Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първановстраница1/4
Дата16.08.2017
Размер0.84 Mb.
  1   2   3   4
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ОДОБРЯВАМ:
ВАЛЕРИ ПЪРВАНОВ

ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

ПРИ ВКП

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:ИЗВЪРШВАНЕ НА ПИСМЕНИ ПРЕВОДИ НА ОФИЦИАЛНИ

ДОКУМЕНТИ ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖД ЕЗИК И ОТ ЧУЖД НА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА НУЖДИТЕ НА ПРОКУРАТУРАТА НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Настоящата документация се изготвя на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, одобрена с Решение ОПИ № 66/ 23.02.2012г. на заместника на главния прокурор при ВКП, упълномощен със Заповед № 3534 от 06.12.2011г. на главния прокурор, за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Прокуратурата на Република България с адрес: гр.София, бул. ”Витоша” № 2, Съдебна палата, на основание Решение ОПИ № 66/23.02.2012 г. на заместника на главния прокурор при ВКП – Валери Първанов, упълномощен със Заповед № 3534 от 06.12.2011г. на главния прокурор на Република България, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд и от чужд на български език за нуждите на Прокуратурата на Република България ”.

Настоящата документация е изготвена с цел да се запознаете и подготвите своите оферти за участие в тази процедура по реда на ЗОП.

Документацията за участие се предоставя безплатно на хартиен носител на адрес: гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2, ет. 4, стая № 58. Същата е достъпна и на интернет-страницата на Възложителя, на адрес: www.prb.bg, Раздел „Обществени поръчки”, подменю процедури/ЗОП и след регистриране на e-mail: nilkovska@prb.bg

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, посочени в документацията.

Датата на изпращане на обявлението е посочена в самото обявление.

Офертите на участниците ще се приемат , всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 16.00 ч. до 04.04.2012 г. включително в Регистратура на главния прокурор, Прокуратура на Република България, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, етаж ІV, стая № 58.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа, след изтичане срока за подаване на офертите – на 05.04.2012г. в 10.00 ч., в сградата на Съдебната палата, ет.ІV, зала № 2.
Всички участник ще бъде писмено уведомен за резултатите от оценяването на представената от него оферта.
За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към отдел „Правен“ в Администрацията на главния прокурор, тел. 02/ 803 60 33 или 02/ 931 61 29.


СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

Раздел А
І. Решение ОПИ № № 66/23.02.2012 г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП.
ІІ. Обявление за обществената поръчка.
Раздел Б
I. Условия за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.
II. Гаранции за участие в процедурата и за изпълнение на поръчката.
III. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите.
IV. Минимално необходимо съдържание на офертите. Начин и указания за подготовка и подаване на офертата.
V. Описание на предмета на обществената поръчка и условия за изпълнение.
VI. Техническа спецификация.
VII. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите.
VIII. Критерии, показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата.
IX. Обявяване на решението за класиране на участниците и за определяне на изпълнителя. Условия за прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка.
X. Сключване на договор за възлагане на обществената поръчка.
XI. Проект на договора за възлагане на обществената поръчка.
ХІІ. Приложения.


Раздел Б.

I. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

А.) Общи изисквания за участие:

В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, участниците в него следва да определят едно лице, което да представлява обединението, за което сключват споразумение помежду си, което прилагат към офертата.

Всеки участник може да представи само една оферта.

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители. В случаите когато участникът предвижда такива, той трябва да посочи и вида на работите, които подизпълнителите ще извършват, и дела на тяхното участие. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Не се допуска до участие в процедурата участник, който не отговаря на законовите изисквания или на някое от условията на възложителя в тази документация.

Участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:

1. Не е представен някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП, описани в документацията;

2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка поради наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.

Изискванията по чл. 47, ал. 1, ал. 2, т. 2 и 3 и ал. 5 от ЗОП се отнасят и за управителите (когато управителните органи на участника са еднолични) или за членовете на управителните органи на участника (когато управителните органи на участника са колегиални), а когато членове са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

3. Представената оферта е непълна или не отговаря на предварително обявените изисквания в тази документация или е представил ценово предложение над обявената прогнозна стойност на поръчката;

4. Представената оферта не отговаря на изискванията чл. 57, ал. 2 от ЗОП.Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците офертите, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок от настъпването им.Б.) Специфични изисквания за участниците:

1. Участникът трябва да има изпълнени договори за преводачески услуги през последните 2 (две) години с обща стойност не по-малко от 500 000 лева без ДДС.

2. Участникът трябва да притежава не по-малко от 4 (четири) години опит в областта на преводаческите услуги.

3. Участникът следва да представи поне по осем преводачи за всеки от езиците в първа група, не по-малко от двама за втора група и поне по един за трета група езици.

4. Участникът трябва да разполага с екип от преводачи с практически опит от минимум 3 (три) години, които владеят специализираната терминология в областта на правната материя и европейското законодателство.

5. Преводачите, чийто услуги Изпълнителят ползва за преводите, трябва да отговарят на следните изисквания:

5.1. да имат висше образование или средно с профилирана езикова подготовка или средно образование с преподаване на съответния език,

5.2. или да са завършили образованието си в страната, чийто език ползват или езикът, на който се превежда, е матерен, което се удостоверява със съответни документи;

5.3. да притежават документ за нивото на владеене на съответния чужд език;

5.4. да притежават не по-малко от 3 години практически преводачески опит по съответните езици.

6. Изпълнителят да има екип преводачи поне по един преводач за всеки от езиците в първа група, които притежават удостоверение за сигурност за достъп до национална класифицирана информация до ниво „строго секретно” и до чуждестранна класифицирана информация до ниво „секретно”.

7. Изпълнителят да притежава необходимото материално-техническо оборудване за изпълнение на поръчката (компютри, принтери, скенери, компютърни програми с възможност за работа в формат DOC, PDF, XLS, електронна поща);

8. Изпълнителят да притежава административен капацитет да организира административното изпълнение и техническото обслужване на преводите.

9. Изпълнителят да има възможност за изпълнение на поръчката до един работен ден от получаване на заявката, както и в по-кратък срок при извънредни (екстремни) ситуации;

10. Изпълнителят да има възможност за приемане на заявки и в извън работно време, при извънредни обстоятелства, почивни и празнични дни, по факс и e-mail;

11. Изпълнителят да има възможност за нанасяне на експресни и за своя сметка корекции на извършени преводи, в случаите, когато Възложителят има основателни забележки по качеството на превода;

12. Изпълнителят да има сключен договор с Министерството на външните работи, съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява заявените от участника данни, да иска разяснения относно представените сертификати и документи, както и да изисква писмено представяне на допълнителни доказателства за обстоятелствата.

II. ГАРАНЦИИ

Гаранцията за участие и за изпълнение се представя в една от двете форми – парична сума или банкова гаранция. Участникът и определеният изпълнител сами избират формата на гаранциите.

Гаранциите, определени от възложителя с обявлението за откриване на процедурата са, както следва:

1. Гаранция за участие в процедурата - парична сума, преведена по банкова сметка на ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление, към момента на подаване на офертата за участие в процедурата, или безусловна и неотменима банкова гаранция (по образец-Приложение № 11 към документацията), издадена от банка в полза на Възложителя, в която изрично са посочени основанията за нейното задържане, съгласно чл. 59 и чл. 60 от ЗОП.

Банковата гаранция се представя в оригинал, със срок на валидност 90 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.Прогнозната стойност на обществената поръчка е 3 000 000 лева (три милиона) без включен ДДС.

Размерът на гаранцията за участие е 15000 (петнадесет хиляди) лева.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа по реда на чл. 61 от ЗОП и се освобождава съгласно изискванията на чл. 62 от ЗОП.2. Гаранция за изпълнение на договора - парична сума, преведена по банкова сметка на ПРБ BG 37 BNBG 9661 3300 1391 01, BIC код - BNBGBGSD, БНБ – Централно управление, или безусловна и неотменима банкова гаранция за добро изпълнение на договора в оригинал, издадена от банка в полза на възложителя (по образец - Приложение 11 към документацията).

Размерът на гаранцията за изпълнение е 3 % от стойността на договора, без включен ДДС, и е със срок на валидност от подписване на договора до изтичане срока на действие на договора.

Гаранцията трябва да бъде представена към момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на обществената поръчка.
При внасяне на гаранция в платежното нареждане изрично се посочва видът на гаранцията.
Възложителят освобождава гаранциите по Раздел II, т. т. 1 и т. 2, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Ш. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ


Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които отговарят на законовите изисквания и изискванията, предвидени в настоящата документация.1. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя и се връща на участника.

2. Участникът трябва да представи своята оферта заедно с всички изискуеми от възложителя документи в запечатан непрозрачен плик на посочения в обявлението адрес. Пликът трябва да бъде маркиран, както следва:
Адрес:

Прокуратура на Република България, бул. ”Витоша” № 2, ет. 4, ст. 58 “Регистратура на главния прокурор”, Съдебна палата, София 1000.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд и от чужд на български език за потребностите на Прокуратурата на Република България ”.
Име/Фирма на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес:……….……………………………………………………………

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................
3. Офертите трябва да бъдат адресирани до Прокуратура на Република България, гр.София, бул. „Витоша” № 2 и представени от участника или от упълномощен от него представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка не по-късно от датата и часа, определени в обявлението.

4. Пликът с офертата по т. 3 съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика и надписани съгласно изискванията на чл. 56 от ЗОП.

5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

6. До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по - нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва следното: „Допълнение/Промяна на оферта, към вх. № „……….”.

7. До 10 (десет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят е длъжен да отговори в 4 - дневен срок от постъпване на искането. Възложителят изпраща разяснението едновременно до всички лица, които са закупили документацията за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се закупи от други лица или да се получи достъп по електронен път.

8. Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват, както следва:

8.1. Когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период.

8.2. Когато последният ден от срока съвпада с неработен ден (официален празник или почивен ден), срокът изтича в края на следващия работен ден.

9. Всички оферти се представят на български език, без корекции и поправки. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в превод на български език, като в случай, че документът е по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП за регистрация на участника, а когато е физическо лице - документ за самоличност, се представя и в легализиран превод на български език.

Документи по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.10. Офертите на участниците се считат валидни за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представянето им.
ІV. МИНИМАЛНО НЕОБХОДИМО СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА. НАЧИН И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА.
В големия плик се поставят три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, съгласно изискванията на чл. 57 от ЗОП, както следва:
А.) Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, изисквани от Възложителя съгласно чл. 56, ал.1, т. 1-7 и т. 11-12 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците:

1. Участникът представя копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице;

2. Участникът представя документ за гаранция за участие в оригинал;

3. Участникът представя доказателства за икономическото и финансовото си състояние съобразно чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка:
- Информация-справка за общия оборот на услугите, обект на поръчката, за последните три години - 2009г., 2010г., 2011г. в зависимост от датата, на която кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си.

Изискванията за икономическото и финансовото състояние на кандидатите или участниците, които Възложителят определя, трябва да са съобразени със стойността и обекта на обществената поръчка.

4. Участникът представя за доказване на техническите възможности и квалификацията съобразно чл. 51, ал. 1 от ЗОП следните документи:

4.1. списък на основните договори, с предмет сходен на предмета на поръчката, изпълнени през последните три години - 2009г., 2010г. и 2011г., включително стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение - образец Приложение № 7 от документацията - минимално изискване 2 (два) договора;

4.2. договор (копие) с Министерството на външните работи, съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа или удостоверение за наличие на такъв договор;

4.2. декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на услугата: компютри, принтери, скенери, както и текстообработващи компютърни програми – в свободен текст;

4.3. списък на членовете на основния екип, които ще бъдат ангажирани с изпълнение на поръчката и справка за образователната и професионалната им квалификация за извършване на превод - Приложение № 4А от документацията;

4.4. списък на заклетите преводачи, придружен със съответните документи, доказващи придобит практически опит от минимум 3 години и квалификация – Приложение № 4Б от документацията;

4.5. списък на преводачите с юридическо образование придобито в Република България или признато в Република България, придружен със съответните документи, доказващи придобит практически опит от минимум 3 години и квалификация -Приложение № 4В от документацията;

4.6. списък на преводачите, които притежават удостоверение за сигурност за достъп до национална класифицирана информация до ниво „строго секретно” и до чуждестранна класифицирана информация до ниво „секретно”, придружен със съответните документи- Приложение № 4Г от документацията;

4.7. списък на лицата, отговорни за осигуряването на редакционен контрол и качеството на преводите, придружен със съответните документи, доказващи квалификацията им - Приложение № 4Д от документацията;

4.8. списък на технически лица, ангажирани с изпълнението на услугата- Приложение № 4Е от документацията;

4.9. декларации за конфиденциалност и достоверност на преводите – Приложения № 12, № 13 и № 14 от документацията.

Документите, които са задължителни за представяне от всеки Участник, с оглед доказване на образователната и професионална квалификация са:

- кратка автобиография на преводача;

- документ (копие) за завършено висше или друго образование;

- документ (копие) за нивото на владеене на съответния език - има се предвид сертификат, издаден от оторизирана институция за достигнатото ниво на владеене на езика от конкретния преводач.

В случаите, когато преводачите са завършили образованието си в страната, чийто език ползват или езикът, на който се превежда, е матерен, и при липса на възможност за издаване на сертификат, издаден от оторизирана институция за достигнатото ниво на владеене на езика от конкретния преводач Участникът може да представи декларация за ниво на владеене, която може да е под формата на нотариално заверена клетвена декларация.

5. Участникът представя декларация за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и декларация за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП - Приложения № 5 и № 6 към документацията;

6. Участникът представя списък на подизпълнителите, ако участникът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие – Приложение № 8 към документацията.

7. Участникът представя декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълва се, подписва се от представляващия подизпълнителя и се подпечатва декларация по образец – Приложение № 9 към документацията.

Към списъка за подизпълнителите се прилагат документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗОП надписани с думата „подизпълнител“;8. Участникът представя справка – Административни сведения за участника – Приложение № 4 към документацията;

9. Участникът представя нотариално заверено изрично пълномощно, когато участникът се представлява от трето лице;

10. Участникът представя разпечатка от съобщението от електронната поща, с което са получени паролата за достъп и потребителско име, когато е изискан такъв, или служебна бележка от Възложителя за предоставянето на документацията на хартиен и/или магнитен носител;

11. Участникът представя списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
Представените документи следва да бъдат оригинали или нотариално заверени копия – за изрично посочените документи, а за останалите – копия със заверка „Вярно с оригинала“, подписани и подпечатани от участника.
Каталог: media -> public procurements
public procurements -> Прокуратура на република българия
public procurements -> Номер Клиентски номер
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Одобрявам: валери първанов заместник на главния прокурор при ВКП д о к у м е н т а ц и я
public procurements -> Приложение към публична покана по реда на глава осем „А“ от закона за обществените поръчки с предмет
public procurements -> 2. 2 Очаквани резултати: 6 3 Индикатори за изпълнение 6


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница