Министерство на земеделието, храните и горитеДата19.07.2018
Размер267.5 Kb.


Министерство на земеделието, храните и горите

Проект
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

(обн., ДВ, бр. 97 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2014 г., бр. 48 от 2015 г., бр. 45 от 2016 г. и бр. 45 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 6, т. 8 се отменя.
§ 2. В чл. 17, ал. 2 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 3. В чл. 18, ал. 1 се създава т. 3:

„3. за декоративни, медицински и ароматни растения срокът за сортоизпитване за РХС е с минимална продължителност от една година, ако резултатите са убедителни и покриват изискванията на методиките на UPOV и протоколите на CPVO.“


§ 4. В чл. 20 думите „приложения № 3 и 4“ се заменят с „приложения № 4 и 5“.
§ 5. В чл. 31, ал. 1 думите „Министърът на земеделието и храните“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 6. В чл. 33, ал. 2, т. 6 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
§ 7. В Допълнителните разпоредби в § 2, след думите „(OB, L 296 от 1.11.2016 г.)“ се добавя „Директива за изпълнение (ЕС) 2018/100 на Комисията от 22 януари 2018 година за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и на минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове (ОВ, L 17 от 23.1.2018 г.)“.
§ 8. Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1


ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИАСАС
 
З А Я В К А .......................................................................................
(рег. №, попълва се от ИАСАС)
 
ДОГОВОР № ........................................................................
(попълва се от ИАСАС)
 
относно: Официално изпитване на сортове растения
 
[ ] с цел признаване и вписване в списък А и списък Б на официалната сортова листа
[ ] с цел получаване правна закрила на сорт
1. Заявител/и
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
(име, седалище/адрес на управление, телефон, факс, e-mail)
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
(адрес за кореспонденция (при наличие на разлика в горепосочения))
2. Селекционер/и на сорта:

[]

Заявителят/ите
 

[]

лице/а, ако е/са различно/и от заявителя:
 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име/на, адрес/и, телефон, факс и e-mail)

 

Ако селекционерът/ите не е/са заявител/и, уточнете как сортът е прехвърлен на заявителя/ите:

[ ] Договор

[ ] Наследство

[ ] Друго

Забележка. Документите по тази точка представете в оригинал или официално заверени.

3. Научно име на таксона:

4. Наименование на сорта (за сортове българска селекция на български език и на латиница):

[ ]

Временно
 

 

(селекционен №)
 

 

...........................................................
 

[ ]

Постоянно
 

 

код .......................................................
 

 

име ......................................................
 

 

 
5. Начин на създаване на сорта:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
(опишете начина на създаване)
Формула: ................................................................................................................................................................................................................................................................................
(посочете формулата)
6. Наименованието на сорта заявено ли е за регистриране или е регистрирано като търговска марка в ЕС, в държава - членка на UPOV, или чрез WIPO:
[ ] Да
[ ] Не
Ако е "Да", попълват се съответните колони на таблицата:
Държава - членка на ЕС и/или UPOV/ или чрез WIPO

Дата на заявяване:

Дата на регистрация:

Регистрационен номер:
 

 

7. Информация за всички други заявки, направени в държава - членка на Европейския съюз, и/или в държава - членка на UPOV

Държава/и - членка/и на ЕС

и/или на UPOV

...................................................................

(наименование на държавата/ите)

[ ] Правна закрила на сорта

[ ] Официален каталог на държава

[ ] Регистрация, година ..............................................................................................................................................................................................................................................................

[ ] В процес на регистрация, година .....................................................................................................................................................................................................................................................

[ ] Все още не е в процес на регистрация

Оторизиран орган: ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Заявка № .................................................

Етап:

[ ] Постоянно наименование на сорта: ......................................................................................................................................................................................................................................................

[ ] Временно наименование на сорта (селекционен №): ...........................................................................................................................................................................................................................................

Ако заявеният за изпитване сорт с цел признаване и вписване в Официалната сортова листа на Република България е родителски компонент на хибриден сорт и е бил изпитан в държава - членка на ЕС и/или на UPOV, във връзка с изпитването на хибридния сорт, посочете наименованието на хибридния сорт и държавата, в която е било проведено изпитването:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

8. Право на приоритет по отношение на най-рано подадената заявка за патентна закрила:

в държава: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

на дата: (ден, месец и година на заявката) ................................................................................................................................................................................................................................................

9. Сортът бил ли е обект на търговия или използван по друг начин:

[ ] Да

дата - .............

държава - ................

Наименование на
 

(ден, месец и година)

(държава - членка на ЕС, или трета държава)

сорта .......
[ ] Не
Когато е "Да", посочва се държавата на първото разполагане (търговия) със сорта и целта на неговата употреба.
10. За заявени хибридни сортове: (попълнете за родителските компоненти)
а) Информация за всички други заявки за родителския компонент, направени в държава - членка на
Европейския съюз, или в държава - членка на UPOV ...........................................................................................................................................................................................................................................
 
(наименование на държавата)

 

(наименование на държавата)
[ ] Правна закрила на сорта

 

[ ] Правна закрила на сорта
[ ] Официален каталог на държавата

 

[ ] Официален каталог на държавата
[ ] Регистрация, година .............................................................................................................

 

[ ] Регистрация, година .............................................................................................................
[ ] В процес на регистрация, година ..............................................................................................

 

[ ] В процес на регистрация, година ..............................................................................................
[ ] Все още не е обект на регистрация

 

[ ] Все още не е обект на регистрация
Оторизиран орган: ........................................

 

Оторизиран орган: ........................................
Заявка № ..................................

 

Заявка № ...........................................................................................................................
Период на изпитване:

 

Период на изпитване:
[ ] Постоянно наименование на сорта: ...........................................................................................

 

[ ] Постоянно наименование на сорта:
 

 

.....................................................................................................................................
[ ] Временно наименование на сорта (селекционен №): .........................

 

[ ] Временно наименование на сорта (селекционен №): .........................
б) Родителският компонент използван ли е за създаване на други хибридни сортове:
[ ] Да

[ ] Не
Ако е "Да", посочете:

 
Наименование на

Наименование на
родителския компонент:

хибридния сорт:
........................................

........................................
11. Сортът генномодифициран ли е:

 
[ ] Да

[ ] Не
12. Сортоподдържане (посочете физическо и/или юридическо лице/а и населено място, където се поддържа сортът): .....................................................................................................................................................................................
13. Сортът вписан ли е във:
Общия каталог на Европейския съюз:
 

[ ] Да, година - ....................
 

[ ] Не
Официален каталог на държава - членка на ЕС:

 
 

 
 

[ ] Да, година ...................... държава .................................................................................................
 

година ...................... държава .......................................................................................................
 

година ....................... държава ........................................................................................................
 

[ ] Не
14. Описание на основните характеристики на сорта в съответствие с утвърдените методики за БСК (групи по ранозрялост и качество, качествена характеристика, функционално направление, специфични изисквания при отглеждане и прибиране, устойчивост на вредни организми и продукти за растителна защита и др.):

........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Заявката се подава за всеки сорт.

- При настъпили промени в обстоятелствата (по т. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12 и 13) заявителят е длъжен в едномесечен срок да уведоми Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол.

 

Място:

Дата:

Заявител:
 

 

(подпис и печат)“

§ 9. Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 4 към чл. 13, ал. 1Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Протокол на CPVO

Festuca arundinacea Schreb.

Тръстиковидна власатка

TP 39/1 от 1.10.2015 г.

Festuca filiformis Pourr.

Финолистна власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca ovina L.

Овча власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca pratensis Huds.

Ливадна власатка

TP 39/1 от 1.10.2015 г.

Festuca rubra L.

Червена власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Твърдолистна власатка

TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Lolium multiflorum Lam.

Многооткосен (италиански) райграс

TP 4/1 от 23.6.2011 г.

Lolium perenne L.

Английски райграс (пасищен)

TP 4/1 от 23.6.2011 г.

Lolium × hybridum Hausskn.

Хибриден райграс

TP 4/1 от 23.6.2011 г.

Pisum sativum L.

Фуражен грах

TP 7/2 rev. 2 от 15.3.2017 г.

Poa pratensis L.

Ливадна ливадина

TP 33/1 от 15.3.2017 г.

Vicia sativa L.

Обикновен фий

TP 32/1 от 19.4.2016 г.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Брюква

TP 89/1 от 11.3.2015 г.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Фуражна ряпа

TP 178/1 от 15.3.2017 г.

Brassica napus L.

Рапица

TP 36/2 от 16.11.2011 г.

Cannabis sativa L.

Коноп

TP 276/1 от 28.11.2012 г.

Glycine max (L.) Merr.

Соя

TP 80/1 от 15.3.2017 г.

Gossypium spp.

Памук

TP 88/1 от 19.4.2016 г.

Helianthus annuus L.

Слънчоглед

TP 81/1 от 31.10.2002 г.

Linum usitatissimum L.

Лен

TP 57/2 от 19.3.2014 г.

Sinapis alba L.

Бял синап

TP 179/1 от 15.3.2017 г.

Avena nuda L.

Голозърнест овес

TP 20/2 от 1.10.2015 г.

Avena sativa L. (включва A. byzantina K. Koch)

Овес и червен овес

TP 20/2 от 1.10.2015 г.

Hordeum vulgare L.

Ечемик

TP 19/4 от 1.10.2015 г.

Oryza sativa L.

Ориз

TP 16/3 от 1.10.2015 г.

Secale cereale L.

Ръж

TP 58/1 от 31.10.2002 г.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Тритикале

(Хибриди, получени от кръстосване на видове от рода Triticum и видове от рода Secale)TP 121/2 rev. 1 от 16.2.2011 г.

Triticum aestivum L.

Пшеница обикновена

TP 3/4 rev. 2 от 16.2.2011 г.

Triticum durum Desf.

Пшеница твърда

TP 120/3 от 19.3.2014 г.

Zea mays L.

Царевица

TP 2/3 от 11.3.2010 г.

Solanum tuberosum L.

Картофи

TP 23/3 от 15.3.2017 г.

Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“
§ 10. Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1 се изменя така:

„Приложение № 5 към чл. 13, ал. 1Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Методика на UPOV

Beta vulgaris L.

Кръмно цвекло

TG/150/3 от 4.11.1994 г.

Agrostis canina L.

Кучешка полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis gigantea Roth.

Гигантска полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis stolonifera L.

Издънкова (бяла) полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis capillaris L.

Обикновена полевица

TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Bromus catharticus Vahl

Овсига

TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Bromus sitchensis Trin.

Овсига

TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Dactylis glomerata L.

Ежова главица

TG/31/8 от 17.4.2002 г.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Хибриди, получени от кръстосване на видове от рода Festuca и видове от рода Lolium

TG/243/1 от 9.4.2008 г.

Phleum nodosum L.

Тимотейка

TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Phleum pratense L.

Ливадна тимотейка

TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Lotus corniculatus L.

Звездан обикновен

TG/193/1 от 9.4.2008 г.

Lupinus albus L.

Бяла лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus angustifolius L.

Теснолистна лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus luteus L.

Жълта лупина

TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Medicago doliata Carmign.

Стройностъблена люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago italica (Mill.) Fiori

Италианска люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago littoralis Rohde ex Loisel.

Крайбрежна люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago lupulina L.

Люцерна хмеловидна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago murex Willd.

Кръглоплодна люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago polymorpha L.

Изменчива люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago rugosa Desr.

Набръчкана люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago sativa L.

Обикновена люцерна

TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Medicago scutellata (L.) Mill.

Щитовидна люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago truncatula Gaertn.

Отсеченолистна люцерна

TG 228/1 от 5.4.2006 г.

Medicago x varia T. Martyn

Хибридна люцерна

TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Trifolium pratense L.

Детелина червена

TG/5/7 от 4.4.2001 г.

Trifolium repens L.

Детелина бяла

TG/38/7 от 9.4.2003 г.

Vicia faba L.

Бакла

TG/8/6 от 17.4.2002 г.

Arachis hypogaea L.

Фъстъци

TG/93/4 от 9.4.2014 г.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Репица

TG/185/3 от 17.4.2002 г.

Carthamus tinctorius L.

Сафлор

TG/134/3 от 12.10.1990 г.

Papaver somniferum L.

Мак

TG/166/4 от 9.4.2014 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Сорго

TG/122/4 от 25.3.2015 г.

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Суданка

TG/122/4 от 25.3.2015 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf

Хибриди, получени от кръстосване на Sorghum bicolor и Sorghum sudanense

TG/122/4 от 25.3.2015 г.

Текстът на тези методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).

* Изпитване за сортове тютюн се извършва по методика на UPOV Nicotiana tabacum L. TG/195/1 от 17.04.2002 г.“


§ 11. Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:

Приложение № 7 към чл. 14, ал. 1Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Протокол на CPVO

Allium cepa L. (лукова група)

Лук и шалот

TP 46/2 от 1.4.2009 г.

Allium cepa L. (сборна група)

Шалот

TP 46/2 от 1.4.2009 г.

Allium fistulosum L.

Лук батун

TP 161/1 от 11.3.2010 г.

Allium porrum L.

Праз

TP 85/2 от 1.4.2009 г.

Allium sativum L.

Чесън

TP 162/1 от 25.3.2004 г.

Allium schoenoprasum L.

Лук резанец

TP 198/2 от 11.3.2015 г.

Apium graveolens L.

Листна и дръжкова целина

TP 82/1 от 13.3.2008 г.

Apium graveolens L.

Кореновидна целина

TP 74/1 от 13.3.2008 г.

Asparagus officinalis L.

Аспержи

TP 130/2 от 16.2.2011 г.

Beta vulgaris L.

Цвекло салатно, включително „Cheltenham“

TP 60/1 от 1.4.2009 г.

Beta vulgaris L.

Манголд

TP 106/1 от 11.3.2015 г.

Brassica oleracea L.

Листно зеле

TP 90/1 от 16.2.2011 г.

Brassica oleracea L.

Цветно зеле (карфиол)

TP 45/2 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica oleracea L.

Броколи

TP 151/2 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica oleracea L.

Брюкселско зеле

TP 54/2 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica oleracea L.

Алабаш

TP 65/1 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica oleracea L.

Савойско зеле, бяло главесто зеле и червено главесто зеле

TP 48/3 rev. от 15.3.2017 г.

Brassica rapa L.

Китайско зеле

TP 105/1 от 13.3.2008 г.

Capsicum annuum L.

Пипер

TP 76/2 rev. от 15.3.2017 г.

Cichorium endivia L.

Къдраволистна и обикновена ендивия

TP 118/3 от 19.3.2014 г.

Cichorium intybus L.

Индустриална цикория

TP 172/2 от 1.12.2005 г.

Cichorium intybus L.

Цикория

TP 173/1 от 25.3.2004 г.

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Дини

TP 142/2 от 19.3.2014 г.

Cucumis melo L.

Пъпеши

TP 104/2 от 21.3.2007 г.

Cucumis sativus L.

Краставици и корнишони

TP 61/2 от 13.3.2008 г.

Cucurbita maxima Duchesne

Тиква

TP 155/1 от 11.3.2015 г.

Cucurbita pepo L.

Тиквички

TP 119/1 rev. от 19.3.2014 г.

Cynara cardunculus L.

Артишок и кардун

TP 184/2 от 27.2.2013 г.

Daucus carota L.

Моркови и фуражни моркови

TP 49/3 от 13.3.2008 г.

Foeniculum vulgare Mill.

Резене

TP 183/1 от 25.3.2004 г.

Lactuca sativa L.

Салата

TP 13/5 rev. 2 от 15.3.2017 г.

Solanum lycopersicum L.

Домати

TP 44/4 rev. 2 от 19.4.2016 г.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Магданоз

TP 136/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus coccineus L.

Многоцветен фасул

TP 9/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus vulgaris L.

Фасул пешак и фасул вейков

TP 12/4 от 27.2.2013 г.

Pisum sativum L. (partim)

Грах набръчкан, грах кръглозърнест и грах захарен

TP 7/2 rev. 2 от 15.3.2017 г.

Raphanus sativus L.

Репички и черна ряпа

TP 64/2 rev. от 11.3.2015 г.

Rheum rhabarbarum L

Ревен

TP 62/1 от 19.4.2016 г.

Scorzonera hispanica L.

Черен корен

TP 116/1 от 11.3.2015 г.

Solanum melongena L.

Патладжан

TP 117/1 от 13.3.2008 г.

Spinacia oleracea L.

Спанак

TP 55/5 rev. 2 от 15.3.2017 г.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Полска салата

TP 75/2 от 21.3.2007 г.

Vicia faba L. (partim)

Бакла

TP Broadbean/1 от 25.3.2004 г.

Zea mays L. (partim)

Захарна царевица и пуклива царевица

TP 2/3 от 11.3.2010 г.

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Подложки домати

TP 294/1 rev. 2 от 15.3.2016 г.

Cucurbita maxima × Cucurbita moschata

Междувидови хибриди от Cucurbita maxima Duch. × Cucurbita moschata Duch. за използване като подложки

TP 311/1 от 15.3.2017 г.

Текстът на тези протоколи може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).“
§ 12. Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1 се изменя така:

Приложение № 8 към чл. 14, ал. 1Научно име на таксона

Обикновено име на таксона

Методика на UPOV

Brassica rapa L.

Турнепс

TG/37/10 от 4.4.2001 г.

Cichorium intybus L.

Широколистна цикория или италианска цикория

TG 154/4 от 5.4.2017 г.

Текстът на тези методики може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).“
§ 13. В приложение № 13 към чл. 21, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

  1. На ред 1 думите „Кръмно цвеклосе заменят с „Цвекло (захарно и кръмно)“;

  2. На ред 37 в колона „БСК третирани (g)“ числото „1000“ се заменя с „500“, а в колона „БСК нетретирани (g)“ числото „150“ се заличава;

  3. На ред 39 в колона „БСК третирани (g)“ числото „5000“ се заменя с „3000“;

  4. На ред 49 в колона „БСК нетретирани (g)“ се добавя числото „100“.


Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. За изпитванията на сортове от земеделски растителни видове и зеленчукови видове, започнали преди 1 септември 2018 г., съгласно чл. 3 на Директива за изпълнение (ЕС) 2018/100 могат да се прилагат съответно Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО в техните варианти, приложими преди изменението им с Директива за изпълнение (ЕС) 2018/100.
§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
РУМЕН ПОРОЖАНОВ

Министър на земеделието, храните и горите

Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница