждане на безплатни стоянки за велосипеди на публични места.V. Чистота, зеленина, екология

Проблемът с боклука на града трябва да бъде решен в дългосрочен план. Да се изградят достатъчно на брой места за изхвърляне на отпадъци, с акцент върху разделното събиране. Да се налагат строги и незабавни глоби на нарушителите.
1. По-зелен и екологично отговорен Сливен


 • Спиране на всички проекти, предвиждащи унищожаване на зелените площи.

 • Почистване, осъвременяване и облагородяване на всички зелени площи в града и в населените места.

 • Редовно обезпаразитяване на тревните площи и парковете.

 • Поощряване на инициативи, свързани с производството на “зелена енергия”, като поставяне на слънчеви панели по всички нови сгради.

 • Ползване на метан от всички автобуси на градския транспорт.

 • Активен диалог с природозащитни и други неправителствени организации с цел намиране на прагматични решения за все по-зелен Сливен.


2. Община Сливен по-чиста и светла


 • Активни действия по проекта за изграждане на завода за преработка на твърди битови отпадъци.

 • Премахване на нерегламентираните сметища в града и населените места в общината.

 • Забрана за лепенето на плакати и други печатни материали освен по специално отредените площи.

 • Ремонт и поддържане на уличното осветление в цялата община.

 • Насърчаване на ремонта на фасади на сгради в градския център.РАЗВИТИЕ НА МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА
I. Административно обслужване и общинска собственост

 • Обособяване на центрове за административно и информационно обслужване в населените места - Стара река, Бяла, Гавраилово, Злати войвода, Кермен, Тополчане и Желю войвода.

 • Създаване на Местни съвети от пет (5) души за големите и трима (3) души за по-малките села като част от Кметския съвет към Община Сливен.

 • Подробен анализ на всички сгради и съоръжения, общинска собственост, като част от Програма за привличане на инвеститори в малките населени места. Програмата ще предложи пакет от мерки, стимулиращи работодателите с цел намаляване на безработицата по селата.


II. Инфраструктура

 • Поетапно благоустрояване на всички населени места от общината – ремонт и асфалтиране на уличната мрежа и пътищата от четвъртокласната пътна мрежа между отделните населени места.

 • Подмяна на водопреносната система в селата Николаево, Горно Александрово, Ковачите, Селиминово, Тополчане, Трапоклово, Чокоба, Гавраилово, Глуфишево, Скобелево, гр. Кермен, Крушаре, Самуилово, Гергевец.

 • Водоснабдяване във всички села от планинския район и Сотиря.

 • Постепенно изграждане на канализация в Тополчане, Селиминово, Скобелево, Кермен (частична), Старо село, Младово, Крушаре и Самуилово (частично).

 • Партньорство с EVN за отстраняване на проблемите при доставката на ел. енергия по места.


III. Образование

 • Преобразуване от полудневни детски градини (ПДГ) в целодневни детски градини (ЦДГ) в Чинтулово, Блатец, Глуфишево, Желю войвода и Тополчане.

 • Откриване на нова група за пълен обхват на децата в Кермен.

 • Възстановяване на детската градина в Горно Александрово.

 • Обхват на ромските деца в учебния процес.

 • Създаване на детска градина за кв. “Надежда”.


IV. Социални дейности и здравеопазване

 • Осигуряване на лекарска практика в Блатец, Крушаре и Сотиря.

 • Откриване на дневни социални домове за възрастни хора в Кермен, Бяла, Гавраилово, Злати войвода, Тополчане н Желю войвода.

 • Осигуряване на достъп до обществените сгради за хората с физически увреждания.


V. Транспорт

 • Разработване на нова транспортна схема, обслужваща всички населени места в общината.

 • Изграждане на нови и ремонтиране на съществуващи автобусни спирки.

 • Нова ценова политика при пътуване на ученици и пенсионери.


VI. Сметосъбиране и екология

 • Премахване на нерегламентираните сметища в Селиминово, Бяла, Самуилово, Скобелево, Гергевец и Старо село.

 • Увеличаване броя на съдовете за смет.

 • Регулярно извозване на битовите отпадъци.

 • Възстановяване и поддържане на зелените площи.


VII. Спорт и свободно време

 • Изграждане на спортни площадки в Блатец, Крушаре, Гавраилово, Злати войвода, Скобелево (детска площадка), Гергевец, Горно Александрово, Селиминово, Драгоданово и Трапоклово.

 • Възстановяване на селските стадиони.

 • Подпомагане на читалищната дейност, самодейните групи и читалищните библиотеки.

 • Културен обмен между селатаТова са приоритетите на бъдещото управление на Община Сливен. В тях събрахме нашите идеи и вашите предложения, направени по време на нашите общи срещи по квартали и села, по клубове и предприятия.

Обичаме Сливен и вярваме, че всеки един от нас заслужава градът да стане работещ, спокоен, сигурен и модерен – европейски град. Всички да виждаме добра перспектива в настоящето и да свързваме бъдещето си с нашия град. Селата да бъдат центрове със съхранени културни традиции, с по-добри възможности за труд и да станат място за пълноценен и спокоен живот на своите жители и гости.

Знаем, че с общите усилия на всеки един от нас това ще стане! За оправдания място няма да има! И да не забравяме поговорката:

От цветовете на едно и също цвете змията прави отрова, а пчелата – мед!”


Каталог: res -> news
news -> Храм „Свети Иоан Рилски” гр. Търговище
news -> Драматичен театър „стефан киров” сливен късноантична и средновековна крепост „туида” и ансамбъл за народни песни и танци „сливен”
news -> Сценарий за годишно утро в първи клас ден на провеждане: 24. 05 Децата са подредени на сцената. Изпълнение на песента „Първокласно”
news -> Пълен текст на разговора
news -> Илийчо, Август и седемте джуджета Пенко Гелев и Сотир Гелев
news -> П р о г р а м а есенен театрален салон
news -> Ху йем ай – Кой съм аз?
news -> 1 клас – посрещане 2012 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница