Раздробяване и безплатно раздаване на акции и значението на счетоводната информация Практическо изследванеДата10.02.2018
Размер327.03 Kb.

Раздробяване и безплатно раздаване на акции и значението на счетоводната информация

Практическо изследване


АЛИ МОХАМЕД
УНСС, докторант в катедра „Счетоводство и анализ”

Резюме: В настоящата статия е представено практическо изследване на процесите по раздробяване и безплатно раздаване на акции в Египет и е направен опит да се определи значението на счетоводната информация при осъществяването на тези процеси. Защитава се тезата, че пазарът реагира правопропорционално на процента на раздаванията, т.е. има положителна реакция на посоката и обема, както и че влиянието е различно при действието на безплатно раздаване и действието на раздробяване на акциите.

Ключови думи: акции, раздробяване на акции, счетоводна информация.

JEL: G60.
Срок на изследването

Oбщият срок на изследването е определен от януари 1996 г. до юни 2004 г. Изборът на началната дата е свързан с извършването на най-големите процеси на приватизация в Арабска република Египет – пускането на пазара на акциите на повечето от фирмите за хранителни стоки, лекарства и на мелниците. Поради това действие броят на активните акции се увеличи. Изборът на крайната дата е свързан с практическото проучване на изследването.Обект на изследването

Обект на изследването са фирми, регистрирани на пазара на финансовите книжа в Арабска република Египет (борсите в Кайро и Александрия), за които има данни, свързани с цените на акциите, печалбите и публикувани финансови отчети. Установихме, че броят на регистрираните фирми на борсата е 1200.

За определяне обекта на изследването поставихме следните условия:


 1. Фирмата да бъде регистрирана на борсата достатъчно дълго време, за да могат да бъдат определени параметрите на пазарния модел.

 2. Фирмата да е осъществила една от дейностите, свързани с изследването (раздробяване или безплатно раздаване на акции) поне еднократно.

 3. Фирмата да е извършила обмяна най-малко един път в седмицата. Това условие доведе до отстраняването на фирми с по-малка активност, като повечето от тях са закрити.

 4. Фирмата да има публикувани годишни финансови отчети през периода 1996 г. – 2004 г.

Изпълнението на тези условия доведе до изследването на 36 фирми (вж. таблица 1).

Таблица 1.Фирма

Сектор

Брой безплатни акции

Брой раздробяване

Общо
1

2

3

4

5
1. Египетска международна фирма за производство на лекарства

Лекарства

1
1
2. Строителство и инженерни консултации

3. „Ал Шамс” – за строителство и настаняване

4. „Кайро” – за строителство и настаняване

5. Обединени – за строителство и настаняване

6. „Град Насър” – за строителство и настаняване

7. „Масар Ал Джадида” – за строителство и настаняванеНастаняване

1

2

42

1

1


1

2

42

1

1


8. „Александрия” – за цимент „Портланд”

9. „Суец” – за цимент

10. Цимент „Ал Амирия”


Цимент

1

1

11

2

1

1


11. „Ал Делта” за промишленост – „Идеал”

12. „Ал Арабия” – за радиа и транзистори – „ТЕЛМАСЪР”

13. Египетски електрокабели


Инженерна
промишленост

3

1

21


4

1

2


14. Египет за хотели – „Хилтън”

Развлекателни

1
1
15. „Ораском” – за съоръжения и производство

16. IEC – за предприемачество

17. „Ал Гиза” – за предприемачество

18. „Ал Саид” – за предприемачествоПредпри-емачество

5

1

11

5

1

11

19. Бои и химическо производство – „Бакин”

20. Египетската промишлена и финансова фирма

21. Фирма „Кафр Ал Заят” за отровни препарати


Химия

1

1

11

2

1

122. „Александрия” – за текстил

23. „Ал Насър” – за конфекция и текстилКонфекция и текстил

1

1

1

1


24. „Ал Арабие Заалхазаф” – Арасмко

25. „Масър Заалеминиом”Строителни материали

1

1

1

1


26. „Алахли” – за развитие и инвестиции

27. Фирма „Албанка ал Ахли состие женирал”

28. Международна египетската банка

29. Египетско-американска банка

30. Египетска банка за насърчаване на износа

31. Египетска национална банка

32. Национална банка за развитие

33. Търговска банка за насърчаване на износа

34. Финансов холдинг- Хермос

35. Банка „Суецки канал”

36. Египетска международна банка


Банки

7

2

11

1

31

1

11

1

1

11

1


1

8

21

2

32

1

12

Общо
55

9

64


Обработка на данните

Обработката на данните е направена по начин, който съответства на същността на обмяната на Египетската борса. По-долу ще покажем начините на работа с данните и причините за обработката им:

1. Цени на акциите

Цените на всекидневните акции на всяка фирма са получени от сайта на борсата в интернет www.egyptianstocks.com, работата с цените се извършва въз основа на седмични, а не на всекидневни цени поради редица причини, като най-важната от тях е, че начинът на обмяна на Египетската борса се различава от този в много други борси по това, че закупеното количество се предоставя за продажба след три дни от датата на закупуването, което означава, че възвръщаемостта се променя на четвъртия ден. Най-високият позволен процент за промяна е само 5 %. Затова при наличието на информация, изискваща по-голяма промяна на този процент, обикновено не се извършва голям обмен в деня на нейното получване, понякога и на следващия ден, и така, докато пазарът не започне да регулира цените си в съответствие с информацията. По тази причина при изследването се използва средната стойност за една седмица. Изчислението става, като се раздели стойността на общия обмен за цялата седмица на количеството на целия обмен.

2. Възвръщаемост на акцията Rit

Изчислението на тази възвръщаемост става чрез добавянето на кешовите раздавания (ако са извършени такива през седмицата) към седмичната цена и от сбора се извади цената на акцията от предишната седмица, като след това резултатът се разделя на цената на акцията от предишната седмица.

3. Възвръщаемост на производството Rst

Изчислението на промишления показател е направено въз основа на средно преобладаващи количества за всеки сектор от обектите на изследването. За целта се взема сборът от общите стойности на обмяната на фирмите в сектора и той се разделя на общите количества, за да се получи седмичният промишлен показател. Чрез разделянето на разликата от показателите на две последователни седмици на показателя от първата седмица се получава производствената възвръщаемост.

4. Пазарна възвръщаемост Rmt

Чрез използването на стойността и количеството на седмичния обмен на групата от активните акции, представляващи фирми с най-активно взаимоотношение с борсата, като смятат тази борса за портфейл (приложение № 1), е извършено изчислението на пазарния показател въз основа на средно преобладаващи количества. Това става, като сборът от обменната стойност се раздели на общите обменени седмични количества. Седмичната възвръщаемост на портфейла (като заместител на пазарната възвръщаемост) е изчислена, като се раздели разликата на показателите на две последователни седмици на показателя на първата седмица.

5. Извънредна възвръщаемост eit (неочакваната възвръщаемост)

Приложен е пазарният модел: Rit = ai + bliRmt + b2iRst + eit върху 36 фирми, представляващи обект на изследването за изчисляване константите на модела ai, bli и b2i и след това е извършено оценяване на извънредната възвръщаемост на фирмите, която се използва като зависима променлива в модела на изследването, както следва:


eit = Rit – (ai + bliRmt + b2iRst).
С оглед на това пазарният модел се състои от следните няколко предположения:

- очакваната стойност на хаотичната част eit = 0;

- връзката между пазарната възвръщаемост, производствената възвръщаемост и хаотичната част, равна на нула, показва синхронност в различието и липса на връзка между независимите променливи и елементи на грешката;

- липса на собствени връзки между елементите на грешката, т.е. моделът предполага, че възвръщаемостта от акцията зависи от три елемента:

1) Rmt, който отразява нормалното движение на инвестиция в дадена акция и средната възвръщаемост на пазара като общо;

2) Rst, който отразява нормалното движение на инвестиция в дадена акция и средната производствена възвръщаемост;

3) eit и ai – отразяват остатъците, които пазарната и производствената възвръщаемост не можаха да обяснят и се движат хаотично далеч от отношенията с пазарната или производствената възвръщаемост.
Предположения на изследването

Чрез анализирането на юридическата и систематичната среда на Египетската борса могат да бъдат направени няколко прогнози, изградени по положителен начин, тъй като теоретичното изследване ни помага да се прогнозират явлението и съответната реакция на пазара. Следователно предположенията не се изграждат в абсолютен и алтернативен вид (дескриптивни). Начинът за проверка на прогнозите зависи от значението на моделите на отношение между счетоводната информация и извънредната възвръщаемост. Проверката се извършва чрез постигане на положителна прогноза или обратно. Прогнозите са успешни, когато теоретичното изследване и факторите са потвърдени на практика.


Първо предположение

Акциите постигат извънредна положителна възвръщаемост по време на създаването на решение за раздробяване и безплатно раздаване на акции.

Второ предположение

Акциите постигат нормална положителна възвръщаемост при обявяването на раздробяване и безплатно раздаване на акции.

Трето предположение

В сравнение с предишния период съществува отрицателна възвръщаемост, постигната при действително раздробяване и дей­ствително безплатно раздаване на акции.

Четвърто предположение

Увеличават се кешовите раздавания в следващите години след решението за раздробяване и безплатно раздаване на акции в сравнение с годините преди това решение.

Пето предположение

Положителната възвръщаемост в резултат от решението за раз­дробяване или безплатно раздаване на акции е положителен показател за бъдещо високо положение на фирмата.

Статистически резултати (резултати от проверката на предположенията)

В тази част от практическото изследване ще бъдат показани резултатите от статистическия анализ на данните на изследваните обекти, използвайки програмата Statistical Package for Sccial Science SPSS/10. Ще бъдат дадени резултатите от прилагането на пазарния модел през периода на оценяване и статистическо характеризиране на зависимите и независимите променливи, след което ще бъдат представени резултатите от проверката на предположенията и ще бъдат обсъдени статистическите резултати за всеки период.

Първо. Резултати от прилагането на пазарния модел.

Прилагането на пазарния модел върху обекта на изследването започва от първата седмица на 1996 г. до последната седмица на юни 2004 г. с цел определяне показателите на модела – константата на модела (а), пазарния коефицент (b1) и коефицента на промишления сектор (b2), които се използват при изчисляването на очакваните и неочакваните възвръщаемости. Обикновено моделът се обсъжда чрез значението на показателите и неговата обяснителната сила (R2).

На таблица 2 са посочени обобщените статистически резултати от прилагането на пазарния модел.
Таблица 2. Резултати от прилагането на пазарния модел

а

b1

b2

(R2)

Минимална стойност

- 0,0281

- 0,43

- 0,48

5 %

Максимална стойност

0,301

0,78

1,84

96,3 %

Броят на значимите отношения е 23.

Броят на незначимите отношения е 11.
Таблицата показва относителното повишение на определящия коефицент (R2), който варира от 5 % до 96,3 %, и че коефициентът на промишлеността е по-голям и по-значим от този на пазара.

Второ. Неочаквана възвръщаемост по време на изследването.

Очакваните възвръщаемости са изчислени за всяка фирма през периода на изследването – от януари 1996 г. до юни 2004 г., чрез следната формула:
Rit = [(Pit – Pit-1) + dit ] / Pit-1.
Очакваните възвръщаемости са изчислени за същия период чрез следната формула:
eit = Rit – (ai + bliRmt + b2i Rst).
Уточнени са следните дати:


 • дата на Общото събрание;

 • дата на обявяването на раздробяване и безплатно раздаване на акции;

 • дата на действителното раздаване.

Въз основа на тези дати е изчислено следното:

• По време на създаването на решения • неочакваната възвръщаемост две седмици преди седмицата на Общото събрание на фирмата;

 • неочакваната възвръщаемост през седмицата на провеждането на Общото събрание на фирмата;

 • неочакваната възвръщаемост през двете седмици след провеждането на Общото събрание на фирмата.

• По време на изпълнението:

 • неочакваната възвръщаемост през седмицата преди обявяването;

 • неочакваната възвръщаемост през седмицата на обявяването;

 • неочакваната възвръщаемост през двете седмици между обявяването и действителното раздаване;

 • неочакваната възвръщаемост през седмицата на раздаването;

 • неочакваната възвръщаемост през седмицата след раздаването.

1. Относно периода на създаване на решения

За проверката на предположенията при създаване на решение е извършено следното:

а) изчисляване на средната възвръщаемост за двете седмици преди провеждането на Общото събрание на фирмата, за да се уверим за наличието на извънредна възвръщаемост в резултат от вътрешната информация;

б) изчисляване на възвръщаемостта през седмицата на провеждане на Общото събрание на фирмата, за да се уверим, че решението на Общото събрание влияе на възвръщаемостта;

в) изчисляване на средната извънредна възвръщаемост за двете седмици след провеждането на Общото събрание на фирмата, за да се уверим във всички корекции на цените.
Статистически резултати по време на създаването на решения

а) Дескриптивна статистика.

Таблица 3 показва дескриптивната статистика през три периода – преди, по време и след провеждането на Общото събрание на фирмата.

W13 е неочакваната възвръщаемост за седмицата, през която се провежда Общото събрание. W112 е средната неочаквана въвръщаемост за двете седмици преди провеждането на Общото събрание. W145 е средната неочаквана възвръщаемост за двете седмици след провеждането на Общото събрание.


Таблица 3. Дескриптивна статистика
N

min

max

Mean

Std deviation

W13

W112


W145

Valid N (listwise)22

22

2222

-05

-08


-06

19

06

184759E-02

2300E-03


2611E-03

5569E-02

3515E-02


4570E-02

б) Проверка на предположенията.

Проверката на разликата между периодите е извършена чрез използването на „Проверка Т на двойни проби" – „Paired T – Test", както е показано на таблици 4 и 5.

Таблица 4.

paired differencesmean

Std deviation

Std emor mean

95% confidence interval of differences

lower upper1

pair1 W 13 – W112

pair2 W 13 – W145

pair3 W112 – W145


4529E-02

4498E-02


-311E-04

5,484E-02

6,529E-02

6,363E-02


1,169E-02

1,392E-02

1,357E-02


2,097E-02

1,603E-02

-2,85E-02


6 960E-02

7 393E-02

2,790E-02


3,874

3,231


-0,23

Таблица 5.


df

Sig. (2-tailed)

pair1 W 13 – W112

pair2 W 13 – W145

pair3 W112 – W145


21

21

21,001

,004


,982

Ясно се вижда наличието на значими разлики между седмицата на провеждането на Общото събрание W13 и предишните две седмиции W112, а също така следващите две седмиции след провеждането на Общото събрание W145. Всичко това потвърждава постигането на извънредна възвръщаемост в резултат от провеждането на Общото събрание за вземане на решение за раздаванията. В същото време няма значима разлика между периода преди провеждането на Общото събрание и след него, което означава липса на възвръщаемост в резултат от вътрешна информация.Резултатите потвърждават първото предположение на изследването – акциите постигат извънредна положителна възвръщаемост по време на създаването на решение за раздробяване и безплатно раздаване на акции.

2. Относно периода на изпълнението


Този период съдържа две действия – първото е обявяване на решението за раздробяване или безплатно раздаване на акции, а второто действие е изпълнението на това решение, като обявяването става една седмица преди изпълнението. За постигане на резултати от исканата проверката е извършено изчисление на неочакваната възвръщаемост за период от шест седмици, както споменахме по-горе.

а) Дескриптивна статистика.

Таблица 6 показва дескриптивни статистики на неочакваната възвръщаемост за шестте седмици.
Таблица 6. Дескриптивни статистики
N

Minimum

Maximum

Mean

Std deviation

W1

W2

W3

W4

W5

W6

Valid N (listwise)


64

64

6464

64

6464

-,44

-,35


-,49

-,54


-,18

-,72


,32

,31


,58

,06


,89

,27


-8,E-03

4,6E-03


-4,E-05

-5E-02


6,6E-02

-6,E-02


6,262E-02

6,620E-02

,1167

,1030


,1562

,2610


Вижда се, че втората седмица W2 (седмицата на обявяването) и петата седмица W5 (седмицата на изпълнението) постигат неочаквана положителна възвръщаемост (0,005 през седмицата на обявяването и 0,07 през седмицата на изпълнението), а през другите седмици средната възвръщаемост е отрицателна, което показва, че споменатите действия оказват забележително влияние върху възвръщаемостта.

б) Проверка на предположенията

За проверка на значението от разликата между средната възвръщаемост на седмиците на обявяване и изпълнение, от една страна, и другите седмици, от друга страна, бе използвана проверката Т на двойните проби. Резултатите са посочени в таблица 7.

Таблица 7.

W1

W2

W3

W4

W5

W6

W1W2

R 0,507

T -1,218


 0,228
W3

R 0,056

T -0,46


 0,647

R -0,4

T 0,219


 0,827

W4

R 0,256

T 3,257


 0,002

R 0,334

T 4,287


 0,0

R 0,261

T 3,226


 0,002


W5

R 0,096

T -3,580


 0,001

R 0,481

T -3,672


 0,0

R -0,421

T -2,44


 0,022

R -0,045

T -5,102


 0,0W6

R 0,138

T 2,583


 0,012

R 0,233

T 3,304


 0,064

R -0,021

T 2,506


 0,015

R 0,004

T 0,371


 0,712

R 0,026

T 4,721


 0,0Таблица 7 показва, че:

1. Седмиците на обявяването (W2) не се различават съществено от предходната седмица (W1), което означава, че обявата не носи добри новини за инвеститорите; също така седмиците на обявяването (W2) не се различават съществено от следващата седмица (W3). Пазарът не реагира и през третата седмица (W3). Втората седмица (W2) се различава от четвъртата (W4). Поради това че средната възвръщаемост на W2 е отрицателна, се забелязва, че пазарът реагира положително чак на четвъртата седмица (W4), което означава липса на иформационна стойност на обявата.

Резултатите потвърждават, че второто предположение на изследването – акциите да постигат нормална положителна възвръщаемост при обявяването на раздробяването и безплатното раздаване на акции, не е постигнато.

Въпреки това положителната реакция на пазара настъпва през седмицата, в която раздаванията са към края си, т.е. реакцията на пазара настъпва директно преди раздаванията, а не настъпва с обявяването. С това можем да стигнем до различен от предишното предположение извод – акциите постигат положителна възвръщаемост директно преди раздаванията. В уверение на това се забелязва, че петата седмица значимо се различава от другите седмици.

2. Възвръщаемостта на седмицата след изпълнение на решението (W6) беше отрицателна, със стойност равна на 0,06, която е най-голямата отрицателната възвръщаемост през шестте седмици и значимо се различава от първата, втората, третата и петата седмица (W1, W2, W3 и W5), но не се различава от четвъртата седмица (W4). Това показва, че краят на такова действие създава отрицателна възвръщаемост.

Тези резултати също потвърждават третото предположение на изследването – в сравнение с предишния период съществува отрицателна възвръщаемост, постигната при действително раздробяване и действително безплатно раздаване на акции.

а) Двускатен анализ.

Чрез този анализ установяваме:

Първо. Дали размерът на действието влияе върху възвръщаемостта, или не?

Второ. Дали има разлика между безплатно раздаване на акции и раздробяване на акции, или и двете действия имат едно и също влияние?

За да отговорим на двата въпроса, разработихме шест спадащи отношения, като всеки път променяхме седмицата като зависима променлива.

При всичките варианти Р беше процентът на раздаванията или раздробяванията като независима променлива, а К – втората независима променлива, представляваща вида на действието. Спадащите резултати са показани в таблица 8.
Таблица 8.

(R2)

F

t

Sig

Модел 1(w)

P

k3,9%

1,25

0,534

1,129


0,294

0,595


0,238

Модел 1(w)

P

k9%

3,185

2,52

-0,984


0,048

0,014


0,329

Модел 1(w)

P

k15%

5,475

-3,219

0,456


0,007

0,002


0,65

Модел 1(w)

P

k5%

1,492

-1,646

0,111


0,233

0,105


0,912

Модел 1(w)

P

k28%

11,9

4,819

-2,503


0,00

0,00


0,015

Модел 1(w)

P

k3%

0,842

-1,062

-0,309


0,436

0,292


0,759

Таблица 8 показва следното:

Първо – седмицата на действителното раздаване (W5) е с голямо влияние и пазарът реагира пропорционално на процентното раздаване, т.е. има положителна реакция в посоката и обема (R2) 28 %.

Второ – седмицата на обявявянето, през която се отразява лека положителна реакция (R2) 9 %.

Трето – шестата седмица (W6) показва, че има коригиране на положителната възвръщаемост, постигната през петата седмица (W5), тъй като спадащото отношение е в обратна посока, независимо че седмицата не е значима.

Четвърто – обработката на (К) като независима променлива приема стойност (1) – при безплатно раздаване, и (2) – при раздробяване. През седмицата на действие тази променлива е значима с отрицателен знак, т.е. колкото се насочваме към раздробяването (2), толкова намалява възвръщаемостта, и обратното – при насочване към безплатното раздаване (1).


3. Модел на счетоводните отношения


Предишните проверки са извършени върху пазарни данни, но предлаганият модел се основава върху счетоводни променливи (показатели ), взети от финансовите отчети. Те са:

 • Основният капитал за годината преди действието С1.

 • Основният капитал за годината на действието С2.

 • Основният капитал за годината след действието С3.

 • Резервите и неразпределените печалби за втората година преди действието R1.

 • Резервите и неразпределените печалби за годината преди действието R2.

 • Чистата печалба за втората година преди действието Е1.

 • Чистата печалба за годината преди действието Е2.

 • Чистата печалба за годината на действието Е3.

 • Чистата печалба за годината след действието Е4.

 • Чистата печалба за втората година след действието Е5.

 • Работният капитал за втората година преди действието W1.

 • Работният капитал за годината преди действието W2.

 • Работният капитал за годината на действието W3.

 • Работният капитал за годината след действието W4.

 • Работният капитал за втората година след действието W5.

 • Кешовите раздавания за годината преди действието D1.

 • Кешовите раздавания за годината на действието D2.

 • Кешовите раздавания за годината след действието D3.

Освен това използвахме цената на акцията през първата седмица на годината преди действието Р1, цената на акцията през първата седмица на годината на действието Р2 и цената на акцията през първата седмица на годината след действието Р3.

а) Обработка на независимите променливи.

Поради разликата в големината на фирмите стойността на активите се използва като фактор, към който се отнасят: капиталът, чистата печалба, резервите и задържаните печалби и работният капитал. Също така бе извършено определяне на раздаванията според цената на акцията в началото на годината и накрая; цената на акцията е използвана като абсолютна стойност.

б) Зависимите променливи.

Процент на безплатно раздаване и раздробяване на акции.

За да се уверим в значението на счетоводната инфорация като показател за решението, са добавени няколко фирми със същите независими променливи, но с процент на раздаване, равен на нула, поради липса на раздробяване или безплатно раздаване.

в) Начин за разработване на спада.

С оглед на многобройните независими променливи и вероятността от наличие на връзка между тях е използван начинът Stepwise в разработването на спада. Чрез него се отстраняват незначимите променливи или тези, които са свързани с други променливи от модела. Адаптират се няколко възможни модела, като процесът започва от най-важната променлива и при всяка следваща стъпка се добавят една или две други променливи.

г) Статистически резултати.

Разработването на начина на спада води до създаването на десет модела, показани в таблица 9.


Таблица 9. Model Summary

Model

R

R Square

Adjusted R Square

Std. Error of Estimate

1

2

34

5

67

8

910

,669a

,849b

,880c

,916d

,948e

,976f

,985g

,990h

,993i

,996j,448

,720


,774

,839


,899

,952


,969

,980


,986

,992


,425

,696


,743

,809


,874

,937


,598

,971


,978

,986


2,8452

2,0697


1,9006

1,6417


1,3323

,9399


,7723

,6401


,5512

,4443


Модел 10 дава най-висок коефициент за определяне (R2) и съдържа всички променливи от предишните модели, затова ще го разгледаме в таблица 10.

Таблица 10.

Unstandardized Coefficients

Standardiz ed Coeffi­cientModel

B

Std. Error

Beta

t

Sig

10 (Constant)

P2

C1P3

E5

E4C2

D2

D1W4

W1


1,040

2,546Е-02

22,228

-6,936Е-0259,275

-26,847


-18,179

-8,249


-6,273

-2,833


2,704

,272

,002


2,186

,006


3,969

3,032


2,051

1,868


2,608

,669


,871

,421

1,099


-,350

,984


-,554

-,937


-,122

-,085


-,149

,113


3,826

14,190


10,171

-10,745


14,934

-8,856


-8,863

-4,417


-2,405

-4,232


3,103

,002

,000


,000

,000


,000

,000


,000

,001


,030

,001


,007

Вижда се, че решението за раздробяване и безплатно раздаване на акции има положително влияние със следните променливи: • Цената на акцията през първата седмица на годината на действието Р2.

 • Основният капитал за годината преди действието С1.

 • Чистата печалба за втората година след действието Е5.

 • Работният капитал за втората година преди действието W1.

От тези влияния става ясно, че цената и работният капитал са едни от основните фактори, които са свързани с решението за раздробяване или безплатно раздаване на акции. Всички променливи са стойности в предишни години, а чистата печалба за втората година след действието Е5 показва, че решението за безплатно раздаване на акции прогнозира добро бъдещо състояние на фирмата в дългосрочен план.

Раздробяването или безплатното раздаване на акции са отрицателно свързани със следните променливи: • Цената на акцията през първата седмица на годината след действието Р3.

 • Чистата печалба за годината след действието Е4.

 • Основният капитал за годината на действието С2.

 • Кешовите раздавания за годината преди действието D1.

 • Кешовите раздавания за годината на действието D2.

Резултати показват, че решението за безплатно раздаване се влияе от спада в предишните кешови раздавания. Това означава, че ръководството решава въпроса със спада в кешовите раздавания чрез финансово решение за компенсиране на инвеститорите за липсата на кешовите раздавания. Следващите раздавания (D3) не са споменати в модела, което означава, че не се влияят от такъв спад и следователно трябва да бъде отхвърлено четвъртото предположение – увеличават се кешовите раздавания в следващите години след решението за раздробяване и безплатно раздаване на акции в сравнение с годините преди това решение.

Като вземем предвид обратнопропорционалното отношение между решението и печалбите за годината след действието Е4 и правопропорционалното отношение с печалбите за по-следващата годината Е5, тогава петото предположение е правилно – положителната възвръщаемост в резултат от решението за раздробяване или безплатно раздаване на акции е положителен показател за бъдещо високо положение на фирмата, като се вземе предвид дългосрочния период.


Заключение

Изследването разглежда влиянието, което оказва обявяването на раздробяване или безплатно раздаване на акции. Това са някои от практическите действия, които най-важните фирми прилагат. Чрез изследването се опитваме да обясним действията, причините, възприемането на тези действия от инвеститора и отражението им върху цената на акциите. С развитието на пазарната стойност на акциите на дадена фирма нейното ръководство извършва раздробяване на номиналната стойност на акцията „Stock split”, мотивирано от:

а) повишаването на цената на акциите на пазара до степен, която затруднява инвеститорите да работят с тях;

б) запазването на цената на акцията в рамките на оптималната обмяна;

в) желанието на ръководството да разшири базата на работа с фирмените акции без нужда от допълнителен капитал;

г) за предпочитане е акциите на фирмата да бъдат притежавани в по-широк мащаб;

д) положителното мнение за бъдещото състояние на фирмата и постигане на висока степен на печалбите;

е) мнението на ръководството, че цените на акциите ще продължават да растат.

Освен това фирмата може да има желание да извършва разпределение на печалбите, като в същото време иска да задържи оборотите, за да може да ги използва в работните процеси, и да предотврати влиянието на разпределението на печалбите върху общия капитал, затова извършва безплатно раздаване на акции Stock dividends.

Авторът прогнозира, че процесът за безплатно раздаване или раздробяване на акции може да „напомпва" пазара с повече финансови книжа, което води до намаляване на номиналната стойност на акцията при пускането на нови финансови книги на пазара. Въпреки това датата на вземане на решенията се смята за основен фактор при проучването на пазара, тъй като в повечето случаи на тях се гледа като носители на добри новини (Good news) за бъдещи печалби на фирмата и въз основа на това се предполага, че: • Акциите постигат извънредна възвръщаемост при вземане на решението за безплатно раздаване или раздробяване на акции.

 • Акциите постигат положителна нормална възвръщаемост при обявяване на решението за безплатно раздаване или раздробяване на акции.

 • Съществува отрицателна възвръщаемост при действително раздробяване или действително безплатно раздаване на акции в сравнение с предходния период.

 • Кешовите раздавания се увеличават в годините след решението за безплатно раздаване или раздробяване на акции в сравнение с годините преди вземането на такова решение.

Тази положителна възвръщаемост като общо, постигната в резултат от решението за безплатно раздаване или раздробяване на акции, е положителен показател за бъдещото добро състояние на фирмата.

За проверка на предположенията е извършено практическо изследване, което се основава на пазарния модел, за оценяване на извънредната възвръщаемост на датата на провеждането на Общото събрание на фирмата, в двете седмици преди и след тази дата. Освен това е оценена извънредната възвръщаемост на датата на обявяване на действието, една седмица преди действието, на датата на действителното изпълнение на действието, както и за двете седмици между тези две дати и седмицата след действителното изпълнение на действието, за да се провери всяка поправка в цените.

Резултатите от проверката на тези предположения показват следното:

Първото предположение на изследването, че „акциите постигат извънредна възвръщаемост по време на създаването на решение за безплатно раздаване или раздробяване на акции" (датата на провеждането на Общото събрание), е постигнато.

Второто предположение на изследването не е постигнато, а положителната реакцията на пазара се осъществява в последната седмица на раздаванията, т.е. реакцията на пазара е няколко дни преди раздаванията, а не при обявяването. Тук стигаме до важния извод, че акциите постигат положителна възвръщаемост директно преди обявяването.

Третото предположение, че „съществува отрицателна възвръщаемост при действително раздробяване или действително безплатно раздаване на акции в сравнение с предходния период" е постигнато.

Четвъртото предположение, че „кешовите раздавания се увеличават в годините след решението за безплатно раздаване или раздробяване на акции в сравнение с годините преди вземането на такова решение", не е постигнато, тъй като кешовите раздавания не оказват влияние върху тези действия.

Петото предположение, че „тези положителни възвръщаемости, постигнати в резултат от решението за безплатно раздаване или раздробяване на акции, са положителен показател за бъдещото добро състояние на фирмата", е постигнато, но в дългосрочен план, тъй като влиянието на решението върху печалбите става през следващите години след годината на действието.Накрая изследването предостави нов модел за отношенията между някои счетоводни променливи (като независими променливи) и процента на безплатно раздаване или раздробяване на акциите (като зависими променливи). Резултатите от модела показват, че решението за безплатно раздаване или раздробяване на акциите има положителна връзка със:

 • Цената на акцията през първата седмица на годината на действието Р2.

 • Основния капитал за годината преди действието С1.

 • Чистата печалба за втората година след действието Е5.

 • Работния капитал за втората година преди действието W1.

Отрицателна връзка има със следните променливи:

 • Цената на акцията през първата седмица на годината след действието Р3.

 • Чистата печалба за годината след действието Е4.

 • Основния капитал за годината на действието С2.

 • Кешовите раздавания за годината преди действието D1.

 • Кешовите раздавания за годината на действието D2.

Каталог: alternativi -> br10
alternativi -> Гл ас д-р Мая Ламбовска
alternativi -> Балансираните карти за оценка доц д-р Огнян Симеонов
br10 -> Ванина Ванева Миланова – Джанони Редовен докторант към катедра „Управление на социално-културната сфера”
br10 -> Партньорството като механизъм за повишено усвояване на средства от фондовете на ес
br10 -> Преструктуриране – продуктивност – устойчиво развитие на икономиката
br10 -> Ст н. с д-р Лилия Чанкова
br10 -> Селският туризъм същност, опитът на Италия и фактори, обуславящи неговото развитие в България
br10 -> Eлементи на промоционния микс, на които разчитат организациите, произвеждащи сладкарски изделия в Eгипет, при прилагане на промоционните си стратегии
br10 -> Особености на системите за ранна диагностика на кризисното състояние в банковия сектор
br10 -> Вътрешно-системни връзки в технологията на научното изследване проф д. ик н. Пано Лулански унсс, катедра „Управление на социално-културните дейности”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница