Р е ф е р а т на тема управление на риска в юробанк и еф джи българия адДата22.12.2018
Размер208.5 Kb.
#108884
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Р Е Ф Е Р А Т

НА ТЕМА

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

Изготвен от: СВЕТОСЛАВ ВАНГЕЛОВ СТОИЛКОВ

факултетен номер: 104083

Специалност : СЧЕТОВОДСТВОСЪДЪРЖАНИЕ:

I.ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМА –ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД

II.ВИДОВЕ РИСК СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТТА НА БАНКАТА

III. ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ РИСКОВЕТЕ ЗА БАНКАТА

IV. ПРОТИВОРИСКОВИ ФАКТОРИ

V.МЕРОПРИЯТИЯ НА МЕНИДЖМЪНТА НА БАНКАТА ПРОТИВ ЗАГУБИ

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК А

VII.ПРЕМИНАВАНЕ НА ЕДНИ РИСКОВЕ В ДРУГИ

VIII.КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА БАНКАТА

IX.ПРЕПОРЪКИ ЗА БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Б-Я АД С ЦЕЛ ДА СЕ НАМАЛИ РИСКА В ДЕЙНОСТА Й

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ

I.ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФИРМА –ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АДЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД се създаде след обединението на Българска пощенска банка и ДЗИ Банк през ноември 2007 г.
Българска пощенска банка АД е основана на 2 април 1991г. От тогава банката значително се разрасна. Благодарение на разумната си политика, Пощенска банка беше една от малкото банки в България, които не само оцеляха през банковата криза 1996-1997, но дори и в тези тежки за банковата сфера моменти, продължи да се развива и расте. Пощенска банка е приватизирана на 9 ноември 1998 от ACBH, собственост на гръцката Eurobank EFG, която придоби 78.23% от капитала на банката. Днес Юробанк И Еф ДЖи Груп притежава 99.65% от капитала на банката.В края на 2006 г. Eurobank EFG Group придоби контрола върху българската ДЗИ Банк. Сделката е в резултат от финализирането на придобиването на 74.26% от акциите на банката на Софийската фондова борса в следствие на споразумението от 29 септември 2006 г. с акционерите на ДЗИ Банк за придобиване на тяхното участие в банката..Финансовата институция е част от международната банкова организация Юробанк И Еф Джи Груп. С Близо 3 000 служители и с развитата си клонова мрежа от повече от 280 локации в цялата страна, Пощенска банка предлага широка гама иновативни финансови продукти и услуги, предназначени за физически лица, частни предприемачи, малки и средни предприятия, корпуративни и инстъционални клиенти.С повече от 19 успешни години история зад гърба си към декември 2009г. общите активи на банката възлизат на 6.020 млрд.лв. със запазваща се тенденция към нарастване, а акционерният капитал на дружеството надхвърля 600 млн.лв. Балансираният и отлично управляван кредитен портфейл е гаранция за финансовата стабилност на банката.

II.ВИДОВЕ РИСК СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТТА НА ФИРМАТА

Банката предлага разнообразни продукти с различна степен на риск и в различни клиентски конфигурации, но всяка кредитна операция е свързана с поемането на определена степен на риск от страна на Банката. Подценяването им води до значителни загуби, а понякога и до фалити.Банката е изложена на рискове свързани с ликвидността и рискове породени от колебания на валутните курсове, движението на лихвените проценти, промени на пазарните цени или фалит на контагента.

Основните видове риск контролирани от страна на Банката са:


  • лихвен риск

  • пазарен риск

  • оперативен риск

  • ликвиден риск.

  • валутен риск

  • кредитен риск

Лихвен риск

Лихвеният риск се свежда до вероятността евентуални бъдещи изменения на лихвените проценти да се отразят неблагоприятно върху финансовите резултати на Банката.Поради специфичния характер на своята дейност Банката е постоянно изложена на лихвен риск.На тази основа управлението на лихвения риск е една от най-важните задачи на банковите мениджъри. Неговото управление се свежда до съвкупността от определени действия или операцииот страна на Банката, целта на които е да неутрализира или да намали вероятните загуби от неочаквани или неблагоприятни колебания на лихвеното равнище. Метода за управление на лихвения риск е чрез непосредствени промени в състава и структурата на активните или пасивните балансови позиции на Банката с цел да се намали или неутрализира негативното влияние на колебанията на лихвените проценти върху крайните финансови резултати.Пазарен риск

Това е рискът от загуба, възникващ от движението на пазарните цени на дълговите и капиталовите инструменти от търговския портфейл и на валутните и стокови инструменти от търговския и банковия портфейл. За ограничаване на пазарния риск и гарантиране на добра доходност от инвестициите, Банката е разработила вътрешни правила, които установяват: лимити; отговорностите на служителите, ангажирани в сключването и удобряването на тези сделки; изисквания за финансово-счетоводната информация и реализирането й; периодични отчети, отразяващи промяната в справедливата им стойност.Оперативен риск

Това е рискът от загуби в резултат на неадекватни или неработещи вътрешни процеси, хора или събития. Той може да се минимизира чрез въвеждането на системата от вътрешни контроли на Банката.Политиката на Банката е да гарантира своите вземания и за тази цел издава Запис на Заповед или Договорна и Законова ипотека в своя полза.т.е рискът от несъбираеми вземания е сведен до минимум.Ликвиден риск

Ликвидният риск възниква в ситуации, в които страна, заинтересована да продаде даден актив, не може да го направи, тъй като никой на пазара не желае да търгува с този актив. Има търсене и няма предлагане или обратното.Инфлационен риск

Той е свързан с вероятността от намаление на покупателната сила на местната валута и повишение на общото ценово равнище на страната. Инфлацията намалява реалните доходи и се отразява в намаление на вътрешното потребление, както и в обезценка на лева.Но през последните години инфлационните процеси се овладяват в страната и това рефлектира положително върху генерирането на реална норма на възвръщаемост, като основен фактор за процеса на инвестиране.Валутен риск

Увеличение или понижение на валутните курсове може да да причини загуба или печалба за ценните книжа във валутата в която те са номинирани.Дружеството осъществява своите сдеки основно на вътрешния и външния пазар и е изложено на валутен риск.


Кредитен риск

Юробанк И Еф Джи България АД е изложена на кредитен риск, а именно неизпълнението на поетите задължения по кредитни сделки.

Във всяка кредитна сделка съществува несигурност и вероятност да се реализира загуба. Въпросът е не дали Банката ще понесе евентуална загуба при възникването на кредитен риск, а каква е границата, до която може да се справи с неблагоприятните последици и какъв е размерът на риска, който може да поеме, така че да е в състояние да го управлява и контролира ефективно. Крайният цел, разбира се, е намаляване на риска до предварително определените от институцията приемливи нива. В процеса на формиране на кредитната експозиция се налага анализ на кредитоспособността на кредитоискателя и определяне равнището на кредитния риск, чрез Скалата за оценка (табл.1).

Табл.1 Скала за оценка на вътрешния кредитен риск

Означение

Степен на кредитен риск

І

Висока сигурност

ІІ

Много нисък риск

ІІІ

Нисък риск.

ІV

Умерен риск.

V

Умерен ненарастващ риск.Умерен към нарастващ риск

VІІ

Нарастващ риск

VІІІ

Висок риск

ІХ

Много висок риск

Х

Фактически фалитIII. ФАКТОРИ ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ РИСКОВЕТЕ ЗА БАНКАТА

Факторите, които влияят на рисковете имат решаващо значение върху намаляването на величината на риска, а от силата на тяхното противодействие зависи силата на действието на фактора-риск. Обективните фактори влияещи върху дейността на Юробанк И Еф Джи България АД са опита на мениджърите при избора на решение,управлението на портфейла, капитала на Банката , качеството на информацията с която разполага. Субективните фактори имат положително или отрицателно въздействие. Такива са страха от поемане на отговорност на мениджърите на Банката , те могат да повишат риска/отрицателно въздействие/. Банката ползва много привлечени кредитни ресурси във вид на овърдрафт от Европейската Банка , които трябва да управлява чрез задълбочен анализ на входящи и изходящи парични потоци.Външното финансиране и притокът от чужди инвестиции са от особенно значениеIV. ПРОТИВОРИСКОВИ ФАКТОРИ

Поемането на риск е същността на финансовия бизнес и операционните рискове са неизбежна последица от това Банката да е в бизнеса. Поради това целата на Банката е да достигне баланса между риск и възвръщаемост и да минимизира потенциалните негативни последици за дейността си. Банковите политики за управление на риска са предназначени да идентифицират и анализират рисковете, да определят лимити и контроли, да следят рисковете и придържането към определените лимити с помощта на надеждна и съвременна информационна система.Банката редовно преглежда своите политики и системи за управление на риска, с цел да бъдат отразени промените на пазарите, продуктите и очертаващите се най-добри практики в тази област. Като противорискови фактори се определя главната цел на Банката:  • да не се поддържат големи рискови експозиции , с цел краткосрочна доходност

  • да се извършва продажба на стоки и услуги на клиенти с редовна кредитна експозиция до момента на кандидатстване

  • застраховане на финансовия риск на вземанията

  • ограничаване на инвестициите в рискови дейности и проекти за момента / строителен, петролен, дървообработващ бизнес/

V.МЕРОПРИЯТИЯ НА МЕНИДЖМЪНТА НА БАНКАТА ПРОТИВ ЗАГУБИ

За да избегне, намали и разпредели загубите от валутен риск , Банката сключва повечето от сделките си в Евро.

Управлението се осъществява от отдел”РИСК”. Основните дейности са :


  • периодично класифициране на кредитите в кредитния портфейл, заделяне на провизии за загуба от обезценка

  • вземане на решения за преструктуриране на кредити с цел намаляване на провизирани рискови експозиции

Управлението може да се определи като една от стратегиите, използвани при осъществяване на банкова дейност в условията на риск. В процеса на функциониране на банките избират между рисково избягване, приемане на риска или управлението на риска.

 • Рисковото избягване означава избягване на операции, свързани с риск.

 • Приемането на риска означава осъществяване на операции до момент, в който отрицателните резултати от настъпващия риск не доведат до покриване на загубите.

 • Управлението на риска предполага избор на една от следните алтернативи:

- поемане на риска;

- избягване на операции, свързани с риска;

- приемане на мерки по намаление на риска, на основа предварителни оценки на степента на риска.

Особеността на управлението на риска се явява в постигане на поставените задачи посредством разработване на научно обосновани процедури , периодично осъществявани и носещи обективен характер.

В управлението на риска може да се разграничат три последователни етапа :


 1. идентифициране и квантифициране на риска

 2. управление на риска

 3. контрол на извършените действия

VI. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК А

Основният проблем за развитието на банковата система се оказват несъбираемите кредити. Както преди превръщането им в държавен дълг. така и до 1996 г. този проблем не се решава. Банките продължават да раздават кредити с ниска стенен на обезпеченост и събираемост, което води до възникването на нови несъбираеми кредити. С извършената актуализация на банковата нормативна база през 1997г. съществено се повишават критериите за предоставяне на кредити, което пък, от друга страна, намалява техния размер.

Управлението на рискове е в основата на финансовото и в частност на банковото посредничество. Оценката и управлението на кредитния риск, както и на останалите рискове – пазарен и операционен, е същината на банковата дейност.Понастоящем оценката и управлението на кредитния риск в банковата система се регулира със Закона за банките и няколко наредби: Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на банките, Наредба № 9 за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка и Наредба № 7 за големите експозиции на банките. Опитът от изминалите години показа, че в среда на бързи и значителни промени в икономиката и банковата система и засилена кредитна активност БНБ и търговските банки успяха да изградят система за оценка и управление на кредитния риск, която позволи на банковата система да взема кредитни решения, основани на здрава основа. Показателни са данните за динамиката на качеството на портфейлите на банковата система в периода след 1997 година. Например през 1997 г. 58 процента от кредитите в банковата система са редовни, а в края на 2003 г. делът им вече е приблизително 93 процента. Качеството на кредитните портфейли и съотношението за капиталова адекватност на банковата система показват, че поетите рискове са добре оценени и управлявани от мениджърите на Банката. Разбира се, динамиката в развитието на икономиката и финансовата система на страната поставят непрекъснато предизвикателства пред банковите мениджъри и централната банка. Бързият растеж на кредитните портфейли на търговските банки поставя въпроса за това в каква степен този процес е съпроводен със съизмерими темпове на нарастване на информационния, технологичния и административния капацитет на търговските банки. Отчитайки текущата динамика на кредитирането, мерките в голяма степен подобряват информацията на Банката при оценката на кредитния риск и създават допълнителни резерви срещу потенциални неблагоприятни промени в портфейлите на кредитната институция.

Банките, които поемат по-малък риск, могат да освободят част от капитала си и да го инвестират в по-продуктивни дейности, което е в полза на икономиката и обществото.VII.ПРЕМИНАВАНЕ НА ЕДНИ РИСКОВЕ В ДРУГИ

За да не се допуска преминаване от едни рискове в други в Банката се извършва Одитиране, анализ на съответствията между извършваните дейности и предписанията . Наличието на Одит позволява да се следи степента на риска общо за портфейла и да се анализира структурата и бъдещето развитие на портфейла като цяло.VIII.КОЕФИЦИЕНТИ НА ИКОНОМИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА БАНКАТА

Юробанк И Еф Джи Груп отчита задоволителна доходност и солидни коефициенти на капиталова адекватност и ликвидност за първите шест месеца на 2010 г., въпреки неблагоприятните условия в гръцката икономика и влошената макроикономическа среда. Банковата група, част от която е Пощенска банка, отбелязва увеличение на приходите с 2% и спад в оперативните разходи с 3%. Печалбата преди провизии се повишава с 6,5% за полугодието спрямо съответния период на миналата година. Групата увеличи провизиите за лоши кредити в Гърция, за да подсили баланса си, като това се отрази на нетната печалба, която се сви до 95 млн. евро от 169 млн. евро през същия период на 2009 г. Групата постига подобрение на резултатите си в Централна и Югоизточна Европа, където отчита нетна печалба от 12 млн. евро през първите шест месеца на текущата година. Тази положителна промяна се дължи на подобряване на макроикономическите условия в региона и силното присъствие на Групата. Капиталовата адекватност на Юробанк И Еф Джи Груп продължава да е висока, достигайки 11,8% в края на шестмесечието в сравнение с 11,5% преди година. 

Нетният приход от лихви на Групата се подобрява с 2% на годишна база и възлиза на 1,2 млрд. евро в края на юни 2010 г., но отбелязва спад на тримесечна база до 561 млн. евро от 592 млн. евро през първите три месеца на тази година главно поради повишената цена на депозитите. Нетният лихвен марж на Групата (нетният лихвен доход разделен на средната стойност на общите активи) спадна до 2,69% през шестмесечието от 2,78% през първото тримесечие. Общите приходи от такси и комисиони достигат 253 млн. евро през първите шест месеца на 2010 г., което представлява увеличение от 8% на годишна база. Успешното управление на портфейла от ценни книжа на Групата продължава да дава положителни резултати, като печалбата от акции, облигации, деривати и обмяна на валута нараства до 90 млн. евро през полугодието от 78 млн. евро година по-рано. Общо приходите на Групата от търговия на акции, дивиденти и други дейности, които не са основни за банката, достигат 96 млн. евро, в сравнение с 108 млн. евро през същия период на 2009 г. Общите приходи на Групата се повишават с 2% до 1,5 млрд. евро на консолидирана база през първата половина на 2010 г. в сравнение със същия период през 2009 г.
Провизиите за лоши кредити в Гърция нарастват през шестмесечието в резултат на икономическата рецесия, но отбелязват спадат в Централна и Югоизточна Европа благодарение на подобрените макроикономически условия в региона.

Въпреки глобалната рецесия и въздействието й върху търсенето на кредити в Гърция и региона на Централна и Югоизточна Европа, кредитният портфейл на Юробанк И Еф Джи Груп се увеличава с 4% на годишна база и достига 58,6 млрд. евро в края на шестмесечния период. Фирмените кредити нарастват с 6% на годишна база, ипотечните кредити се увеличават с 14%, докато потребителските кредити намаляват с 14% в резултат на стратегията на Групата да увеличи дела на обезпечените кредити в портфейла. Ликвидността на Групата остава  стабилна, като намалението на клиентските депозити в Гърция през първата половина на 2010 г. е породено от проблемите с публичните финанси на страната и временните притеснения за способността й да изпълни задълженията по дълга си.

Юробанк И Еф Джи Груп продължава да е добре капитализирана, въпреки трудностите в  глобалната и в частност гръцката икономика. Коефициентът на капитала от първи ред е 10,6% в края на шестмесечието в сравнение с 10,2% преди една година, а Коефициентът на обща капиталова адекватност се увеличава до 11,8% от 11,5% за първите шест месеца на миналата година. Юробанк И Еф Джи успешно премина стрес тестовете, проведени от Комитета на европейските институции за банков надзор,

IX. ПРЕПОРЪКИ ЗА БЪДЕЩАТА ДЕЙНОСТ НА ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ Б-Я АД С ЦЕЛ ДА СЕ НАМАЛИ РИСКА В ДЕЙНОСТА Й

Работя в Юробанк И Еф Джи Б-я АД повече от 4 години, като експерт Банкиране на малък бизнес , оценявам мениджмънта на Банката и дейността на отдел”Риск” и в това отношение следва да се каже, че ръководният екип и кадрите на фирмата са висококвалифицирани и добре мотивирани специалисти, организирани в относително самостоятелни действащи структурни звена, поддържащи максимално пълна и актуална информационна база по отношение опазване на Банката . Набляга се върху: • събираемостта и концентрацията на вземанията

 • ежедневен мониторинг на отктитите кредитни експозиции на клиентите

 • анализ на стари задължения , реструктурирания и индивидуални споразумения с длъжниците.

 • Чистота на кредитния портфейл на Банката

X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБОБЩАВАЩИ ИЗВОДИ

Ролята на банките в икономическата система прави фалитите им изключително опасни за развитието на отделни предприятия и институции и на икономиката като цяло. Банковите фалити предизвикват загуби от депозиторите и акционерите, влияят отрицателно на заемополучателите като ограничават възможностите им за кредити, намаляват доверието на обществото във финансово-кредитната система. Ето защо изследването на контролируемите параметри в банковата система има толкова важно значение. На макро равнище доверието към системата от търговски банки е съществено условие за насочване на спестяванията в икономиката към банковите канали. Доверието на вложителите в банките е първостепенна за функционирането им в пазарни условия. Загубите на банките се отразяват върху почти всички сектори на икономиката. По тази причина банките трябва във всеки момент да държат сметка за отговорността както към самите себе си и депозиторите, така и към икономиката като цяло. С важно практическо значение за ръководството на всяка една банка е да създаде ефективно функционираща система за управление на общия банков риск, както по отношение на активните си банкови операции, така и по отношение на пасивните банкови операции. Това ще даде определена сигурност при самото диверсифициране на определени банкови операции в цялостната рискова експозиция както за банката, така и за нейните акционери и вложители. Подобряването на системата за управление на банковия риск е предпоставка за повишаване възможностите за инвестиционна и иновационна дейност в краткосрочен и дългосрочен аспект на работа. Ръководството на Юробанк И Еф Джи България АД не би могло да изчисли с точност ефекта върху нейното финансово състояние при продължаващо влошаване на ликвидността на финансовите пазари и увеличаване волатилността на валутните и капиталови пазари. Ръководството счита, че е взло всички необходими мерки за запазване стабилността и ирастежа на дейността на Банката при сегашните обстоятелства.Благодарение на добрата си политика за управление на риска Банката одобрява нови продукти която обхваща всички аспекти и така навлиза в нови пазари , работи с нови продукти, които носят по-добра печалба и елеминира загуби

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

 1. Закон за БНБ

 2. Закон за банките

 3. Банково счетоводство – доц. С.Стоянов, доц. С. Башева

 4. Пари и Банково дело – проф. Радко Радков и колектив

 5. Наредба номер 8 за капиталовата адекватност на банките


Каталог: files -> files
files -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
files -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
files -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
files -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
files -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
files -> 1. По пътя към паметник „1300 години България
files -> Георги Димитров – Kreston BulMar
files -> В сила oт 13. 05. 2005 Писмо мтсп обезщетение Неизползван Отпуск кт


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница