Суси-4 Помощна информация за преподавателяДата19.02.2017
Размер95.78 Kb.
#15251
СУСИ-4 - Помощна информация за преподавателя
Уважаеми колеги, този документ съдържа актуална информация за възможности, които информационната система СУСИ-4 ви предоставя.

Документът ще бъде допълван и актуализиран, за което ще получавате информация.

Надяваме се на вашата помощ във формата на препоръки и забележки относно съдържанието, терминологията и стила на изложение на този документ.

Моля пишете ни, без да се колебаете при възникване на проблеми и по всички въпроси, свързани с използването на информационната система СУСИ-4.

Документът е съставен във формата на отговори на възникнали въпроси. Отделно ще се поддържа документ, който систематично описва възможностите на системата.


 1. Кой има достъп до СУСИ-4

 2. Как да вляза в СУСИ-4

 3. Препоръчителни дейности на преподавателя

 4. Как да получа списъка от студенти, записани за дисциплина, която преподавам

 5. Как да видя кои са дисциплините, в които преподавам

 6. Как да видя кои протоколи са издадени за мен

 7. Как да проверя с какви данни съм регистриран

 8. Как да видя кой се записва за изборна дисциплина, по време на „кампанията” за записване

 9. Как да контролирам записването за изборна дисциплина по време на „кампанията” за записване


1) Кой има достъп до СУСИ-4

Достъп до системата СУСИ-4 имате само ако предварително сте регистрирани в нея. Регистрираните се делят на две основни категории:

- Студенти

- Преподаватели и aдминистратори

При регистрацията преподавателят получава „потребителско име” и „парола”, които се ползват при влизане в системата.

Ако преподавателят има потребителско име и парола за факултетската поща, те са същите и за влизане в СУСИ-4. При неуспешен първи опит за влизане в СУСИ-4, паролата за пощата трябва “да се обнови”, т.е. да се смени, като новата може да съвпада със старата.

За да получи потребителско име и парола (и/или ако е необходимо да се регистрира), преподавателят трябва да се свърже (по електронната пощата) със съответните администратори на факултета.

2) Как да вляза в СУСИ-4

Адресът за вход в системата от преподаватели е: https://susi4.uni-sofia.bg

Адресът за вход в системата за студенти е друг!

За достъп до системата може да се използва всеки браузър (например Microsoft Internet Explorer, FireFox, Opera, Netscape, …).Важно! Достъпът до системата е възможен само от компютър, който е свързан с мрежата на Софийския университет (Очаква се това ограничение да отпадне).

След като е направена успешна връзка, се появява следния екран:екран 1

В полето „Име” трябва да въведете потребителскот си име, в полето „Парола”, паролата.

След успешно влизане в системата се получава екран, от който преподавателят може да избере различни дейности и услуги:


екран 2

Групата, отбелязана с 1: • Начало – преминава се към начална страница, в която са различните роли на потребителя (преподавател, студент, администратор, ....);

 • Помощ – получава се помощната информация за работа със системата;

 • Изход – изход от системата, като се получава екран1.

Групата, отбелязана с 2, представлява входове към дейностите на преподавателя;.

Групата, отбелязана с 3, показва активния период, за който ще се отнасят извършваните дейности. Той може да се променя с дейността „Промяна на активния семестър”.


3) Препоръчителни дейности на преподавателя

Описаните препоръчителни дейности спомагат за коректното поддържане на информацията в системата. При забелязани несъответствия или при съмнение за коректност на информацията преподавателят трябва да информира администраторите на системата.


При промяна на служебен телефон, адрес, ел. адрес, длъжност, научна степен и други, които са елемент от регистрацията му в системата:

 • проверява правилно ли е отразена промяната в системата (виж „Как да проверя с какви данни съм регистриран”).

Преди започване на всеки семестър: • проверява правилно ли е отразено участието му като преподавател в дисциплините, които ще преподава (виж „Как да видя кои са дисциплините, в които преподавам”);

 • проверява списъците от студенти, включени в дисциплините, по които преподава, за видими несъответствия (виж „Как да получа списъка от студенти, записани за дисциплина, която преподавам”);

Преди започване на сесията (отнася се за преподавателя-титуляр на дисциплина): • проверява своевременно ли са издадени протоколи за изпит за дисциплините, по които преподава (виж „Как да видя кои са протоколите, издадени за предстояща сесия”);

 • в деня преди изпита, проверява дали притежава книжни копия на всички издадени за изпита протоколи;

 • проверява дали включените в протоколите студенти не се различават от неговите очаквания;

По време на изпит: • внася оценка в съответния „хартиен” протокол. Абсолютно забранено е внасяне на оценка в студентска книжка, без същата оценка да е внесена в протокол, който след изпита се връща попълнен в отдел „Студенти”;

След предаване на протокол от изпит: • проверява дали своевременно са внесени оценките и дали има грешки (използва се дейността, описана в „Как да видя кои са протоколите, издадени за предстояща сесия”);


4) Как да получа списъка от студенти,
записани за дисциплина, която преподавам

- Изберете дейността „Справки”

- Изберете „Студенти, слушащи дисциплината”

Получавате следния екран:В полето „Факултет” изберете факултета, в който е регистрирана дисциплината. По подразбиране стойостта на полето е факултетът, в който е регистриран преподавателят.

В полетата в реда „Семестър” изберете желаната учебна година (по подразбиране е активната в момента) и семестъра (летен или зимен);

В реда „Семестриалност” трябва да се избере за кого е предназначена дисциплината - бакалаври, магистри или задочници (магистри или бакалаври). По подразбиране са избрани и трите възможности, при което ще се появят всички дисциплини, в които преподавате за посочения семестър.

Като изберете „Търси”, ще се появят всички дисциплини (за посочената година и семестър), за които участвате в екипа (независимо дали сте титуляр, водите лекции или упражнения). Едно възможно състояние на екрана е следното:

Като изберете желаната дисциплина, ще получите файл във формата на Excel със списъка на студентите, които са записани за дисциплината.

Трябва да се има предвид следното:

- когато дисциплината е изборна, студентите, които записват дисциплината със средствата на системата, се прехвърлят в списъка, който получавате с дейността „Студенти, слушащи дисциплина” веднага след приключване на периода за записване на изборни дисциплини;

- през периода на записване на изборни дисциплини списъкът на студенти, които са се записали (и статута на записването им), може да получите, като влезете в дейността „Кампания за изборни курсове” и осъществите подобни на посочените по-горе дейности (виж „Как да видя кой се записва за изборна дисциплина, по време на „кампанията” за записване”).
5) Как да видя кои са дисциплините, в които преподавам

Имате възможност да видите всички дисциплини, в които сте включен като преподавател.

- Изберете дейността „Реални дисциплини”

- Изберете „Търсене на одобрени реални дисциплини”

Получавате следния екран:

Трябва да настроите желаните от вас стойности на отделните полета, както следва: • Факултет: По подразбиране е факултетът, в който сте регистриран като преподавател. Ако дисциплините, които Ви интересуват, са от учебен план на друг факултет, трябва да изберете съответния факултет;

 • Само дисциплини, на които съм титуляр: ако изберете този чекбокс, ще се покажат дисциплините, на които сте титуляр;

 • Само дисциплини, по които преподавам (по подразбиране е избран): ако изберете този чекбокс, ще се покажат дисциплините, в които преподавате, но може и да не сте титуляр;

Ако изберете и двата чекбокса, ще се покажат всички дисциплини, на които сте титуляр и едновременно с това участвате в преподавателския екип;

Ако не изберете нито един чекбокс, ще се покажат всички дисциплини във факултета, които удовлетворяват останалите посочени изисквания; • В полетата в реда „Семестър” изберете желаната учебна година (по подразбиране е активната в момента) и семестъра (летен или зимен). Може да изберете и друга година и семестър, за който искате да видите в преподаването на кои дисципли сте участвали;

 • В реда „Семестриалност” трябва да се избере за кого е предназначена дисциплината - бакалаври, магистри или задочници (магистри или бакалаври). По подразбиране са избрани и трите възможности, при което ще се появят всички дисциплини, в които преподавате за посочения семестър.

Един възможен резултат е следният:

6) Как да видя кои протоколи са издадени за мен

Достъп до протоколите има само преподавателят-титуляр на дисциплина.

- Изберете дейността „Редакция на протоколи”

Получавате следния екран:Трябва да настроите, желаните от Вас стойности на отделните полета, както следва: • Факултет: По подразбиране е факултетът на преподавателя. Трябва да се посочи факултета, в който се води дисциплината, за която искате да видите издадените протоколи;

 • Учебен план: ако се избере конкретен Учебен план, ще се покажат само протоколи, които са издадени за дисциплини от посочения Учебен план;

 • В реда Сесия посочете учебната година и сесията. Ако изберете „Всички сесии” ще получите списък от всички протоколи издавани за Вас (всички години и всички сесии);

 • Статут: Оставя се неопределено или се посочва ограничение за статута на протоколите, които ни интересуват (състоянието в което е протокола: редактиране – може да попълваме оценки; одобрен – протоколът повече не може да се променя; пратен за одобрение – ние сме попълнили протокола и е изпратен за одобрение от администратора).

 • Факултетен номер: ако посочите факултетен номер на студент, ще се покажат само протоколи, в които присъства посоченият студент.

Един възможен резултат след избор на „Търси” е следният:


7) Как да проверя с какви данни съм регистриран

- Изберете дейността „Справки”

- Изберете „Данни за мен”

Получавате цялата информация, с която сте регистрирани в СУСИ-4.:8) Как да видя кой се записва за изборна дисциплина, по време на „кампанията” за записване

Всеки преподавател, който участва в преподавателски екип на дисциплина, може по всяко време от кампанията за записване на изборни дисциплини да види кои студенти и с какъв статут са се записали за дисциплината. За тази цел:

- Изберете дейността „Справки”

- Изберете „Кампания за изборни дисциплини”

Получавате следния екран:

В полето „Факултет” по подразбиране е факултетът, в който сте регистрирани като преподавател. Ако дисциплината, за която се интересувате, е от друг факултет, трябва да изберете него.

В полето „Учебна година на дисциплината” изберете учебната година, за която е обявена изборната дисциплина - по подразбиране е активната в момента. Може да изберете и минала учебна година, за да направите справка как тогава е протекло записването за изборните дисциплини или бъдеща учебна година, ако за нея е стартирана кампания за записване (такъв е случаят, когато все още сме в лятна сесия, а е стартирана кампания за зимната сесия на следващата учебна година);

В реда „Семестър” изберете учебната година и семестъра (летен или зимен), за който е предложена дисциплината.

В реда „Семестриалност” трябва да се избере за кого е предназначена дисциплината - бакалаври, магистри или задочници (магистри или бакалаври). По подразбиране са избрани и трите възможности, при което ще се появят всички изборни дисциплини, в които преподавате за посочения семестър.

Изберете „Търси”. Получава се списък от дисциплините за посочения факултет, година и семестър, за които Вие сте в преподавателския екип. Една примерна възможност е следната:Избираме желаната дисциплина (в случая сме избрали “Cisco Academy”). Формира се файл (във формат на Ексел), който съдържа списъка от записаните студенти и статута на записването и има следния вид:
9) Как да контролирам записването за изборна дисциплина, по време на „кампанията” за записване

Контрол върху записването на студенти за изборна дисциплина може да упражнява само титулярът на дисциплината. За тази цел:

- Изберете „Кампания за изборни дисциплини”

Получавате следния екран:В полето „Факултет” по подразбиране е факултетът, в който сте регистрирани като преподавател. Ако дисциплината, за която се интересувате, е от друг факултет, трябва да изберете него.

В реда „Семестър” изберете учебната година, за която е обявена изборната дисциплина (по подразбиране е активната в момента) и семестъра (зимен или летен). Може да изберете и минала учебна година, за да направите справка как тогава е протекло записването за изборните дисциплини, или бъдеща учебна година, ако за нея е стартирана кампания за записване (такъв е случаят, когато все още сме в лятна сесия, а е стартирана кампания за зимната сесия на следващата учебна година);

В реда „Семестриалност” трябва да се избере за кого е предназначена дисциплината - бакалаври, магистри или задочници (магистри или бакалаври). По подразбиране са избрани и трите възможности, при което ще се появят всички изборни дисциплини в които сте титуляр за посочения семестър.

Изберете „Търси” и получавате списъка от дисциплините, на които сте титуляр за посочения семестър и факултет. Например:

Избирате желаната дисциплина (в примера сме избирали „Увод в програмирането -практ.”) и получаваме екран от следния вид:В горната част е списък от имената на записаните студенти, следвани от статута, с който са се записали. Преподавателят-титуляр има следните възможности:

- да види какво е студентското състояние на всеки студент: избира името на студента;

- да отпише студент (или група студенти) от дисциплината: избира чекбоксовете на желаните студенти и след това избира „Отписване на избраните студенти”. Всеки отписан студент получава служебно съобщение, че преподавателят го е отписал от дисциплината;

- да изпрати съобщение на отделен студент или група студенти:

Избира чекбоксовете пред студентите;Попълва полето „Относно” и желания текст в полето под него;

Избира „Изпрати съобщение”.
Каталог: index.php -> bul -> content -> download
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
download -> Св. Климент Охридски
download -> Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1
download -> Азбучен списък на преподавателите
download -> Климент охридски” университетски архив
download -> График за провеждане на семтемврийската (поправителна) изпитна сесия на магистърска програма „политическа социология учебна 2014/2015 г. Поправителна сесия от 24 август до 11 септември 2015 г
download -> Обявява прием на студенти


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница