Република българия заместник-министър на земеделието, храните и горитеДата08.06.2018
Размер68.47 Kb.
#72846

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на земеделието, храните и горитеИзх. № 92-138/23.04.2018 г.

ДО

Г-ЖА ЛЮБКА СТАНКОВА

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

СДРУЖЕНИЕ „МИГ КОСТЕНЕЦ 2010”

Гр. Костенец 2030

Ул. Боровец № 13

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО СТАНКОВА,

Във връзка с Ваше писмо, постъпило по електронната поща на 10.04.2018 г. с въпроси, касаещи изменението на стратегията за ВОМР, предоставям на вниманието Ви отговори по всеки от тях, както следва:ВЪПРОС 1. Какво е окончателното становище на УО по въпроса: Къде следва да бъдат уредени допълнителните условия (критерии), при които ще се класират проектите при равен брой точки – в СВОМР или може и в Условията за кандидатстване, приети от УС?
ОТГОВОР:

Допълнителното разписването на нови условия и/или критерии следва да се извършва посредством промяна на стратегията за ВОМР.

В Условията за кандидатстване МИГ може да разпише условия за финансиране на проекти с еднакъв брой точки, само когато това не противоречи и не променя изискванията на стратегията за ВОМР. По този начин възможните варианти, които да бъдат включени в Условията за кандидатстване са както следва: 1. Да бъдат финансирани проектите докъдето стига бюджетът на приема, а проектите с равен брой точки, за които не достигат средства, да бъдат отхвърлени;

 2. Да бъдат финансирани проектите докъдето стига бюджетът на приема, а проектите с равен брой точки, за които не достигат средства, да бъдат финансирани с по-нисък интензитет на финансовата помощ. Това обаче изисква съгласие на кандидатите, както и допълнителен финансов анализ на проекта;

 3. С решение на Общото събрание на МИГ може да бъде избран някой от съществуващите критериите за оценка по съответната мярка от стратегията за ВОМР, степента на изпълнението на който да бъде определяща за класиране на едно или друго проектно предложение от получилите равни точки. Например, при критерии „осигуряване на над 2 работни места“ кандидати, декларирали, че осигуряват съответно 3 и 4 работни места биха имали равен брой точки. Ако с решение на общото събрание на МИГ изпълнението на този критерий е посочено за определящо при проекти с равен брой точки, то проектното предложение на кандидата, предложил откриването на повече работни места би следвало да се одобри за финансиране;

 4. Предварително да бъде сключено допълнително споразумение за промяната.ВЪПРОС 2. По подмярка 7.2. В СВОМР сме заложили, че са допустими общи разходи, които не трябва да надхвърлят 12 % от допустимите преки разходи. Същия процент е посочен в ПРСР 2014 – 2020

В наредба 12 по подмярка 7.2. по която беше обявен прием през 2016г, както и в Условията за кандидатстване по сега течащия прием по подмярката е предвидено, че процентът на общите разходи е не 12%, а 10% от допустимите разходи.Въпрос: В тази връзка правилно ли е разбирането ни, че в случай че премахнем всички препратки към наредбите МИГ следва да прилага максимален размер на общите разходи – 12%, както е в СВОМР?
ОТГОВОР: Да, правилно е.

ВЪПРОС 3 На следващо място: в наредбите по мерките, по които е имало прием, както и в насоките за кандидатстване по тези мерки след изменението на ЗПЗП има допълнителни разбивки и ограничения на общите разходи

(Например размерът на общите разходи е 10% като има допълнителни ограничения/разбивки а именноПо подмярка 4.1.

Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта и разходите за правни услуги, като част от разходите по ал. 1 не могат да превишават:

1. едно на сто от допустимите разходи - за проекти с инвестиции само за земеделска техника и/или разходи по ал. 1, т. 10 - 13;

2. пет на сто от допустимите разходи по ал. 1, т. 1 - 13 - за проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или машини, но не повече от левовата равностойност на 35 000 евро;


По подмярка 4.2.

От т. 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ от Условията за кандидатстване

2. Допустимите разходи по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не може да превишават следните стойности:

а) за консултантскии правни услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта, като част от разходите по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, не могат да превишават 5 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, но не повече от 68 453 лева;

б)за разходи за изготвяне на технически и/или работен проект, включително и изготвяне на технологичен проект, свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта, като част от разходите по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ -2,25 на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“;

в)за разходи за строителен надзор свързан с допустимите инвестиционни разходи по проекта като част от разходите по т. 11 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ - едно на сто от допустимите разходи по т. 1 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“;

г)за разходи, свързани с допустимите инвестиционни разходи по проекта за предпроектно проучване, енергийно обследване, оценка на въздействието върху околната среда, хонорари за архитекти и инженери, както и извън тези по т. 2, б. „а“, „б“ и „в“,като част от разходите пот. 11 - 1,5 на сто от допустимите разходи пот. 1 – 10 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.


По подмярка 7.2. В насоките по текущите приеми

Допустими за подпомагане са следните разходи:

 1. ………..

 2. ……….

 3. ………..

4. Свързани с проекта, в това число разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1, буква „а”, т. 2 и 3.

1. Безвъзмездната финансова помощ по реда на настоящите Условия за кандидатстване се предоставя в рамките на наличните средства по ПРСР 2014 – 2020 г. под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи.

2. Допустимите разходи по подточка 4 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” не може да надхвърлят следните стойности:

а) за консултантски услуги, свързани с подготовката на проекта, като част от разходите по т. 4 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по т. 1 , буква „а”, т. 2 и 3 от Раздел 14.1. „Допустими разходи”;

б) за консултантски услуги, свързани с управлението на проекта, като част от разходите по т. 4 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по т. 1, буква „а”, т. 2 и 3 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” ;

в) разходите за изготвяне на технически и/или работен проект в случаите на строително-монтажни дейности, като част от разходите по т. 4 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” не могат да надхвърлят 5 на сто от допустимите разходи по т. 1, буква „а” от Раздел 14.1. „Допустими разходи”;

г) разходите за строителен надзор, като част от разходите по т. 4 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” не могат да надхвърлят 2 на сто от допустимите разходи по т. 1, буква „а” от Раздел 14.1. „Допустими разходи”;

д) разходите за авторски надзор, като част от разходите по т. 4 от Раздел 14.1. „Допустими разходи” не могат да надхвърлят 1 на сто от допустимите разходи по т. 1 , буква „а” от Раздел 14.1. „Допустими разходи”;)


Въпроси:

 • Ако СВОМР е разписано единствено ограничение от 12% от допустимите разходи, МИГ длъжна ли е да поставя допълнителни ограничения/разбивка на тези разходи или при подхода ВОМР може да не се поставят допълнителни ограничения.


ОТГОВОР: МИГ не може да поставя допълнителни ограничения/разбивка на тези разходи.


 • Ако МИГ не е длъжна, тя все пак може ли да направи такава допълнителна разбивка, или това ще се счете за ограничаване на допустимите разходи посочени в стратегията
 • ОТГОВОР: Условията за кандидатстване трябва да съответстват на одобрената стратегия, а допълнителната разбивка би била ограничаване на допустимите разходи.
 • Ако МИГ е длъжна, респ. може да направи такава допълнителна разбивка, къде следва да бъде направена тя – в Стратегията или може и в последствие в Условията за кандидатстване, одобрени от УС? В случай, че остане процентът от СВОМР (12%) то тази разбивка ще бъде различна от тази на национално ниво, това допустимо ли е.
 • ОТГОВОР: Виж горните отговори


ВЪПРОС 4. За някои от критериите за оценка, така както са формулирани в стратегията, се налага допълнително поясняване на съдържанието на критерия и начинът му на доказване с цел осигуряване на законосъобразност на оценката, яснота при кандидатстването и прилагане на единен подход от оценителите . (например критерий за „Проектът е за услуги в социалната сфера“ – налага се допълнително определение кое се счита за „социална сфера“, „проектът е за иновации“ – необходимо е да се включи определение кое се счита за иновация за целите на оценката и необходимо ли е да бъде доказано с придобиване на патент или полезен модел, „Проектът включва дейности свързани с уязвими групи“, „проектът повишава енергийната ефективност на стопанството – дали се доказва с доклад за енергиен одит или не, и др.)
Въпрос: Приемливо ли е тези пояснения да бъдат направени в насоките за кандидатстване или ако не са описани в СВОМР ще се приеме, че е разширяване/ограничаване на критериите за оценка?
ОТГОВОР: МИГ следва да разпише допълнително поясняване на определенията, свързани с критериите за оценка в Условията за кандидатстване. Това е необходимо както за оценителите, така и за кандидатите с проекти към стратегията за ВОМР.

С уважение,Д-Р ЛОЗАНА ВАСИЛЕВА

Заместник-министър на земеделието, храните и горите
Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница