Одобрявам: валери първанов заместник на главния прокурор при ВКП д о к у м е н т а ц и ястраница1/3
Дата08.06.2017
Размер386.5 Kb.
  1   2   3
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ГЛАВЕН ПРОКУРОР

ОДОБРЯВАМ:

ВАЛЕРИ ПЪРВАНОВ

ЗАМЕСТНИК НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

ПРИ ВКП

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я
ЗА

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с ПРЕДМЕТ:


Доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България”.

гр. София, 29.06.2012 г.

Настоящата документация е изготвена съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗОП и одобрена на основание чл. 25, ал. 1 от ЗОП с Решение ОПИ - № 308/29.06.2012 г. на заместника на главния прокурор при ВКП, упълномощен със Заповед 2143/28.06.2012 г. на главния прокурор.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Прокуратурата на Република България с адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 2, Съдебна палата, на основание Решение ОПИ - № 308/ 28.06.2012 г. на заместника на главния прокурор при ВКП – Валери Първанов, упълномощен със заповед 2143/28.06.2012 г. на главния прокурор на Република България, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка.
Документацията за участие се предоставя безплатно. Същата е достъпна на интернет-страницата на Възложителя http://www.prb.bg след регистрация на e-mail: gbonchev@prb.bg . Документацията може да бъде получена безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. София, Съдебна палата, бул. „Витоша” № 2, ет. 4, стая № 58.

Участниците в процедурата следва да прегледат и се съобразят с всички указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.

Комуникацията с участниците ще се извършва по ел. поща, освен ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация. Всеки участник ще бъде уведомен по ел. поща за резултатите от оценяването на представената от него оферта.

Офертите се подават всеки работен ден от 10.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа, в срок до 16.00 часа на 10.08.2012г. включително, в Регистратура на главния прокурор на Прокуратура на Република България, бул.”Витоша” № 2, Съдебна палата, ет. 4, стая № 58.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа, след изтичане срока за подаване на офертите. За деня на отваряне на офертите, участниците ще бъдат уведомени по ел. поща или друг посочен от тях начин за комуникация.

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел. (02) 9219295, или e-mail: gbonchev@prb.bg .СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА:

Раздел А.
І. Решение ОПИ № 308/ 29.06.2012г. за откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка.
ІІ. Обявление за обществена поръчка.
Раздел Б.
І. Пълно описание на предмета на поръчката.
ІІ. Технически спецификации.
ІІI. Изисквания, на които участниците трябва да отговарят.
ІV. Показатели, относителна им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертите.
V. Образец на офертата и указание за подготовката й.
VІ. Проект на договора за възлагане на обществената поръчка.
VІІ. Приложения.
Раздел Б.

I. Пълно описание на предмета на поръчката
1.Описание на предмета на поръчката:

Обществената поръчка е за доставка на компютърна техника и оборудване за нуждите на Прокуратурата на Република България.

Конкретните доставки се определят при подписването на договора за възлагане на обществената поръчка според нуждите на структурните звена на Прокуратурата в столицата и провинцията. Доставките се извършват на място до структурните звена на Прокуратурата на Република България – апелативни, окръжни и районни прокуратури на територията на страната.

Прогнозната стойност на поръчката без ДДС е до 370 000 лв.

Предложения, които надвишават прогнозната стойност ще бъдат отхвърлени и участниците отстранени от участие в процедурата.

Изпълнителят осигурява и гаранционно обслужване на доставените стоки.


2.Срок за изпълнение на поръчката:

Срокът на доставките не трябва да надвишава 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на подписване на договора.


3.Общи изисквания към предлаганата компютърна техника и оборудване:

Предметът на доставките да е:3.1. да отговаря на стандартите за електрическо захранване в Република България – 220V, 50Hz;

3.2. да е в оригинална окомплектовка и опаковка, предвидена от производителя; Предложените артикули да са нови и неупотребявани стандартни модели в производството, посочени на сайта на производителя към момента на подаване на офертата и придружени със съответните документи от производителя.

Изискванията по тази точка не се отнасят за следния артикул от техническите спецификации: II.6.Рециклиран компютър и II.7.Рециклиран монитор.

3.3. придружен със сертификати или еквиваленти, доказващи съответствието с изискванията на Възложителя, когато това е изрично посочено в Техническите спецификации. Освен прилагането на съответните документи, се посочва и препратка към сайта на сертифициращия орган;

3.4. с посочен модел и продуктов номер на производителя за всеки артикул;

3.5. В случай, че оферираното оборудване не се произвежда или съществуват обективни пречки за доставката му, изпълнителят се задължава да достави негов еквивалент или по-добро оборудване след изрично одобрение от Възложителя.
4.Място на изпълнение на поръчката:

Доставките на стоките се извършва:4.1. Администрацията на главния прокурор и прокуратурите в гр.София и страната;

4.2. адресите на местата на изпълнение се конкретизират при подписването на договора.
5. Количества на стоките, предмет на доставките. Условия за доставка:

С договора за възлагане на обществена поръчка Възложителят се задължава да поръча доставки на стоките, определени с Техническите спецификации, в количества както следва:Артикул

Количества

1

Централен сървър

3

2

Локален сървър

30

3

Потребителски компютър

10

4

Потребителски монитор

20

5

Преносим компютър

5

6

Рециклиран компютър

800

7

Рециклиран монитор

800

8

Мрежов принтер

50

9

Персонален принтер

30

10

Компютърни части

1

Горепосочените доставки се конкретизират съгласно нуждите на Прокуратурата на Република България по места при подписването на договора. В цената на доставките следва да бъдат включени и транспортните разходи като до 75 % от цялото оборудване се предвижда да бъде доставено на адресите на прокуратурите в страната.


6. Изисквания за гаранционно обслужване:

Гаранционното обслужване на доставените компютърна техника и оборудване, включително на рециклираните компютри и монитори, се извършва за срок от 36 месеца изцяло за сметка на участника, определен за изпълнител на поръчката, и включва:6.1.За прокуратурите в гр. София:

-повредата се отстранява на място в съответната прокуратура като изпълнителят се задължава да ремонтира или подмени с нов дефектиралия компютърен компонент /устройство/ в срок до 2 /два/ работни дни;6.2.За прокуратурите в страната:

-при наличие на представителство и/или сервиз в съответния град, повредата се отстранява на място в прокуратурата, а в останалите случаи дефектиралият компютърен компонент /устройство/ се изпраща по куриер на изпълнителя за негова сметка, който е длъжен да ремонтира или подмени с нов дефектиралия компютърен компонент /устройство/ в срок до 2 /два/ работни дни от получаването на известието за повредата и да го достави обратно за своя сметка на съответната прокуратура.


ІІ. Технически спецификации.
Изискванията по техническите спецификации се считат за задължителни минимални изисквания към офертите. Неспазването им води до отстраняване на участника от процедурата. 1. Централен сървър
Процесор

 • = 2 процесора от типа на Intel® Six Core Xeon® processor E2630 (LGA 2011) еквивалентен или по-добър съгласно публикувани резултати от тестове cpubenchmark.net

 • ≥ 2.3 GHz тактова честота

 • ≥ 15 MB Cashe;

Памет

 • ≥ 64 GB, DDR3, 1333 MHz Registered ECC

 • ≥ 24x 240-pin DDR3 DIMM sockets

 • ≥ Разширяване до 768 GB ECC Registered

 • ≥ 8 свободни слотове за памет

Слотове за разширение

 • ≥ 2 x PCI-E 3.0 x16

 • ≥ 1 x PCI-E 3.0 x8

 • ≥ 1 x PCI-E 3.0 x4 или по добър

 • Задължително да могат да се използват всички слотове

Портове

 • Контролер за дискове с минимум 4 SATA порта

 • 6 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports

 • 1 x RJ45 Dedicated IPMI/ Managment LAN port

 • 6 x USB 2.0 ports total

 • 1 x VGA port

 • 1 x (RS-239 9-pin DIN)

Мрежови контролери

 • 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port

 • ≥ 6 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports

 • VMDq, I/O acceleration поддръжка

 • Допустимо е използване на допълнителни мрежови контролери поддържащи горните стандарти и оптимизирани за работа във vmware 5 среда.

Твърди дискове

 • Възможност за инсталиране на ≥ 6 x 3.5” или 2.5” HOTSWAP диска.

 • 2 допълнителни шини за влагане на два диска (3,5“ или 2,5“ в зависимост от гнездото).
Оптично устройство

 • 1 x DVD-RW/+RW

Управление

 • Отдалечено управление от типа на или подобно:

 • IPMI v.2.0

 • virtual media over LAN

 • KVM over LAN

 • BMC

Форм фактор

 • ≥ 6 x 3.5" или 2.5” Hot-swap SAS / SATA Drive Bays

 • оптимизиран за вграждане в 19” шкаф;

 • окомплектован с необходимите релси и крепежи за монтиране в шкаф;

 • максимален размер 2U

Захранване

 • ≥ 2x 700W Redundant 80 PLUS сертифицирано

Ниво на шум

 • Сертификат от акустична лаборатория (опционално)

Операционна системи

Възможни за инсталиране • ≥ сертифициран за VMware 5

 • Удостоверява се на страницата на vmware

 • http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php
 1. Локален сървър
Процесор

 • ≥ 1 процесор от типа на Intel® Xeon E3-1220, 3.10GHz, 4 Cores, еквивалентен или по-добър съгласно публикувани резултати от тестове cpubenchmark.net

Памет

 • ≥ 8 GB, DDR3, 1333 MHz Registered ECC

Слотове за разширение

 • ≥ 2 PCI-E x8

Портове

 • ≥ 2 x SATA 2.0 ports

 • ≥ 2 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports

 • ≥ 4 x USB 2.0 ports total

 • ≥ 1 x VGA port

 • ≥ 1 x serial COM port total

Мрежови контролери

 • ≥ 2 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports Virtual Machine Device Queues reduce I/O overhead Supports 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T

Твърди дискове

 • ≥ 2 бр. x 1 TB

 • ≥ SATA II

 • ≥ 7200 RPM

RAID контролер

 • Хардуеренo-базиран RAID контролер вграден на системната платка или външен поддържащ следните нива 0, 1, 10.

 • Сертифициран за VMware 5

Оптично устройство

 • ≥ 1 x DVD/RW

Управление

 • Опционално IPMI v.2.0, virtual media over LAN, KVM over LAN

Форм фактор

 • Tower

 • ≥ 4 x 3.5" или 2,5“ Hot-swap SAS / SATA Drive Bays

Ниво на шум

 • Сертификат от акустична лаборатория (опционално)

Операционна система

 • Не се изисква

 • Поддръжка на MS Windows Server 2008 R2

Охлаждане и захранване


 1. Потребителски компютър
Процесор

Произведен по 32 nm технология;

честота ≥ 2.5 GHz

Ядра на процесор минимум 2


Оперативна памет

4 GB DDR3

Основна системна шина

PCI ex/ PCI

Слотове

2 low-profile PCIe x1;

Видео карта

Integrated, DirectX10, VGA, DVI

Drive bays

Min. 2 externally accessible (1 x 3.5”; 1 x 5.25” )

Интерфейси

USB 2.0


Microphone

Line in


Stereo Out

≥ 2 front accessible (min.6 total)

1 total


1 total

1 total


Мрежова карта

≥ 802.3 Ethernet Gigabit with PXE

Кутия

Small Form Factor < 15 литра

Твърд диск

≥ 500 GB SATA II

Клавиатура

102 клавиша USB клавиатура, гравирана БДС кирилица

Мишка

USB 3 бутона със скрол, оптична

Операционна система

MS Windows XP Professional OEM или

MS Windows Vista Business OEM или

MS Windows 7 Professional OEM


Захранване

мин. 250W

80+ сертифицирано захранваниe, посочено наhttp://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx

Сертификати

Energy Star 5.0

Сертифициран за MS Windows 7

 1. Потребителски монитор
Диагонал

19”

Технология на дисплея

LCD

 Резолюция

1440 x 900

Яркост

300 cd/m²

Формат

16:9

Интерфейс на свързване

1xDVI, 1xD-Sub 15 pin

Стойка

ДА
 1. Преносим компютър
Процесор


Processor 2GHz, със Virtualization Technology
45nm технология на производство

Оперативна памет

3GB DDR3 RAM

Твърд диск

≥320GB SATA II

CD устройство вътрешно

DVD±RW DL

Интерфейси

USB


VGA

Network RJ-45

Audio

BluetoothCard Reader

ExpressCard/54 slot

Web camera

Мин. 3x USB 2.0

1 D-sub

1

1x microphone in, 1x headphone outДа

Да

1вградена 1.3 MPixels

Видео карта

DirectX 11

Мрежова карта

Ethernet Gigabit

Безжична комуникация

Wireless 802.11g/n ,

Звукова карта

High Definition Audio support, вградени тонколонки

Монитор

15,4” TFT WXGA

Клавиатура

QWERTY / БДС

Батерия

Минимум 6 клетки

Посочващо устройство

Touchpad със Scroll зона

Чанта за лаптоп

Включена

Поддържана операционна система

Windows 7

Операционна система

MS Windows XP Professional OEM или

MS Windows Vista Business OEM или

MS Windows 7 Professional OEM


Каталог: media -> public procurements
public procurements -> Прокуратура на република българия
public procurements -> Номер Клиентски номер
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Приложение към публична покана по реда на глава осем „А“ от закона за обществените поръчки с предмет
public procurements -> 2. 2 Очаквани резултати: 6 3 Индикатори за изпълнение 6


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница