Стратегически план на звено за вътрешен одитДата06.01.2023
Размер17.95 Kb.
#116135
ТипЗакон
СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН (1)
Свързани:
Въпроси, Офшорния бизнес - Бахрейн, 2 глава, Kursovi raboti po Upravlensko schetovodstvo (1), planirane-na-prodajbite Ardes, 1, казÑ Ñ Corel, MARTIN, 6.1-10, СЕМЕСТРИАЛЕН КАЗУС по Данъчна политика, Цени и ценова политика, SSRN-id2924003, D LLMSDOCS COURSES 40866 FILES 198638 ТЕМА СЕДМА ОСМА И ДЕВЕТА, Въпроси рецензия

Стратегически план на звено за вътрешен одит
КУРСОВА РАБОТА
На
ПО Дисциплината “Вътрешен контрол и вътрешен одит”
НА ТЕМА: Стратегически план на звено за вътрешен одит

І. ВЪВЕДЕНИЕ


1. 1 Същност Този стратегически план определя основните цели, приоритети и обхват на вътрешния одит в .................... /наименование на организацията/ за периода ............г. Стратегическият план е разработен на база оценка на риска и в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичен кодекс на вътрешните одитори, Статут на звеното за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор. Въз основа на Стратегическия план се изготвя Годишен план за дейността по вътрешен одит, който дефинира предмета, обхвата, целите, времетраенето и ресурсите, необходими за изпълнението на всеки конкретен одитен ангажимент. Този план заменя Стратегическия план за периода ................., утвърден от ................................/ръководителя на организацията/.
1. 2 Структура, функции и обхват на вътрешния одит в организацията Функцията по вътрешен одит в организацията се осъществява от Звено за вътрешен одит, което е създадено с ................................../наименование, дата, номер на акта, с който се структурира ЗВО - Устройствен правилник, решения на общински съвет, ПМС или друг акт/. Основните функции на звеното са свързани с осъществяване на дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в организацията, включително на....................... /Описват се всички структури и организации, в които ЗВО осъществява дейност, в съответствие със ЗВОПС/. По инициатива на първостепенния разпоредител с бюджет, съответно на органа, който упражнява правата на собственост в капитала, звеното за вътрешен одит може да извършва одитни ангажименти на всички организации и юридически лица в неговата система и когато в тях има звено за вътрешен одит.


  1. 3. Актуализиране на стратегическия план Стратегическият план се преразглежда и актуализира ежегодно, в резултат на настъпили промени в целите, приоритетите и дейността на организацията /министерството, агенцията, общината/ и на база оценката на риска. След изтичане на тригодишния период на стратегическия план се извършва пълна преоценка на риска. РВО по своя преценка може да актуализира стратегическия план повече от веднъж годишно. Всяко изменение в стратегическия план се съгласува с одитния комитет, ако има сформиран такъв и се утвърждава от ръководителя на организацията.

ІІ. РАЗБИРАНЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА2.1. Цели на организацията /Посочват се основните стратегическите и оперативните цели на организацията дефинирани в стратегическите, програмни или други документи, програмни бюджети и др./
2.2. Очаквани промени в организацията /Посочват се предстоящи събития, дейности, нови системи, структурни и други промени, които са от ключово значение за организацията/
2.3. Ниво на контрол в организацията / Посочва се основна информация за състоянието на вътрешния контрол в организацията –има ли конкретно организацията дефинирани цели, политики и планове за тяхното постигане, оценка риска, стратегия за управление на риска, писани политики и процедури и др./
ІІІ. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ НА ЗВЕНОТО ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТ
На база полученото разбиране за целите, приоритетите, дейността и нивото на контрол в организацията през периода 20...г. – 20...г. ЗВО си поставя следните стратегически цели: 3.1………………………………………………………………………….……...; 3.2…………………………………………………………………………………; 3.3…………………………………………………………………………………; Конкретните ангажименти и дейности на ЗВО за всяка година, посредством които ще бъдат постигани стратегическите цели ще бъдат отразени в годишния план за дейността по вътрешен одит.
ІV. ОДИТНА ВСЕЛЕНА
Описва се подходът който, РВО е възприел при определяне на одитната вселена – функционален или комбиниран и се посочва основна информация за единиците от които се състои – Виж съответната част от Глава Четвърта на
V. ОЦЕНКА НА РИСКА
/Описва се метода, използван от ЗВО за оценка на риска за целите на стратегическото планиране - Виж съответната част от Глава Четвърта на Наръчника./
5.1 Рискови фактори и тегла – /посочват определените от ЗВО рискови фактори, теглата за всеки един от тях. РВО посочва обосновка за избора им /.
5.2 Оценителна скала - /посочва се определените от РВО оценителна скала /от 1 до 5, или от 1 до 3/ и критериите за поставяне на съответната оценка за всеки рисков фактор/
5.3 Граници за приоритизиране – /посочват се определените от РВО границите за приоритизиране като високорискови, среднорискови и нискорискови на одитните единици /
5.4 Резултати от оценката на риска. /РВО прилага документираната оценка на риска или реферира към съответното приложение към стратегическия план /
VI. ОДИТНА СТРАТЕГИЯ
Одитната стратегия дефинира подхода на ЗВО за покритие на одитната вселена за периода .......................г. – / Виж съответната част отчаст. 4 от Глава IV
Четвърта на НВО – Етап 3Наръчника /.
6.1 Честотата - посочва се какъв е подхода за определяне на периодичността на одитните ангажименти по отделно за високорисковите, среднорисковите и нискорисковите одитни единици/
ВИСОКО РИСКОВИ - .............................................................................................. СРЕДНО РИСКОВИ - .............................................................................................. НИСКО РИСКОВИ - .............................................................................................. Този документ е създаден в рамките на Проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 250
6.2. Проследяване на изпълнението на препоръките - /посочва се каква стратегия РВО възприема по отношение на този вид ангажименти за даване на увереност/
6.3. Структури, системи и дейности, които са в процес на разработване - /посочва се какъв е подхода на РВО по отношение на одитните единици, които са в процес на разработване или предстоят да бъдат въведени в организацията. Изброяват се кои са тези единици/ 6.4. Одитни ангажименти от минал отчетен период Неизпълнени одитни ангажименти от минали периоди ............/описва се подхода по отношение на тези ангажименти
6.5. Продължителност на одитните ангажименти - одитните ангажименти за даване на увереност – Стандартната продължителност се определя се човекодни в зависимост от оценката на риска. При определянето й също така са взети предвид продължителността на извършвани от ЗВО одитни ангажименти през изминали периоди.
ОЦЕНКА НА РИСКА
Човекодни за един одитен ангажимент Висок риск Среден риск Нисък риск - проследяване на препоръки - За проследяване на изпълнението на препоръките е определена стандартна продължителност - ............ човекодни. - друг вид одиторска работа ....................................................................................... Стандартна продължителност на друг вид одитна работа, като специфични последващи действия, одит на качеството на работата, консултиране се определя в зависимост от спецификата и сложността на конкретните ангажимент. 6.6. Разпределение за един одитор Ангажиментите свързани с дейността по вътрешен одит за всеки служител на ЗВО през съответната година ще се разпределят както следва:  От.....% - до............ % от ЕФРВ – извършване на одитни ангажименти за даване на увереност и консултиране, годишно и стратегическо планиране;  От.....% - до............ % ЕФРВ - административна дейност;  От.....% - до............ % ЕФРВ - друг вид дейност – обучения, семинари и др.
VII. РЕСУРСНО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ЗВО
– (Виж съответната част отчаст. 4 от Глава IV Четвърта на НВО – Етап 3Наръчника). Този документ е създаден в рамките на Проект № BG05SFOP001-2.010-0001 с наименование „Усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол и функцията по вътрешен одит в публичния сектор“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 251
7.1. Ефективен фонд работно време (ЕФРВ) Ефективния фонд работно време е изчислен за всеки един одитор от ЗВО в съответствие с разпределението посочено в т. 6.7 от одитната стратегия и е както следва: - /Виж съотв. приложение от НВО /.
7.2. Разпределение на одитни ангажименти за три години и необходими човекодни за тяхното изпълнение Одитните ангажименти и необходимите дни са разпределени за три години, съгласно одитната стратегия са както следва: - /Виж съотв. приложение … от НВО/

Дата:.......................

Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница