Сдружение „Доза обич гр. Бургас Новаторство и ефективност, Тел/факс: 056 82 75 47 доверие и съпричастностстраница1/3
Дата13.04.2017
Размер456.26 Kb.
  1   2   3

Сдружение „Доза обич” гр. Бургас Новаторство и ефективност,

Тел/факс: 056 82 75 47 доверие и съпричастност,

E-mail: doseoflove@bitex.com тук и сега

ВЪВЕДЕНИЕ

Създадена през есента на 1999г. с цел здравна, социална и правна подкрепа сред употребяващи наркотици организацията, 11 години след учредяването си е съумяла с благодарение на много енергия и професионализъм да създаде, докаже и надгради редица добри практики в областта на наркоманиите, проституцията и ХИВ/СПИН. Ефективността и ефикасността на постигнатите резултати подпомагат поддържането на висок статус на различни нива: сред целевите групи, професионални общности и широка общественост.

През годините Сдружение „Доза обич” е работила по десетки програми и като водеща и като партньорска организация. Част от дейностите и проектите са приключили успешно, други са се установили като устойчиви практики в страната, а трети са в процес на градиране.

В контекста на целите на Сдружението, екипът практикува дейности сред общности практикуващи рисково по отношение на ХИВ/СПИН поведение - употребяващи наркотици, проституиращи мъже и жени, лица лишени от свобода, МСМ. Не преки ползватели на услугите ни са професионални формални и неформални общности и широка общественост.

Работната насоченост на Сдружението е свързана към надграждане на стандартните методики за здравна превенция, посредством стимулиране на поведенческата промяна на индивидуално, групово и общностно ниво и чрез подобряване на социалния статус на клиентите. Сдружението работи за установяване на идеологията за понижаване на вредите и на консултативната дейност при справяне със зависимостта, като следваща логична и потребна стъпка в проблематиката на нракоманиите.

Професионалния път на Сдружението е подпомогнат от редица донорски и партньорски организация на регионално, национално и международно ниво, които са представители на държавни общински, неправителствени, общностни и граждански формации.

Екипът на Сдружението е изграден от хуманитарни специалисти – социални работници, психолози. Като външни за организацията ни експерти са медицински специалисти, социолози, прависти и др. През годините екипът развива и обучителния си капацитет и към момента неговите представители са лектори, обучители и експерти по отношение на проблемите в областта на превенцията на ХИВ/СПИН, наркоманиите и проституцията.

Признание за институционалната устойчивост на организацията и професионализма на екипа e и факта за участието на представители на екипа при сформиране на общински и национални стратегии в областта на наркоманиите и ХИВ/СПИН, в работни групи за изписване на работни критерии и добри практики.

Изписаното до тук е детайлизирано по-долу и оформя Сдружение „Доза обич”, като ефективна структура със стабилен ресурс и капацитет за нови успехи, както в практичен сред целевите ни групи план, така и в създаването, приложението, изписването и мултиплицирането на добри практики и в теоретично- научен и обучителен аспект.


 1. КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА СДРУЖЕНИЕ „ДОЗА ОБИЧ” 1. ОФИЦИАЛНИ ДАННИ

Сдружение “Доза обич” е неправителствена организация регистрирана по описа на БОС със съдебно решение № 3091/ 25,10,1999г.

Сдружението е вписано в централния регистър към Министерство на Правосъдието, като организация с обществено полезна дейност под № 20050221004 на 21,02,2005г.

Сдружението е вписано и в регистъра на Министерство на Труда и Социалната Политика, като предоставящо социални услуги.

Според устава на Сдружението, то се управлява от Общо събрание.

Текущата и Изпълнителната власт е приоритет на Управителния съвет на „Доза обич”.2. ВИЗИЯ на Сдружение “Доза обич”:

Свобода на избор за уязвимите групи в гражданско общество, даващо равен шанс за благополучие в социален, здравен и правен аспект.3. МИСИЯ на Сдружение “Доза обич”:

Сдружение “Доза обич” е неправителствена организация обединяваща експерти в областта на наркоманиите и превенция на ХИВ/СПИН.

Акцентът на дейността е поставен върху здравния, социалния и правния статус на представителите на групи, практикуващи рисково поведение.

При своето участие в разработването на местни и национални стратегии и програми, екипът разпространява опита си и добрите практики сред организации и колеги.

“Доза обич” е устойчива организация, както във времето, така и в общественото и междуинституционалното пространство.

4. ОРГАНИЗАЦИОННИ ЦЕЛИ:


 • Превенция на ХИВ/СПИН и други трансмисивни и полово предавани инфекции, сред хора с рисково поведение;

 • Предоставяне на възможности за нормално и подобрено функциониране на хората живеещи с ХИВ/СПИН;

 • Изграждане на съвременна мрежа за социална, здравна и правна защита и помощ на употребяващите наркотици;

 • Изграждане на съвременна мрежа за социална, здравна и правна защита и помощ на мъже и жени, предоставящи сексуални услуги срещу заплащане;

 • Установяване, мултиплициране и популяризиране на добри практики в контекста на визията, мисията и целите на сдружението.

5. ЧЛЕНСТВА НА СДРУЖЕНИЕ „ДОЗА ОБИЧ”

 • Коалиция “АнтиСПИН”

 • Централно Източно Европейска мрежа по намаляване на вредите

 • AIDS Action Europe

 • Местен Общински комитет за превенция на ХИВ/СПИН – Бургас

 • Местен Общински комитет по проблемите на наркоманиите - Бургас

 • Граждански комитет по проблемите на наркоманиите – Бургас

6. ФИНАНСИРАЩИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2010г.

 • Глобален фонд, посредством Министерство на Здравеопазването – гр. София

 • Национален Център по Наркомании

 • Eвропейски социален фонд /Сдружение „Доза обич” е партньор по проекта. Водеща организация - БСУ/


ІІ. РАБОТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

В контекста на организационните цели, работните направления около които се обединява труда ни са следните:1. Организационно развитие.

Предпоставките за градивното организационното развитие е обединяването на компилацията от дейности в Сдружение „Доза обич”. Освен практическата работа с клиенти, другите фактори благодарение на които може да се каже, че Сдружението прогресивно се развива са: Управление на ресурсите; Представителство; Партньорски взаимоотношения; Работа с широка общественост.

Макар и не на преден план всички гореописани дейности са неделима част от облика на Сдружение „Доза обич” и пряко повлияват хода на конкретната ни дейност и предлагане на услуги.

2. Направление - Социални и здравни алтернативи за хора със зависимости.

Една от най-мащабно застъпените дейности на „Доза обич” е работа по проблемите на наркоманиите. Причините за развитието на тази дейност са свързани с: най-ранното и стартиране, като дейност на организацията, най-висока потребност и най-достъпни възможности за осъществяване. В областта на наркоманиите Сдружението обхваща две големи теми: понижаване на вредите от употреба на наркотици и подпомагане лечение на зависимостта. Тези дейности са обединени в следните програми: • Превенция на ХИВ/СПИН сред употребяващи наркотични вещества.

 • Ограничаване разпространението на ТУБ сред хора с алкохолна и наркоманна зависимост.

 • Консултативно информационен център за хора със зависимости. 1. Направление- Социални и здравни алтернативи за предлагащите секс услуги срещу заплащане.

Услугите предлагани на тази целева група са в контекста на понижаване на рисковото поведение, в насока здравна и социална превенция. Дейността се осъществява в рамките на програма:

 • Намаляване на уязвимостта по отношение на ХИВ сред проституиращите мъже и жени.

 • И благодарение на съществуващия Център за социална и здравна превенция за проституиращи мъже и жени. 1. Направление: Здравна превенция за МСМ.

В контекста на организационната ни цел „Превенция на ХИВ”, през септември 2010г. Екипът ни стартира дейност с нова целева група – Превенция на ХИВ/СПИН сред МСМ. Дейността е подкрепена от Министерство на здравеопазването, в рамките на програма „Превенция на ХИВ”, финансирана от Глобален фонд за борба със СПИН, Туберкулоза и Малария. Усилията на екипа в това направление се обединяват в проект:

 • Намаляване на уязвимостта по отношение на ХИВ сред МСМ. 1. Създаване, установяване и мултиплициране на добри практики с колеги, професионалисти и заинтересовани лица.

През годините „Доза обич” се е доказала, като организация с висок професионализъм, успешно извършване на дейностите си и установяване на добри практики. В тази връзка и целейки да допринесе за ефективното развитие на работните си направления Сдружението осъществява и дейности свързани с обучения и мултиплициране на практиката си. През 2010г. Това се осъществи в рамките на проект:

 • Ефективни студентски практики в партньорство с НПО, където „Доза обич” бе партньор по проекта и

 • Установяването на Сдружението като база за стаж на студенти от БСУ.


ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО РАЗВИТИЕ

1. ТЕНДЕНЦИИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ

В единадесет годишната си дейност Сдружение „Доза обич” имаше възможността да участва в установяването на добри практики в различни области, както и да поддържа градивни организационни процеси, които се оформят като вътрешни за структурата тенденции. Част от успехите ни в тези направления са:Добри практики в областта на наркоманиите:

 • Установяване в гр. Бургас на идеологията за понижаване на вредите от употреба на наркотици /11 години работа в областта/.

 • Установяване на добра практика в консултирането на проблемите, касаеща зависимостта от употреба на наркотици /5 годишна работа в областта/.

 • Установяване и практикуване на аутрич работа, поддържане на дроп-ин център и мобилни услуги.

 • Мултиплициране на дейностите в широк териториален обхват.

Добри практики по отношение на превенцията на ХИВ/СПИН сред рискови групи:

 • Установяване на добра практика за превенция на ХИВ/СПИН сред предлагащите сексуални услуги срещу заплащане /10 годишна практика/.

 • Установяване на център за здравна и социална превенция сред предлагащите сексуални услуги срещу заплащане /3 годишна практика/.

 • Установена добра практика за превенция на ХИВ в Бургаски затвор, сред лишени от свобода МСМ и употребяващи наркотици /8 годишна практика/.

 • Стартирал процес за предлагане на услуги в направление Превенция на ХИВ/СПИН сред мъже, които правят секс с мъже.

 • Стартирал процес за предлагане на услуги за интервенции /психологически и социални/ за хора живеещи с ХИВ.

Участие в:

 • Изписване на местни и национални стратегии по СПИН и наркомании.

 • Изписване на ръководства, методологии и добри практики в областта на превенцията на ХИВ, наркоманиите и проституцията.

Добри практики при мултиплициране на опита:

 • Обучение - теоретично и практично на студенти по социална работа в областта на наркоманиите и превенция на ХИВ.

 • Обучение - теоретично и практично на доброволци за работа в областта на наркоманиите и превенция на ХИВ.

 • Обучение на колеги и партньори за практикуване на аутрич практика, превенция и интервенция по отношение на ХИВ.

 • Обучение - теоретично и практично на представители на целевите общности за работа в областта на здравната превенция и понижаване на вредите при практикуване на по-рисково поведение.

Вътреорганизационни процеси и тенденции:

 • Установена и обоснована добра практика за управление на дейности в Неправителствения сектор, с прилежащи добра екипност и висока практическа ефективност.

 • Установен подход към работни задачи, обвързан с ясни стратегически дългосрочни и краткосрочни цели, със структурирана времева рамка и отговорности.

 • Установен управленски подход, ориентиран към баланс между индивидуални и организационни цели, с преминаване към трансформиращ тип ръководство.

 • Установена организационна тенденция към динамично надграждане на дейности

 • Установена добра практика за поддържане на междупартньорски взаимоотношения.

 • Сдружение „Доза обич” е установено като организация с високо реноме, прозрачност и яснота в общественото и междуинституционалното пространство.

2. УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА

Управлението в „Доза обич”, макар и стоящо в сянката на проектните дейности е значим фактор за развитието на Сдружението, като цялостна структура. Резултатите от управленския труд рефлектират пряко върху цялостната дейност на Сдружението и върху неговото развитие и градация. Управлението на човешки ресурс е определящ фактор за екипността, организационната култура, които от своя страна са предпоставки за професионално индивидуално и групово порастване. Тази рефлексия проектира израстване в предлагането на услугите и на организацията, като цяло. Целите, които управлението си поставя са: • Баланс между целите и потребностите на всички нива – индивидуално /на членовете на екипа/ – проектно /нуждите в конкретните проекти/ - организационни /в мащаб организационни цели/.

 • Позициониране на приоритетите във времеви план.

 • Координация между материален – финансов – човешки ресурс.

Принципите и методиките, благодарение на които се осигуряват тези потребности са:

 • Трансформиращ тип ръководство на човешки ресурс.

 • Индивидуален подход.

 • Екипно вземане на решения.

 • Гъвкавост, адаптивност, взаимозаменяемост.

 • Ясна йерархия, без рестриктивното и прилагане.

 • Инвестиции в надграждане на индивидуалните и групови ресурси.

 • Ориентация към общи споделени цели, принадлежност към Сдружението.

 • Акцентува се върху поддържане на личната, професионална и екипна мотивация за работа.

 • Други.

В резултат, работата на Сдружението е съпътствана от: Позитивен микроклимат; Градивни екипни процеси; Ниско текучество; Добри резултати в количествен и качествен аспект.

3. ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Представителството в организацията, както и резултатите от фактическата и дейност, предопредлят до голяма степен нейното позициониране сред други институции и структури.Представителството е организирано, като:

 • Текущо. То се осъществява на конкретни времеви интервали и е свързано с осъществяване на целеви срещи с представители на различни ангажирани по работната ни проблематика, структури. Най-често е свързано с предоставяне на отчетност, търсене на решения на въпроси, свързани с дейността и други. През 2010г. Са осъществени – 12 такива срещи с представители на Общини, РУ и други структури

 • При нужда – свързано е с участия в различни кръгли маси, конференции и др. Срещи между професионалисти и институции.

Друга част от представителството ни са различните медийни изяви. През 2010г. Те бяха свързани най-вече със запознаване на широката общественост със услугите, смисъла и дейностите на организацията. Медийните ни участия са:

 • м. Януари – интервю в радио „Фокус” – информация за проекта „Здравна превенция сред проституиращи”

 • м. Февруари – интервю в „канал” 0 - Представяне на Сдружение „Доза обич” и прилежащи дейности.

 • м. Май - интервю в радио „Фокус” - информация за проекта „Здравна превенция сред проституиращи”

 • м. Май – интервю TV Микс – информация за дейности с употребяващи наркотични вещества.

 • м. Май – интервю TV Микс – информация за дейности с проституиращи мъже и жени

 • м. Май - Интервю TV Скат – по време на проведената кампания на 15.05.

 • м. Ноември – интервю RNTV – представяне на дейността с употребяващи наркотични вещества .

4.СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРИ
Работа с партньори и сътрудници. Тази дейност обуславя работата в мрежа, което от своя страна повишава ефективността на работата ни. Партньори наа Сдружение „Доза обич” са:
Сътрудничество с Национални структури:

 • Министерство на Здравеопазването – основен донор в дейностите на организацията.

 • Национален център по наркомании – основен партньор, супервайвизор и консултант в дейността ни.


Регионални структури:

Държавни и общински служби

 • Община – Бургас /отдел Здравеопазване и евроинтерграция/

 • РДВР – Бургас

 • Общински превантивно-информационен център – сътрудничество предимно при провеждане на местни кампании.

 • Затвор – Бургас

 • Пробационна служба – Бургас


Лечебни и диагностични структури

 • РИОКОЗ – Бургас

 • ПФЗ - Бургас

 • ОКВД – Бургас

 • ОДПЗС – Бургас.

 • Метадонови програми в гр. Бургас


Учебни заведения

 • Бургаски Свободен университет

 • ВХТИ «Асен Златаров»

 • Училищни структури


Бизнес структури - РОТАРИ КЛУБ – Бургас
Неправителствени организации:

 • Информационно консултативен център за психично здраве.

 • Сдружение «Равновесие»

 • Фондация «Инициатива за здраве»

 • Други


5. РАБОТА С ШИРОКА ОБЩЕСТВЕНОСТ
Ние, като екип, както и клиентите ни сме част от широката общественост. Дейността на организацията също е обществено полезна. Тези факти определят пряката връзка с широката общественост. Дейностите свързани с нея допълват цялостта на работата ни и популяризират структурата ни Сдружението.


 • Част от резултатите от работата сред широка общественост са:

 • Двудневна АнтиСПИН кампания по повод „Денят на влюбените”. Направени са за двата дни 110 теста за ХИВ.

 • Пет дневна кампания по повод 24 март - Световен ден за борба с Туберкулозата. Участието на Доза обич бе свързано със стимулиране изследвания за ТУБ сред възрастни и стари хора

 • 15 май- световен ден на засегнатите от ХИВ/СПИН. Съвместно с РИОКОЗ – Бургас, екипът успя да мотивира за изследване за ХИВ/СПИН - 90 души.

 • 26 юни – световен ден за борба с наркотиците. Денят бе отбелязан отново посредством тестуване за ХИВ.

 • 5 ноември – АнтиСПИН кампания пред клуб „Караоке”. Събитието се проведе съвместно с РИОКОЗ. Между 23 и 01 часа бяха направени 45 теста за ХИВ.

 • 19 ноември – АнтиСПИН кампания пред дискотека Елит и дискотека Плаза. Събитието се проведе съвместно с РИОКОЗ. Между 23и 02ч. Бяха направени 70 теста за ХИВ.

 • 01 декември – Световен АнтиСПИН ден. Доза обич участва в тридневна кампания, съвместно с РИОКОЗ и Община Бургас. Посредством бързи тестове за ХИВ бяха обхванати 217 души.


ІV. НАПРАВЛЕНИЕ – НАРКОМАНИИ


 1. Анализ на работната среда, в контекста на употребата на наркотици:

  1. За град Бургас:

Сравнителният анализ на средата между периодите 2009 и 2010г. отчита разлики в аспект развиващи се и протичащи процеси в различни направления. Част от тези процеси са факт, а за други може да се предполага, разглеждайки цялостната картина в страната. Макар и все още, като хипотези те биха могли да се разглеждат и като евентуални прогнози и да са важни с цел превенция на различни рискове.

Непроменени фактори от 2009г. , останали актуални и през 2010г.

 1. Употребяващи интравенозен хероин – около 900 души. Вкл клиентите на субституиращо лечение с метадон или субститол.

 2. Няма употреба в ромска общност. Ппродължава да е актуален факта за недопускане на употреба на наркотици /с изключение на инхаланти/ в ромска общност. Има единични случаи, с които самата ромска общност бързо се справя.

 3. Разпространение на наркотици – по неформални данни от клиентите ни, пазара на наркотици в Бургас е сравнително стабилен. Епизодично той е повлиян от полицийска намеса или преразпределение на пазара.

 4. Полицейска активност – През годината се наблюдаваше засилена полицейска активност в сравнение с 2009г и влезли в сила ефективни присъди за ИУН.

 5. Други организации, работещи с активно употребяващи – Каритас.

 6. Метаднови програми – на територията на града работят две частни програми.

 7. Лечебни структури. В града ни няма структури, които целево да работят с хора употребяващи наркотици или по проблемите на ХИВ/СПИН. Повечето структури изпълняват и тази дейност, като допълнение на цялостната си работа. Най-активни между тях /без компонентите на програмата/ са РИОКОЗ и ОДПЗС.

 8. Продължава да е тенденция липсата на институционална активност по проблемите на наркоманиите. Т.е. ако екипите ни потърсят помощ от структурите те ще окажат подкрепа, но независимо от нас не са активни в усилията си за работа с проблематиката.

 9. Засилена е партньорската връзка със Затвора, които проявяват адаптивност и гъвкавост по проблемите.

 10. Обществена ангажираност по проблемите на наркоманиите. Обществото ни продължава да се страхува от наркоманния проблем, но за разлика от предходни години го приема като реален и значим и има по изявена толерантност към употребяващите.

 11. Приемане на дейността на Сдружението сред употребяващи наркотици. Към момента Сдружението и конкретно работата му, ориентирана към понижаване на вредите от употреба на наркотици се приема много по-зряло и професионално.


Нови фактори за 2010г.

 1. Задържа се нисък броя на инжекционно употребяващите опиати – около 900 души.

 2. Изтегляне на клиентите към програмите за субституиращо лечение и нелегално разпространение на метадон и други ПАВ сред целевата група.

 3. Рефлексия и миграция на клиентската група в града и околните селища по малки селища.

Нови за нас, като информация, която се потвърди през 2010г. са данните за употреба на наркотици в близки до Бургас региони- Нова Загора, разглеждани по-отделно поради множеството различия и специфики.

Тенденции в целевата група:

Някой от тенденциите продължават да са в сила в сравнение с 2009 година. Това са: • Намаляване нивото на употреба на инжекционни наркотици, без да има значително повишаване на броя на лицата.

 • Интравенозна употреба предимно на хероин и метадон.

 • Повишена динамиката, от гледна точка на употребяващите вътре в целевата общност. Т.е. едни клиенти преустановяват употреба, а други /макар и сравнително нисък процент/ – сега започват.

 • Средна възраст на клиентите. Противоречиви са данните за средната възраст. Могат да се разграничат три различни групи , според възрастта, които имат и различна характеристика:

- Най-голям процент са клиентите, които са във възраст около 30 и нагоре години. Т.нар. «по-стари » клиенти. Този факт може да се обясни с пика на употребата през 2000-2003г., когато тези клиенти са били малко над 20 годишни.

- Следващата група са младежи във възраст около 18 – 20 г. характерна е експериментална употреба. Тревожен е факта, че експериментирането се установява, като част от културата на младите хора.

- Третата възрастова група е тази на хората между 20 и 26г., в която се набюдава най-малък процент на употреба на хероин.

При сравнение в процентно съотношение най-висок е процентът на хората, които са започнали да употребяват около 2000г., след което 2004-2008 има спад на употреба на хероин и към момента има завръщане, но само като спорадична употреба /2010г./ • Няма районизирането на употребата. Променен поведенчески модел на употребяващите наркотични вещества, към повече индивидуализиране.

 • Липса на общност, сред употребяващите наркотици. Употребата е все по-скрита и индивидуална.

 • Висока миграция на групата, както извън страната, вътре в нея и в самия град.

 • Повишен брой на употребяващи наркотици, които са осъдени и излежават присъда в Затвора – Бургас.

 • Висок брой на клиенти насочили се към метадоново лечение.

През изминалата година новите за града ни тенденции, наблюдавани от екипа са:

 • Изместване на основното вещество за употреба – хероин. Наблюдава се инжекционна или не употреба на амфетамини или други вещества от клиенти с опит в хероиновата употреба.

 • Полиупотреба сред ИУН както на хероин с метадон, така и на хероин в комбинация с вдигащи вещества.

 • Експериментална полиупотреба на опиати и от употребяващи амфетамини или други стимуланти. Значително е нараснал процентът на амфетаминово зависимите в града.

Хипотеза на екипа е, в Бургас също е имало употреба на амфетамини от година – две назад/за сравнение може да се отбележи, че подобни процеси вървят от няколко години назад в по-големите градове като София, т.е се наблюдава рефлексия на употребата от по-големите към по-малките населени места/, но към момента тя започва да излиза наяве, тъй като сега стават ясни ефекти натрупани през тези две години. Употребата не е инжекционна, а по-скоро е значим факта, че се измества основното вещество за друсане. Т.е., ако до 2005 е бил хероинът – сега е амфетамина. От друга страна той също има рисково поведение, което сериозно оказва влияние върху разпространението на ХИВ/СПИН.

В заключение може да се отбележи, че новите тенденции за града ни променят цялостно модела на поведение както на целевата група с която работим така и на другите употребяващи наркотици.


1.2. За град Нова Загора
Анализ на външната среда:

Описаният анализ е на база на шест месечните ни наблюдения и проучване на региона. Приблизителната картина в града, по отношение на наркотичната употреба е следната: • Жители на гр. Нова Загора от ромски произход - 12 000 души.

 • Туберкулоза, хепатит и др.

 • Вероизповеданието е мюсюлманско; Вътрешна йерархия, базирана на религиозна и социална основа.

 • Изключително висока степен на агресия между отделните вътрешни прослойки в общността, от една страна и към представители на други ромски махали, което рефлектира върху нашето присъствие на терен.

 • Нисък образователен и здравен статус, което затруднява мотивирането за по-ниско рисково поведение.

 • Логично недопускане на представители на институции и български етнос.

 • Отхвърлени от общността са организации, които макар и от ромски произход са от други населени места и се опитват да навлязат в общността. Налична е конкуренция между различните субгрупи в ромската общност.

 • Нелегално разпространение на наркотици – предимно хероин на територията на ромската махала в Нова Загора. Наличие на множество дилъри в махалата.

 • Ниски цени /в сравнение с пазара в страната/ на хероин и др. наркотици.

 • Спорадична поява и продажба на метадон от Италия, Испания и други европейски държави;

 • „Хероинен” туризъм с цел злоупотреба и разпространение в други градове.

 • Масова злоупотреба с хероин и други наркотични вещества.

 • До момента данни за над 200 души употребяващи инжекционно хероин. Невъзможност за определяне на точният брой на употребяващите.

 • Проституция сред ромската общност, включително и ИУН мъже и жени;

 • Злоупотреба на хероин и проституция и сред клиенти от български етнос в града /няма данни за техният брой/.

 • Митове и изкривени вярвания за „панацеята” метадон, субститол.

 • Липса на структури, институции и НПО, предоставящи услуги за целевата група.

 • Опити от страна на Общината за повлияване на социалните, здравни и образователни рискове.

 • Работа на територията на махалата на К5 – Сливен, за изследване на ТУБ.

 • Засилената полицейска активност предимно на входа на ромската махала и из града.

 • Повечето НПО опитали се на навлязат и работят в общността са отхвърлени.


Наблюдения за целевата група:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница