Представената ми за становище дисертационна работа е оформена на 136 страници, като съдържа 39 фигури, 39 таблици и 10 приложения с допълнителни данни, фигури и таблициДата27.09.2018
Размер28.5 Kb.
#83638
СТАНОВИЩЕ

за дисертационния труд „Аналитични и екометрични изследвания на екологични обекти от региона на град Бургас” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” на Любка Александрова Чепанова по научно направление „Аналитична химия” от доц. д-р Васил Атанасов Ловчинов - ИФТТ – БАН


Представената ми за становище дисертационна работа е оформена на 136 страници, като съдържа 39 фигури, 39 таблици и 10 приложения с допълнителни данни, фигури и таблици. Цитирани са 131 литературни източника, като повечето от които са от последните 10 години. Безспорна е актуалността на темата на дисертационния труд, тъй като е направен сполучлив опит за създаване на стандартни и валидирани аналитични методи за мониторинг на различни компоненти в различни фази от околната среда, както и за прилагане на екометрични подходи за обработка и интерпретация на мониторингови данни. Резултатите от работата са публикувани в 6 научни труда, от които четири са в български списания и материали от конференции без импакт фактор на изданието и две – в авторитетни международни научни списания с импакт фактор.

Дисертационният труд е подготвен грижливо, на високо научно ниво и отговаря на изискванията на закона за развитието на академичния състав в република България, както и на вътрешните правилници за приложението му в Софийския Университет „Св. Климент Охридски”. Напълно приемам посочените основни научни приноси в заключителната част на дисертационния труд, като намирам за особено важни принос 2 (създаване на оригинални процедури за пробоподготовка), които обръща специално внимание на този съществен елемент в общата мониторингова процедура, често пъти обект на разнообразни по характер грешки, влияещи на крайния резултат от мониторинга и принос 4 (екометрично моделиране на мониторингови данни от почвени проби от региона на град Бургас), тъй като по мое убеждение надеждна и пълна интерпретация на мониторингови данни е възможна само чрез многопараметрични подходи за класифициране и моделиране.

Постигнатите от докторанта инж. Любка Чепанова резултати имат както научна, така и важна практическа стойност. От една страна създадените аналитични методи, благодарение на коректното им валидиране, се превръщат в стандартни методи за мониторинг на води, почви, седименти, атмосферен прах, а от друга се показва стратегически подход за оценка на качеството на фази от околната среда (в случая – почви) чрез многовариационно статистическо моделиране.

В заключение мога да заявя, че становището ми за дисертационния труд на г-жа Чепанова е напълно положително, тъй като отговаря на всички законови изисквания и е на високо научно ниво. Ще гласувам с „да” за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” и препоръчвам на почитаемия Факултетен съвет на Химическия Факултет при СУ „Св. Кл. Охридски” да узакони това положително становище.


Доц. д-р В. ЛовчиновКаталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница