П рофесионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца задание за дипломен проектДата21.03.2023
Размер52.16 Kb.
#116985
ТипДиплом
MARTIN
Свързани:
Въпроси, Офшорния бизнес - Бахрейн, СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН (1), 2 глава, Kursovi raboti po Upravlensko schetovodstvo (1), planirane-na-prodajbite Ardes, 1, казÑ Ñ Corel, 6.1-10, СЕМЕСТРИАЛЕН КАЗУС по Данъчна политика, Цени и ценова политика, SSRN-id2924003, D LLMSDOCS COURSES 40866 FILES 198638 ТЕМА СЕДМА ОСМА И ДЕВЕТА, Въпроси рецензия


П РОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца
ЗАДАНИЕ ЗА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ТЕОРИЯ НА ПРОФЕСИЯТА
по професия код 341040 „Търговски представител“
специалност код 3410401 „Търговия на едро и дребно“


На…………………………………………………………………………………….., ученика от 12 г клас
(трите имена на ученика)
Тема: Организация, управление и анализ на търговия с обувки в МАТ – СТАР БГ ЕООД
Изисквания за разработката на дипломния проект (входни данни, съдържание, оформяне, указания за изпълнение, инструкции):
А. Изисквания за съдържание на дипломен проект
Дипломният проект съдържа титулна страница, съдържание, увод, основна част, заключение, списък на използваната литература и приложения.
Б. Изисквания за оформяне и предаване на дипломен проект. Дипломният проект се оформя във формат: А4, брой редове в страница 30, брой на знаците: 60 знака в ред, общ брой на знаците в една страница 1800-2000 знака, шрифт: Times New Roman 12, размер на шрифта 12, обем не по-малък от 30 страници разпечатани едностранно на хартиен носител, междуредие 1,5 . Дипломният проект се предава в определения от изпитната комисия срок.
В. Указания и инструкции за разработване и изпълнение на дипломен проект
1. Титулна страница. Посочва се наименование на училището, населено място, тема на дипломния проект, трите имена на ученика, професия и специалност, име и фамилия на ръководителя/консултанта.
2. Съдържание. Посочва се на коя страница започват съответните раздели. Номерацията на страниците започва от увода.
3. Увод. Уводът съдържа кратко въведение по темата, кратко описание на поставените основни цели и очаквани резултати, аргументация на ползата от разработването на дипломния проект.
4. Основна част.

 1. Характерни особености на търговията с обувки.

 2. Правни основи на търговията с обувки.

 3. Бизнес комуникации в организацията. Стандарти при писмени комуникации с бизнес партньори.

 4. Анализ на вътрешна и външна бизнес средата.

 5. Маркетингов план

 6. Организация и технология на търговската дейност

 7. Управление на търговската дейност

 8. Търговски сделки

 9. Отчетност на търговската дейност.

 10. Кодиране на стоките

 11. Класификация, окачествяване, опаковка, маркировка и транспортиране на стоките

 12. Търговско представителство

 13. Финансиране и анализ на търговската дейност.

5. Заключение. Заключението съдържа изводи от проекта и възможностите за неговото приложение.
6. Списък с използваната литература. Списъкът с използваната литература включва цитираната и използвана в дипломния проект литература. Започва на отделна страница от основния текст.
7. Приложения. Приложенията съдържат документация и материали, които не са намерили място в текста или за по-добра прегледност и подредба.
График за изпълнение:
а) дата на възлагане на дипломния проект ……………………………………….
б) контролни проверки и консултации …………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
…………………………………………….
в) краен срок за предаване на дипломния проект ………………………………..
Ученик:………………………………………………………………………………………………...
(име, фамилия) (подпис)
Ръководител-консултант: Инж. Камелия Любомирова ..........................
(име, фамилия) (подпис)
Директор/: инж. Галина Генчева ...........................
(име, фамилия) (подпис)
(печат на училището)

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
гр. Враца, общ. Враца, обл. Враца
ЗАДАНИЕ ЗА ДИПЛОМЕН ПРОЕКТ
ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА
по професия код 341040 „Търговски представител“
специалност код 3410401 „Търговия на едро и дребно“


И н д и в и д у а л н о з а д а н и е № 1
На ……………………………………………………………ученик/ученичка от ...............клас
(трите имена на ученика)
от .................клас/курс, начална дата на изпита: …………..……. начален час: .............
крайна дата на изпита: .......................... час на приключване на изпита:….....................

 1. Да се …………………………………………………………….…………

(вписва се темата на практическото задание)
2. Указания (инструкции/изисквания) за изпълнение на практическото задание:
2.1. ………………………………
2.2. ………………………………..


УЧЕНИК/ОБУЧАВАН: ………………………………………………………. ...........................
(име, фамилия) (подпис)
Председател на изпитната комисия: Ирена Димитровска-Андреева .....................
(име, фамилия) (подпис)


Директор/ръководител на обучаващата институция: инж. Галина Генчева …………..
(име, фамилия) (подпис)
(печат на училището/обучаващата институция)Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница