Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първановстраница1/7
Дата05.06.2017
Размер1.11 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ОДОБРЯВАМ:

ВАЛЕРИ ПЪРВАНОВ

ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

ПРИ ВКП


Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по проект „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП” по Договор № КС-11-33-3 от 23.11.2011г. с УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“С ПРЕДМЕТ:

ДОИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИННАТА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПРЕСТЪПНОСТТА КАТО НАЦИОНАЛНА ИНТЕГРИРАНА БАЗА ДАННИ ПО ОСЕМ САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:
Обособена позиция № 1 - Доизграждане, поддържане и развитие на приложния софтуер на централната компонента (ядро) на ЕИСПП /Дейност № 2 от посочения по-горе проект/;

Обособена позиция № 2Разработване и изграждане на конвертори, филтри и информационна система, като елемент на ведомствена комуникационна компонента за свързване на системата на МВР за регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП. / Дейност №4 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 3 - Свързване на системата на Прокуратурата на Република България – Унифицирана информационна система за регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП, включително разработване и изграждане конвертори и филтри, като елемент на ведомствена комуникационна компонента. /Дейност №5 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 4 - Подобряване на обслужването от страна на Прокуратурата на Република България чрез усъвършенстване на функционалностите на съществуващата Унифицирана Информационна Система. /Дейност №6 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 5 - Надграждане и свързване на съществуващата деловодна информационна система от типа СУСД / Система за управление на съдебните дела /, включително разработване и изграждане конвертор и филтри към нея, като елемент на ведомствени комуникационни компоненти, съобразно чл.379 ал.2 от ЗСВ при регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП. /Дейност № 8 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 6 - Надграждане и свързване на съществуващата деловодна информационна система от типа АСУД /Автоматизирана система за управление на делата/ , включително разработване и изграждане конвертор и филтри към нея, като елемент на ведомствени комуникационни компоненти, съобразно чл.379 ал.2 от ЗСВ при регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП. /Дейност № 10 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 7 - Надграждане и свързване на съществуващата деловодна информационна система от типа ДИС /Деловодна информационна система/ на Военно-апелативен съд София и военните съдилища в гр.София и Плевен , включително разработване и изграждане конвертор и филтри към нея, като елемент на ведомствени комуникационни компоненти, съобразно чл.379 ал.2 от ЗСВ при регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП. /Дейност № 11 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 8 - Актуализиране на съществуващите и разработване на допълнителни справки (типови, тематични, статистически и абонаментни) и изходи от ядрото на ЕИСПП чрез развойна среда. /Дейност № 12 от посочения по-горе проект/


гр. София

Настоящата документация се одобрява на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение на заместника на главния прокурор при ВКП, упълномощен със Заповед ОПИ № 507/24.02.2012 г.№ ЛС-3354 от 06.12.2011 г. на главния прокурор за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и Заповед № 555/23.02.2012г. на главния прокурор.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Прокуратурата на Република България с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, на основание Решение ОПИ № 507/24.02.2012 г. на заместника на главния прокурор при ВКП – Валери Първанов, упълномощен със Заповед № ЛС-3354 от 06.12.2011 г. на главния прокурор на Република България и Заповед № 555/23.02.2012г. на главния прокурор, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка финансирана по Договор № КС-11-33-3 от 23.11.2011г. с УО на ОПАК.

Настоящата документация е изготвена с цел да се запознаете с условията и подготвите своите оферти за участие в тази процедура по ЗОП.

Документацията за участие е достъпна на интернет-страницата на Възложителя на адрес: www.prb.bg, секция „Обществени поръчки“, раздел процедури по ОПАК-процедури по ЗОП, чрез предоставяне парола за достъп на електронна поща: gbonchev@prb.bg както и се предоставя безплатно на хартиен носител на адрес: гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, ет. 4, стая № 58.

Участниците в процедурата следва да прегледат и се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Датата на изпращане на обявлението е посочена в самото обявление.

Офертите се подават всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа, в срок до 06.04.2012г., в Регистратура на главния прокурор на Прокуратура на Република България, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, ет. 4, стая № 58.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа, след изтичане срока за подаване на офертите – на 09.04.2012г. в 10.30 ч., в сградата на Съдебната палата, ет. ІV, зала № 2.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Всеки участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. (02) 9219508 и (02) 931 61 29.СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:
Раздел А.
І. Решение ОПИ № 507/24.02.2012 г. за откриване на процедура за възлагане на малка обществена поръчка.
ІІ. Обявление за обществена поръчка.
Раздел Б.
І. Условия за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
ІІ. Гаранции за участие и за изпълнение.
ІІІ. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите.
ІV. Минимално необходимото съдържание на офертите. Начин и указания за подготовка и подаване на офертата.
V. Описание на предмета на обществената поръчка и условия за изпълнение.
VІ. Технически спецификации по обособени позиции- в отделни файлове

VІІ. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите.
VІІІ. Критерий за оценка. Методики по обособени позиции.
ІХ. Обявяване на решението за класиране на участниците и за определяне на изпълнителя. Условия за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.
Х. Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка.
ХІ. Проект на договор за възлагане на обществената поръчка по обособени позиции
ХІІ. Приложения.

Раздел Б.

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, участниците в него следва да определят едно лице, което да представлява обединението, за което сключват споразумение помежду си, което прилагат към офертата.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители; в случаите когато участникът предвижда такива, той трябва да посочи и вида на работите, които подизпълнителите ще извършват, и дела на тяхното участие.

Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Комисията предлага за отстранява от процедурата участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2;

Комисията не може да предложи за отстраняване участник, когато в държавата членка, в която е установен, той има право да предоставя съответната услуга независимо от статута или правноорганизационната му форма.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците офертите, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.
II. ГАРАНЦИИ
Гаранцията за участие и за изпълнение се представя в една от двете форми – парична сума или банкова гаранция. Участникът и определеният изпълнител сами избират формата на гаранциите.

Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, както следва:Размерът на гаранцията за участие е както следва:

По обособена позиция 1 – 5500 (пет хиляди и петстотин) лева;

По обособена позиция 2 – 5800 (пет хиляди и осемстотин) лева;

По обособена позиция 3- 2400 (две хиляди и четиристотин) лева;

По обособена позиция 4- 7400 (седем хиляди и четиристотин) лева.

По обособена позиция 5- 1600 (хиляда и шестстотин) лева.

По обособена позиция 6- 830 (осемстотин и тридесет) лева.

По обособена позиция 7-1250 (хиляди двеста и петдесет) лева.

По обособена позиция 8- 3300 (три хиляди и триста) лева.
Размерът на гаранцията за участие е съобразен със законовото изискване на чл. 59, ал. 2 от ЗОП – абсолютна сума не по-голяма от 1 на сто от стойността на обособената позиция.

Прогнозните стойности на обособените позиции без ДДС са както следва:

За обособена позиция 1 - 558 333 лева;

По обособена позиция 2 -583 333 лева;

По обособена позиция 3- 248 333 лева;

По обособена позиция 4- 743 333 лева.

По обособена позиция 5- 166 666 лева.

По обособена позиция 6- 83 333 лева.

По обособена позиция 7-125 000 лева.

По обособена позиция 8- 333 333 лева.
1. Гаранция за участие в процедурата - парична сума, преведена по банкова сметка на ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление, към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменима банкова гаранция (по образец-Приложение № 6 към документацията), издадена от банка в полза на Възложителя, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане и освобождаване, съгласно чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя.

Банковата гаранция се представя в оригинал, със срок на валидност 90 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.
2. Гаранция за изпълнение на договора - безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение по договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя (по образец - Приложение 7 към документацията). Образецът е примерен и в случай, че съответната банка ползва собствени образци е важно те да са съобразени с изискванията на ЗОП и на Възложителя.

или парична сума, преведена по банкова сметка на ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление.

Размерът на гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на договорите по всяка обособена позиция, без включен ДДС.

Гаранцията трябва да бъде представена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция.

Гаранцията за изпълнение се освобождава и задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка по съответната обособена позиция.
При внасяне на гаранция, в платежното нареждане изрично се посочва видът на гаранцията и обособената позиция, за която се внася.
Възложителят освобождава гаранциите по Раздел II, т. т. 1, т. 2, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
Ш. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ


Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, предвидени в настоящата документация.

1. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя и се връща на участника.

2. Участникът трябва да представи своята оферта заедно с всички изискуеми от възложителя документи в запечатан непрозрачен плик на посочения от Възложителя адрес. Пликът трябва да бъде маркиран, както следва:

Адрес: Прокуратура на Република България, бул. ”Витоша” № 2, ет. 4, ст. 58 “Регистратура на главния прокурор”, Съдебна палата, София 1000.


Проект: „Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП”, по Договор № КС-11-33-3 от 23.11.2011г. с УО на ОПАК. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доизграждане на Единната информационна система за противодействие на престъпността като национална интегрирана база данни по: осем самостоятелно обособени позиции:Обособена позиция № 1 - Доизграждане, поддържане и развитие на приложния софтуер на централната компонента (ядро) на ЕИСПП / Дейност № 2 от посочения по-горе проект/;

Обособена позиция № 2Разработване и изграждане на конвертори, филтри и информационна система, като елемент на ведомствена комуникационна компонента за свързване на системата на МВР за регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП. / Дейност №4 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 3 - Свързване на системата на Прокуратурата на Република България – Унифицирана информационна система за регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП, включително разработване и изграждане конвертори и филтри, като елемент на ведомствена комуникационна компонента. /Дейност №5 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 4 - Подобряване на обслужването от страна на Прокуратурата на Република България чрез усъвършенстване на функционалностите на съществуващата Унифицирана Информационна Система. /Дейност №6 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 5 - Надграждане и свързване на съществуващата деловодна информационна система от типа СУСД / Система за управление на съдебните дела /, включително разработване и изграждане конвертор и филтри към нея, като елемент на ведомствени комуникационни компоненти, съобразно чл.379 ал.2 от ЗСВ при регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП. /Дейност № 8 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 6 - Надграждане и свързване на съществуващата деловодна информационна система от типа АСУД /Автоматизирана система за управление на делата/ , включително разработване и изграждане конвертор и филтри към нея, като елемент на ведомствени комуникационни компоненти, съобразно чл.379 ал.2 от ЗСВ при регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП. /Дейност № 10 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 7 - Надграждане и свързване на съществуващата деловодна информационна система от типа ДИС /Деловодна информационна система/ на Военно-апелативен съд София и военните съдилища в гр.София и Плевен , включително разработване и изграждане конвертор и филтри към нея, като елемент на ведомствени комуникационни компоненти, съобразно чл.379 ал.2 от ЗСВ при регистриране на събития и обекти по наказателния процес към ядрото на ЕИСПП. /Дейност № 11 от посочения по-горе проект/

Обособена позиция № 8-Актуализиране на съществуващите и разработване на допълнителни справки (типови, тематични, статистически и абонаментни) и изходи от ядрото на ЕИСПП чрез развойна среда. /Дейност № 12 от посочения по-горе проект/”
Задължително да се посочи за коя от самостоятелно обособените позиции се подава офертата:

№……………..и наименование на позицията „………………………………..

Наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, и по възможност факс и електронен адрес:……….………………………………

3. Офертите трябва да бъдат адресирани до Прокуратура на Република България, гр.София, бул. „Витоша” № 2 и представени от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка не по-късно от датата и часа, определени в обявлението.

4. Пликът с офертата по т. 3 съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика и надписани съгласно изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

6. До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по - нататъшното участие на участника в процедурата.

7. До 10 (десет) дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4 - дневен срок от постъпване на искането. Възложителят изпраща разяснението едновременно до всички лица, които са закупили документацията за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предостави безплатно (закупи от други ) или да се получи достъп по електронен път.

8. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език, а представените документи на чужд език трябва да са съобразени с изискванията на чл. 56, ал. 4 от ЗОП. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56 ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Ако в предложението са включени документи, референции и/или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени и с превод на български език.


9. Офертите на участниците се считат валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представянето им.
ІV. МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НАЧИН И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
ІV. 1 В големия плик се поставят три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика , съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП, както следва:

Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал.1, т. 1-7 и т. 11-12 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците.
Документи по обособени позиции:
I. За обособена позиция № 1Доизграждане, поддържане и развитие на приложния софтуер на централната компонента (ядро) на ЕИСПП / Дейност № 2 от посочения по-горе проект/”

1.1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

1.2.Доказателства за икономическо и финансовото състояние на участника:

Във връзка с минималните изисквания на Възложителя – Участниците да са реализирали специализиран оборот от дейности, еквивалентни на обекта на настоящата обособена позиция – общо за последните 3 (три години) – (2009 г. , 2010 г. и 2011 г.) – 1.5 /едно цяло и половина/ пъти от прогнозната стойност на обособената позиция, се представя заверена от участника справка за оборота на услугите, които са обект на обособената позиция (специализиран оборот), за последните три години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си -(2009 г., 2010 г. и 2011 г.)1.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника за изпълнение на поръчката:

1.3.1. Във връзка с минималните изисквания на Възложителя- През последните 3 (три) години участниците да са изпълнили минимум 2 (два) договора, сходни с предмета на обособената позиция, придружен със съответни брой препоръки за добро изпълнение) да се представи списък на основните договори за услуги, с предмет, сходен на предмета на обособената позиция, за която участват, изпълнени през последните три години (2009г., 2010 г. и 2011 г.), включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение, съгласно образец за всяка от обособените позиции за която участникът участва (Приложение № 4).

1.3.2. Във връзка с минималните изисквания на Възложителя - Участниците да имат внедрена система за управление за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката, за съответната обособена позиция, за която участва, да се представи заверено копие от сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката, по обособената позиция.

1.3.3. Документи на основание чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП, както следва:

Във връзка с минималните изисквания на Възложителя: В екипа на участника да има най-малко следните експерти:Каталог: media -> public procurements
public procurements -> Прокуратура на република българия
public procurements -> Номер Клиентски номер
public procurements -> Одобрявам: валери първанов заместник на главния прокурор при ВКП д о к у м е н т а ц и я
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Приложение към публична покана по реда на глава осем „А“ от закона за обществените поръчки с предмет
public procurements -> 2. 2 Очаквани резултати: 6 3 Индикатори за изпълнение 6


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница