Доклад от Антоний Стефанов Председател на ус на булпрофор от проведена задгранична командировка в ГерманияДата10.02.2018
Размер92.59 Kb.
#57853
ТипДокладБраншово сдружение на лесовъдите на частна практика в горите и околната среда

ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ЛЕСОВЪДИТЕ

ЧЛЕН НА ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА ГОРСКИТЕ ПРЕДПРИЕМАЧИ1303 – София, ул. “Средна гора” № 76-А; тел:02-986-7002; fax:02-986-6781; E-mail: bulprofor@dir.bg
ДОКЛАД
От Антоний Стефанов – Председател на УС на БУЛПРОФОР от проведена задгранична командировка в Германия

В периода от 13 до 20 юни бе проведена задгранична командировка в гр. Фрайзинг, Германия във връзка с провеждането на 16-я конгрес на Европейския съюз на лесовъдите (ЕСЛ).

От българска страна участваха 4 делегации, а именно:

1) От страна на БУЛПРОФОР, която е член на организацията считано от 2001 година, в изпълнение на т.5.4 и 5.5 от Плана за действие за 2005 г, в работата на конгреса приет на ОС от 28.01.2005 год и на УС от ......2005 год в делегацията участваха:

- инж. Антоний Стефанов – Председател на УС,

- инж. Хинко Гечев – член на УС, отговорник по отношенията с чуждестранните партньори,

- инж. Димчо Атанасов – член на Булпрофор, от които

първите двама участваха в работата на 16-я конгрес.

2) От страна на Съюза на лесовъдите в България, която е също член на ЕСЛ:

- проф. Дсн Димитър Коларов – Председател

- инж. Борис Господинов – Гл.Редактор на сп.Гора и член на съюзния съвет

3) От страна на НУГ:

- инж. Димитър Баталов – Гл.Секретар на НУГ,

- др инж. Светозар Михайлов – нач. РУГ Благоевград,

- инж. Васил Цигов – дир. ДЛ Батак,

- инж. Любен Желев – гл.експерт в НУГ,

- инж. Емил Ракаджиев - - гл.експерт в НУГ,

- инж. Методи Сотиров – ст.експерт в НУГ и преводач на групата,

- инж. Никола Каварджиков – експерт в РУГ Пловдив.

4) От страна на БШПГ:

- доц. Др Васил Стипцов – Прогр.Директор на БШПГ,

- доц. Др Георги Костов – Р-л катедра „Лесовъдство” в ЛТУ;

- Кристоф Дюрр – Старши междунар.съветник в БШПГ.


Финансирането на цитираните участници бе осигурено както следва ( в размер на такса за участие от 550 Евро + пътуване):

 • за служителите на НУГ и сп. Гора – от НУГ,

 • за Председателя на СЛБ и БШПГ + пътните разноски на двете групи – от БШПГ,

 • за представителите на Булпрофор – от Булпрофор за Председателя на УС и със собствени средства на останалите 2 представители.

През Първия ден (14.06), след пристигането във Фрайзинг, се състоя посещение на Университетския център във Фрайзинг. Т.нар. Горски център на 3-те учебни заведения (Мюнхенския Университет – факултет по ГС, Колежа по ГС и училище за горски работници). В аулата на университета бе изнесена беседа от Ректора ..... за успехите и основните дейности на трите учебни заведения и обучението по горски мениджмънт, лесовъдство, лесоустройство, горска екология, ..... в трите степени, магистър, бакалавър и мастер.


15.06. Откриване на Конгреса и Семинар. Участниците в Конгреса бяха приветствани от Фридрих Вилхелм Грефе цу Барингдорф (член на Европейския Парламент), Йозев Милер (Баварския министър на земеделието и горите), Берхард Дийрдорф (Председател на Германския съюз на лесовъдите BDF) и Дийтер Талхамер (Кмет на Фрайзинг).
След официалното откриване на Конгреса в Кметството на Фрайзинг, след обяд пак там се състоя семинар на тема „ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ЗА ЛЕСОВЪДИТЕ И ОБЩЕСТВОТО”.
На семинара бяха представени следните доклади:

 1. Мултифункционалното горско стопанство като част от Европейската горска стратегия – от Marius Lazdinis (EC) – от Латвия;

 2. Мултифункционалното горско стопанство от гледната точка на собствениците на гори – от Marian Freiherr von Gravenreuth (Президент на Асоциацията на Баварските собственици на гори и ВицеПрезидент на Конфедерацията на Европейските Собственици на гори /CEPF/);

 3. Мултифункционалност или многообразие на интересите – бележки за собствения и външен образ на горското стопанство – от проф. Michael Suda (Университета в Мюнхен);

 4. Мултифункционалното горско стопанство – значението на обмяната на знания и професионален опит за лесовъдите и местните общности - от Olaf Schmidt (Изп.Директор на VFS - , Център за горско стопанство Weihenstephan);

 5. Квалифицирания горски персонал като гарант на мултифункционалното горско стопанство – от Bernhard Dierdorf (Президент на BDF)

 6. Българското горско стопанство и Мултифункционалното управлениe – настоящо предизвикателство и перспективи – кратък преглед – от Васил Стпцов, Георги Костов и др.

На проведената дискусия по проблематиката „Мултифункционалното горско стопанство” се отправиха редица въпроси към докладчиците. Общото впечатление е, че в повечето страни където това стопанисване, макар и отчаст се прилага, на дневен ред стои задачата по неговото разширено прилагане, постигането на консенсус между специалистите лесовъди и останалите заинтерсувани групи – собственици, ползуватели, местно население и т.н.


Очакваме изнесените доклади да ни бъдат изпратени от организаторите в писмен вид.
През този конгресен ден проведохме две много важни делови срещи (предварително уговорени от София).

1. Между Булпрофор (Антоний Стефанов и Хинко Гечев) и VfS (Verein fur forstliche Standortserkundung e.V.) с Изп.Директор Olaf Schmidt. Тази организация може да бъде пример за Булпрофор как може да се черпят финансови ресурси от програми на ЕС. Неговата НПО организация е създадена във връзка с усвояването на ресурс от 2,5 мил. Евро за картиране на почвите (растежните условия / месторастенията) в провинция Бавария като предварително условие за реализация на друг проект за възстановяване на коренната растителност. Организацията е в пряка връзка и с Баварския съюз на собственици на гори, за членовете на който осъществяват редица услуги – управление на гори, ползувания и продажба на дървесина, лесоустройство и др.п. услуги. Разменихме си материали на 2-те организации. Техния подробен сборник ще проучим и съгласно постигнатата договореност ще отправим конкретни въпроси и предложения за съвместна дейност и/или обмяна на опит. Г-н Шмидт изказа предварително готовност и желание за това, като потвърди, че мус е работи с български лесовъди, които според него били наравно с немските.

2. С президентът на Баварския съюз на собственици на гори и ВицеПрезидент на Конфедерацията на Европейските Собственици на гори /CEPF/ г-н Marian Freiherr von Gravenreuth проведохме разговор, в който той ни отправи покана да кондидатстваме и станем членове на CEPF, както и да присъстваме на предстоящата конференция в Будапеща. След като се запозна с нашата дейност, той ни окуражи да работим за изграждането на силна организация на собствениците на гори в България на конфедеративен принцип, като дори предположи, че в нея може да присъства и организация като Булпрофор. По-конкретно той се съгласи и потвърди нашата теза, че навсякъде лесовъдите (консултанти) са инициатори и двигател на всички положителни процеси сред собствениците на гори, и каза, че за България те трябва да окажат решаваща роля за консолидацията на собственическите организации. Изказа готовност да подкрепя Булпрофор, ако тя се нагърби с тази нелека задача в България.

16.06. На третия ден, се проведе същинската работа на Конгреса, в т.ч: Отчетен доклад на членовете на УС, (тук приложени Minutes and Resolution of Congress), плана за действие за следващия период, избор на нов УС и на Президент,

Избрано беше следното ръководство:

Presidency of UEF from 2005 to 2009:

President: Håkan Nystrand, Finland (51)

Vice Presidents: Niels Christiansen, Denmark (49)

Michael Diemer, Germany (52)

Piotr Grygier, Poland (51)

Secretary: Marian Stoicescu, Romania (37)

Assistant Secretary: Herve Nemoz-Rajot, France (42)

Treasurer: Björn Karlsson, Sweden (52)

b) Election of two auditors

Three candidates were nominated for auditor, but one candidate then withdrew his

nomination, and the Congress accepted Peter Klink, Germany and Christodoulous

Christodoulou, Cyprus as auditors.

c) Election of two deputy auditors

The two nominated candidates, Radu Apolzan, Romania, and Antony Stefanov, Bulgaria

were accepted by the congress

Представител на българската делегация – Методи Сотиров направи представяне на Програмата на Годишната конференция на UEF през 2006 год. В България. Презентацията (тук приложена) бе предварително изготвена в НУГ по предложения на СЛБ и на БУЛПРОФОР. Беше направен опит (представено като техническа неточност) да се представи организацията на конференцията основно като дело на СЛБ с подкрепата на НУГ и Булпрофор, което бе своевременно пресечено, като се коригира заглавната и 2-та страница на презентацията. В новия вариант СЛБ и БУЛПРОФОР се показват като съорганизатори на конференцията. Няма разногласия в това отношение между официалните представители на двете организации, което се потвърди многократно от председателя на СЛБ проф. Д.Коларов.
Гостите на конгреса (Димчо Атанасов от Булпрофор) бяха запознати с управлението и стопанисването на Нац.Парк Алтмюлтал на р. Дунав.

Във връзка с провеждането на Годишната конференция на UEF през 2006 год. (27.юни – 03.юли) в България, вечерта във Фрейзинг се проведе работна среща между БУЛПРОФОР /А.Стефанов/, СЛБ / Д.Коларов/ и БШПГ /В.Стипцов и Кр.Дюрр/.

Двете организации потърсихме логистична и финансова подкрепа от БШПГ по организацията на това крупно мероприятие. При разискванията, двамата представители на БШПГ поставиха като условие за подкрепата на мероприятието, двете сдружения (СЛБ и Булпрофор) да имат еднаква тежест, респ. права и задължения като абсолютно равнопоставени партньори – съорганизатори на проявата. Същевременно всички останали страни (НУГ, БШПГ, фирми и други НПО, международни проекти и програми)– могат при желание да подкрепят тази проява, като за това ще получат съответни права, подобно на изброените тук по-долу за БШПГ.

Страните стигнаха до следното заключение:

БШПГ подкрепя провеждането на Конференцията в България при следните условия:


 1. Изразява своята благодарносат към организаторите (Булпрофор и СЛБ), че своевременно – 1 година предварително, ги информираме за това мероприятие;

 2. БШПГ ще направи предложение, което ще включи в Годишния си оперативен план за 2006-2007 г.

 3. БШПГ ще представи пред Стратегическия съвет (м.04.2006г), предложенията и дневния ред на Конференцията, както и предложенията за поети евентуални ангажименти;

 4. БШПГ ще поеме ангажимент:

 • да предостави работата на програмата за периода 1997 – 2006 г;

 • да подготви доклад за Конференцията, който да бъде във връзка с Мултифункционалното горско планиране;

 • да подпомогне логистично провеждането;

 • да подпомогне подготовката и отпечатването на материалите, като изискванията са да участва представител на БШПГ в организационния комитет и да се използува логото на БШПГ в отпечатаните материали;

5. БШПГ не поема ангажименти свързани с настаняване, прехрана, заплащане на разхори извън горепосочените.
На 17.06. – Четвърти ден, се проведе посещение на Национален Парк Берхенсгарден в Кьонигзее (същински Алпи, на границата с Австрия). След това се състоя и посещение на музея за горско стопанство и дърводобив в Лаубау. В двора на този много интересно експониран музей, се проведе демонстрация на най-новата и използувана техника на фирма SHTILL. Тази демонстрация бе особено важна от гледна точка постиженията по безопасна работа в гората и обучението на горски работници в тази област в България.
На 18.06 – Пети ден – посещение на Баварския ловно-рибарски музей в гр. Мюнхен и др. обекти в града.

В заключение трябва да се отбележи, че участието на делегацията ни на 16-я Конгрес на ЕСЛ във Фрейзинг, Германия е от особена полза за БУЛПРОФОР, по-конкретно в следните основни пунктове:

1. Поддържане на вече създадените връзки с лесовъди от страните членки на ЕСЛ, създаване на нови контакти с новоприетите организации и / или нови членове от делегациите на Австрия Швейцария.

2. Взехме активно участие в работата на 16-я Конгрес на СЕЛ, нашия представител (А.Стефанов) беше избран за помощник одитор на организацията.

3. На Европейско ниво, лесовъдските гилдии на страните членки на ЕСЛ, потвърдихме нашата професионална ангажираност към установяване и разширяване в лесовъдската практика в нашите страни на принципите на мултифункционалното и устойчиво управление и стопанисване на националните горите като едно общоевропейско наследство.

4. Постигната е уговорка с Председателя на CONSILVA – Мариан Стоическу от Румъния, за подписване по-късно през тази година на протокол за съвместна работа между двете организации, за обмяна на опит и делегации межди тях и за участие на представители на Булпрофор на Годишна среща – изложение на лесовъдите в Румъния през м. Септември.

5. Постигнахме консенсус със СЛБ, че двете организации са и ще бъдат равнопоставени партньори - съорганизатори на бъдещата Конференцията на СЕЛ в България през 2006 г. Същевре-менно всички страни (НУГ, БШПГ, фирми и други НПО, международни проекти и програми) – могат при желание да подкрепят тази проява, като за това ще получат съответни допустими права, подобно на изброените тук по-горе изисквания на БШПГ.

6. Колегите от Полския съюз на лесовъдите поискаха да проведем обмяна на опит на принципа на размяна на посещения на български и полски лесовъди, времето и програмата за което допълнително ще уточним.7. С вицепрезидента – Михаел Даймер се договорихме, че в работната фаза по проекта на ЕС /по програма Леонардо/ „обучение на педагогически умения за лесовъди от практиката” Булпрофор може трябва да се включи. За в бъдеще по тази тема ще контактуваме с упълномощения от Конгреса да води тази тема от страна на СЕЛ - представителя на Австрия – Томас Башни.

8. Създаване на тесни контакти с VsF лесовъдска консултантска организация в Бавария, с тенденция за съвместна работа и участие в проекти финансирани от ЕС.9. Перспектива за добри взаимоотношения с Баварския съюз на собствениците на гори и подкрепа от Конфедерацията на европейските собственици на гори.

Председател на УС на БулпрофорИнж. Антоний Стефанов


Каталог: pdocs
pdocs -> Булпрофор – Предложение за изменения в Наредба 31 / м април. 2004 До Предложение за
pdocs -> Отчетно Изборно
pdocs -> Доклад отчет на Управителния Съвет за дейността на булпрофор в периода от 01. 01. 2004 до 31. 12. 2004 г
pdocs -> Директора на рдг гр
pdocs -> Закон за туризма. Права и задължения на страните, визови услуги и застраховане
pdocs -> С такъв плам за историческите забележителности, възхитени сме. Добър професионалист и човек
pdocs -> Ta мондел травел музейни такси с информативен характер съобразно вашето свободно време и вашите интереси
pdocs -> Семинар на частнопрактикуващи лесовъди лесоустрители софия, Софроний 10 / Агролеспроект, 15. 12. 2004 г меморандум
pdocs -> Доклад отчет на Управителния Съвет за дейността на булпрофор в периода от 27. 12. 2002 до 31. 12. 2003 г
pdocs -> Забележителности в Испания – ориентировъчни музейни такси мадрид


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница