Решение №343 Дневен редДата22.07.2016
Размер231.62 Kb.
ТипРешение
Общински съвет-Банско
Решения от Протокол №18/26.03.2009г.

Решение №343

Дневен ред

1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-320/23.01.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно молба с вх. №94-01-4113/09.01.2009г. от Ибрахим Ибраим Молла за поставяне на каравана за топли закуски в двора на училището в с. Места.

докл. Г. Икономов

2. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-309/14.01.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно даване имена на улици в квартали 301 и 302.

докл. Л. Захов

3. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-340/18.02.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно определяне на площадка за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – гр. Банско.

докл. Л. Захов

4. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-345/25.02.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно промяна предназначението на имот №009398, определен за площадка за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води.

докл. Л. Захов

5. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-57/27.05.2008г. от Областен кооперативен съюз гр. Благоевград относно УПИ І в кв.101 по плана на гр. Банско.

докл. Л. Захов

6. Разглеждане на молба с вх. №ОС-МЖ-573/19.07.2007г. от Ивайло Петров – управител на “Лира Атон” ЕООД, относно асфалтиране, изграждане на бордюри и тротоарни настилки, канализация и водопровод на ул. “Г. С. Раковски” гр. Добринище.

докл. И. Ръхов

7. Предложение за изменение и допълване на Наредбата за поддържане и опазване на чистотата чрез екологосъобразно управление на отпадъците на територията на Община Банско.

докл. Г. Икономов

8. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-З-326/12.02.2009г. от Георги Иванов Икономов – председател на ОбС относно промяна в Наредба №1 във връзка с жалба с вх. №ОС-Ж-16/29.12.2008г. от собственици на заведения в гр. Банско.

докл. Г. Икономов

9. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-137/19.01.2009г. от Елена Маркова Еринина – директор на Музеен комплекс гр. Банско относно създаване на археологически музей в приземните помещения в Дома на изкуствата.

докл. Е. Янчовичина

10. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-С-138/20.01.2009г. от народно читалище “Н. Вапцаров” гр. Банско относно отпускане на месечна стипендия на Радослав Петаков.

докл. Е. Янчовичина

11. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-337/11.02.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско относно сключване на меморандум за побратимяване между Община Банско и Община Брус, Сърбия.

докл. П. Баряков

12. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-351/17.03.2009г. от Елена Янчовичина – общински съветник, относно отпускане на финансова помощ на Културно-информационен център “Босилеград”.

докл. Е. Янчовичина

13. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-189/12.03.2009г. от Димитър Баряков – директор на ПЛТГ “Никола Вапцаров” относно финансова помощ за участие в Национално състезание “Горски многобой”.

докл. Е. Янчовичина

14. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-341/26.02.2009г. от Георги Узунов – председател на читалище “Светлина” с. Кремен относно финансова помощ за издаване на албум на певческата група.

докл. Е. Янчовичина

15. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-356/18.03.2009г. от Илия Милев – председател на СК по кик-бокс “Нестор” относно отпускане на финансови средства за закупуване на боксов таймер и малка боксова круша.

докл. Е. Янчовичина

16. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-З-342/04.03.2009 от Цветан Калоянов – президент на Ротари клуб “Банско-Разлог” относно спонсорство на конкурса “Мис Пирин”.

докл. Г. Икономов

17. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-281/14.11.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско относно отмяна на Наредба за условията и реда за упражняване правата на Община Банско като собственик на общинската част от капитала на търговските дружества и приемане на нова Наредба за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

докл. П. Баряков

18. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-313/19.01.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско относно писмо за инвестиционни намерения за реализация на проект “Екологична топлоснабдителна система на гр. Добринище на база биомаса”.

докл. Л. Захов

19. Разглеждане на докладна записка с вх. №ОС-01-342/23.02.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско относно преговори с “ХИМРЕМОНТСТРОЙ” по Решение №284/27.11.2008г. на ОбС и предложение проекта “Изграждане на язовир “Воденичето” и МВЕЦ в близост до с. Обидим” да се реализира на базата на публично-частно партньорство.

докл. Л. Захов

20. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-349/17.03.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско относно откриване на територията на Община Банско на Наблюдавано жилище – делегирана от държавата дейност.

докл. С. Въчкова

21. Разглеждане на заявление с вх. №ОС-З-335/25.02.2009г. от дружество “Военноинвалид” гр. Банско относно данъчни облекчения.

докл. И. Ръхов

22. Разглеждане на искане с вх. №ОС-З-336/26.02.2009г. от Никола Борисов Сакарев – кмет на гр. Добринище, относно отпускане на целогодишен щат за служител, който да събира местните данъци и такси.

докл. И. Ръхов

23. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-346/04.03.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно разглеждане и одобряване на пазарни цени на неурегулирани и урегулирани поземлени имоти в бивши кв.238 и кв.240.

докл. Л. Захов

24. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-278/27.10.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно принудително отчуждаване на поземлен имот №012011 в местността “Грамадето”.

докл. Л. Захов

25. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-332/23.02.2009г. от Райна Томанова – Глушкова – председател на Сдружение “ИЗБОР” относно удължаване срока на наем на общинско помещение в поликлиника “Д-р Рачо Ангелов” гр. Банско.

докл. А. Рупчина

26. Приемане на оценка за незастроено дворно място УПИ VІІ в кв. 240 по плана на гр. Банско във връзка с Решение №305/22.12.2009г. по молба на “Ловмиит” ЕООД.

докл. А. Рупчина

27. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-348/16.03.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно определяне на реална базисна наемна цена на Ветеринарна лечебница гр. Банско.

докл. П. Баряков

28. Разглеждане на предложение в вх. №ОС-01-351/19.03.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно отдаване под наем на земя по чл. 19 на Община Банско за земеделски нужди.

докл. С. Въчкова

29. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-352/19.03.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс, на “ЧЕЗ Разпределение България” АД.

докл. Л. Захов

30. Заявления за парични помощи.

- заявление с вх. №ОС-З-318/06.02.2009г. от Катерина Асенова Гроздина от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-334/24.02.2009г. от Боян Димитров Сугарев от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-313/03.02.2009г. от Снежана Борисова Събева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-355/18.03.2009г. от Красимир Илиев Събев от гр. Банско;

- заявление с в №ОС-З-346/16.03.2009г. от Елена Боянова Апостолова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-349/17.03.2009г. от Мария Славчова Тодорова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-343/11.03.2009г. от Владимир Илиев Шумаров от гр. Банско;

- заявление с вх. № ОС-З-330/17.02.2009г. от Мария Георгиева Божинова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-З-354/18.03.2009г. от Борис Костадинов Ценкин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-352/17.03.2009г. от Теодора Сашова Манова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-350/17.03.2009г. от Кипра Атанасова Клечерова от с. Места;

- заявление с вх. №ОС-З-348/17.03.2009г. от Иванка Василева Спасова от гр. Добринище;

- заявление с вх. №ОС-З-344/11.03.2009г. от Веска Атанасова Черешарова от с. Гостун;

- заявление с вх. №ОС-З-347/16.03.2009г. от Венета Спасова Бондева от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-323/09.02.2009г. от Анифе Риза Каран от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-324/10.02.2009г. от Марияна Борисова Манова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-340/26.02.2009г. от Исмаил Алимаз Туталъ от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-338/26.02.2009г. от Ибрахим Алимаз Туталъ от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-338/26.02.2009г. от Урие Еливер Каранч от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-337/26.02.2009г. от Шейка Ариф Шабан от с. Филипово;

- заявление с вх. №ОС-З-331/19.02.2009г. от Асен Михайлов Гроздин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-358/23.03.2009г. от Мария Апостолова Чукова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-309/30.01.2009г. от Костадин Филипов Проданичин от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-360/24.03.2009г. от Елена Боянова Апостолова от гр. Банско;

- заявление с вх. №ОС-З-363/25.03.2009г. от Искра Мирчова Бекирова.

докл. И. Ръхов

31. Заявления на граждани.

31.1. Молба с вх. №ОС-З-277/17.12.2008г. от жителите на ул. “Гоце Делчев” гр. Банско

докл. И. Ръхов

31.2. Заявление с вх. №ОС-З-33/18.04.2008г. от Райна Георгиева Малчова

докл. И. Ръхов

31.3. Молба с вх. №ОС-З-73/05.06.2008г. от собственици на апартаменти, живущи на ул. “Драма” 1 вх.Б , гр. Банско

докл. И. Ръхов

31.4. Молба с вх. №ОС-З-179/24.09.2008г. от Анатоли Петров Антов

докл. А. Рупчина

31.5. Заявление с вх. №ОС-З-21/10.04.2008г. от Мария Лазарова Савова и Иван Лазаров Дурчов

докл. А. Рупчина

31.6. Молба с вх. №ОС-МЖ-399/28.11.2006г. от Георги Димитров Джолев

докл. А. Рупчина

31.7. Жалба с вх. №ОС-Ж-14/19.11.2008г. от Райна Георгиева Загорчина

докл. А. Рупчина

32. Разни:

32.1. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-353/23.03.2009г. от Общинска администрация относно приемане на Отчет за състоянието и изпълнението на общинския дълг към 31.12.2008г.

докл. П. Баряков

32.2. Разглеждане на предложение с вх. №ОС-01-350/18.03.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, относно покупко-продажба на имоти за нуждите на Гробищен парк гр. Банско.

докл. Л. Захов

32.3. Разглеждане на молба с вх. №ОС-З-353/17.03.2009г. от Костадин Димитров Русков – председател на Екстремен клуб “Тодорка”, относно отпускане на финансови средства за участие в международен форум по свободни ски в Швейцария.

докл. Е. Янчовичина

32.4. Разглеждане на писмо с вх. №ОС-С-192/18.03.2009г. от д-р Емил Илиев относно отпускане на финансови средства за ХІІ-тия Джаз фест в гр. Банско.

докл. Е. Янчовичина

32.5. Избор на представители на Община Банско в Съвета на директорите на ПФК “Банско” АД.

докл. Г. Икономов
Решение №344

Във връзка с предложение с вх. №ОС-01-320/23.01.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет Банско реши:

Не удовлетворява молба с вх. №94-01-4113/09.01.2009г. от Ибрахим Ибраим Молла поради това, че не е разработена схема за разполагане на временни търговски обекти за с. Места.
Решение №345

Общински съвет-Банско възлага на Общинска администрация Банско да изготви схема за разполагане на временни търговски обекти за Община Банско в срок от три месеца.
Решение №346

Във връзка с предложение с вх. №ОС-01-312/15.01.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.1 т.18 от ЗМСМА Общински съвет-Банско именува улици в гр. Банско, както следва:

1. От о.т. 1050 до о.т. 1064 – ул. “Пере Тошев”

2. От о.т. 1052 до о.т. 1063 – ул. “Пито Гули”.
Решение №347

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.19 ал.9 от ЗСПЗЗ и предложение с вх. №ОС-01-340/18.02.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Определя имот №009398, представляващ земя по чл.19 ал.9 т.1 от ЗСПЗЗ, с площ 28,475 дка, с начин на трайно ползване пасище, мера, в местността “Гарван” в землището на гр. Банско, за площадка за изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води Банско.

2. Възлага на кмета на общината изготвянето и съгласуването на проекти за Пречиствателна станция за отпадни води Банско.

Решение №348

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25 ал.3 т.1 от ЗСПЗЗ и предложение с вх. №ОС-01-345/25.02.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Изразява предварителното си съгласие да се промени предназначението на имот №009398 с начин на трайно ползване пасище, мера, в местността “Гарван” в землището на гр. Банско, със срок на валидност на предложението от 1 година, считано от датата на приемане на решението.

2. Промяната на предназначението на имот №009398 в землището на гр. Банско да се извърши при спазването на изискванията на Закона за опазване на земеделските земи.

3. Упълномощава кмета на Община Банско да извърши необходимите процедури за промяна предназначението на имот №009398.
Решение №349

Във връзка с молба с вх. №ОС-З-57/27.05.2008г. от Областен кооперативен съюз-Благоевград, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.1 т.11 от ЗМСМА възлага на Общинска администрация да изготви ПУП-ПРЗ за УПИ І в кв.101 по плана на гр. Банско с цел обособяване на прилежащи терени към сградите, построени в имота.
Решение №350

Общински съвет-Банско не удовлетворява молба с вх. №ОС-МЖ-573/19.07.2007г. от Ивайло Петров – управител на “Лира Атон” ЕООД поради липса на предвидени средства в бюджет 2009г.
Решение №351

На основание чл.21 ал.1 т.7 от ЗМСМА Общински съвет-Банско изменя Наредбата за поддържане и опазване на чистотата чрез екологосъобразно управление на отпадъците на територията на Община Банско, както следва:

1. В раздел ІV “Забранителни разпоредби” се въвежда нов чл.11а, който гласи:

Забранява се използването на полиетиленови торбички, чашки, чинии и др. за еднократна употреба в търговската мрежа на територията на Община Банско. Същите да бъдат заменени с биоразграждащи се такива.”2. В раздел V “Контрол и санкции на нарушителите” чл.15 ал.1 добива вида:

На нарушителите на тази наредба относно мерките за предотвратяване на замърсявания от отпадъци и поддържане на чистотата се налага парична глоба до 5000 (пет хиляди) лева, както и за нарушения, касаещи озеленените площи и декоративната растителност.”3. В раздел V “Заключителни разпоредби” алинеите се заменят с параграфи:

§1. Наредбата е в сила и действа на територията на Община Банско съгласно чл.20 ал.1 и чл.22 ал.1 от ЗМСМА.§2. Контролът по изпълнение на настоящата наредба се възлага на кмета на Община Банско и упълномощените от него лица.

§3. Наредбата може да бъде изменяна и допълвана по реда на чл.22 от ЗМСМА и подлежи на обнародване чрез местните средства за масово осведомяване.

§4. Размерът на санкциите и глобите се актуализират при всяко изменение на ЗМСМА, ЗАНН, ЗМДТ, ЗУО, ЗООС и ЗТСУ.

§5. Наредбата е приета с Решение № 512 от Протокол №26/12.07.2005 г. Промяна с Решение №670/15.03.2006г. на ОбС-Банско.”

4. В раздел V “Заключителни разпоредби” се въвежда нов §6, със следното съдържание:

Чл.11а влиза в сила от 01.01.2010г.”Решение №352

Във връзка с предложение с вх. №ОС-З-326/12.02.2009г. от Георги Иванов Икономов – председател на ОбС, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.1 т.7 и т.13 от ЗМСМА, допълва Наредба №1, като следва:

1. Добавя чл.12д, който гласи: “Използването от заведенията за обществено хранене на така наречените “викачи” за привличане на туристи извън границите на обекта, който стопанисват”.

2. В раздел ІV “ Наказания и ред за налагането им” добавя т. 7 със следния текст: “За нарушение на чл.12д на лицата, стопанисващи заведенията, се налага глоба (имуществена санкция) в размер от 100 лв. до 1000 лв.”.
Решение №353

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА и във връзка с на предложение с вх. №ОС-С-137/19.01.2009г. от Елена Маркова Еринина – директор на Музеен комплекс гр. Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Дава съгласие за създаване на археологически музей в приземните помещения на Дома на изкуствата гр. Банско.

2. Възлага на кмета на Община Банско да предприеме действия по проектиране и извършване на необходимите строително-ремонтни и експозиционни дейности.

3. Упълномощава кмета на Община Банско да предприеме необходимите действия за регистриране на обекта пред Министерството на културата.
Решение №354

Във връзка с предложение с вх. №ОС-С-138/20.01.2009г. от Народно читалище “Никола Вапцаров” гр. Банско, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА дава съгласие до бъде отпусната стипендия на Радослав Петаков за уроци по гайда и пътни разноски до гр. Гоце Делчев в размер на 500 лв. до края на 2009 година.
Решение №355

Във връзка с предложение с вх. №ОС-01-337/11.02.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА дава съгласие за сключване на меморандум за побратимяване между Община Банско, България и Община Брус, Сърбия.
Решение №356

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и във връзка с молба с вх. №ОС-З-351/17.03.2009г. от Елена Янчовичина – общински съветник, Общински съвет-Банско реши:

Дава съгласие да бъде отпусната парична помощ за Културно -информационен център в Босилеград в размер на 2000 (две хиляди) лева.

Средствата да бъдат осигурени от параграф “Други дейности по културата”.
Решение №357

Във връзка с писмо с вх. №ОС-С-189/12.03.2009г. от Димитър Баряков – директор на ПЛТГ “Никола Вапцаров”, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА дава съгласие за отпускане на финансови средства в размер 1500 лв. на ПЛТГ “Никола Вапцаров” за закупуване на пушка, боеприпаси и униформа.

Средствата да бъдат осигурени от параграф “Други дейности по спорта”.
Решение №358

Общински съвет-Банско не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-341/26.02.2009г. от Георги Узунов – председател на читалище “Светлина” с. Кремен за издаване на албум на певческата група и за транспорт.
Решение №359

Във връзка с молба с вх. №ОС-З-356/18.03.2009г. от Илия Милев – председател на СК по кик-бокс “Нестор”, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА дава съгласие за отпускане на финансови средства в размер 200 лв. на СК по кик-бокс “Нестор” за закупуване на боксов таймер и малка боксова круша.

Средствата да бъдат осигурени от параграф “Други дейности по спорта”.
Решение №360

Във връзка с писмо с вх. №ОС-З-342/04.03.2009 от Цветан Калоянов – президент на Ротари клуб “Банско-Разлог”, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА дава съгласие за отпускане на финансови средства на Ротари клуб “Банско-Разлог” в размер на 5000 лв. за провеждане на конкурса “Мис Пирин”.

Средствата да бъдат осигурени от параграф “Други дейности по културата”.
Решение №361

Във връзка с предложение с вх. №ОС-01-281/14.11.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Отменя Наредба за условията и реда за упражняване на правата на Община Банско като собственик на общинската част от капитала на търговските дружества, приета с Решение №405/16.02.2005г. на Общински съвет-Банско.

2. Приема нова Наредба за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел.

Решение №362

На основание чл.21 ал.1 т.23, във връзка с чл.20 и чл.17 ал.1 т.2, 6 и 8 от ЗМСМА и предложение с вх. №ОС-01-313/19.01.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Одобрява участието на Община Банско в публично-частно партньорство с “Енергия Добринище” ООД за реализацията на проект “Екологична топлоснабдителна система на гр. Добринище на база биомаса”. Топлоснабдителната система се състои от обекти за производство, пренос, доставка и разпределение на топлинна енергия.

2. Възлага на кмета на Община Банско в срок от три месеца:

2.1. Да подпише с инвеститора “Енергия Добринище” ООД договор за партньорство и развитие на проекта, с който да се определи формата на съвместна дейност между инвеститора и общината, правата и задълженията на всяка от страните.

2.2. Да внесе за одобрение от Общински съвет-Банско предложение за регистрация на бъдещото топлофикационно дружество с участието на Община Банско.
Решение №363

Във връзка с предложение с вх. № ОС-01-342/23.02.2009 г. от Общинска администрация – град Банско и Решение № 284 от Протокол № 13 от 27.11.2008 г. на Общински съвет – град и на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 51, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет-Банско реши:

1. Да се учреди акционерно дружество от Община Банско и „Енерджи маркет” АД, с предмет на дейност: Изграждане и експлоатиране на хидротехнически съоръжения и централи за производство на електроенергия от възобновяеми и конвенционални източници, продажба на електроенергия, водоснабдителна и хидромелиоративна дейност.

2. Наименованието на акционерното дружеството да бъде “Хидроенерджи Банско” АД.

3. Седалището и адресът на управление на акционерното дружество да бъде на адрес: град Банско, пл. „Никола Вапцаров” № 2.

4. Акционерното дружеството да се учреди с капитал от 50 000.00 /петдесет хиляди/ лева, от които Община Банско да запише акции и направи съответните вноски в размер на 17 000.00 /седемнадесет хиляди/ лева, което представлява 1 700.00 /хиляда и седемстотин/ акции по номинална стойност 10 /десет/ лева всяка от тях, което е 34 % от общия капитал

5. Определя Георги Димитров Мутафчиев за представител на Община Банско в Съвета на директорите на дружеството.

6. Одобрява предложения проект на устав на акционерното дружество.

7. Упълномощава кмета на Община Банско да подготви, подпише, да получава и да предоставя всички необходими документи за учредяване на акционерното дружество, както и да направи необходимите парични вноски за учредяване на дружеството.
Решение №364

На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.36а ал.2 т.1 от ППЗСП и предложение с предложение с вх. №ОС-01-349/17.03.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Дава съгласие за откриване на Наблюдавано жилище – делегирана от държавата дейност на територията на Община Банско с натурални показатели, както следва:

- капацитет –8 лица;

- численост на персонала – 2 лица;

- средства за работна заплата – 14220 лв.;

- стандарт за издръжка – 5480 лв.;

- общовещева издръжка – 29690 лв.;

- дата на откриване – 30.03.2009г.;

- адрес: гр. Банско, ул. “Радон Тодев” 14
Решение №365

Общински съвет-Банско връща заявление с вх. №ОС-З-335/25.02.2009г. от дружество “Военноинвалид” гр. Банско за доразглеждане в Постоянната комисия по бюджет и управление на проекти.

Решение №366

Общински съвет-Банско не удовлетворява искане с вх. №ОС-З-336/26.02.2009г. от Никола Борисов Сакарев – кмет на гр. Добринище относно отпускане на целогодишен щат за служител, който да събира местните данъци и такси.
Решение №367

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.16 ал.4, във връзка с чл.210 от ЗУТ и предложение с вх. №ОС-01-346/04.03.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Приема оценките на неурегулираните и на урегулираните поземлени имоти и упълномощава кмета на Община Банско да издаде заповед на основание чл.16 ал.5 от ЗУТ, въз основа но който разликите между неурегулираните поземлени имоти и урегулираните поземлени имоти се прехвърля в полза на общината за изграждане на обекти на социалната инфраструктура – публична собственост и на общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура.
Решение №368

На основание §37 ал.5 от ПЗР към ЗИД на ЗОС, във връзка с Решение №985 по Протокол №46/03.05.2007г. на Общински съвет-Банско и предложение с вх. №ОС-01-278/27.10.2008г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Да бъде извършено принудително отчуждаване на поземлен имот №012011, находящ се в местността “Грамадето” в землището на гр. Банско, с площ 0,230 дка, начин на трайно ползване ливада, категория на земята при неполивни условия осма. Имотът попада в улица по плана за улична регулация за Южна курортна зона “Грамадето” гр. Банско.

2. Имот с пл. №012011 в землището на гр. Банско е собственост на наследниците на Михаил Димитров Дурчов, съгласно решение №952 от дата 08.08.2005г. на ОСЗГ – Банско, вписано в Служба по вписванията – гр. Разлог.

3. Пазарната цена на имота, подлежащ на отчуждаване, е изготвена от лицензиран оценител Красимир Стайков и възлиза на 50 000 (петдесет хиляди) лева, като посочената сума бъде определена за обезщетение на собствениците. Средствата се осигуряват от собствени приходи.
Решение №369

На основание чл.20 ал.2 и 3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, във връзка с чл.14 ал.6 от ЗОС и молба с вх. №ОС-З-332/23.02.2009г. от Райна Томанова – Глушкова – председател на Сдружение “ИЗБОР”, Общински съвет-Банско реши:

1. Дава съгласие да бъде отдадено под наем, без търг и конкурс, на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност за родители на деца с интелектуални и физически затруднения “Избор” гр. Банско, помещение, намиращо се на втория етаж в сградата на бивша поликлиника “Д-р Рачо Ангелов” гр. Банско (Здравен дом) – частна общинска собственост, съгласно Акт за общинска собственост №431/15.09.2004г. (до зъботехническата лаборатория, използвано за административни нужди). Същото ще се ползва от сдружението за семейно-консултативен център.

2. Определя месечна наемна цена в размер на 7 (седем) лв. без ДДС за цялото помещение.

3. Упълномощава кмета на Община Банско да сключи договор за наем, за срок от 10 години.
Решение №370

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и във връзка със свое Решение №305/22.12.2008г., Общински съвет-Банско приема пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител Красимир Стайков, възлизаща на 115000 (сто и петнадесет хиляди) лева.
Решение №371

Във връзка с предложение с вх. №ОС-01-348/16.03.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

Потвърждава Решение №627/31.10.2002г. и Решение №683/16.05.2006г. на Общински съвет-Банско.
Решение №372

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.14 ал.7 от ЗОС, чл.19 ал.8 т.2 и чл.25 ал.1 от ЗСПЗЗ и във връзка с предложение в вх. №ОС-01-351/19.03.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Дава съгласие да бъде отдаден под наем терен с площ 1,00 дка, представляващ част от имот №002059, с обща площ от 62,802 дка в местността “Раковица”, с начин на трайно ползване пасище, мера в землището на гр. Банско, представляващ земя по чл.19 от ЗСПЗЗ.

2. Във връзка с горното да се организира и проведе конкурс със следните условия:

- теренът се отдава под наем за нуждите на животновъдството;

- участниците в конкурса да са регистрирани земеделски производители, животновъди, упражняващи дейността си в землището на гр. Банско;

- срок за наемане – 1 година от датата на сключване на договора, с възможност за неговото удължаване с още 2 години;

- началната конкурсна цена е 50 лв. годишно, като върху нея не се начислява ДДС.

3. Упълномощава кмета на Община Банска да организира и проведе конкурса.
Решение №373

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА и чл.14 ал.8 от ЗОС, Общински съвет-Банско реши:

Изменя т.3 от Решение №130/17.04.2008г. на Общински съвет-Банско, както следва:

- за необработваеми земи (мери и пасища), използвани за изграждане на ферми за животни до 3 дка – 50 лв./дка;

- за необработваеми земи (мери и пасища), използвани за пашуване на животни до 100 дка – 2 лв./дка;

- за необработваеми земи (мери и пасища), използвани за пашуване животни над 100 дка – 1 лв./дка
Решение №374

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 т.4 от ЗОС във връзка с чл.62 от ЗЕ и чл.51 ал.1 т.5 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, собственост на Община Банско и предложение в вх. №ОС-01-352/19.03.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж, без търг и конкурс, на “ЧЕЗ Разпределение България” АД върху поземлен имот – частна общинска собственост, а именно: имот №010377 в местността “Момин гроб” в землището на гр. Банско с площ 4,00 дка; начин на трайно ползване др. сел. ст. тер.; категория на земята при неполивни условия девета; съседи на имота по скица: №№ 010378, 000326, 010146, 010371. Имот №010377 е образуван от поземлен имот №010077, за който е издаден акт за частна общинска собственост №545/17.03.2006г. (вписан в Службата по вписванията).

2. Правото на строеж се учредява за изграждане на втора ел. подстанция 110 на 20 kV, като разходите по изготвянето на всички необходими проекти и документи, свързани с промяна предназначението на имота и изграждането на обекта са за сметка на преобретателя.

3. Правото на строеж следва да се реализира в 5-годишен срок от подписване на договора, като преобретателя става собственик на построения обект.

4. Кметът на Община Банско да възложи изготвянето на пазарна оценка на правото на строеж, която да бъде одобрена от Общински съвет-Банско.
Решение №375

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет-Банско реши:

1. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-318/06.02.2009г. от Катерина Асенова Гроздина от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

2. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-334/24.02.2009г. от Боян Димитров Сугарев от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

3. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-313/03.02.2009г. от Снежана Борисова Събева от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 100 лв.

4. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-349/17.03.2009г. от Мария Славчова Тодорова от гр. Добринище и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

5. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-343/11.03.2009г. от Владимир Илиев Шумаров от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 400 лв.

6. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З30/17.02.2009г. от Мария Георгиева Божинова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

7. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-355/18.03.2009г. от Красимир Илиев Събев от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

8. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-346/16.03.2009г. от Елена Боянова Апостолова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

9. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-354/18.03.2009г. от Борис Костадинов Ценкин от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

10. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-352/17.03.2009г. от Теодора Сашова Манова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

11. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-350/17.03.2009г. от Кипра Атанасова Клечерова от с. Места за отпускане на еднократна парична помощ.

12. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-348/17.03.2009г. от Иванка Василева Спасова от гр. Добринище за отпускане на еднократна парична помощ.

13. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-344/11.03.2009г. от Веска Атанасова Черешарова от с. Гостун за отпускане на еднократна парична помощ.

14. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-347/16.03.2009г. от Венета Спасова Бондева от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

15. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-323/09.02.2009г. от Анифе Риза Каран от с. Филипово за отпускане на еднократна парична помощ.

16. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-324/10.02.2009г. от Марияна Борисова Манова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

17. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-340/26.02.2009г. от Исмаил Алимаз Туталъ от с. Филипово за отпускане на еднократна парична помощ.

18. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-338/26.02.2009г. от Ибрахим Алимаз Туталъ от с. Филипово за отпускане на еднократна парична помощ.

19. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-338/26.02.2009г. от Урие Еливер Каранч от с. Филипово за отпускане на еднократна парична помощ.

20. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-337/26.02.2009г. от Шейка Ариф Шабан от с. Филипово за отпускане на еднократна парична помощ.

21. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-331/19.02.2009г. от Асен Михайлов Гроздин от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

22. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-358/23.03.2009г. от Мария Апостолова Чукова от гр. Банско за отпускане на еднократна парична помощ.

23. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-309/30.01.2009г. от Костадин Филипов Проданичин от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ в размер на 200 лв.

24. Удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-360/24.03.2009г. от Елена Боянова Апостолова от гр. Банско и дава съгласието си за отпускане на еднократна парична помощ до размера на очилата и рецептата за лекарства.

25. Не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-363/25.03.2009г. от Искра Мирчова Бекирова от за отпускане на еднократна парична помощ.
Решение №376

Във връзка с молба с вх. №ОС-З-277/17.12.2008г. от жителите на ул. “Гоце Делчев”, Общински съвет-Банско реши:

Не удовлетворява молбата, тъй като съгласно действащия в момента план на Банско, одобрен със заповед №240/1990г. на кмета на Община Банско, не са предвидени терени, които да се приобщават към имотите на лицата, подали молбата.
Решение №377

Общински съвет-Банско не връща заявление с вх. №ОС-З-33/18.04.2008г. от Райна Георгиева Малчова поради незавършена процедура по ЗУТ.
Решение №378

Във връзка с молба с вх. №ОС-З-73/05.06.2008г. от собственици на апартаменти, живущи на ул. “Драма” 1, вх.Б, Общински съвет-Банско реши:

Дава принципно съгласие за пристрояване на съществуващ жилищен блок на ул. “Драма”1, вх.Б за апартаментите, посочени в молбата.
Решение №379

Във връзка с молба с вх. №ОС-З-179/24.09.2008г. от Анатоли Петров Антов, Общински съвет-Банско реши:

1.Не удовлетворява молба с вх. №ОС-З-179/24.09.2008г. от Анатоли Петров Антов.

2. Възлага на кмета на Община Банско включването на парцел ІІ в кв.25 по плана на гр. Банско в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, собственост на Община Банско за 2009г. съгласно чл.6 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Банско.
Решение №380

Общински съвет-Банско не удовлетворява заявление с вх. №ОС-З-21/10.04.2008г. от Мария Лазарова Думанова и Иван Лазаров Дурчов.
Решение №381

Общински съвет-Банско не удовлетворява молба с вх. №ОС-МЖ-399/28.11.2006г. от Георги Димитров Джолев.
Решение №382

Общински съвет-Банско връща жалба с вх. №ОС-Ж-14/19.11.2008г. от Райна Георгиева Загорчина за допълнително разглеждане в Постоянната комисия по приватизация, управление на общинска собственост и стопански дейности.
Решение №383

Във връзка с предложение с вх. №ОС-01-353/23.03.2009г. от Общинска администрация, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.1 т.10 от ЗМСМА и чл.9 от ЗОД приема Отчет за състоянието и изпълнението на общинския дълг към 31.12.2008 година.
Решение №384

На основание чл.34 ал.2 от ЗОС и чл.8 ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на Община Банско, във връзка със свое Решение №139 по Протокол №8/29.05.2008г. и във връзка с предложение с вх. №ОС-01-350/18.03.2009г. от Александър Краваров – кмет на Община Банско, Общински съвет-Банско реши:

1. Дава съгласие Община Банско да придобие възмездно, чрез покупко-продажба, следните имоти и/или идеални части от тях:

1.1. Имот пл. №3127 в кв.200 по плана на гр. Банско с площ 655,00 кв.м;

1.2. Имот пл. №3287 в кв.200 по плана на гр. Банско с площ 1843,00 кв.м;

1.3. Имот пл. №3266 в кв.200 по плана на гр. Банско с площ 701,00 кв.м;

1.4. Имот пл. №3261 в кв.200 по плана на гр. Банско с площ 1793,00 кв.м;

1.5. Имот пл. №3259 в кв.200 по плана на гр. Банско с площ 1134,00 кв.м.

Съгласно кадастралния, застроителен и регулационен план на гр. Банско, одобрен със заповед №240/1990г. на кмета на Община Банско, същите са отредени за Гробищен парк.

2. Одобрява изготвените пазарни оценки на имотите и дава съгласие Община Банско да придобие собствеността върху описаните в т.1 имоти и/или идеални части от тях, при посочените цени:

2.1. Имот пл. №3127 в кв.200 по плана на гр. Банско с площ 655,00 кв.м в размер на 62900 лв.;

2.2. Имот пл. №3287 в кв.200 по плана на гр. Банско с площ 1843,00 кв.м в размерна 195100 лв.;

2.3. Имот пл. №3266 в кв.200 по плана на гр. Банско с площ 701,00 кв.м в размер на 74250 лв.;

2.4. Имот пл. №3261 в кв.200 по плана на гр. Банско с площ 1793,00 кв.м в размер на 182900 лв.;

2.5. Имот пл. №3259 в кв.200 по плана на гр. Банско с площ 1134,00 кв.м. в размер на 115600 лв.

3. Упълномощава кмета на Община Банско да подпише договорите за покупко-продажба за изброените имоти и/или идеални части от тях, при посочените цени, както и да подписва предварителни договори, при необходимост.
Решение №385

Във връзка с молба с вх. №ОС-З-353/17.03.2009г. от Костадин Димитров Русков – председател на Екстремен клуб “Тодорка”, Общински съвет-Банско реши:

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства в размер на 3000 лв. на Екстремен клуб “Тодорка” за участие в международен форум по свободни ски в Швейцария.

Средствата да бъдат осигурени от “Други дейности по спорта”.
Решение №386

Във връзка с писмо с вх. №ОС-С-192/18.03.2009г. от д-р Емил Илиев, Общински съвет-Банско реши:

1. На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА дава съгласие за отпускане на сума в размер на 40000 (четиридесет хиляди) лв. за организиране на концерти на изпълнителите Кенди Дълфър от Холандия, Аксел Цвенгенбергер от Германия и за печат и реклама.

Средствата да бъдат осигурени от “Други дейности по културата”.

2. В едномесечен срок след приключване на фестивала д-р Емил Илиев да представи отчет за изразходваните средства, осигурени от Община Банско.


Решение №387

На основание чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, чл.234 от Търговския закон и във връзка с Решение №332 по Протокол №16/06.02.2009г. на Общински съвет-Банско, избира Атанас Димитров Рахов и Александър Младенов Въчков за представители на Община Банско в Съвета на директорите в ПФК “Банско” АД.


Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница