Средно училище „СВ. Св. Кирил и методий”


ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕстраница5/5
Дата25.10.2018
Размер1.53 Mb.
#97857
1   2   3   4   5 1. ЦЕЛ, ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ЦЕЛ НА УКППМН:

 1. Свеждане до минимум на противообществените прояви на учениците от училището;

 2. Да се възпитават у учениците коректни и толерантни междуличностни взаимоотношения;

 3. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване към гражданското общество.

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

 1. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в училището;

 2. Системно провеждане на индивидуално-възпитателна работо с ученици, на противообществени прояви и поддържане връзка с техните родители;

 3. Системен контрол на поведението на застрашените ученици от извършване на противообществени прояви;

 4. Координиране дейността на комисията с държавните и обществените органи и организации, имащи пряко отношение към борбата с противообществените прояви.

ФОРМИ НА РАБОТА:

Провеждане на индивидуални разговори; 1. Провеждане на психологически изследвания;

 2. Проучване на социални контакти;

ДЕЙНОСТИТЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА.

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

 1. ЦЕЛИ:

 • Опазване живота и здравето на учениците;

 • Осигуряване знания за безопасно движение, запознаване с особеностите и опасностите на движението по пътищата;

 • Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците, чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители;

 • Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната им безопасност и тази на околните; придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и правилата за движение по пътищата.

 1. ЗАДАЧИ:

 • Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация към живота;

 • Прецизиране конкретните особености на училището и авариите, които могат да възникнат в и около него;

 • Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението по пътищата;

 • Поддържане на готовност за своевременен и адекватен отговор от страна на съответните органи, сили и средства в случай на необходимост;

 • Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

 1. ФОРМИ НА РАБОТА:

 • Теоретическо и практическо обучение на учениците;

 • Провеждане на семинари, тренинги, практикуми и други с учителите;

 • Превантивна работа.

ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ.

 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМИ ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД В УЧИЛИЩЕ

 1. ЦЕЛИ:

 • Създаване на оптимална среда на обучение и труд в училище, гарантиращи опазване живота и здравето на учителите, учениците и служителите;

 • Регулиране на взаимоотношенията за безопасни условия на обучение и труд в училището, с цел опазване и предотвратяване на трудови злополуки;

 • Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и оказване на помощ в случай на опасност.

 1. ЗАДАЧИ:

 • Да организира цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване безопасността на учителите, учениците и служителите, както и да предлага на Директора мерки за тяхното подобряване;

 • Да обсъжда резултатите от оценката на професионалния риск и съобразява дейността си с констатациите на специализираната служба по трудова медицина;

 • Да създаде организация за извършване на проверки, с цел ефективен контрол по спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд;

 • Да участва в разработването на програми за информиране и обучение на служителите и учениците по проблемите на здравословни и безопасни условия на обучение и труд;

 • Да се познават основните характеристики на вероятните производствени аварии, природни и социални бедствия и пожари на територията на Република България и съответния регион;

 • Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЗАДАЧИТЕ СА ВКЛЮЧЕНИ В ПЛАНА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ.

 1. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ

І. Общи положения

Чл. 1. Тези правила уреждат основните принципи на училищната политика, правомощията на директора и педагогическия персонал, както и правата и задълженията на учениците и правата на родителите, свързани с работата на учениците в училищната мрежа и в Интернет, наричани по-нататък за краткост “мрежата”.

Чл. 2. Училищната политиката за работа в Интернет има за цел да осигури и организира използването на образователния потенциал както на училищната мрежа, така и на глобалната мрежа, в съчетание със система от мерки за сигурност и безопасност на учениците.

Чл. 3. Основните принципи на училищната политика за работа в училищната мрежа и в Интернет са:

 1. Равен достъп на всички ученици;

 2. Защита на учениците от вредно или незаконно съдържание и информация като: порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.;

 3. Зачитане и защита на личната неприкосновеност;

 4. Подготовка и контрол на учениците за компетентно и отговорно поведение;

 5. Сътрудничество между училището и родителите.

Чл. 4. Училищната компютърна мрежа и Интернет се използват от учениците само за образователни цели.

Чл. 5. Правилата за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и Интернет, които учениците са задължени да спазват се поставят на видно място във всеки компютърен кабинет.

ІІ. Правомощия на директора на училището

Чл. 6. (1) Директорът е длъжен да:

 1. Организира и контролира цялостната дейност по изпълнението на тези правила.

 2. Осигурява и насърчава свободния и равен достъп на учениците до училищната мрежа и Интернет в съответствие с учебния план и възможностите на училището.

 3. Създава възможности за обогатяване и разширяване на образователния процес чрез училищната мрежа и Интернет, включително и в извънучебно време.

 4. Предварително одобрява материалите за публикуване в  училищната Интернет страница и осигурява наблюдение и контрол върху нейното съдържание в съответствие с принципите на училищната политика.

 5. Осигурява ефективен постоянен контрол по спазване на правилата за работата на учениците в училищната мрежа и в Интернет.

 6. Осигурява здравословни и безопасни условия на работните места в съответствие с нормативните изисквания.

 7. Информира учениците, че трафика се следи и при констатирани нарушения може да бъде установено лицето, което ги е извършило.

 8. Уведомява родителите за предприетите от ръководството мерки за осигуряване на безопасен и контролиран Интернет достъп в училище и в къщи.

 9. Организира в началото на всяка учебна година запознаване на учениците и родителите с училищните правила за безопасна работа в мрежата.

 10. Предприема мерки за реализиране на отговорността на виновните лица при констатирани нарушения на тези правила.

(2) Директорът може да възлага изпълнението на задълженията си по ал. 1, т. 4, 5, 7 и 8 на други служители от училището.

ІІІ. Правомощия на учителите и ръководителя компютърен кабинет

Чл. 7. Учителите и ръководителят компютърен кабинет са длъжни да:

 1. Разясняват правилата за безопасно и отговорно поведение при работа в училищната мрежа и в Интернет.

 2. Използват възможностите на Интернет за обогатяване и разширяване на учебната дейност като възлагат на учениците конкретни проучвания, предоставят списък с подходящи Интернет адреси и др.

 3. Осъществяват непрекъснато наблюдение и контрол върху работата на учениците в училищната мрежа и в Интернет в учебно и в извънучебно време.

 4. Предприемат незабавни мерки за преустановяване на достъпа на учениците до незаконно съдържание в мрежата.

 5. Уведомяват незабавно директора на училището при нарушаване на правилата или при установяване на незаконно съдържание в мрежата.

Чл. 8. Учителите и ръководителят компютърен кабинет не носят отговорност, ако учениците случайно попаднат на вредно или незаконно съдържание в Интернет.

ІV. Права и задължения на учениците

Чл. 9. Учениците имат право на:

 1. Равен достъп до училищната компютърна мрежа и в Интернет,  при спазване на училищната политика.

 2. Обучение за компетентно и отговорно поведение в училищната компютърна мрежа и в Интернет.

 3. Да бъдат информирани за училищната политика за работа в мрежата.

Чл. 10.  Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и Интернет:

 1. Училищната мрежа и Интернет се използват само за образователни цели.

 2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или незаконна дейност.

 3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота и служебен телефон на родителите, без предварително разрешение от тях.

 4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици, техни близки и учители, без предварително съгласие на съответното лице.

 5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в Интернет, освен след съгласието на родителите.

 6. Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се чувстват неудобно или на материали с вредно или незаконно съдържание  като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.

 7. Учениците не трябва да изпращат или да отговарят на съобщения, които са обидни, заплашващи или неприлични;

 8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получена от непознат подател.

 9. Забранено е  изпращането на анонимни или верижни съобщения.

 10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната компютърна мрежа или атакува други системи.

 11. Забранява се използването на чуждо потребителско име, парола и електронна поща.

 12. Учениците не трябва да представят неверни данни за себе си.

 13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторски права.

 14. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и да пазят доброто име на училището.

V. Права и задължения на родителите

Чл. 11. Родителите имат право:

 1. Да бъдат информирани за училищната политика за безопасна работа в мрежата.

 2. Да получават информация за рисковете и заплахите за безопасността на техните деца при работа в Интернет в училище и в къщи.

 3. Да бъдат своевременно информирани и да участват съвместно с училищното ръководство при разрешаване на всеки конкретен проблем, свързан с нарушаване на правилата от страна на техните деца.

 4. Да сигнализират училището, когато получат информация за нарушения по чл. 10 за правила за безопасна работа в училищната компютърна мрежа и Интернет.

Чл. 12. В началото на всяка учебна година на родителска среща родителите се запознават с училищните правила за безопасна работа в училищната мрежа и в Интернет.

 VІ. ОтговорностЧл. 13. (1) При нарушаване разпоредбите на тези правила директорът, учителите и ръководителят компютърен кабинет носят отговорност по Кодекса на труда.

(2) При нарушаване разпоредбите на тези правила на учениците могат да се налагат наказанията, предвидени в ЗПУО и наредбите за организация на училищната дейност на МОН 

Чл. 14. Независимо от отговорността по чл. 13, при нарушения, които представляват престъпления, административни нарушения или причиняват имуществена вреда, се носи съответно наказателна, административна или гражданска отговорност.

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ

В СУ „Св.св. Кирил и Методий „ се сформират следните комисии:

УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ И ЕКИПИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧЕБНО ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

В УЧИЛИЩЕТО

Учебна 2016/2017 годинаВИД НА КОМИСИЯТА :

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

ЧЛЕНОВЕ :

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ :

1

Училищна комисия за борба с противо- обществените прояви на малолетни и непълнолетни/ /УКБППМН/

МАРИАНА ДЕКОВА ст.учител по математика,

Пепа Площакова –ст. учител химия и ООС,физика и астрономия

А.Божков –възпитател

Н.Спасова –класен ръководител

П.Козарекова – класен ръководител

Планиране и работа с ученици склонни към противо обществени прояви и нарушения на имуществото в училището

2.

Училищна комисия за действие при бедствия и аварии


ГАНЧО ГРОЗЕВ – директор на училището

Ненка Ублекова –ст.учител по биология и ЗО

Цеца Димитрова – домакин,отговарящ за ПО в училището

Констатин Василев – огняр

Т.Мелин –ръководител на кабинет компютри


Планиране и осигуряване на необходимите условия за без. работа в училище по проблемите на БАК и ПОКОМИСИЯ ИЛИ ЕКИП :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

СЕКРЕТАР :

ЧЛЕНОВЕ :

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ :

3

Училищна комисия по безопасност на движението по пътищата

РАДОСЛАВ РУСЕВ

ст.учител по чужди езициМ.Дякова –учител –„Човек и природа“

Кунка Иванова – мед.сестра

Евг.Парталска –учител математика

Евг.Благоева –ст.учител по ФВСП

Планиране и организация на часовете по БДВП,и противопожарна охрана

4

Нещатен щаб за ръководство и действие на персонала при възникване на евентуален пожар,бедствие или авария

ГАНЧО ГРОЗЕВ-директор на училището

/главен дежурен за деня –съгласно задълженията му в училищния правилник и правлника за ВР/
Ц.Димитрова – домакин-отговарящ по ПО

Дежурните екипи от учители за деня

Преподавателите в съответните часове

К.Василев –поддръжка МТБ

К.Иванова –мед.сестра


Организация за евакуация на учениците и присъстващите в училище при евентуална екстремна ситуация

5

КОМИТЕТ по охрана на труда

ГАНЧО ГРОЗЕВ – директор на училището

Ф.Дюлгерова – ст.учител-специалист

Ж.Беловска – ст.учител –специалист

М.Декова –председател на СО

К.Иванова –м.сестра

Ц.Димитрова

домакинОрганизация и спазване на изискванията за работното място от гледна точка на охрана на труда
КОМИСИЯ ИЛИ ЕКИП :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

СЕКРЕТАР :

ЧЛЕНОВЕ :

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ :

6

Училищна комисия по утвърждаване на ученици-стипендианти на училището от гимназиален етап

Пепа Виденова ст. учител“География и иконовмика“

Йорданка Стоева-завеждащ”АТС”-отговаря за обработката законосъобразността на подадените документи

Радослав Русева учител „БЕЛ“кл.ръководител

Н.Спасова – ст.учител-класен р-л

М.Декова –ст.учител –класен ръководител

Проверка на подадени документи и представяне на предложение за стипендии до директора на училището

7

Секретар – протоколчик на ПС
Мария Дякова –

Учител „Технологии „
Работа с протоколната книга на ПС и водене на протоколи от заседания на ПС

8

Комисия „Квалификационна и методическа дейност в училище образованието


МАРИАНА НЯГОЛОВА

-гл.учител

Филка Дюлгерова

Ст.учител-председател на МО

Председателите на МО

Организация и планиране на квалификационно-методическата дейност в училищеЕКИПИ ЗА РАБОТА В УЧИЛИЩЕ :


9

ЕКИП :”Работа с ученици подлежащи на задължително обучение”П.Виденова –ст.възпитател

М.Дякова –кл.ръководител

Н.Спасова –кл.ръководител.

А.Димитрова кл.ръководител

Евг.Благоева –кл.ръководител


Набелязване на мерки и съдействие от страна на родителите за редовнто присъствие на учениците от основна степен на учебни занятия /особено от ромски произход/

10

ЕКИП:”Развитие на спорта и туристическата дейност в училище

РОСИЦА АНГЕЛКОВА

ст.учител ФВС
А.БОЖКОВ –мл.възпитател

Евг.Благоева-ст.учител

Е.Божков –ст.учител

Подготовка организация и провеждане на спортни и туристически мероприятия в училище
КОМИСИЯ ИЛИ ЕКИП :

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

СЕКРЕТАР :

ЧЛЕНОВЕ :

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ :

11

ЕКИП:”Организация на училищни празници,ритуали и връзки с културни инститиции”

МАРИАНА НЯГОЛОВА-главен учител
Р.Ангелкова –ст.учител ФВСП

Р.Русев –учител БЕЛ

П.Козарекова-учител БЕЛ

Е.Божков –ст. учител изобр.и-во

Евг.Благоева–ст.уч

М.Рогачева-възпитател

Планиране,организация и провеждане на училищни празници и културни мероприятия


12

Екип”Работа с ученически училищен съвет”

МАРИАНА НЯГОЛОВА –главен учител
П.Козарекова –ст.учител

Н.Спасова –ст.учител

Планиране и организация на съвмести мероприятия с ученическия училищен съвет

13

ЕКИП:”Попълване на задължителна документация в училище и ежеседмична проверка на дневниците

МАРИАНА НЯГОЛОВА –главен учител
А.Божков-възпитател –за главната книга на учениците от V до VІІІ кл.

М.Рогачева –възпитател –за гл.книга от V до VІІІ клас

/П.Козарекова,М.Дякова,

Н.Спасова и Р.Русев/ за проверка на дневниците ежеседмично

Редовно попълване на посочената задължителна документация съглбасно наредбите за организация на училищната дейност на МОН

/контрола по редовното попълване на дневниците

се извършва ежеседмично от г-жа М.Няголова-гл.учител/

14.

ЕКИП:”Придружители на пътуващите ученици от и до съответните места по местоживеене”

КОМИСИЯ ИЛИ ЕКИППо график за съответния месец определен със заповед на директора на училището

Придружаване на пътуващите ученици от и до населените им места/по график/ и осигуряване на БУ на пътуване

15

ЕКИП:”Подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности „

М.Дякова –учител

класен р-л
К.Иванова –м.сестра

Тотка Трифонова –ресурсен учител

Класни ръководители на ученици със СОП

Осигуряване на необходимите материални и организационни условия за обучение на ученици със СОП в училището


16

МО”Български и чужди езици”

Н.Спасова

Ст.учител чужди езици

Радослав Русев

учител БЕЛ

П.Козарекова - БЕЛ

М.Няголова-БЕЛ

А.Димитрова-чужди езици

Осигуряване на методическа дейност и квалификация на учителите

17

МО”Математика и информатика и информационни технологии”

Танчо Мелин

ръководител кабинет „Компютри“

Р.Петришка-ст.учител ИТ

М.Декова-математика и ИТ

Евг.Парталска –математика и ИТ

Г.Грозев - математика

Осигуряване на методическа дейност и квалификация на учителите

18

МО”Науки за човека и неговото развитие”

Е.Божков-

ст.учител из.и-во

Евг.Благоева –ст.учител по музика

Росица Ангелкова - ФВСП

М.Дякова-технологии


Осигуряване на методическа дейност и квалификация на учителите

19

МО”Хуманитарни и природни науки „

Св.Татарова-

ст.учител история и цивилизации

П.Площакова-ст.учител физика и химия

Пепа Площакова

Ненка Ублекова

Мария Дякова

Осигуряване на методич.дейност и квалификация на учителите

19

МО”Професионална подготовка”

Филка Дюлгерова

ст.учител специалист

Живка Беловска –ст.учител специалист

Катя Шопова – мл. учител специалист

Осигуряване на методическа дейност и квалификация на учителите

20

МО”ПИГ”

А.Божков-учител ПИГ

М.Рогачева-учител ПИГ

……………………..

Учителъзпитател в ПИГ

Осигуряване на методическа дейност на възпитателите

21

Екип за поддържане и актуализация на училищния сайт

Т.Мелин-ръководител клуб компютри
Р.Петришка-ст.учител ИТ

Е.Божков-ст.учител изоб.и-во

Е.Парталска –ст.учител ИТ

Поддръжка и актуализация на материалите в училищния сайт

22

Екип по опазване на училищната материална база

Главните дежурни учители за деня
Дежурните екипи от учители за деня

Класни ръководители и всички учители отговорници на кабинети и физкултурен салон

Контрол по опазване на имуществото в училище от страна на учениците

23

Екип за предотвратяване на случаи на деца,жертви на насилие или в риск от насилие

Мария Рогачева

Учител ПИГ
Класните ръководители

Съдействие и разрешаване на казуси свързани с проблема

24

Комисия по етика и жалби

Нонка Спасова-ст.учител синдикален активист

Пепа Площакова

Ст.учител синдикален активист

Танчо Мелин-ръководител на кабинет компютри

Разглеждане на конкретни жалби от страна на ученици и родители по организация на учебния процес

25

Координационен съвет за справяне на тормоза в училище

М.Няголова

Главен учител

Ненка Ублекова

Ст.учител

Св.Татарова-ст.учител

Мариана Декова-ст.учител

Ивайло Кукев-представител на УчУч Съвет

Теодора Генчева -родител

Разработване и прилагане на привантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище
ДЕЙНОСТ НА МЕДИЦИНСКИЯ СПЕЦИАЛИСТ ПРЕЗ 2016/2017 УЧЕБНА ГОДИНА

I. Организационна дейност

 1. Подготвяне на лекарския кабинет за пълноценна работа, като се набави необходимия инвентар и документация;

 2. Изготвяне график за работното време на медицинската сестра и годишен план за работата през учебната година;

 3. Активно участие на медицинската сестра в работата с хигиенните комисии и контрол върху стриктното изпълнение на инструкциите и материалите, изпратени от РЗИ и методическите ръководители;

 4. Изнасяне на лекции на здравни теми в начален, прогимназиален и гимназиален етап;

 5. При завършване на срока и учебната година да се изнасят пред педагогическия съвет оценки за здравословното състояние на учениците, взети от личните лекари;

 6. Извършване на антропометрични изследвания на учениците от V до XII клас с индивидуална оценка на ръст и телесна маса. Изпращане на схема за анализ на здравословното състояние на учениците в РЗИ -гр. Пазарджик;

 7. Профилактика на болестите и промоция на здравето.

II. Противоепидемична дейност

1. Извършване на профилактични прегледи за хигиенното състояние и въшливост на учениците:

а/ в началото на учебната година;

б/ след приключване на ваканциите;

в/ при регистриране на заразно заболяване в училище; 1. Спазване на определените срокове за спешните и редовните имунизаации, които трябва да се нанасят в 10-дневен срок в имунизационния журнал и ЛАК.

III. Надзор над санитарно -хигиенния режим на училището и учениците

1.Ежеседмичен контрол върху санитарно -хигиенното състояние на сградата:вентилация, отопление, осветление, правилно ръстово разпределение на учениците;

2.Ежедневен контрол в стаята за хранене - спазване на изискванията на РЗИ при раздаване на обяд, Изготвяне на меню, съобразно наредбата за здравословно хранене;

3.Упражняване на контрол върху правилното провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт и домашен бит и техника;

4. Контрол при изготвянето на седмичното разписание на часовете;

съобразно хигиенните изисквания.IV Здравно - просветна дейност

 1. Редовно набавяне на материали и листовки;

 2. Изнасяне на здравни беседи пред учениците веднъж месечно, съобразно програмата за здравното възпитание;

 3. Поддържане на здравен кът в училище.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница