Приложение към публична покана по реда на глава осем „А“ от закона за обществените поръчки с предметстраница1/3
Дата25.01.2018
Размер419.53 Kb.
  1   2   3
ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ

Пловдив, пл.”Съединение” №3, тел.:032/60 04 06, факс:032/63 82 36

e-mail:okrprok@plv.prb.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ

КЪМ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО РЕДА НА ГЛАВА ОСЕМ „А“ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд език на български за нуждите на Окръжна прокуратура - гр.Пловдив“


I. Пълно описание на предмета на поръчката:
1.Поръчката касае извършване на професионални преводачески услуги от български на чужд език и от чужд език на български език под формата на писмени преводи на официални документи и други книжа във връзка с международното сътрудничество по наказателни дела, екстрадицията, изпълнението на Европейска заповед за арест, както и др. официални документи, които попадат извън обхвата на Наредба № Н-1 от 16 май 2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министерство на правосъдието (обн. в ДВ, бр. 43 от 23 май 2014г.). Писмените преводи ще се извършват от и на следните чужди езици:

І-ва група езици: английски, френски, немски, руски, испански, италиански.

ІІ-ра група езици: гръцки, турски, румънски, сръбски, хърватски, чешки, словашки, полски, словенски, украински, молдовски, португалски, македонски;

ІІІ-та група езици: унгарски, фламандски (нидерландски, холандски), шведски, норвежки, датски, естонски, арабски, фински (финландски), албански, латвийски, литовски, фарси (Иран-персиийски).

ІV-та група езици: китайски, корейски, японски, монголски, виетнамски, арменски, грузински, иврит, хинди (Индия) и други.

В случай на необходимост, да се осигуряват писмени преводи от и на български език и на други езици, освен на изрично упоменатите.

За осигуряване на писмен превод в досъдебното производство, поради недостатъчния брой преводачи и липсата на такива за преобладаващия брой езици в списъка на съдебни преводачи към Пловдивски окръжен съд (публ. в ДВ, бр. 27 от 14 април 2015г.), Възложителят може да възлага на посочени от Изпълнителя преводачи и преводи по досъдебни производства. В случаите на възлагане на превод за нуждите на досъдебното производство, преди изготвяне на превода, преводача следва да се яви пред разследващия орган и след установяване на липсата на пречките, предвидени в чл. 148, ал. 1, т. 1-т. 3 от НПК, да подпише изготвеното постановление за назначаване на преводач. При наличие на посочените в чл. 148, ал. 1, т.т.1-3 от НПК пречки, участникът избран за изпълнител следва да осигури друг преводач.

В цената на услугата се включват всички разходи по изпълнение на поръчката, включително: набиране на текст на български и на чужд език, компютърна текстообработка на превода и представянето му на хартиен носител (до пет екземпляра при поискване от възложителя) и при поискване от Възложителя в електронен формат (DOC, PDF, XLS) на оптичен носител и/или чрез е-mail.

2. Прогнозен обем.

Възложителят ще има нужда от предоставянето на следния прогнозен обем от преводачески услуги от и на български език – в брой страници:
група езици

брой страници

обикновен превод

спешен превод

1 група

700

70

2 група

1800

100

3 група

50

20

4 група

20

10

Посоченият прогнозен обем е ориентировъчен и не задължава възложителя.

3. Срок за изпълнение на поръчката – 1 (една) година, считано от датата на сключване на договора или достигане стойността на поръчката, което обстоятелство настъпи първо.

Дейностите ще се изпълняват на територията на Република България.


II. Прогнозна стойност на обществената поръчка:

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер 40 000 (четиридесет хиляди ) лева без вкл. ДДС.


Важно условие!

Оферти, надхвърлящи прогнозната стойност, няма да бъдат разглеждани и оценявани.
IIІ. Техническа спецификация. Изисквания към изпълнението:
1.Преводите да се извършват от чужд език на български и от български на чужд език, като срокът на изпълнение на услугата е:

- Обикновен превод – изпълнението на превода от и на езиците от всички групи да е в срок до 14 календарни дни, освен ако е възложен превод:

 • от 20 (двадесет) до 150 (сто и петдесет) страници – срокът за изпълнение е до 20 календарни дни;

 • над 150 (сто и петдесет) страници – срокът за изпълнение е до 30 календарни дни.

- Спешен превод - изпълнението следва да е в срок до 24 часа за превод от и на езиците от първа и втора група и до 72 часа за превод от и на езиците от трета и четвърта група.

Срокът за изпълнение на съответната поръчка тече от момента на получаване на материала за превод от Изпълнителя, съответно Възложителя, което се удостоверява чрез достоверно пощенско клеймо или надлежен запис, съобразен с начина на изпращане (потвърждение за получаване по факс или електронна поща).2. Приемането и предаване на материалите за и от превод се извършва на адреса на Възложителя – гр. Пловдив, пл. „Съединение“ № 3, ет.6, служба „Регистратура, деловодство и архив”.

3. Участникът, избран за изпълнител осигурява за своя сметка куриер за вземане на документите, подлежащи на превод, и за връщане на оригиналните и преведените документи.

4. Възложителят предоставя материалите за превод със заявка за възлагане на превод на Изпълнителя.

5. В заявката за превода се посочва приблизителният обем на текста, предоставен за превод; езикът, от/на който ще се извършва преводът; начин и място за получаване на материала; вид на поръчката (обикновена или спешна), срок за изпълнение на поръчката, които са задължителни за Изпълнителя. При възлагане на превод на документи предвидени в чл. 55, ал. 3 от НПК, задължително се отбелязва, че е на това основание.

6.Изпълнителят следва да изпълнява услугите, съобразно работното време на Възложителя от 08,30 ч. до 17,00 ч., а за спешни услуги – по всяко време на денонощието в работни и почивни дни.

При спешна поръчка и в извън работно време, в т.ч. почивни и празнични дни, заявки от Възложителя се подават по факс или по електронна поща и се изпращат на Изпълнителя на посочен от него електронен адрес, при сключване на договора. В тези случаи сроковете за страните започват да текат съобразно посочените по-горе условия.7.В случаите на възлагане на превод за нуждите на досъдебното производство, по реда на Наредба № Н-1 от 16 май 2014г. за съдебните преводачи, издадена от Министерство на правосъдието (обн. в ДВ, бр. 43 от 23 май 2014г.), преди изготвяне на превода, преводача следва да се яви пред разследващия орган и след установяване на липсата на пречките, предвидени в чл. 148, ал. 1, т. 1-т. 3 от НПК, да подпише изготвеното постановление за назначаване на преводач. При наличие на посочените в чл. 148, ал. 1, т.т.1-3 от НПК пречки, участникът избран за изпълнител, следва да осигури друг преводач.

8.Преводите на материалите се предават от Изпълнителя на Възложителя на хартиен носител, а при поискване от Възложителя и в електронен формат (DOC, PDF, XLS) посредством запис върху оптичен носител и/или чрез е-mail (електронна поща), като предаването се удостоверява чрез попълване на приемно-предавателен протокол, съдържащ съответните за това реквизити -идентификационни данни за изпълнителя, номер на преписката, дата на предоставянето му за превод и на връщане на превода, брой предоставени за превод страници, брой знаци и брой преведени върнати страници, вид поръчка (обикновена или спешна).

9.В края на превода задължително да се изписва на български или на съответния чужд език следния текст:

„Подписаният/ата…………………………………….заклет преводач по……………………. език потвърждавам с подписа си верността и изчерпателността на направения от мен превод от……. език на……… език на документа:………… (описва се вида на документа и неговите атрибути - №, дата).

Преводът възлиза на (...) стр.

Заклет преводач: (подпис).

Преводът се подпечатва с фирмения печат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Имената и подписът на преводача следва да бъдат поставени непосредствено след края на текста. Не се допуска да бъдат на отделна страница или между текста и тях да има празни полета.

Преводите следва да бъдат свързани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по неделим начин с надлежно заверения и удостоверен преведен документ, както и подпечатани с фирмения печат на мястото на свързване.10. Под една стандартна страница превод се разбира: 30 реда по 60 знака /with spaces/ – 1800 компютърни знака. Стандартна страница от 1800 знака може да се изчисли посредством опцията Word Count – Characters with spaces на програмата Word, MS Office.

11.Изпълнението на заявка за писмен превод включва превод на предоставения текст, сравняване на текстовете, компютърна текстообработка на материала, както и извършването на езикова и стилистична редакция на материала преди неговото предаване на възложителя.

12. Окончателно завършеният превод трябва да съответства по смисъл, стил, терминология и формат на предоставения оригинален документ за превод и да отговаря на следните изисквания:

 • Да няма граматични, правописни, стилистични или друг вид грешки и неточности;

 • Да съответства в максимална степен на изказа и смисъла на оригиналния текст;

 • При извършването му да бъдат използвани специфичните термини и понятия, употребени в оригинала.

13. В случай че лицето, определено от Възложителя да приема извършените преводи, констатира, че Изпълнителят не е спазил вида на възложения му превод, или че е посочил по-голям брой страници от действителния им брой, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска коригиране на данните или да откаже да приеме извършения превод.

14. Когато Възложителят има забележки по извършения превод, същият се връща на Изпълнителя за нанасяне на спешни корекции, които са за сметка на Изпълнителя.

15. В случай на необходимост, Изпълнителят осигурява техническа помощ при легализация на документи в консулския отдел на МВнР.

16. В случай на необходимост Изпълнителя, осигурява писмени преводи от и на български език и на други езици, освен на посочените от Възложителя в документацията.

17. При необходимост, Изпълнителят следва да нанася експресни и за своя сметка корекции на извършени преводи, в случаите, когато Възложителят има основателни забележки по качеството на превода.

18. Изпълнението на услугата следва да бъде извършвано в съответствие с българското законодателство.

19. Във всички случаи на писмен превод Изпълнителят осигурява неразгласяването на информация, станала му известна при извършване на преводите.
IV. Цена и условия за плащане:
1. Предложената от участника цена трябва да включва всички разходи по изпълнение на поръчката, включително: набиране на текст на български и на чужд език, компютърна текстообработка на превода и представянето му на хартиен носител (до пет екземпляра при поискване от възложителя) и при поискване от Възложителя в електронен формат (DOC, PDF, XLS) на оптичен носител и/или чрез е-mail.

2.Заплащането на услугата ще се извършва с платежно нареждане по сметка на Изпълнителя след представяне на фактура. Ежемесечно в края на месеца, Изпълнителят издава фактура, като всеки превод, изпълнен през месеца се изписва на отделен ред. Възложителят превежда сумата по банков път в срок до 20(двадесет) календарни дни.
V. Изисквания, на които участниците трябва да отговарят:
1.Участникът да има сключен договор с Консулския отдел на Министерството на външните работи, съгласно Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. Не се доказва с отделен документ или декларация, тъй като списъкът на оторизираните агенции е публичен.

2.Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от крайната дата за подаване на офертите, минимум два договора, сходни с предмета на поръчката.

3.Участникът трябва да е сертифициран по Европейският стандарт БДС EN 15038:2006 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата” или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката.

4. Всички участници трябва да разполагат с екип от експерти – преводачи, които притежават опит за изпълнението на всички дейности, включени в обхвата на Публичната покана.

 • За всеки от езиците от І-ва и ІІ-ра групи, участникът следва да удостовери писмено, че разполага с не по-малко от 3-ма преводачи

 • За всеки от езиците от ІІІ-та група, участникът следва да удостовери писмено, че разполага с не по-малко от 1 преводач.

 • За всеки от езиците от ІV-та група, участникът следва да декларира възможност за осигуряване на преводач, при нужда.

 • Преводачите от всички групи следва да са вписани в списъка на договора на участника с МВнР.

Изисквания към преводачите:

1.минимален опит от три години в областта на преводаческите услуги по съответния език;

2.да имат висше филологическо образование или средно с профилирана езикова подготовка, или степен на „владеене" на съответният език на ниво С2 /според Европейската езикова рамка/ или еквивалент, или да са завършили образованието си в страната, чийто език ползват или езикът, на който се превежда, е матерен,

за което се представят писмени доказателства.

3.да отговарят на следните условия:за което попълват декларация свободен текст.
VІ. Критерий за оценка.
Подлежат на оценка оферти, които отговарят на обявените от Възложителя изисквания.

Критерий за оценка на офертите: „най-ниска цена”, която се определя, както следва:

Цената на офертата (Ц) на всеки участник се представя като сума от общата стойност за обикновени преводи за всички групи езици и общата стойност за спешни преводи за всички групи езици, както следва:


група езици

обикновен превод

спешен превод

прогнозно количество

(х)


цена за 1 стандартна страница (1800 знака)

(y)


обща стойност

=x*y


прогнозно количество

(х)


цена за 1 стандартна страница (1800 знака)

(y)


обща стойност

=x*y


1 група

700

 

Ц1 об

70

 

Ц1 сп

2 група

1800

 

Ц2 об

100

 

Ц2 сп

3 група

50

 

Ц3 об

20

 

Ц3 сп

4 група

20

 

Ц4 об

10

 

Ц4 сп

Обща стойност Ц

Обща стойност за обикновен превод

Ц об

Обща стойност за спешен превод

Ц сп.


Ц = Ц об + Ц сп

Ц об= Ц1 об + Ц2 об + Ц3 об + Ц4 об

Ц сп= Ц1 сп + Ц2 сп + Ц3 сп + Ц4 сп
Всички цени са без ДДС.
VІІ. Срок за валидност на офертата: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.
VIІІ. Съдържание на офертата:
1. Данни за лицето, което прави предложението: посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по тази точка се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;

2. Техническо предложение (Приложение № 2);

3. Ценово предложение (Приложение № 3);

4. Попълнен образец на оферта с посочен срок на валидност (Приложение № 1);

5. Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да има изпълнени през последните 3 години (2012г., 2013г. и 2014г.) минимум 2 (два) договора, сходни с предмета на поръчката, следва да се представи списък на основните договори за извършените услуги, отговарящи на предмета на поръчката, през последните 3 (три) години, включително стойностите, датите и получателите (Приложение № 4), заедно с доказателство за извършената услуга.

Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.6. Във връзка с минималното изискване на Възложителя, да е сертифициран по Европейският стандарт БДС EN 15038:2006 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата” или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката, следва да се представи копие от валиден документ за сертификация по Европейският стандарт БДС EN 15038:2006 „Преводачески услуги. Изисквания относно предоставянето на услугата” или еквивалент, с обхват на сертификация, отговарящ на предмета на поръчката

7. Във връзка с минималното изискване на Възложителя, участникът да разполага с екип от експерти – преводачи:

За всеки от езиците от І-ва и ІІ-ра групи, с не по-малко от 3-ма преводачи, за всеки от езиците от ІІІ-та група, с не по-малко от 1 преводач, за всеки от езиците от ІV-та група, да декларира възможност за осигуряване на преводач, при нужда, както и преводачите от всички групи да са вписани в списъка на договора на участника с МВнР, участникът следва да се представи: • Списък – декларация, по образец (Приложение № 5) на лицата, ангажирани с изпълнение на поръчката,

 • Копие от списъка към договора на участника с МВнР,

 • Приложени доказателства за професионалния опит и квалификация на преводачите:

-за минимален опит от три години в областта на преводаческите услуги по съответния език - копие от трудови и/или служебни книжки и/или копие от трудови и/или граждански договори, удостоверяващи опита.

-за висше филологическо образование или средно с профилирана езикова подготовка, или степен на „владеене" на съответният език на ниво С2 /според Европейската езикова рамка/ или еквивалент, или да са завършили образованието си в страната, чийто език ползват – съответните копия от документи за завършено образование или сертификат за „владеене" на съответният език на ниво С2 /според Европейската езикова рамка/ или еквивалент/

- когато езикът е матерен, се предоставят копия от документи за произход и нотариално заверена клетвена декларация за владеене на съответният език.


 • За удостоверяване изискванията на Възложителя към преводачите:

-да не е осъждан за престъпление от общ характер;

-да не е лишен от право да упражнява професия или дейност;

-да не осъществява функции по правораздаване в системата на съдебната власт, всеки от преводачите попълва декларация свободен текст с изрично вписване, че му е известна отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

8. Пълномощно на лицата, подписали офертата, в случай че представителната им власт произтича от пълномощното.

9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – (Приложение № 6);

10. Административни сведения (Приложение № 7).

ІХ.Основания за преустановяване разглеждането на офертите:


  1. Когато офертата на участник не е изготвена на български език;

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по Раздел № VIII, т. 1 се представя в официален превод, а документите по Раздел № VIII, т. 5 и т. 6, които са на чужд език, се представят и в превод.

  1. Когато офертата на участник не отговаря на предварително обявените условия, респ. изискванията на възложителя от тази документация.

Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен и надписан плик, на адрес: гр. Пловдив, пл.”Съединение № 3, ет.6, стая 618, служба „Регистратура, деловодство и архив”


Пликът с офертата се надписва, както следва:

ОФЕРТА

ДО

ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ПЛОВДИВ

пл. ”Съединение” № 3, ет.6

гр. Пловдив

За участие в обществена поръчка чрез публична покана, с предмет:

Извършване на писмени преводи на официални документи от български на чужд език и от чужд език на български за нуждите на Окръжна прокуратура - гр.Пловдив“

........................................................................................................................................

/име на Участника /

........................................................................................................................................

/пълен адрес за кореспонденция – улица, номер, град, код, държава/

........................................................................................................................................

/лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес/

Х.Способ за събиране на оферти за участие в поръчката – на основание Глава 8”а” от ЗОП, публичната покана за участие в обществената поръчка за избор на изпълнител се публикува на Портала на обществените поръчки на АОП и достъп имат всички заинтересовани лица. Заедно с настоящото приложение, публичната покана се публикува в „Профила на купувача” на интернет страницата на Възложителя.

ХІ. Комуникацията с участниците ще се извършва по ел.поща или факс, освен ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация.Приложение № 1
До

Окръжна прокуратура Пловдив,

пл. “Съединение” № 3, ет.6

Пловдив, 4000
Каталог: media -> public procurements
public procurements -> Прокуратура на република българия
public procurements -> Номер Клиентски номер
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> Одобрявам: валери първанов заместник на главния прокурор при ВКП д о к у м е н т а ц и я
public procurements -> Прокуратура на република българия главен прокурор одобрявам: валери първанов
public procurements -> 2. 2 Очаквани резултати: 6 3 Индикатори за изпълнение 6


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница