Публикуваме за обсъждане Проекта на „изборната платформаДата14.01.2018
Размер253.32 Kb.
#46460
УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ, СИМПАТИЗАНТИ, ПРИЯТЕЛИ И ПОСИТИТЕЛИ НА

САЙТА НА „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”


Публикуваме за обсъждане Проекта на „ИЗБОРНАТА ПЛАТФОРМА” на нашата партия за нейното самостоятелно участие в „ИЗБОРИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИ5 ПАРЛАМЕНТ 2014”. Очакваме от вас в периода до 15 април да изпратите свои мнения и предложения за нейното усъвършенстване, за да може тя да бъде доработена и приета от компетентните национални органи на партията до преди началото на изборната кампания 25 април т.г.

ИЗБОРЕН ЩАБ НА „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”
ПРОЕКТ !

„ ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”

„ИЗБОРИ 2014” ЗА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
І. ОЦЕНКАТА

Европейският съюз, като всички големи самоорганизиращи се системи е в процес на непрекъснато развитие. Важни елементи и моменти на този процес са изборите за Европейски парламент. Конфигурацията и мнозинството в него определят руслото, моделите, механизмите и практиките на политическото, икономическото и социалното сътрудничество и развитие на Европейския съюз за пет годишен период. Изборът за нов Европейски парламент е момента, в който се предоставя възможността да се направи оценка на моментното състояние на ЕС, да се откроят възможните перспективи и да се предложат вижданията и решенията на различните политически субекти за бъдещето на обединена Европа. А на гражданите на ЕС да изберат своето и на страните си бъдеще в нея.

Оценката на „Партия на зелените” в обществено-икономически контекст е, че ЕС на настоящия етап представлява консолидация на едрия глобализиращ се западноевропейски капитал – основно немски и френски, както и британски, италиански, и други. Целта е той да заеме възможно най-изгодни позиции в международното разделение на труда. Нео-либералното мнозинство в Европейския парламент, в Съвета и Европейската комисия, е виновно за предпочитането и подчиняването икономическата политика и развитие на съюза на изискванията на лобитата на едрия финансов, индустриален и търговски капитал за краткосрочни високи печалби за сметка на общностния обществен интерес.

Като следствие на това е и водената политика за интеграция и преструктуризация на бившите социалистически страни от Източна Европа в качеството им на полупериферия и периферия на ЕС. По този начин се цели те да бъдат използвани както като пазари, така и като източник на евтина работна сила, използвана на място или „изсмуквана“ в центъра.

За съществуващите в ЕС противоречия, наред с тези икономически предпоставки, са налице и цивилизационни такива. Той е обединение, съставено от представители на няколко европейски цивилизации – германска, англосаксонска, латинска и славянска с онаследени от миналото противоречия. Неравнопоставеността се засилва и от факта, че представителите на славянската цивилизация станаха членове на ЕС след разпада на европейския социализъм и в тяхното присъединяване негласно присъства отношението като към „завоювани територии“, доколкото ядрото на ЕС са страни, съществена част на „победилата” т.н. Западна демокрация.

В политически план притеснява стремежа за все по-голямо ограничаване на националния суверенитет на страните, членки на ЕС; проявите на „двоен стандарт” и пристрастност на Европейската комисия; очертаващия се стремеж на някои от водещите страни към Европа на „две или даже повече скорости”; превратно, неравноправно прилагане на основния принцип на ЕС – солидарността и т.н.

Анализът на състоянието и тенденциите в развитието на Европейския съюз според „Партия на зелените” очертава няколко перспективни линии(писти?) на развитие на ЕС в близките 5 -7 години:


 • линия на запазване и бавно разширяване на ЕС и еврозоната, свързана с възможността за преодоляване на системната криза в рамките на средносрочната перспектива. За това е необходимо, обаче, елитите на ЕС да се откажат от неолибералната платформа, като ключово условие за преодоляване на системната криза. Сериозни показатели, които да указват за такова намерение, за съжаление според нас не се наблюдават;

 • линия на постепенно изолиране на проблемни страни в еврозоната и ЕС и постепенно изключване под една или друга форма на Гърция и някои други страни от т.нар. група PIGS - Португалия, Ирландия, Гърция и Испания, като бъдат оставени сами да решават своите проблеми, ако те не успеят да ги решат в рамките и с помощта на ЕС в близките година и половина - две;

 • линия на оставяне на значима част от бившите социалистически източноевропейски страни в ЕС, доколкото последните, обладани от розови проевропейски илюзии и управлявани от „Йес” политически елити, са съгласни да бъдат източник на свръхпечалби за едрият Западноевропейски капитал. Това означава разбиването на ЕС на няколко групи страни(„Европа на две, три или даже на четири скорости“), при което последните две – полупериферните и периферните страни ще се превърнат окончателно и безвъзвратно в неоколониални придатъци;

 • линия на връщане към епохата на Общия пазар в една или друга видоизменена конфигурация. Оставане само на едно тясно ядро развити страни в рамките на ЕС, извън което могат да останат дори и страни като Испания, Италия, Великобритания. Бившата Източна Европа ще бъде оставена да се оправя сама. Такава алтернатива е възможна, при евентуални следващи още по-остри вълни на глобална финансова и икономическа криза;

 • пълен разпад на ЕС и съвсем нова конфигурация на Европейския континент в случай на изключително изостряне на глобалната криза.

Безспорно това са само най-общи прогнозни сценарии като база за размисъл. Въпросите, който ние българите трябва да си поставим при тези избори за Европейски парламент са: „Къде ще бъде България при различните алтернативнии линии на развитие?” и „Какво трябва да се направи нашата страна, която сега е най-онеправдана от членството си в ЕС, да не продължи да бъде най-онеправданата по който и път да се развие ЕС.

„Избори 2014” за Европарламент се провеждат и на фона на приетите „Европейска стратегия 2020” и бюджет на Европейската общност за следващите седем години. По-конкретно със стратегията Европейският съюз(ЕС) си поставя пет амбициозни цели – в областта на заетостта, иновациите, климата/енергията, образованието и социалното приобщаване, които да бъдат постигнати до 2020 г..

Основните цели и приоритети на тези документи звучат много добре и обнадеждаващо, но много често прокламираното се „изкривява” в полза на едрия европейски капитал и не се случва равнопоставено за всички страни членки и граждани на ЕС. По тези причини Европейските зелени предлагат „Нов курс за Европа”.

ІІ. „НОВ КУРС ЗА ЕВРОПА” на ЗЕЛЕНИТЕ
„Партия на зелените” като част от Европейските зелени политически партии със сериозно представителство в Европейския парламент – 42 депутати е възприела и се ръководи по отношение на своето виждане за Европейския съюз и неговото развитие от провъзгласения „Нов курс за Европа” на Зелените.

„Новият курс за Европа”, който ние Европейските зелени предлагаме най-кратко казано означава:

- обединена Европа, която може да гарантира на своите граждани високо качество на живот, основано на икономическа, социална и екологична устойчивост;

- истински демократична Европа, която действа в името на своите граждани, а не само в името на тесни финансови, индустриални и търговски лобита и интереси;

- Европа, които действа в името на своето „зелено” устойчиво бъдеще.

Ние Зелените предлагаме като алтернатива на нео-либерализма, нов социално ориентиран икономически модел основаващ се на опазването на природата и дългосрочен хоризонт на просперитет, а не към краткосрочни спекулации за високи печалби. Зелените ще работят в ЕП за отговорна и стабилна Европа, която да инвестира в съответствие с морално-етичните норми и където просперитетът на общността да се определя от благосъстоянието на всички нейни граждани. Никой не трябва да страда от унижението да живее в бедност. Зелените настояват и ще се борят в Европейския парламент нормативно да се сложи край на неразумното отслабване и стремеж за пълно премахване на контрола на правителствата върху пазара и конкуренцията. Това позволява на едрия финансов, индустриален и търговски бизнес да диктува своите условия. Кредитите трябва да бъдат обвързани с реалистични, а не завишени или измислени оценки и рискове. Зелените считат, че на равнище ЕС ни трябва един нов орган ревностен пазител, стражево куче с остри и силни зъби, който да проучва и регулира финансовите пазари и услуги.

„Новият курс за Европа” на Зелените има за цел да се намали(съкрати?) разширяващата се пропаст между богати и бедни и да се гарантира такъм минимум на заплатите за всички европейци, който да позволява достоен материално и духовно задоволен начин на живот. Правителствата на страните – членки на ЕС трябва да въведат със закон или с колективните трудови договори минимални заплати и минимален доход над прага на бедността, както и гарантирано социално осигуряване за всички нуждаещи се.

Европейският съюз трябва да осъществява това, което проповядва, а не да прокламира едно, а да реализира съвсем друго. Разбирането на Зелените за демокрацията и правата на човека е - отговорен ЕС , който да слуша своите граждани и да практикува това, което чува и което те чуват от него.

В дългосрочен план „Новият курс за Европа” цели да превърне европейската икономика в „зелена”(съобразена с околната среда, природата?) икономика и да се създаде дългосрочна заетост, вместо краткосрочни работни места. „Зелената” икономика иманентно съдържа добри възможности за работа. Комбинацията от амбициозни и задължителни цели, стимули и държавни инвестиции в зелени технологии и услуги ще доведе до създаването милиони зелени работни места в Европа и десетки милиони в целия свят, които са толкова необходими по време икономически спад. Ние, Зелените предлагаме ЕС да си постави цел да създаде пет милиона „зелени” работни места през следващите пет години.

Основната цел на Европейските зелени е осигуряване днес и в бъдещето на енергийна сигурност и здравословна околна среда.

Зелените считат, че ЕС се нуждае от революция в сферата на ресурсите с цел да се прекрати тяхната днешна прекомерна експлоатация и унищожаването на природната среда. Това е не само икономически несигурно, но е и сериозна заплаха за климата, екосистемите и биологичното разнообразие. Ако продължаваме да опустошаваме нашите ограничени природни ресурси, в близките 40-50 години ще се нуждаем от две планети, за да поддържане на нашия начин на живот.

Зелените искат в ЕС да се обръща значително повече внимание на енергийната ефективност. Ние трябва сериозно да преразгледаме практикуваните днес разточителни методи за използване на енергията като в рамките на ЕС се поеме общ ангажимент за намаляване на потреблението на енергия с 20% до 2020 г., както и да се подкрепи проектирането и създаването на рационални системи за отопление и охлаждане както в промишлеността, така и в сектора на жилищното строителство.

Зелените ще се борят в европарламента ЕС да работи приоритетно и активно за създаване на устойчива транспортна система. Транспортът е най-бързо нарастващият източник на емисии на парникови газове, причинявани от човека. Прекратяване на прякото и косвеното субсидиране на неефективни и замърсяващи видове транспорт като въздушния и автомобилния е важна стъпка към намаляване на щетите за околната среда. Зелените настояват и ще работят да се ускорят инвестициите в Транс-Европейски железопътни линии и ЖП мрежи. Стоките и товарите, трябва да се придвижват в много по-голяма степен с железопътен транспорт и по вътрешните водни пътища , а не с автомобилен. В тази връзка също е необходимо да се насърчава развитието на достъпен и удобен обществен транспорт, както и други устойчиви видове транспортни системи в нашите градове като колоезденето и ходенето пеша.

Зелените предлагат такова развитие на ЕС, което да осигури на всички свои граждани достъп до здравословна храна на справедливи цени. Селскостопанската и продоволствената политики според нас – Зелените, трябва да насърчава местните земеделски пазари, да спомага за премахване на ненужните транспортни разходи. Тези политики трябва да се улеснят развитието на устойчивите(в екологичния смисъл на думата) производствени методи, насочени към запазване на биологичното разнообразие и водните ресурси, както и за повишаване на плодородието на почвата, за намаляване и постепенен отказ от използването на токсични и замърсяващи пестициди, хербициди и прекомерното влагане на изкуствени торове. Категорично сме против генно модифицираните храни – било то в нашите чинии или за изхранване на животните. Зелените ще се борят за това Европейският съюз да стане зона, свободна от ГМО.

Нашата философия е - локално вместо глобално и в тази връзка Зелените предлагат по-къси хранителни вериги, които да свържат заедно потребители и производители в справедливи местни и регионални партньорства. Това предлагаме на мястото на днешното производство и предлагане в хранителната система, ориентирано към крупни индустриални форми и благоприятстващо интензивните земеделски практики, които увреждат както екосистемата така и биологичното разнообразие с прекомерната употреба на антибиотици, пестициди и изкуствени торове.

Селскостопанският сектор трябва да стане по-устойчив, справедлив и щадящ околната среда. Зелените са за такова разпределение на земеделските фондове на ЕС, при което по-голяма подкрепа да получават малките стопанства, местното производство и създаването на локални аграрни - екосистеми за по-разнообразна здравословна продукция и храни.

„Новият курс за Европа” на зелените предвижда значителни инвестиции в областта на образованието , науката и научните изследвания в сферата на перспективни „зелени” технологии.

Накрая ще повторим - ЗЕЛЕНИТЕ предлагат реална алтернатива на Европа. Нашият „Нов курс за Европа” означава обединена, демократична Европа, която да може да гарантира на своите граждани:

- високо качество на живот, основано на икономическа, социална и екологична устойчивост;

- наистина демократична Европа, която действа в името и за всички свои граждани, а не само в името на тесните лобистки интереси на едрия финансов, индустриален и търговски капитал;- Европа, която действа в името на своето устойчиво „зелено” бъдеще.

ІІІ. „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” - НАШИТЕ ПОСЛАНИЯ
Българската „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” ще участва самостоятелно на изборите за Европейски парламент на 25 май 2014 година. Ние призоваваме българските избиратели да гласуват за нашите кандидати със следните послания:

 • „Партия на зелените” е против досегашния курс на непрекъснато ограничаване (намаляване, стесняване??) на националния суверенитет на държавите – членки на ЕС и неговото превръщане в единна многонационална държава. Нашето разбиране за Европейския съюз(ЕС) е като доброволно, взаимно изгодно икономическо и политическо съюзяване – двустранно, многостранно, регионално и в рамките на общността(ЕС) за ефективно реализиране на националните интереси и на общността като цяло;

 • Депутатите на „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”, заедно останалите зелени депутати в ЕП ще се борим за икономическа промяна в ЕС по посока на нов социално ориентиран икономически модел, основаващ се на опазването на природата и дългосрочен хоризонт на стабилитет и просперитет като алтернатива на днешната неолиберална икономическа стратегия и политики защитаваща интересите на едрия, глобализиращ се Западноевропейски капитал. За това носи вина нео-либералното(ЕНП) мнозинство в Европейския парламент, в Европейския съвет и Европейската комисия;

 • „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” категорично е против водената политика за интеграция и преструктуризация на България и останалите бивши социалистически страни от Източна Европа в качеството им на полупериферия и периферия на ЕС. По този начин тези страни се обричат да бъдат използвани единствено като пазари и като източник на евтина работна сила, използвана на място или „изсмуквана“ в „центъра”;

 • „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” в Европейския парламент ще работи активно за това България справедливо и равнопоставено да участва в разпределянето на предвидените Европейски финансови ресурси за и в реализирането на 5-те амбициозни цели на ЕС до 2020 година – в областта на заетостта, иновациите, климата/енергията, образованието и социалното приобщаване;

 • „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” разбира, прокламирания основен принцип на общността(ЕС) – „солидарността” като приоритетно насочване на средствата от Европейските фондове към изоставащите страни с цел скорошно, в обозрима перспектива скъсяване на дистанцията между тях и най-развитите страни от ЕС в сферата на икономиката, доходите, социалната осигуреност, качеството на живот, здравеопазването и пенсионното осигуряване. Ние ще се борим не за изравняване, а за по-високи субсидии за България от тези на страните, заемащи челните по развитие места в ЕС;

 • „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” ще отдели особено внимание на дейността на ЕП, ЕС и ЕК в сферата на опазването на околната среда и на енергийната ефективност. Целта на нашето участие в Европейския парламент е да осъществим строг мониторинг и контрол над средствата предоставяни на България по Оперативните програми по линия на екологията и енергийната ефективност – от тяхното справедливо разпределение на ниво ЕС, до тяхното ефективно усвояване с критерий реални, осезаеми резултати за опазването и подобряването на околната среда и на здравословни условия на живот в България. Особено внимание ще обърнем за недопускане на присвояването на не малка част от тези средства чрез корупционни схеми от „абонирани” бенефициенти – държавни, общински, частни структури и особено от неправителствени „екологични” организации;

 • „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” ще се работи в Европейския парламент(ЕП) за достойно и равноправно участие на България в ЕС, за защита интересите на българските граждани и държава и за това те да бъдат ценени и уважавани. Представителите на „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” в ЕП ще са инициатори и ще работят за единни позиции на българските евродепутати в името на България и на българските национални интереси. Няма да слугуваме на тясно партийни лидерски и на партийните централи интереси, да доносничим и клеветим вътрешно политическите си опонентите и България, каквото наблюдаваме от страна на партиите от статуквото. В рамките на възможностите, които дава ЕП ще следим за опити на българския клептократичен(крадлив?) политически и държавен елит да загърбват и да предават користно интересите на България в ЕС в икономически, политически и социален план.

Уважаеми сънародници,

имащи право да гласувате на 25 май 2014 в изборите за нов Европейски парламент призоваваме ви, да гласувате за кандидатите от листата на „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ”. Гласувайте за нас, защото ни не се явяваме на тези избори за да си мерим силите за решаване на вътрешно политическите проблеми на (крадливото?) статуквото. А именно, кой да води, дои и стриже опосканото почти до голо българско стадо. Ние от „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ” ще работим там за доброто име на България и нейното суверенно, достойно и равноправно участие в Европейския съюз.
.............................. К Р А Й ...............................


ПРИЛОЖЕНИЯ І и ІІ:

* * *


І. ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ ЗА ПЛАТФОРМАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЗЕЛЕНИ

ЗА УЧАСТИ В ИЗБОРИ „ЕП – 2014”
 1. СОЦИАЛНА СПРАВЕДЛИВОСТ

Равни права за различните хора. Всеки трябва да има свободата да участва в едно общество, което предлага на своите граждани равни шансове и възможности, независимо от техния пол, националност, социален произход, възраст, сексуална или полова идентичност, религия или увреждания.

Визията на зелените е за по-справедлива, по-интегрирана Европа, която се базира на социални стандарти и ценности достъпни за всички граждани в Европейската общност. Младите хора са визионерите, новаторите, водачите на промяната. Но сега обединена Европа не осигурява перспектива за много от тях. Ние зелените искаме да променим това и младите европейци да са сигурни, че ще могат да получат добро образование, дългосрочни възможности за работа, както и да играят активна роля в обществото. Ние сме за смислени инвестиции, насочени към създаването на работни места (като добре финансирана гаранция за младежта), така че на младите хора се предлага заетост или обучение в рамките на четири месеца след като са станали безработни. На младите хора в ЕС трябва да бъде гарантирано правото на глас по въпроси, които пряко ги засягат. Като отдаваме специално внимание на млади хора в ЕС, ние не игнорираме(забравяме за?) значението на солидарността между поколенията, както и правото на всеки да участва в Европейското общество.

..............

........ Зелените се обявяваме и ще работим да се положат основите на една нова социално справедлива солидарност като основа на отношенията в ЕС. Различията в Европа, според нас зелените не трябва да водят до неравнопоставеност, нелоялна конкуренция и низходяща спирала към възможно най-нисък стандарт. Искаме справедливи минимални социални стандарти по отношение качеството на работните места, заплатите, здравеопазването и пенсиите. Ние искаме да се премине към по-добра преносимост на социалните помощи и признаване на дипломите за да могат хората в Европа да се интегрират и мигрират по-лесно. Ние Зелените предлагаме на всички политически групи в Европейския парламент да работим заедно за една Европа, която да дава добри възможности на нейното бъдещо поколение и да гарантира справедливи минимални социални стандарти за всички.


2. СВОБОДАТА

Визията на зелените е за Европа, която защитава личните свободи, свободите и правата на личния живот на своите граждани, която е оспорена от корпоративни и сигурността интереси. Ние искаме да сме сигурни, че „свобода”, „демокрация” и „равенство” не се превръщат в безсмислени фрази в обединена Европа. Ние прокламираме и се борим за плуралистична, солидарна, толерантна, недискриминационна Европа, където гласът на всеки да бъде чуван и ценен.

Позицията на зелените по отношение неприкосновеността на личните данни е че, всеки гражданин има неотменимото право сам да решава какво да се случва с тях в дигиталната епоха в която живеем днес. Новата цифрова реалност означава, че трябва да се преразгледат и актуализират гражданските права. Ние сме за регламентиране на строги правила и контрол в тази сфера. Корпоративни интереси и националната сигурност не могат да отменят и да нарушават личните свободи и правата на личността. Зелените ще продължат да работят за правната защита на личните данни в целия ЕС. Когато става въпрос за вашите телефонни обаждания, SMS-и, електронна поща, сърфиране в интернет – всеки трябва да има гарантирано право на поверителност на личните си данни и то трябва строго да се спазва. Вашите лични данни са си ваши и би трябвало да принадлежат само и единствено на вас, а не на търговски дружества или правителства.
3. ИКОНОМИКАТА

Нашият отговор на кризата е стратегия за икономическа трансформация в която се надграждат устойчивост(съобразеност с опазване на природата), стабилност и солидарност. Кризата показа за пореден път, че един икономически модел, основаващ се на неолиберализма като визия за икономически растеж се е провалил. Ние искаме да променим икономиката, така че тя да служи на хората и да опазва природата на планета както сега, така и за бъдещите поколения. В дългосрочен план „Новият курс за Европа”, който предлагаме, цели да превърне европейската икономика в „зелена”(съобразена с околната среда, природата) икономика и да се създаде дългосрочна заетост, вместо краткосрочни работни места. „Зелената” икономика иманентно съдържа добри възможности за работни места. За да осъществим тази промяна, ние зелените ще работим с индустрията така че, тя да осигури финансиране за научни изследвания и развойна дейност в тази насока, както и за насърчаване на „зеленото” предприемачество.

Нашата цел е „Зелена” трансформация на промишленото производство. Това означава да се премине към производства с ниски емисии на въглероден двуокис, които произвеждат устойчиви продукти и услуги. Производство и потребление на устойчива енергия и внимателно, пестеливо управление на нашите ресурси, което ще доведе до ефективна промишленост, ефективна достойна за 21-ви век и до осигуряване устойчиви работни места.

Зелените призоваваме за(предлагаме?) „укротяване” на финансовия сектор с помощта на Европейски банков съюз, съчетаващ в едно: силен общ надзор над банките; общ банков орган; фонд за преструктуриране на проблемни банки и обща система за застраховане на депозитите на дребните спестители. Ние сме за сериозно ограничаване бонусите на банкерите и забрана на спекулациите с държавен дълг.

Данъчната тежест трябва да се споделя по равно от всички. Оценки на експерти показват, че ЕС губи до 1 трилион(1000 милиарда) € годишно от укриване на данъци. Данъчните вратички и данъчните убежища трябва да бъдат затворени, а фирмите и предприятията, базирани в ЕС трябва да плащат съответните данъци в пълен размер. Зелените считат, че политиките на строги икономии не трябва да субсидират печалбите на мултинационалните компании.

Въпреки ожесточената съпротива на силни финансови лобита, зелените са за данък върху(данъчно облагане на?) финансовите сделки, защото смятаме, че големите корпорации и богатите хора трябва да са солидарни и да дадат своя справедлив дял за обществото. Ние искаме да се осветлят и да инвестират в „зелената” икономика изчислените близо 1 трилион(1000 милиарда) € годишно които изтичат(мигрират, губят?) чрез укриването на данъци и данъчните измами в нашата общност. Ще се борим да се възстанови данъчната справедливост и ефективност. Зелените са за това, да се намали данъчната тежест върху труда и да се премине към облагане на замърсяването на природната среда, на вредните и другите отпадъци.

Публичните финанси трябва да бъдат устойчиви. С цел да се съживят икономиките в криза и запазване на европейския паричен съюз, ние зелените искаме да се увеличи бюджета на ЕС, така че, той да се финансира основно от собствени ресурси. Искаме да създадем инструменти за финансова солидарност, насочени към подпомагане за финансиране на икономическото възстановяване. Зелените ще работят за постигане на устойчив икономически модел, който да служи на хората, да защитава планетата и да осигурява по-добър контрол върху финансовата сфера.

4. ГЛОБАЛНА СОЛИДАРНОСТ

Отваряне на Европа вместо заключване в Крепостта ЕС. Зелените са за ЕС, който закриля хората в нужда. Ние ще работим за хуманна, справедлив и проста система за убежище, с възможност за легален достъп и която да отговаря на нуждите на бежанците. Страните - членки трябва да споделят отговорността на Женевската конвенция. Ние се обявяваме за повече законни начини за миграцията. Зелената визия за обединена Европа е като фактор за справедливост, солидарност и мир. ЕС често е бил пасивен играч в световната политика, като е реагирал повече проформа. Ние искаме да променим това така, че ЕС да говори с респектиращ, единен глас по външната политика, както и да заеме водеща роля в борбата с изменението на климата и предотвратяване на деградацията(влошаването) на околната среда.

Зелените са ЕС активно да насърчава ненасилието и на култура на диалога, посредничеството, помирение и сътрудничество. ЕС следва да продължи да играе важна роля в предотвратяването на конфликти, разоръжаването, контрола над въоръженията, изграждането на мира и опазването на мира . ЕС трябва да постави сигурността на хората в центъра на външно политическа дейност. Ние ще продължим да се борим за ядрено разоръжаване, както в световен мащаб така и в Европа. Зелените искат намаляване на търговията на оръжие и строги мерки за предотвратяване на износа на оръжие там, където то би могло да бъде използвано срещу движения за свобода и граждански протести. Зелените ще работят за една съюзена Европа, която защитава хората в нужда навсякъде по света, и се превръща в ключов играч за световния мир и стабилност.

Зелените, по отношение на партньорство с глобалния беден „юг” считат, че Европа може да направи много повече, за да се премахнат глада, разрушаването на околната среда и изключването на жените. Искаме Европейски държави - членки да изпълнят своите ангажименти да внасят по 0,7% от БВП в помощта за развитие. ЕС трябва да осъществява трайни, справедливи партньорства със страните в глобалния „юг” като работи за намаляване на неравенството чрез сътрудничество за развитие.

Международните търговски споразумения от типа на Трансатлантическото търговско и инвестиционно партньорство(TTIP) трябва да бъдат справедливи. Зелените ще защитаваме в тях: околната среда, здравеопазването, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост, потребителските и трудовите стандарти, обществените интереси и защитата на личните данни. Ние сме за това, да не се дава възможност на частни фирми да съдят демократично избрани правителства, за да защитят своите корпоративни интереси срещу провеждани обществено полезни социални или екологични реформи.
5. ХРАНА - ОКОЛНА СРЕДА

Виждането на зелените е, че Европейският съюз е в състояние да предоставя възможността на всички хора да се наслаждават на устойчива, здравословна, вкусна и местна храна. Добрата храна трябва да бъдат достъпни за всички.

Хората имат правото на добра храна, като под добра храна се има предвид такава, която е здравословна и произведени по коректен начин. Производството на храни трябва да бъде устойчиво и безопасно за хората, животните и планетата. Хората трябва да знаят какво има в храната им. Храните трябва да бъдат етикетирани правилно, така че, когато купувате храна хората трябва да бъдат сигурни какво точно е това и от къде идва.

Днешното производство и предлагане в хранителната система е ориентирано към големи индустриални форми и благоприятства интензивните земеделски практики, които увреждат както екосистемата така и биологичното разнообразие. Индустриалният тип земеделие и прекомерното използване на антибиотици, пестициди и изкуствени торове не са добри както за животните, почвите и околната среда, така и за нас хората. Категорично сме и против генно модифицираните храни – било то в нашите чинии или за изхранване на животните. Ние, зелените сме за местни производствени вериги, органично земеделие и справедлива търговия, които да предоставят здравословна храна на достъпни цени.

В областта на рибарството днес около три четвърти от всички европейски рибни запаси са прекомерно експлоатирани . В резултат на това рибните запаси не са в състояние да се възстановяват по естествен път и непрекъснато намаляват. Ние, зелените искаме да променим това. Потребителят и опазването на околната среда трябва да се поставят на първо място, а не интересите на крупните аграрно-промишлени производители.

Ние, зелените сме за устойчиво земеделие и рибарство. Нашата цел е селското стопанство и производството на храни да се фокусира върху устойчиви земеделски техники, за да се използват по-добре природните ресурси и да се произвежда с по-малко отпадъци. В областта на рибарството на ЕС нашата цел е промяна на неустойчивите политики. Ние, зелените ще да продължим да се борим за по-високи стандарти за големите интензивни рибовъдни стопанства, както и да се насърчи по-справедливо дребно мащабното местно рибарство и риболов.

Нашата философия е - локално вместо глобално и в тази връзка зелените предлагат по-къси хранителни вериги, които да свържат заедно потребители и производители в справедливи местни и регионални партньорства.

Селскостопанският сектор трябва да стане по-устойчив, справедлив и щадящ околната среда. Зелените са за такова разпределение на земеделските фондове на ЕС, при което по-голяма подкрепа да получават малките стопанства, местното производство и създаването на локални аграрни - екосистеми за по-разнообразна здравословна продукция и храни.

Зелените отделят специално внимание в рамките на този отрасъл на пчелите и пчеларството, защото ти играят решаваща роля в производството на храните от растителен произход. Една трета от храната, която изяждаме зависи пряко от тяхната работа в качеството им на основни опрашители. През последните десет години, количеството на пчелите в ЕС се е свило с около 30%. Тяхното бъдеще е заложено на карта, поради използването на токсични пестициди, които са допринесли за намаляването на пчелните запаси, освен и че се унищожават плодородието на почвата. В тази връзка ние се обявяваме за драстично намаляване на използването на токсични пестициди.
Зелените призовават всички – партии, бизнес и гражданско общество, да работим заедно за Европейско земеделие и рибарство, които да произвежда храната ни по начин устойчив и здравословен за хората, животните и планетата.

6. ЕНЕРГИЯ & КЛИМАТ

Енергийните и климатичните проблеми са взаимно обвързани. Ние, зелените искаме да се промени политиката в тези две жизнено важни сфери. Нашата визия е да се справим с измененията на климата чрез трансформация на енергийните източници, доставки и потреблението по ефективен и устойчив начин. Искаме да се сложи край на зависимостта ни от нефта, изкопаемите горива и рисковата ядрената енергия и на ниската енергийна ефективност. Паралелно с това трябва да се осъществи и сериозно, видимо намаляване на емисиите на CO2. Зелените предлагат политика, която да доведе през 2050 година до 100% енергия от възобновяеми източници и задължителна висока енергийна ефективност. Само така можем да спасим планетата и нейните ресурси за бъдещите поколения

Ние, Зелените поставяме пред ЕС амбициозни цели за това, какъв дял от нашата енергия да се генерира от възобновяеми източници. Ние също сме за строги цели със съответни показатели за въглеродни емисии за 2030 година, обвързващи ЕК и правителствата със задължения за тяхното постигане. Европейската схема за търговия с емисии трябва да бъдe преориентирана, така че да направи търговията с въглеродни емисии финансово непривлекателна. Искаме ЕС да стане световен лидер в международната климат дипломация и да настоява за строг режим за спазване на нормите за намаляване на глобалните емисии на срещата за климата в Париж през 2015 година.

Добивът на шистов газ с фракинг технологията(хидравлично разбиване чрез нагнетяване на вода, химикали и пясък в шистовите скали) не е решение на енергийните проблеми. Фракингът унищожава местните водни ресурси и може да увеличи риска от земетресения. Това е вреден начин за извличане на изкопаеми горива. Тази технология не създава дългосрочни работни места и нейния ефект върху цените на енергията е минимална. Искаме ЕП да забрани добива на шистов газ с фракинг в целия ЕС.

Ние, Зелените сме за развитие в тази сфера, което да постигне енергийна независимост на ЕС и неговите страни – членки.. Ние настояваме за по-широко и обвързано със задължения сътрудничество между държавите в ЕС, когато става въпрос за енергията. Така например, свързването на цяла Европа в обща електропреносна мрежа ще позволи на страните в Северна Европа да могат да разчитат на слънчева енергия, произведена на юг, докато страните на Изток могат да разчитат на вятърната енергия генерирана от западното крайбрежие на Европа.

Зелените призоваваме - да работим заедно, за да сме гарантирани, че начина, по който се генерира и консумира енергия е безопасен, сигурен и устойчив за природата, за нас и за нашите бъдещи поколения.


7. ЕВРОПА

Ние, Зелените искаме да променим Европейския съюз(ЕС) към по-добро. Защото, обединена Европа или печели заедно - или губи заедно. Нашата визия е белязана от грижа за опазване на околната среда и търсене на екологична отговорност, устойчива и иновативна икономика, защита на личната свобода и социална справедливост. Можете да промените Европейския съюз като гласувате за ЗЕЛЕНИТЕ. Ние искаме вие, гражданите на ЕС да имате думата , а не банките, бюрократите или лобистите на едрия промишлен и търговски капитал, защото Европейският съюз това сте вие гражданите !

Зелените сме за укрепване на Европейската демокрация чрез даване на гражданите на повече възможности и ефективни начини за участие в управлението и на демократичния контрол. Искаме разширяване и засилване на пряката демокрация, което ще помогне на укрепването на общоевропейската политическа сфера. За нас, Зелените, Европейският парламент е централното място за европейската политика. Сътрудничество между ЕС и националните парламенти на всички 28 страни - членки трябва да се укрепва и разширява.

Визията на Зелените за ЕС е той да продължи да бъде място на мир, сътрудничество и демокрацията. Имаме нужда от повече Европейско сътрудничество, а не от по-малко. Можем само да сме по-успешни , ако работим заедно, но трябва да имаме правилните приоритети и равнопоставеност. Европа се нуждае от повече солидарност, повече икономическото сътрудничество, както и по-тясно сътрудничество по въпроси на околната среда.

Повече демокрация, според нас Зелените, е ключовия елемент за намиране на решения на общите ни предизвикателства. Ние сме за това да се даде на Европейския парламент по-голяма роля в процеса на вземане на решения за управление на кризи и икономическата политика в ЕС. Европейският съвет трябва да стане по-отговорен и прозрачен. Националните парламенти трябва да имат активна позиция в това как функционира ЕС и да осигуряват контрол на европейското законодателство. Националните парламенти трябва да имат правата и да са в състояние да действат, когато ЕС превишава своята правна роля.

Зелените считат, че е назряла необходимостта за нова демократична конвенция(договор, спогодба) за Европа, която да определи бъдещето на европейската интеграция. Ние сме за Европейски съюз с водеща фигура – напълно прозрачен и демократичен Европейският парламент и гарантирано широко участие и контрол на гражданското общество. Европейските граждани трябва да имат последната дума за новия договор за ЕС чрез общоевропейски референдум .


     Това е, което ние, Зелените от страните на обединена Европа искаме да постигнем с участието си в Европейския парламент. Гласувайте за нашите кандидати !

* * *
ІІ. Основни параметри на петте цели „Европейска стратегия 2020”:

1. Трудова заетост - работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години.

2. НИРД  - инвестиране на 3 % от БВП на ЕС в научноизследователска и развойна дейност (НИРД).

3. Изменение на климата и устойчивост на енергетиката:

- намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г.;- добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници;

- увеличаване на енергийната ефективност с 20 % .

4. Образование:- намаляване на равнището на ранното прекратяване на средното образование под 10 %;

- най-малко 40 % от 30-34-годишните да бъдат със завършено висше образование.

5. Борба с бедността и социалното изключване - поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване хора.Предвижда се тези цели да бъдат реализиране с нов тип интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, който да се постигне основно чрез:

 • повишаване на нивото на уменията и на качеството на образованието и обучението (през целия живот);

 • насърчаване на изследванията и иновациите;

 • по-широко използване на интелигентни мрежи и на цифровата икономика;

 • модернизиране на индустрията;

 • по-добра енергийна и ресурсна ефективност.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница