Република българия министерски съветДата08.12.2018
Размер168.32 Kb.

Болница Lozenets

ЛОЗЕНЕЦ Hospital

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерски съвет


1407 София, ул. “Козяк” No 1 тел. : (02) 9 607 223 факс.: (02) 962-4771

Директор проф. д-р Любомир Спасов, д.м.


УТВЪРЖДАВАМ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Десислава Пенчева
ДОКУМЕНТАЦИЯ
към обява по чл.187 от ЗОП

за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:


Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца


Съгласувал: ………………………. гл. мед. сестра Снежана Ранчова
……………………… Григор Манчев
……………………… инж. Елена Димитрова

Изготвил: …………………… Ралица Туйкова2017 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:


 1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
 1. Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
 1. Приложения (образци):


Приложение № 1 – Техническа спецификация

Приложение № 2 – Представяне на участник;

Приложение № 3 Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП;

Приложение № 4 Декларация по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал. 5 от ЗМИП;

Приложение № 5 – Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП;

Приложение № 6 Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДР;

Приложение № 7 – Техническо предложение;

Приложение № 8 – Ценово предложение;

Приложение № 9 – Декларация по чл.54, ал.1, т.1 – т.5 и т.7 от ЗОП;

Приложение № 10 – Проекто-договор

Съгласували:
проф. д-р Теменуга Донова –………………………....
д-р Георги Стамболийски – ………………………..........
Павлина Макриева - .....................................
Изготвил:
инж. Елена Димитрова - ……………………………..Съгласувал:
д-р Георги Мутафов –
Съгласувал:
д-р Георги Хинков –

инж. Стоянка Станчева –

Григор Манчев –

Изготвил:

инж. Елена Димитрова –

инж. Иван Попов –
Григор Манчев –

нж. Елена Димитрова -Приложение 1Приложение № 2
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК, [1]

кандидатстващ за изпълнител на обществена поръчка с предмет:

Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца,

при условията и по реда на чл.187 – чл.188 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП от ЗОП


Административни сведения

Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)


Седалище:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Адрес за кореспонденция:
– пощенски код, населено място:
– ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт: (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:

1. ……...................................................
2. ……...................................................

Данни за банковата сметка:

Обслужваща банка:……………………

IBAN..........................................................

BIC.............................................................

Титуляр на сметката:........................................


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕНЧЕВА, 1. Заявяваме, че желаем да участваме в избора на изпълнител на обществената поръчка с предмет: “Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца, като подаваме оферта при условията и по реда на чл.187 – чл.188 във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП , приети от нас.

 2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в обявата, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

 3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към обявата проект на договор.

 4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) капацитета на трето/и лица/а, а именно:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(наименование на третото/тите лице/а, описание на ресурсите, които третото лице ще предостави на изпълнителя)


 1. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %)


 1. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 60 /шестдесет/ календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти.Дата

......................../................................/................

Име и фамилия

.....................................................................

Подпис на лицето (и печат) [2]

.......................................................................[1] Документът е задължителна част от офертата.

[2] Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено лице.


Приложение № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие от подизпълнител1 по чл.66, ал.1 от ЗОП

Долуподписаният /-ната/ ……………………................................................................,

с ЕГН …………, л.к. № ........................ издадена на ............................. от …………, в качеството ми на ……........................................ на ............................................ (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с обявената процедура за избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца при условията и по реда на чл.187 – чл.188 от ЗОП.
ДЕКЛАРИРАМ:

1. От името на представляваното от мен търговско дружество:


..................................................................................................................................................

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)

изразявам съгласието на дружеството да участва като подизпълнител на


..................................................................................................................................................,

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)

ако бъде определен за изпълнител на обществената поръчка

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:

................................................................................................................................................................ (изброяват се конкретните ресурси, които ще предостави на определения изпълнител

3. В съответствие с чл.66, ал.2 от ЗОП представям декларация за доказване на липсата на основания за отстраняване от процедурата по чл.54, ал.1, т.1 - т.5 и т.7 от ЗОП на дружеството.
Задължавам се, при промяна на декларираните обстоятелства по т.3, да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването на промяната.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

...............................г. Декларатор:

гр..............................

Приложение № 4

 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.4, ал.7 и по чл.6, ал.5 от ЗМИП

 

Долуподписаният /-ата/                                                                с лична карта №               , издаден на                                     от                               , с ЕГН           , в качеството ми на _____________ (посочете длъжността) на                                                                                      (посочете фирмата на участника) - участник в избора на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца при условията и по реда на чл.187 – чл.188 от ЗОП


Д Е К Л А Р И Р А М:

  

Паричните средства – предмет на посочената тук операция (сделка),……………………………………………………………………………………..

имат следния произход: ………………………………….……….....………..……….

……………………………………………………………………..……………………..

  
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 

...............................г. Декларатор:гр..............................
 

Приложение № 5

 
Д Е К Л А Р А Ц И Япо чл.6, ал.2 от ЗМИП

 

Долуподписаният /-ната/                                                                         с лична карта №_______________ издаден на                                   от                              , с ЕГН           , в качеството ми на _____________ (посочете длъжността) на                                                                                         (посочете фирмата на участника) - участник в избора на изпълнител на обществената поръчка с предмет “Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца при условията и по реда чл.187 – чл.188 от ЗОП.Д Е К Л А Р И Р А М,

 

Действителен собственик по смисъла на чл.6 ал.2 от ЗМИП във връзка с чл.3 ал.5 от ППЗМИП на посоченото юридическо лице е /са/ следното/ите физическо/и лице /следните физически лица/: 

 1. ………………………………………………………

(име, презиме, фамилия)

ЕГН : …………………………………………………..

Постоянен адрес : …………………………………….

Гражданство : …………………………………………

Документ за самоличност : ………………………….

 


 1. ……………………………………………………….

(име, презиме, фамилия)

ЕГН : …………………………………………………..

Постоянен адрес : …………………………………….

Гражданство : …………………………………………

Документ за самоличност : ………………………….

NB! Попълва се съобразно броя на лицата

 

Задължавам се, при промяна на декларираните обстоятелства, да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването на промяната. 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 ...............................г. Декларатор:гр..............................

Приложение № 6

 

ДЕКЛАРАЦИЯ2по чл.3, т.83 и чл.44 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният /-ната/ ……………………................................................................,

с ЕГН …………, л.к. № ........................ издадена на ............................. от …………, в качеството ми на ……................................. на ............................................ (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с участието на дружеството/обединението/консорциума в избора на изпълнител на обществената поръчка с предмет “Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца при условията и по реда на чл.187 – чл.188 от ЗОП.
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваното от мен дружество е / не е регистрирано в юрисдикция с

/ненужното се зачертава/

преференциален данъчен режим, а именно: ......................................................................

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в

/ненужното се зачертава/

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно:..............................................

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл.4, т.______ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл.5, ал.3 и чл.6, ал.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал.2 от Заключителните разпоредби на същия.


Задължавам се, при промяна на декларираните обстоятелства, да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването на промяната.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

 

 ...............................г. Декларатор:

гр..............................Приложение № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 т. 2 от ЗОП чрез обява с предмет: “Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с обявата и документацията за участие за възлагане на обществената поръчка с предмет: “Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца“, при условията и по реда на чл.187 – чл.188 във връзка с чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, заявявам, че представляваното от мен дружество/обединение желае да участва в обявената процедура за възлагане на обществената поръчка и ако дружеството/обединението бъде определено за изпълнител, ще изпълни обществената поръчка при следните условия:       1. Задължаваме се да изпълним договора за възлагане на обществената поръчка в съответствие с всички нормативни актове, чието спазване е необходимо за качественото изпълнение на поръчката.

2. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо.

3. Декларираме, че сме съгласни и приемаме всички условия за изпълнение на обществената поръчка, определени в клаузите на приложения към документацията за участие проект на договор.

4. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 60 /шестдесет/ дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.

  5. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) капацитета на трето/и лица/а, а именно:

  Наименование на третото/тите лице/а

  Описание на ресурсите, които третото лице ще предостави на изпълнителя

  5.1. Представям следните документи за поетите от третите лица задължения, с които доказвам, че ще разполагам с техните ресурси: ………………….

6. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се подчертава) подизпълнител/и, а именно:

Наименование на подизпълнителя

Обхват на дейностите, които ще извършва (конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от подизпълнителя)

Размер на участието на подизпълнителя в % (процент от общия обем на обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от подизпълнителя)

 1. Декларираме, че оферираните медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ);

 2. Декларираме, че оферираните медицински изделия притежават сертификат за качество и декларация за съответствие, в съответствие с изискванията на чл. 14 от ЗМИ, както и нанесена "СЕ" маркировка, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ;

 3. Декларираме, че към датата на доставката остатъчния срок на годност на оферираните продукти трябва да е минимум 70% /седемдесет процента/ от обявения от производителя.

Известно ни е, че няма да бъдат разглеждани оферти, които съдържат предложения под минималните технически изисквания на Възложителя!

..............................г.

гр............................ Име и подпис:Приложение№ 8

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка по чл. 20 ал. 3 т. 2 от ЗОП чрез обява с предмет: “Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца
Ние, .......................................................................................................................................... адрес на управление: .................................................................................., ЕИК .............................,

/наименование на участника/

сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 60 /шестдесет/ дни, считано от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.


Посочените в ценовото ни предложение цени са окончателни и валидни до приключване на договора.
Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с изискванията Ви и след като се запознахме с документацията за участие в процедурата Ви представяме нашите цени:

 • В ценовото предложение са включени всички разходи, които предвиждаме да направим във връзка с изпълнението на обществената поръчка;

 • Ценовото предложение съответства на техническото ни предложение за изпълнение на обществената поръчка;

Посочените в ценовото ни предложение цени са крайни и включват всички разходи във връзка с изпълненитето на обществената поръчка в т.ч. транспортни и други разходи.
Ценово предложение за “Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца:

...... лв. без ДДС / ................лв. с включен ДДС.

Дата……………………….. Подпис и печат: …………….Приложение № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ5

за липса на основания за отстраняване

по чл.54, ал.1, т.1 - т.5 и т.7 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/ ……………………................................................................,

с ЕГН …………, л.к. № ........................ издадена на ............................. от …………, в качеството ми на ……................................. на ............................................ (посочва се фирмата, която представлявате), с ЕИК/БУЛСТАТ …………………, във връзка с участието на дружеството/обединението/консорциума в избора на изпълнител на обществената поръчка с предмет “Доставка на консумативи, еквивалентни на инжектомат ACIST” за период от 12 месеца при условията и по реда на чл.187 – чл.188 от ЗОПДЕКЛАРИРАМ:
1. не съм осъждан (реабилитиран съм) за престъпление по чл.108а, чл.159а – чл.159г, чл.172, чл.192а, чл.194 – чл.217, чл.219 – чл.252, чл.253 – чл.260, чл.301 – чл.307, чл.321,чл.321а и чл.352- чл.353е от Наказателния кодекс;  

2. не съм осъждан (реабилитиран съм) с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна;  

3. представляваното от мен дружество няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2,т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;  

4. за представляваното от мен дружество не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;  

5. представляваното от мен дружество не е:  

а) представяло документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

б) предоставяло изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

6. лично за мен няма конфликт на интереси6, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се, при промяна на декларираните обстоятелства, да уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването на промяната.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс.

...............................г. Декларатор:1 Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще ползва подизпълнител/и при изпълнението на обществената поръчка. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са повече от един.


2 Когато участникът е обединение/ консорциум тази декларация се подава и от всички участници  в обединението/консорциума. 

3 Чл.3, т.8 – „На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на свързаните с тях лица се забранява пряко или косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.”

4 Чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

„Чл.3 не се прилага:

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.”
5 Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 – т.5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.

6 Съгласно §2, т.21. от ДР на ЗОП „Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.


Каталог: uploads -> files
files -> Книга на етажната собственост (Загл изм. Дв, бр. 57 от 2011 г.)
files -> П р е д у п р е ж д е н и е от Управителя/Управителния съвет
files -> 10 години движение за социален хуманизъм
files -> Категория : open, индивидуален смесен Хендикап : за жени 8 точки на игра Дати : от 06 октомври до 12 октомври 2008
files -> Xxxv редовна годишна среща „Регионални организации и местни органи 2016”
files -> Списък на застрашените от изчезване местни сортове, важни за селскотостопанство
files -> Наредба №4 от 11 март 2011 Г. За реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
files -> Наредба №31 от 11 септември 2008 Г. За сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
files -> Рег.№ Име на фирмата Адрес на управление и телефон
files -> Т е Х н и ч е с к о з а д а н и е технически изисквания и технически спецификации


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница