Решение №412/27. 03. 2014 год на Общински съвет- гр. Кула и Заповед №рд-18-62/14. 04. 2014 год на Кмета на Община КулаДата21.12.2018
Размер226 Kb.
#108471
ТипРешениеГР. KУЛА – 3 800, УЛ. “ВЪЗРАЖДАНЕ” № 38, ТЕЛ : КМЕТ : 0938/3 20-20, ЗАМ. КМЕТ : 0938/3 22-24, e-mail : obshtinakula@abv.bg
ОБЯВА
Община Кула на основание Решение № 412/27.03.2014 год. на Общински съвет- гр.Кула и Заповед №РД-18-62/14.04.2014 год. на Кмета на Община Кула

ОБЯБЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ
За отдаване под наем на следните общински поземлени имоти, находящи се в землищата на :
• с. Извор махала:

26 бр. общински поземлени имота, с обща площ 621,989 дка. /шестотин двадесет и един дка. деветстотин осемдесет и девет кв.м./;

• с. Полетковци:

6 бр. общински поземлени имота, с обща площ 200,363 дка. /двеста дка. триста шестдесет и три кв.м./;

• с. Цар Петрово :
38 бр. общински поземлени имота, с обща площ 277,910 дка. /двеста седемдесет и седем дка. деветстотин и десет кв.м./;
• с. Големаново:
33 бр. общински поземлени имота с обща площ 240,228 дка. /двеста и четиридесет дка. двеста двадесет и осем кв.м../;
Общинските поземлени имоти, които Община Кула обявява за отдаване под наем са описани подробно в списък, който е неразделна част от настоящата обява.

1. Начална тръжна цена в размер на 6,00 лв. /шест лева/ за декар за една стопанска година;

2. Търгът ще се проведе на 20.05.2014 год. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Кула;

3.Срок , място и цена за закупуване на документацията за участие в търга – до 17:00 часа на 19.05.2014 год. в ЦИУГ при Община Кула срещу сума в размер на 20.00 лв. /двадесет лева/ без ДДС;

4. Депозит за участие в търга – в размер на 10% от началната тръжна цена за имотите, които съответния кандидат желае да наеме;

5. Стъпката на наддаване при провеждането на търга е в размер на 10% от началната тръжна цена- 6,00лв./дка. за една стопанска година, като за всеки имот може да се наддава поотделно;

6. Срок за отдаване под наем на имотите- 5/пет/ стопански години;

7. Оглед на обектите – всеки работен ден от 08:00часа до 17:00 часа до 19.05.2014 год.

Допълнителна информация : 0938/3 20-20

СПИСЪК НА ПАСИЩАТА И МЕРИТЕ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ИЗВОР МАХАЛА., КОИТО ОБЩИНА КУЛА Е ОБЯВИЛА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕпо ред

Имот №

Местност

Начин на тр. ползване и вид собственост

Катего-рия

Вид ползване /общо или индивидуално/

АОС № и дата

Площ /дка./

1.

079001

Осенака

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/II

индивидуално

10/05.04.2006г.

77.81

2.

080025

Осенака

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/II

индивидуално

53/26.06.2006г.

88,044

3.

080026

Осенака

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/II

индивидуално

11/05.04.2006г.

4,804

4.

080027

Осенака

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/II

индивидуално

12/05.04.2006г.

2,554

5.

080029

Осенака

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/II

индивидуално

13/05.04.2006г.

0,611

6.

080030

Осенака

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/II

индивидуално

14/05.04.2006г.

0,272

7.

080031

Осенака

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/II

индивидуално

15/05.04.2006г.

0,531

8.

080034

Осенака

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/II

индивидуално

16/05.04.2006г.

194,557

9.

080042

Осенака

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/II

индивидуално

17/05.04.2006г.

35,222

10.

081002

Караджовица

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/II

индивидуално

18/05.04.2006г.

17,943

11.

082004

Караджовица

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/II

индивидуално

19/05.04.2006г.

26,345

12.

134003

Садовете

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/IX

индивидуално

20/05.04.2006г.

44,355

13.

117042

Чуката

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/III

индивидуално

54/26.06.2006г.

6,011

14.

117046

Чуката

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/III

индивидуално

104/04.08.2004г.

7,101

15.

115007

Чуката

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/III

индивидуално

129/11.04.2005г.

18,452

16.

000903

Мостището

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IX

индивидуално

88/14.01.2014г.

2,553

17.

000904

Мостището

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IX

индивидуално

87/14.01.2014г.

1,142

18.

000905

Караджовица

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IX

индивидуално

86/14.01.2014г.

1,508

19.

015001

Урушко

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IX

индивидуално

84/14.01.2014г.

7,138

20.

024009

Средния връх

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/V

индивидуално

83/14.01.2014г.

7.267

21.

070001

Стаменовото

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/VI

индивидуално

82/14.01.2014г.

9.700

22.

075001

Осенака

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IX

индивидуално

81/14.01.2014г.

14,945

23.

080047

Осенака

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/II

индивидуално

80/14.01.2014г.

5,000

24.

126003

Чуката

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

85/14.01.2014г.

45,816

25.

134001

Садовете

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IX

индивидуално

79/14.01.2014г.

1,323

26.

138001

Мостището

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/VI

индивидуално

78/14.01.2014г.

0,985

ОБЩО

621,989


СПИСЪК НА ПАСИЩА И МЕРИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПОЛЕТКОВЦИ, КОИТО ОБЩИНА КУЛА Е ОБЯВИЛА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


по ред

Имот №

Местност

Начин на тр. ползване и вид собственост

Катего-рия

Вид ползване /общо или индивидуално/

АОС № и дата

Площ /дка./

1.

019001

Падините

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/III

индивидуално

74/14.01.2014г.

18,672

2.

021003

Падините

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/IX

индивидуално

53/13.02.2008г.

34,554

3.

037006

Бердовица

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/III

индивидуално

76/14.01.2014г.

17,148

4.

053011

Падините

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/VI

индивидуално

54/13.02.2008г.

48,188

5.

053013

Падините

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/VI

индивидуално

72/14.01.2014

73,906

6.

055020

Зъбера

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/VI

индивидуално

75/14.01.2014г.

7,895ОБЩО

200,363


СПИСЪК НА ПАСИЩА И МЕРИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЦАР ПЕТРОВО, КОИТО ОБЩИНА КУЛА Е ОБЯВИЛА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


по ред

на имот

Местност

Начин на тр. ползване и вид собственост

Катего-рия

Вид ползване /общо или индивидуално/

АОС № и дата

Площ /дка./

1.

200001

Смърково

Пасище, мера

/собственост на Община Кула/VII

индивидуално

72/28.11.2006г.

2,667

2.

018005

Локвата

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IV

индивидуално

125/16.01.2014г.

3,872

3.

034115

Лозята

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IV

индивидуално

124/16.01.2014г.

2,219

4.

038060

Лозята

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IV

индивидуално

123/16.01.2014г.

2,301

5.

039003

Лозята

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IV

индивидуално

122/16.01.2014г.

1,299

6.

039112

Лозята

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IV

индивидуално

121/16.01.2014г.

3,273

7.

057410

Лозята

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IX

индивидуално

120/16.01.2014г.

66,088

8.

083015

Средорека

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IV

индивидуално

119/16.01.2014г.

3,151

9.

101004

Монастир.

връх


Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/VIII

индивидуално

118/16.01.2014г.

3,000

10.

101006

Монастир.

връх


Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/VIII

индивидуално

117/16.01.2014г.

1,656

11.

160005

Чукарите

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

116/16.01.2014г.

12,994

12.

160008

Чукарите

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

115/16.01.2014г.

5,999

13.

160009

Чукарите

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

114/16.01.2014г.

6,000

14.

174001

Падините

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

113/16.01.2014г.

2,088

15.

174033

Падините

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

112/16.01.2014г.

0,825

16.

195001

Смърково

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/VIII

индивидуално

111/16.01.2014г.

3.463

17.

197004

Смърково

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/VIII

индивидуално

110/16.01.2014г.

0.936

18.

198002

Смърково

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/VIII

индивидуално

109/16.01.2014г.

2.446

19.

199002

Смърково

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/VIII

индивидуално

108/16.01.2014г.

1.790

20.

201001

Блатото

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IV

индивидуално

107/16.01.2014г.

36,629

21.

204001

Зли поляни

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IV

индивидуално

106/14.01.2014г.

2,672

22.

204003

Зли поляни

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IV

индивидуално

105/14.01.2014г.

5,578

23.

205002

Брънчова падина

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

104/14.01.2014г.

10,073

24.

205007

Брънчова падина

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

89/14.01.2014г.

18,545

25.

207002

Долна Мория

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/II

индивидуално

103/14.01.2014г.

1,915

26.

210002

Студена

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/II

индивидуално

102/07.01.2014г.

1,056

27.

213002

Студена

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/II

индивидуално

101/14.01.2014г.

3,528

28.

213003

Студена

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/II

индивидуално

100/14.01.2014г.

3,955

29.

214002

Студена

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/II

индивидуално

99/14.01.2014г.

4,768

30.

214003

Студена

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/II

индивидуално

98/14.01.2014г.

1,504

31.

216002

Горна Мория

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/II

индивидуално

97/14.01.2014г.

1,804

32.

216003

Горна Мория

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/II

индивидуално

96/14.01.2014г.

15,735

33.

216004

Горна Мория

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/II

индивидуално

95/14.01.2014г.

4,92

34.

216007

Горна Мория

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/II

индивидуално

94/14.01.2014г.

19,300

35.

216009

Горна Мория

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/II

индивидуално

93/14.01.2014г.

3,560

36.

220001

Падините

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/II

индивидуално

92/14.01.2014г.

9,616

37.

221001

Маламетовото

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IV

индивидуално

91/14.01.2014г.

4,627

38.

223001

Падините

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IV

индивидуално

90/14.01.2014г.

2,058ОБЩО

277,910


СПИСЪК НА ПАСИЩА И МЕРИ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОЛЕМАНОВО, КОИТО ОБЩИНА КУЛА Е ОБЯВИЛА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


по ред

на имот

Местност

Начин на тр. ползване и вид собственост

Катего-рия

Вид ползване /общо или индивидуално/

АОС № и дата

Площ /дка./

1.

000418

Гърбовец

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/V

индивидуално

126/27.01.2014 год.

3,414

2.

000900

Гърбовец

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IX

индивидуално

127/27.01.2014 год.

2,045

3.

000901

Гърбовец

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/VI

индивидуално

128/27.01.2014 год.

3,877

4.

000902

Гърбовец

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/VI

индивидуално

129/27.01.2014 год.

9,937

5.

000906

Въглищар-ника

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/VI

индивидуално

133/27.01.2014 год.

4,603

6.

000907

Въглищар-ника

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IX

индивидуално

134/27.01.2014 год.

4,944

7.

000925

Гърбовец

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IX

индивидуално

136 /27.01.2014 год.

4,684

8.

000926

Гърбовец

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

137/27.01.2014 год.

3,693

9.

016014

Средния връх

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

138/27.01.2014 год.

5,822

10.

058002

Въглищар-ника

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

139/27.01.2014 год.

5,630

11.

112011

Пилат

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/IV

индивидуално

141/27.01.2014 год.

6,450

12.

158001

Дрънковица

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

142/27.01.2014 год.

1,429

13.

171001

Совата

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

144/27.01.2014 год.

22,814

14.

172001

Совата

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

145/27.01.2014 год.

7,383

15.

173001

Совата

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/VI

индивидуално

146/27.01.2014 год.

5,787

16.

174006

Пилат

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

147/27.01.2014 год.

0,388

17.

174007

Пилат

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

148/27.01.2014 год.

2,205

18.

174009

Пилат

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

150/27.01.2014 год.

4,692

19.

174010

Пилат

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

151/27.01.2014 год.

9,071

20.

175001

Умни дол

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

152/27.01.2014 год.

18,418

21.

176001

Умни дол

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

158/27.01.2014 год.

13,132

22.

177001

Умни дол

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

153/27.01.2014 год.

17,170

23.

177016

Умни дол

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

154/27.01.2014 год.

0,560

31.

178011

Умни дол

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

155/27.01.2014 год.

57,264

32.

181010

Средния връх

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/VI

индивидуално

156/27.01.2014 год.

3,221

33.

187001

Гърбовец

Пасище, мера

/чл.19 ЗСПЗЗ/III

индивидуално

157/27.01.2014 год.

21,595ОБЩО

240,228
Каталог: doc
doc -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
doc -> Програма за развитие „България 2020 8 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022 8
doc -> Лична информация
doc -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
doc -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
doc -> Провеждане на общинските състезания от ученически игри – 2015 г. Гр. Стара загора
doc -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница