Списък на публикациитеДата24.07.2016
Размер200.2 Kb.
#2980
ТипАвтореферат

СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ


на Стоян Панайотов Буров

I. ДИСЕРТАЦИИ1. Граматическата категория степенуване в съвремен­ния български книжовен език (Функционален анализ). Ди­сер­та­ция за присъждане на научната степен кандидат на фи­­ло­­­­­­­ло­­ги­ческите науки. Велико Търново, 1981. 253 стр. [Маши­нопис]

[Защитена пред Специализирания научен съвет по ези­ко­зна­ние при ВАК на 6 октомври 1982 г.]Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 1982. 23 стр.
2. Езикова категоризация на предметността. Гра­ма­тич­ни класове и категории на съществителното име в съвременния български език. Дисертация за присъждане на научната степен доктор на филологическите науки. Велико Търново, 2004. 527 стр. [Машинопис].

[Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 9 декември 2004 г.]Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 2004. 78 стр.
II. МОНОГРАФИИ, КНИГИ
1. Степените за сравнение в съвременния български език. Библиотека “Родна реч омайна”, кн. 28. София: Народна просвета, 1987. 92 стр.
Рец.: К. Викторова. – Български език, 1988, № 2.

Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, 1988, № 4-5.
2. Форми и значение на съществителното име (С оглед предимно на категорията число). Библиотека “Филология”, Езикознание 6. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1996. 198 стр.
Рец.: Р. Русинов. Още един принос към изследването на бъл­гарското съществително име. – Език и литература, 1996, № 3-4.

Рец.: Й. Захариева. – Български език, 1996, № 6, стр. 74-79.

Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, 1997, № 2.

Рец.: М. Попова. – Български език, 1997/1998, № 2, стр. 104-109.
3. Познанието в езика на българите. Граматично из­след­ване на концептуалната категоризация на предмет­ност­та. Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр.

Рец.: Ст. Гърдев. В пространствата на триизмерната лингвистика. – Проглас, 2006, № 1, стр. 182-188.

Рец.: H. Walter. – Kritikon Litterarum 34 (2007) (Berlin), S. 35-45.

Рец.: Paola Bocale. – eSamizdat. Rivista di culture dei paesi slavi, 2009 (VІІ), № 1, рр. 388-391.

http://www.esamizdat.it/rivista/2009/1/pdf/recensioni_eS_2009_(VII)_1.pdf
III. УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, УЧЕБНИ ПРОГ­РА­МИ
1. Български език. Учебник за участниците в Летния се­ми­­нар за чуждестранни българисти и слависти. Велико Търно­во: Великотърновски университет “Кирил и Методий”, 1985. 218 стр. [Офс. изд.]

[В съавторство с Р. Русинов]


Рец.: Ел. Георгиева. – Български език, 1986, № 2, стр. 182-184.
II осн. прераб. и доп. изд. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1993. 296 стр.
2. Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила и упражнения. Велико Търново: Издателска къща “Борба”, 1993. 128 стр.

[В съавторство с В. Бонджолова]

[Авторска част: Раздел “Препинателни знаци”.]
II разширено и прераб. изд.: Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила, упражнения и тестове. Велико Търново: Фелина, 2001. 204 стр.

III изд. Велико Търново: Фелина, 2004. 205 стр.

ІV изд. Велико Търново: Фелина, 2011. 205 стр.
3. Съвременен български език. Морфология. Задачи и текстове за упражнения IV-VII клас. Велико Търново: Слово, 1993. 200 стр.

[В съавторство с Й. Маринова][Авторски части: Строеж на думата (морфемен състав на думата и словообразуване), Съществително име, Прилагателно име, Числително име, Местоимение]
4. Български език за чужденци. I. Основен курс по лек­сика и граматика. В. Търново: Фондация “Темел”/ Издателство “Фабер”, 1997. 292 стр.
Рец.: Р. Русинов. – Български език, 1999/2000, № 2, стр. 96-97.

II изд. Велико Търново: Faber, 2000. 292 стр.
5. Учебна програма по дисциплината морфология на съвременния български книжовен език. За специалност българска филология, образователно-квалификационна степен бакалавър. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1999. 44 стр.
6. Нови тестове по български език за кандидат-сту­ден­ти 10+. Велико Търново: Фелина, 2004. 51 стр.

[В съ­ав­торство с Валентина Бонджолова]


7. Учебна програма по дисциплината лингвистична прагматика. За специалност българска филология, образователно-квалификационна степен магистър. Велико Търново: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2004. [Ръкопис]
8. Учебна програма по дисциплината теория на речевите актове. За специалност връзки с обществеността, образователно-квалификационна степен бакалавър. Велико Търново: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2004. [Ръкопис]
9. Аз говоря български. А ти? Български език за немскоезични студенти. В 2. Пловдив: Издателство “Летера”, 2009. 160 стр.

[В съавторство с Людмила Иванова]


Рец.: А. Ефтимова. Литературата ни пред чужденците. – Литературен вестник (София), бр. 24/30.06. – 6.07.2010, стр. 5.

Рец.: Вл. Маринов. Нов помощник в интеркултурния диалог. – Проглас (Велико Търново), 2010, № 1, стр. 220-222.

Рец.: А. Ефтимова. – Съпоставително езикознание, 2011, № 3, стр. 83-86.
IV. РЕЧНИЦИ, ЕНЦИКЛОПЕДИИ
1. Учебен правописен речник на българския език. Велико Тър­ново: Слово, 1993. 232 стр.

[В съавторство с П. Радева]

[Авторски части: Раздел “Българските правописни норми и правила”, Думите с начални букви от а до о вкл.]
II изд. Велико Търново: Слово, 1994. 264 стр.

III изд. Велико Търново: Слово, 1996. 264 стр.

IV изд. Велико Търново: Слово, 1999. 264 стр.

V изд. Велико Търново: Слово, 1999. 264 стр.

VI изд. Велико Търново: Слово, 2000. 264 стр.

VII изд. Велико Търново: Слово, 2000. 264 стр.

VIII изд. Велико Търново: Слово, 2001. 264 стр.

IХ изд. Велико Търново: Слово, 2002. 264 стр.

Х изд. Велико Търново: Слово, 2003. 264 стр.

ХI изд. Велико Търново: Слово, 2004. 264 стр.

ХII изд. Велико Търново: Слово, 2005. 264 стр.

ХІІІ изд. Велико Търново: Слово, 2006. 264 стр.

ХІV изд. Велико Търново: Слово, 2007. 264 стр.

ХV изд. Велико Търново: Слово, 2008. 264 стр.

ХVІ прер. и доп. изд. Велико Търново: Слово, 2009. 280 стр.

ХVІІ изд. Велико Търново: Слово, 2010. 280 стр.

ХVІІІ изд. Велико Търново: Слово, 2011. 280 стр.

ХІХ изд. Велико Търново: Слово, 2012. 280 стр.
2. Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1994. 1056 стр.

[В съавторство с В. Бонджолова, М. Илиева и П. Пехливанова и отговорен редактор]

[Авторски части: Думите с начални букви а, б, в, г, е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]
Рец.: М. Попова. – Български език, 1995, № 4.

Рец.: С. Павлова. – Език и литература, 1995, № 2.
II прераб. и допълнено изд.: Съвременен тълковен речник на българския език с приложения. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1995. 1392 стр.

III изд. Велико Търново: Gaberoff, 1999/2000, 1104 стр.
3. Речник на чуждите думи в български с илюстрации и приложения. Велико Търново: Елпис, 1995. 768 стр.

[В съавторство с П. Пехливанова]


Рец.: Р. Русинов. – Български език, 1997/1998, № 4, стр. 100-103.
4. Малък тълковен речник на българския език. Велико Търно­во: Слово, 1998. 351 стр.

[В съавторство с П. Пехливанова][Авторски части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и - т]
ІІ прераб. и доп. изд. Велико Търново: Слово, 2009.

5. Малък речник на чуждите думи в българския език. Велико Тър­ново: Слово, 1999. 608 стр.

[В съавторство с П. Пехливанова]

[Авторски части: Думите с начални букви а, к – м, с – ф, ч – я, Подбор и обща редакция на словника, Справки за произхода на думите и система на препратките]
II изд. Велико Търново: Слово, 2000. 608 стр.
6. Енциклопедия на съвременния български език. Съставители проф. Р. Русинов, проф. Ст. Георгиев. Велико Търново: ИПК “Свети Евтимий Патриарх Търновски”, 2000. 583 стр.
[Авторски части: Граматика; Морфология; Граматическа категория; Граматическо значение; Парадигма; Словоформа; Класове думи (части на речта); Съществително име; Собствено съществително име; Нарицателно съществително име; Род на съществителното име; Число на съществителното име; Остатъци от падежни форми при съществителните имена; Членуване на съществителните имена; Прилагателно име; Род на прилагателните имена; Число на прилагателните имена; Членуване на прилагателните имена; Степенуване на прилагателните имена; Сложни думи; А. Теодоров-Балан. Българска граматика. Дял I. За думите. Част I. Звукословие. С., 1930; П. Ст. Калканджиев. Българска граматика. II доп. изд. Пловдив-С., 1938; Н. Костов. Българска граматика. С., 1939; Ст. Младенов, Ст. П. Василев. Граматика на българския език. С., 1939; А. Теодоров-Балан. Нова българска граматика. С., 1940; Л. Андрейчин. Основна българска граматика. С., 1944; А. Теодоров-Балан. Състояние на българската граматика. С., 1947; Ю. С. Маслов. Граматика на българския език. С., 1982; Граматика на съвременния български език в три тома. БАН, Институт за български език. С., 1982 – 1983]
7. Правописен речник на българския език. За учениците от началния курс. Велико Тър­ново: Слово, 2009. 368 стр.

[В съавторство с П. Радева]

[Авторски части: Раздел “Българските правописни норми и правила”, Думите с начални букви от а до о вкл.]
8. Тълковен речник на българския език. Велико Търново: Слово, 2009. 416 стр.

[В съавторство с П. Пехливанова][Авторски части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и - т]

V. СТУДИИ, СТАТИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ
1. Статистически наблюдения за мястото на ударението при съществителните имена в съвременния български книжо­вен език. – Български език, 1976, № 3, стр. 196-202.

2. Към въпроса за степенуването на имена и глаголи в бъл­гарския език. – Rocznik Slawistyczny, т. 38 (1977), кн. 1, стр. 57-69.

3. Към въпроса за степенуването на прилагателните име­на и наречията в съвременния български книжовен език. – Български език, 1982, № 2, стр. 104-110.

Препечатано в: А. Александров, Р. Русинова. Пома­га­ло по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 234-­244.

­­4. Синонимна употреба (взаимозаменяемост) на степените за сравнение в българския език. – Български език, 1984, № 6, стр. 508-515.

5. За някои стилистични особености на степените за сра­в­нение в българския книжовен език.// Н. П. Ковачев (отг. ред.). 40 години от со­ци­алистическата революция в България. Доклади от научна сесия, проведена на 19 октомври 1984 г. Велико Тър­но­во: Великотърновски университет "Кирил и Методий", 1985, стр. 70-81. [Офс. изд.]

6. Степените за сравнение в българския език като обект на функционалната морфология.// Трудове на Великотър­нов­с­кия университет “Кирил и Методий”, т. ХХI, кн. 2. Езикознание, 1985/86. София: Наука и изкуство, 1986, стр. 150-172.

7. По въпроса за морфологичните особености на някои ти­пове сложни съществителни от мъжки род. – Език и лите­ратура, 1987, № 1, стр. 77-86.

8. Етапи в историята на българо-полските научни връзки и отношения в областта на езикознанието. – Списание на БАН, 1988, № 1, стр. 52-59.

[В съавторство с Р. Русинов]

9. За един особен начин на обръщение в интервю. – Бъл­гарски език, 1988, № 5, стр. 446-450.

[В съавторство с П. Пехливанова]

10. За изговора на формите на съкращението рабфак. – Бъл­гарски език, 1988, № 1, стр. 74-76.

11. Към въпроса за конотативното значение. – Език и ли­тература, 1988, № 1, стр. 98-104.

[В съавторство със Ст. Сарлов]

12. Към характеристиката на категорията степен в бъл­гар­­с­кия език. – Съпоставително езикознание, 1989, № 1, стр. 24-31.

13. Л. А. Булаховски – виден украински славист и бълга­рист (Към стогодишнината от рождението му). – Език и ли­те­ратура, 1989, № 3, стр. 108-112.

[В съавторство с Р. Русинов]

14. Оценъчно значение на задпоставеното съгласувано определение. – Български език, 1989, № 1, стр. 79-83.

[В съавторство с П. Пехливанова]

15. По някои въпроси на пренасянето. – Български език, 1989, № 3, стр. 241-244.

16. Категорията число на съществителните имена в бъл­гар­ския книжовен език.

Част I. – Български език, 1989, № 5, стр. 430-437.

Част II. – Български език, 1989, № 6, стр. 507-513.

Препечатано в: А. Александров, Р. Русинова. Пома­га­ло по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 39-64.

17. Приносът на Гео Милев за интелектуализацията на бъл­­гарския книжовен език (Върху материал от критическите му съчинения). – Език и литература, 1989, № 5, стр. 69-76.

18. Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съ­ществителните по число. – Език и литература, 1990, № 1, стр. 20-26.

Препечатано в: А. Александров, Р. Русинова. Пома­га­ло по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 65-74.

19. Веществените съществителни в количествен аспект (Ези­кови средства за изразяване на дискретност на вещес­т­вения континуум). – Български език, 1990, № 2, стр. 114-120.

20. Асиметрия на форма и значение в числовата парадигма на абстрактните съществителни имена в българския език. – Български език, 1991, № 1, стр. 13-21.

21. Функционално взаимодействие между граматичната и лексикалната семантика в съвременния български език. – Проглас. Филологическо списание [Велико Търново], 1992, № 1, стр. 21-26.Препечатано на френски език: Interaction fonctionnelle entre le semantisme grammatical et lexical en Bulgare. – Ouvertures. Presses universitaire de Velico Tirnovo, 1995, N 1, p. 94-99.

22. Езикът на Гео Милев и Гео Милев за езика. // Р. Русинов (съст. и ред.). Майс­­то­ри на българското художествено слово. София, Велико Търно­во: Издателство "Анубис", Издателство “Абагар”, 1996, стр. 9 – 21.

23. За лингвистичните основи на тълковните речници. – Език и литература, 1996, № 2, стр. 133 – 137.

24. Проф. Л. Андрейчин и българската ономастика. // Н. Ковачев (съст. и отг. ред.). Състояние и проблеми на българската ономастика. 3. Оно­масти и ономастични изследвания в България. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, стр. 201-206.

25. Художественият и езиковият свят на Веселин Ханчев. // Р. Русинов (съст. и ред.). Майс­­то­ри на българското художествено слово. София, Велико Търно­во: Издателство "Анубис", Издателство “Абагар”, 1996, стр. 297-305.

26. Собствените имена в граматико-прагматически аспект. – Български език, 1996, № 4, стр. 7 – 15.

27. Граматически род и референция на пола. // Д. Кенанов, Ц. Иванова (съст.). Бълга­рис­тич­ни проучвания. 2. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1997, стр. 11-18.

28. За граматическата характеристика на една група съ­щест­вителни от чужд произход с форма на –и в съвременния български език. – Проглас (Велико Търново), 1997, № 3-4, стр. 3-14.

29. Към теорията за семантичното взаимодействие. Систе­ма, функция, среда на именните категории. // Ц. Иванова, Т. Стоянова (съст.). Бълга­рис­тични проучвания. 3. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1998, стр. 51-63.

30. Бележки за употребата на нарицателните съществител­ни имена за лица като прагматически оператори в изказва­не­то. // Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1998, стр. 9-25.

31. О некоторых проблемах преподавания болгарского язы­ка как иностранного (60 – 90-е гг. ХХ в.). – Вестник Мос­ковского университета. Серия 19. Лингвистика и меж­ку­льтурная коммуникация. Москва, 1998, № 2, стр. 46-51.

32. Система на граматическия род и определителния член в съвременния български език. – Език и литература, 1998, № 3-4, стр. 150 – 169.

33. Логическа и прагматическа квантификация на тоталността. – Проглас (Велико Търново), 1998, № 3-4, стр. 12 – 27.

34. Деривационни отношения в числовата парадигма на съществителните имена. // Ю. Балтова (отг. ред.). Актуални проблеми на българското словообразуване. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 1999, стр. 103 – 111.


35. За инвариантното значение на категорията определе­ност/­не­определеност в съвременния български език.// К. Цанков, А. Петкова (съст.). Българистични проучвания. 5. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 1999, стр. 73-88.

36. Взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика в теоретичен и приложен аспект. // К. Цанков, М. Георгиева (съст.). Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 2000, стр. 15 – 28.

37. За взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика като лексикографски обект. // С. Павлова (съст.). За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения98. Материали от Първата национална конференция по лексикография и лексикология, посветена на 100-годишнината от рождението на българския лексикограф и преводач Стефан Илчев. София, 19-20 октомври 1998 г. София: Българско лексикографско дружество, 2000, стр. 61-70.

38. Приносът на Русин Русинов в областта на морфологията и историята на българското езикознание. // В. Вътов (отг. ред.). Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов, 1 и 2 юни 2000 г., В. Търново. Велико Търново: Faber, 2001, стр. 37-42.

39. За предизвикателствата пред българския език. Доклад, изнесен на националната конференция “Езиковото и културното многообразие в името на разбирателството”, София, 27.02.2001 г.// Европейски хоризонти (Велико Търново), № 1/май 2001, стр. 7-10.

40. Криптотипът мъжколичност/женсколичност в съвременния български език. – Научни трудове, № 1/2001 [Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий]. Пловдив, 2001, стр. 150-168.

41. Поглед към старите и новите проблеми на слятото, полуслятото и разделното писане. // Р. Русинов (отг. ред.). Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, стр. 65-73.

42. Имена и форми за означаване на съвкупности в българския език. // А. Г. Ангелов (отг. ред.). Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина. Велико Търново: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Международно социолингвистично дружество – София, 2005, стр. 599-606.

43. За когнитивната перспектива в изследванията на граматичните класове и категории в българския език. // К. Цанков, А. Петкова (съст.). Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, стр. 361-370.

44. За семантичната основа на родовата именна класификация в българския език. // Ю. Стоянова и др. (съст.). Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, стр. 430-438.

45. Лингвокультурология и преподавание иностранных языков (О роли овладения чужой лингвокультурной системой при обучения иностранным языкам). // З. К. Ахметжанова (отв. ред.). Мир языка. 2 том. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 85-летию видного казахстанского ученого М. М. Копыленко. Алматы: „Нур-Принт”, 2005, стр. 360-368.

46. Кирилл и Мефодий и их роль в становлении славянской культуры. // Межкультурная коммуникация в современном славянском мире. Материалы первой международной научной конференции. Том І. Тверь: Издатель Алексей Ушаков, 2005, стр. 4-6.

47. Концептуална и езикова категоризация на предметността в българския език.// Проглас (Велико Търново), 2006, № 1, стр. 5-19.

48. Лингвокултурология и чуждоезиково образование (За ролята на усвояването на чуждата лингвокултурна система в обучението по чужди езици). // Б. Борисова (отг. ред.). Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. [Сборник с научни доклади от международна конференция.] Велико Търново, 5-7 октомври 2005 г. Втори том. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 2006, стр. 402-408.

49. Теорията на категоризацията и именните класификации в граматиката (Опит за типологична характеристика).// Е. Н. Брызгалова (отв. ред.). Филологический сборник. Выпуск І. Тверь – Велико Тырново, 2006, стр. 105-110.

50. Към българската граматична историография. Български граматики през 30-те и 40-те години на ХХ век. – В: Хр. Станева, П. Радева, А. Гецов (ред.). Йорданка Маринова. Изследвания по случай нейния седемдесетгодишен юбилей. Велико Търново: Университет­ско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2006, стр. 35-62.

51. Към въпроса за граматично обусловените лексикални значения (Върху материал със степенувани наречия в съвременния български език).// А. Багашева (съст.). За човека и езика. Сборник научни статии, посветени на 60-годишнината на проф. дфн Майя Пенчева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2007, стр. 45-53.

52. Дуалните съществителни имена в българския език.// Български език, 2008, № 2, стр. 58-69.

53. Определеност/неопределеност и когнитивен статус на имената в българския език. – В: S. Comati (Hrs.). Bulgaristica – studia et argumenta. Festschrift fuer Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Specimina philologiae slavicae. Band 151. Muenhen: Verlag Otto Sagner, 2008, S. 51-60.

54. Из историята на българо-полските връзки и отношения в областта на езикознанието (До края на Втората световна война).// Ст. Буров (отг. ред.). Стилистика и лингвистика. Сборник изследвания, посветени на професор доктор Димитър Чизмаров (1920-1986). По случай 85 години от рождението му и 20 години от неговата кончина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 235-266.

[В съавторство с Р. Русинов]

55. За лингвистичната стойност на противопоставянията конкретно/абстрактно – перцептивно/понятийно – цяло/континуум при категоризацията на предметността.// Ст. Буров (отг. ред.). Oratio vitae simulacrum (Словото е отражение на живота). Сборник научни изследвания в чест на 65-годишнината на проф. д-р Христина Станева. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 323-332.

56. Към въпроса за същността и признаците на граматичните значения.// К. Цанков (отг. ред.). Граматика и семантика. Научни изследвания в чест на проф. дфн Станьо Георгиев по случай неговата 80-годишнина. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, стр. 33-42.

57. Между писмената и устната комуникация (Наблюдения върху езика във форумите на интернет).// Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова (ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална ковференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5-6 юни 2008 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр. 41-51.

[В съавторство с П. Пехливанова.]

58. „Основна българска граматика” на Любомир Андрейчин в българската граматична историография (С акцент по въпроса за някои нейни незабелязани приноси).// Български език, 2010, Приложение. С почит към строителя и ревнителя на родния език, стр. 31-46.

59. Башкирско-болгарские лексические параллели.// М. В. Зайнуллин (отв. ред.). Профессор Джалиль Гиниятович Киекбаев и его вклад в развитие урало-алтайской и тюркской филологии. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 100-летию со дня рождения известного башкирского ученого-тюрколога, писателя и общественного деятеля Дж. Г. Киекбаева. Уфа: Издательство „Диалог”, 2011, стр. 30-39.

60. Правописните речници на Стоян Романски.// Ст. Буров (отг. ред.). Проф. д-р Върбан Вътов. 70 години. Юбилеен сборник. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2011, стр. 33-64.

61. Две норми на българската устна книжовна реч. // Електронно списание LiterNet, 07.11.2012, № 11 (156) http://liternet.bg/publish28/stoian-burov/dve-normi.htm

62. От писа̀х през пѝсах и писа̀х до пѝсах. За историята на една акцентна норма. // Д. Благоева, С. Колковска (съст. и ред.). Магията на думите. Езиковедски изследвания в чест на проф. д.ф.н. Лилия Крумова-Цветкова. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2012, стр. 245 – 265.

63. Лексикографската и книжовно-езиковата дейност на Братя Данчови. // Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2013, стр. 98-123.

64. За две норми на българската устна книжовна реч (Предварителни бележки). // М. Илиева (отг. ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга девета. І. ІХ международна научна конференция 28-29 октомври 2011 г. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2013, стр. 42-74.VI. ЕЗИКОВИ БЕЛЕЖКИ, ИНТЕРВЮТА
1. За езиковите грешки в една книга. – Български език, 1975, № 3, стр. 258-259.

2. Неправилна употреба на прилагателното многозна­чи­те­лен. – Български език, 1986, № 2, стр. 177-178.

3. В кои случаи е уместна употребата на съществително­то експлоатация. – Български език, 1987, № 5, стр. 427.

4. За една неправилна употреба на съществителното ва­кан­ция. – Български език, 1987, № 3, стр. 202-203.

5. За прилагателното безпризорен. – Български език, 1987, № 4, стр. 335.

6. За една неправилна употреба на съществителното раз­руха. – Български език, 1988, № 4, стр. 358.

7. Има ли съществителното необходимост форма за мно­жес­твено число. – Български език, 1988, № 3, стр. 226-227.

8. Против шаблонизацията на прилагателното гъвкав. – Бъл­гар­­ски език, 1988, № 6, стр. 529.

9. Неуместна употреба на словосъчетанието веществено до­казателство. – Български език, 1989, № 1, стр. 85.

10. “В споровете за българския правопис има политика и дори заплахи за убийство”. [Интервю на] Златина Димитрова. – в. Янтра днес, Велико Търново, № 29, 11 февруари 2010, стр. 7.

11. Имаме ли нужда от закон за българския език? – в. Култура, бр. 18/11 май 2012 г., стр. 5.

12. „И досега българите нямаме речник тезаурус на езика ни”. [Интервю на] Тошка Събева от Радио Стара Загора. http://www.radio-sz.net/rsz/index.php?option=com_content&view=article&id=5358:2012-05-24-08-56-58&catid=47:2012-02-10-14-13-46&Itemid=93> (15.11.2012)


VII. РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРИ
1. [Рец.] Писане по правилата (Съст. Ел. Георгиева, Вл.­ Мурдаров). (Езикова култура.) София: Наука и изкуство, 1985. – В: Съпоставително езикознание, 1986, № 6, стр. 86-88.

2. [Рец.] Р. Макреева, К. Савова. Български език за лекторатите в чужбина. София, 1985. – В: Български език, 1986, № 2, стр. 185-187.

3. [Рец.] Р. Русинов. История на българския правопис. София, 1981. 2. изд. 1985. – В: Съпоставително езикознание, 1986, № 5, стр. 79-81.

4. [Обзор] Петнадесет години библиотека “Родна реч омай­­на”. – Език и литература, 1987, № 3, стр. 123-126.

5. [Рец.] М. Попова. Кратък валентен речник на глаго­ли­те в съвременния български книжовен език. София, 1987. – В: Съпоставително езикознание, 1988, № 4-5, стр. 177-179.

6. [Рец.] А. И. Моисеев. Основные вопросы словообразо­ва­ния в современном русском литературном языке. Ленинград, 1987. – В: Съпоставително езикознание, 1989, № 2, стр. 82-84.

7. [Рец.] П. Пашов. Практическа българска граматика. София, 1989. – В: Български език, 1990, № 4, стр. 378-380.

8. [Обзор] Лингвистична поредица на Великотърновския университет. [Библиотека “Филология”. Езикознание.] – В: Българ­ски език, 1996, № 4, стр. 103-104.

9. [Рец.] Професионално за “говорещите хора”. [К. Ива­нова, Р. Ницолова. Ние, говорещите хора. София, 1995. 230 стр.] – В: Проглас (Велико Търново), 1996, № 2, стр. 107-109.

10. [Рец.] Д. Генова. За репрезентацията на значението и употребата на езика. Велико Търново, 1997. – В: Съ­пос­тавително езикознание, 1998, № 3-4, стр.187-189.

[В съавторство с П. Пехливанова]

11. [Рец.] Р. Ницолова. Българска граматика. Морфология. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2008. – В: Съпоставително езикознание, 2010, № 1, стр. 84-90.

12. [Рец.] Ив. Куцаров. Теоретична граматика на българския език. Морфология. Пловдив: Университетско издателство “Паисий Хилендарски”, 2007. – В: Съпоставително езикознание, 2010, № 1, стр. 90-97.

13. [Рец.] Ново изследване за Марин Дринов. [Н. Николова. Професор Марин Дринов и българската обществено-политическа лексика. София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2009. 290 стр.] – В: Проглас (Велико Търново), 2010, № 2, стр. 186-190.

14. [Рец.] Вместо предговор. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.] – В: Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010, стр. 5-7.

15. [Рец.] Книга за познавателните процеси у българите през Възраждането. [Й. Захариева. Промени в (по)знанието у възрожденския българин. София: Авангард Прима, 2010. 380 стр.] – В: Проглас (Велико Търново), 2011, № 2, стр. 136-141.

16. [Рец.] Ст. Гърдев. Езикови структури. Пътища и граници на смисъла. В. Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, 2009. – В: Съпоставително езикознание, 2012, № 1, стр. 83-86.

VIII. ХРОНИКА, ГОДИШНИНИ, БИБЛИОГРАФИИ
1. Десети летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Великотърновския университет. – Българистика, 1987, № 4, стр. 34-36.

2. Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. – Съпоста­ви­телно езикознание, 1988, № 1, стр. 116-121.

[В съавторство с Р. Русинов]

3. Русин Русинов на 60 години. – Съпоставително езико­знание, 1990, № 1, стр. 104-107.

[В съавторство с Р. Йо­си­фова]

4. Библиография на научните трудове на Русин Русинов. – Съ­поста­вително езикознание, 1990, № 1, стр. 107-114.

5. Зденек Урбан – почетен доктор на Великотърнов­с­кия университет “Св. св. Кирил и Методий”. – Проглас (Велико Тър­ново), 1993, № 2, стр. 76-78.

6. Русин Русинов (1930 – 1998). – Български език, 1999/2000, № 1, стр. 105-108.

7. Осма национална конференция по проблеми на устната комуникация (Встъпително слово).// Хр. Станева, М. Илиева, А. Петкова (ред.). Проблеми на устната комуникация. Книга осма. Осма национална ковференция с тематичен блок, посветен на 10-годишнината на в. “Янтра днес”, 5-6 юни 2008 г. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2010, стр. 7-10.

8. IN MEMORIAM. Доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010). – Проглас (Велико Търново), 2010, № 1, стр. 266-269.

9. „Обяснение в граматика” [За доц. д-р Стефан Гърдев (1966-2010)].// Света гора. Алманах за литература, наука и изкуство, бр. 11 („К”). Велико Търново: Faber, 2011, стр. 420-424.

10. Проф. д.ф.н. Иван Куцаров – един поглед отвън. По случай неговата 70-годишнина. // В. Маровска и др. (съст.). Езикът на времето. Сборник с доклади по случай 70-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Иван Куцаров. Пловдив: Университетско издателство „Паисий Хилендарски”, 2012, стр. 37-42.

11. Юбилеите на доцент доктор Иванка Тодорова Попова-Велева, или два повода за равносметка. // Научни изследвания в чест на доц. д-р Иванка Попова-Велева. Велико Търново: Издателство „ИВИС”, 2013, стр. 13-23.
ЗА НЕГО
1. К. Цанков. Проф. дфн Стоян Буров на 60 години. – Проглас (Велико Търново), 2011, № 2, стр. 168-171.

2. М. Илиева. Стоян Буров на 60 години. – Съпоставително езикознание, 2011, № 3, стр. 92-95.3. М. Илиева. Библиография на трудовете на Стоян Буров. – Съпоставително езикознание, 2011, № 3, стр. 96-105.


Каталог: userinfo -> 154 -> doc
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес
doc -> Автобиография на чл. Кор. Стоян панайотов буров лична информация
doc -> Списък на публикациите


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница