Техническо задание за изграждане настраница1/8
Дата26.01.2017
Размер1.5 Mb.
#13574
  1   2   3   4   5   6   7   8

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” 33, телефон: 9377 303, факс 9810653, www.sofia.bg

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
ЗА
ИЗГРАЖДАНЕ НА

ЕДИННА КОМУНИКАЦИОННА СРЕДА

на Столична община


Техническото задание разработи:

Дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Столична община,

ул. „Московска” № 33
Системен интегратор на Столична община „АКСИОР” ООД

София, 2010


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
1. ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТА 4

2. Обхват и кратко описание 4

2.1. Цели и основни задачи на проекта 4

2.2. Кратко описание 6

3. ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА 13

4. Изисквания към услугите по инсталация и гаранционно поддържане 14

4.1. Услуги по инсталация на комуникационното оборудване 14

4.2. Гаранционни изисквания и поддръжка 14

5. Обучение 15

6. Изисквания към документацията 16

7. Срокове 16

7.1. Комуникационно оборудване 16

7.2. МAN свързаност 16

8. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 17

8.1. Позиция 1 – КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ 18

8.2. Позиция 2 – MAN СВЪРЗАНОСТ 561.ОСНОВАНИЕ ЗА РАЗРАБОТКА НА ДОКУМЕНТАНастоящият документ Техническо задание за изграждане на Единна комуникационна среда на Столична община е разработен във връзка с реализиране на Плана за изпълнение на „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна система на Столична община 2009 – 2014 г.”, приет с Решение № 12/14.01.2010 г. на Столичния общински съвет.


 1. Обхват и кратко описание
  1. Цели и основни задачи на проекта


С настоящият проект се определят изскванията към активното оборудване, услугите по наблюдение и управление, както и към MAN свързаността с оглед изграждането на единна комуникационна среда за данни, глас и видео.

Изграждането на Единна комуникационна среда ще осигури: • Информационна свързаност на всички структурни единици в Столична община.

 • Осигуряване на съвременна инфраструктура за предаване на данни, глас и видео.

 • Всички структурни единици ще работят в единна виртуална локална мрежа.

 • Отдалечени работни места към един централизиран сървърен ресурс.

 • Интернет достъп само от един доставчик през една единствена входна точка, и осигуряване на всеки локален потребител на достъп до глобалната мрежа.

 • Пощенска кутия за всеки от служителите.

 • Резервираност и контрол на достъпа до Интернет.

 • Получаване на факсове в електранната пощенска кутия – Fax to E-Mail.

 • Високо ниво на мрежова сигурност VPN, IPSec, VLAN.

 • Защита на потребителите и приложенията от външни и вътрешни атаки – VPN, IPSec, VLAN.

 • Унификация на комуникациите за данни, глас и видео.

 • Маршрутизация на трафика и Load Ballansing.

 • Управление и приоритизация на трафика.

 • Висока степен на резервираност на комуникациите между всички структурни единици и централизирания сървърен ресурс.

 • Централизирани съвременни IP телефонни услуги със строго дефинирани правила за телефонията и отчети от Billing система.

 • Възможност за гласова и видеовръзка между служителите на СО.

 • Безплатни разговори в и между обектите на СО.

 • Единен номерационен план.

 • Драстично снижаване на разходите за комуникации, Интернет и телефония.

 • Възможност за добавяне на видеоконферентни услуги.

 • Централизирано наблюдение на цялата WAN/MAN/LAN мрежа.

 • Услуги по наблюдение и поддръжка на комуникационната среда:

  • Непрекъснато – 24/7 наблюдение на MAN мрежата;

  • Регистриране, обновяване и обслужване на инциденти с възможност за достъп и проследяване;

  • Ранна регистрация на отказите и мерки за бързото им отстраняване.

  • Първо ниво на отдалечено отстраняване на проблеми;

  • Управление на промените в мрежата;

  • Периодично анализиране на възникналите проблеми и отркиване на тенденции. Препоръки за отстраняване на потенциални проблеми;

  • Управление на конфигурации и инвентаризации;

  • Управление на сигурността в мрежата;

  • Отчети за извършвани дейности по поддръжка на месечна база;

  • Интелигентна възможност за инвентаризация на мрежовото оборудване, мерки по осъвременяване – Up Grade на софтуера;

 • Гъвкавост на структурата - лесно и бързо разширяване обхвата на мрежата чрез включване на нови структури на СО.

 • Скалируемост.

 • Възможности за развитие на комуникационната система чрез добавяне на нови потребители и услуги, например трафик контрол и изграждане на интелигентни транспортни системи – ITS.  1. Кратко описание

Да се изгради Единна комуникационна среда, която ще осигури информационна свързаност между всички дирекции и отдели на Столична община, независимо от тяхното разположение и 24-те районни администрации. Мрежата да обхване сградите на Столична община съгласно приложения списък.

За изграждането на комуникационната среда да се извърши следното:


 • Да се достави, инсталира и конфигурира комуникационно оборудване в сградите на Столична община, съгласно приложения списък, съобразно брой работни места, брой транзакции и значимостта на обекта в структурата на Столична община.

 • Да се свържат обектите на Столична община, съгласно приложения списък, и се предвиди възможност за свързване на специалните обекти на СО и районите по отделен списък на дирекция „Управление при отбранително-мобилизационна подготовка, защита при бедствия и пожарна безопасност” (УОМПЗБПБ), като се наеме преносна среда от доставчик на градска опорна мрежа по идеологията на MAN.

 • Да се осигури и гарантира резервираност на свързаността (Back Up).

 • Да се осигури гарантирана минимална скорост с възможност за промяна на скоростта в точките, където това се налага.

Списъкът на обектите е даден в приложената таблица:


Адрес

Структура

Забележкиул. „Московска” № 33

СО

 ул. „Московска” № 41

СО

 ул. „Париж” № 1

СО

 ул. „Париж” № 3

СО

 ул. „Париж” № 5

СО и Столичен инспекторат

 ул. „11-ти август” № 4

СО и Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия (II-степенен разпоредител с бюджетни средства)

 ул. „Г. Бенковски” № 12

СО, СО-дирекция „Приходи и администриране на местни данъци и такси” (ПАМДТ) и дирекция „УОМПЗБПБ”

 пл. „Славейков” № 4

СО, Столична библиотека и Театър „Възраждане”

 пл. „Славейков” № 6

СО и Столична общинска агенция за приватизация (II-степенен разпоредител с бюджетни средства)

 ул. „Будапеща” № 17

СО

 ул. „П. Каравелов” № 5

СО и ОП „Управление на общ. земи и гори”

 ул. „Оборище” № 44

СО и ОП „Туристическо обслужване” (ет. 3)

 ул. „Дамян Груев” № 8а

СО

 бул.”Мария Луиза” № 88

СО, Отдел „МДТ Сердика”, Район „Сердика”, ОП „Екоравновесие” (стая 302)

 ж.к. „Зона Б-5”, бл. 4

СО

 ул. „Сердика” № 5

СО

 бул. „Цар Борис III” № 124

„МДТ Красно село” и Район „Красно село”

 бул. “Цар Борис III” № 136

„МДТ Овча купел” и Район „Овча купел”

 бул. “Цар Борис III” 215, ет. 11

„МДТ Витоша”

 кв. Павлово, ул. „Слънце” 2

Район „Витоша”

близо до МДТ „Витоша”, но са различни сградибул. “Константин Величков” бл. 61, вх. В

„МДТ Възраждане”

 бул.”Ал. Стамболийски” 62

Район „Възраждане”

 ул. “Силистра” № 8

„МДТ Оборище”

 бул. „Мадрид” 1

Район „Оборище” и Малък градски театър „Зад Канала” (II-степенен разпоредител с бюджетни средства)

 ул. “Възкресение” № 1А

„МДТ Красна поляна”

 бул. „Освобождение” 25

Район „Красна Поляна”

близо до „МДТ Красна поляна”, но са различни сградиж.к .“Захарна фабрика” 51А

„МДТ Илинден” и Район „Илинден”

 Младост 3, бул. „Свето Преображение” № 1

„МДТ Младост” и Район „Младост”

 ж.к. Студентски град бл. 5

„МДТ Студентски” и Район „Студентски”

 бул. “Кръстю Пастухов” 18

„МДТ Искър” и Район „Искър”

една сграда, но отделни входовеул. “Плакалница” 51

„МДТ Подуяне” и Район „Подуяне”

 бул. „Шипченски проход” № 67

„МДТ Слатина” и Район „Слатина”

 бул. “Васил Левски” 2

„МДТ Лозенец” и Район „Лозенец”

 ул. “Чехов” 16А

„МДТ Изгрев”

 ул. „Атанас Далчев” 12

Район „Изгрев”

 ул. „Гурко” 12

„МДТ Средец и Триадица”

 ул. „Алабин” № 54

Район „Триадица”

 ул. „Леге” № 6

Район „Средец”

 ул. “Траен мир” № 1

„МДТ Надежда и Връбница”

 ул. „Кирил Дрангов” № 55

Район „Надежда”

 ж.к. „Надежда” 3,

бул. „Хан Кубрат”, бл.328, вх.БРайон „Връбница”

 ж.к. Люлин III, ул. 309

МДТ „Люлин”


ж.к. „Люлин”, бул. „Захари Стоянов” № 15; бл.327, вх. А, ет. 1 и бл.327 вх. В от ет. 1 до ет. 6

Район „Люлин”

 гр. Нови Искър, Битов комбинат

„МДТ Нови Искър”

 гр. Нови Искър, ул. „Искърско дефиле” № 123

Район „Нови Искър”

 кв. Ботунец

„МДТ Кремиковци” и Район „Кремиковци”

 с. Панчарево,

бул. „Самоковско шосе” № 15„МДТ Панчарево”

 с. Панчарево,

бул. „Самоковско шосе” № 52Район „Панчарево”

 гр. Банкя,

ул. „Княз Борис” № 5„МДТ Банкя”

 гр. Банкя,

ул. „Цар Симеон” № 1Район „Банкя”

 

Техническото решение за изграждане на опорна мрежа да включва по един опорен маршрутизатор във всяка една сграда на СО, като в сградата на ул. “Московска” 33 оборудването да бъде дублирано.

В комуникационната структура маршрутизаторите да изпълняват функцията на опорни възли от MAN мрежата.

Изградената комуникационна свързаност да предоставя услуги за пренос на глас (VoIP) и данни, като с по-висок приоритет са гласовите и транзакционни услуги.

Всеки маршрутизатор да поддържа висока скорост на потока от информация. Маршрутизаторите в структурните единици да бъдат свързани помежду си през градска опорна мрежа – на MAN доставчика.

Свързаността да бъде реализирана от един доставчик.

С оглед гарантиране на резервираност на свързаността, доставчикът да осигури по две независими входни точки за всеки обект, а свързаността, т.е. „последната миля” да бъде изпълнена по два оптични кабела по две независими трасета които да се събират при двата WAN порта на маршрутизатора.

Да се предвидят двойка опорни маршрутизатори, инсталирани в Data Center, които да бъдат използвани и за гласови шлюзове към PSTN фиксирана телефонна мрежа.


Бъдещото развитие на Единната комуникационна среда на Столична община предвижда поетапно включване на общинските предприятия (ОП), мероприятия и поделения на общината – второстепенни разпоредители с бюджетни средства, кметства, училища и др. структури.

На приложените схеми са показани:
 • Принципна структурна схема на MAN мрежата

 • Детайлизирана структурна схема на MAN мрежата

 • Архитектурата на IP базираната даннова и телефония MAN мрежа


Принципна структурна схема на MAN мрежата на Столична община
Деайлизирана структура на MAN мрежата на Столична община

Архитектура на IP базираната даннова и телефонна система на Столична община

Сигурността на данните в мрежата да бъде реализирана посредством криптиране на мрежовия трафик. Криптирането на трафика между отделните сгради в мрежата на СО да се осигурява посредством технологията IPSec (Internet Protocol Security). IPSec технологията позволява криптиране на трафика, който преминава през инфраструктурата на доставчика на преносната среда. Технологията осигурява различни нива на сигурност в зависимост от използваните методи. Комуникацията между отделните офиси да се осъществява на няколко фази, като в първата, преди да започне предаването на полезния трафик, се разменят параметрите, необходими за изграждане на сигурна връзка. Това да се постига с помощта на ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol) протокола. На базата на сложни математически алгоритми и на заложени изходни параметри да се осъществява размяната на условията, при които ще се осъществява криптираната връзка. Следващата стъпка при комуникацията да бъде на базата на разменените параметри в първата фаза и трафикът, преминаващ през публичната мрежа на доставчика, се криптира с помощта на подходящ алгоритъм, осигурен от протокола ESP. Този протокол осигурява едновременно сигурност на връзката, удостоверяване и криптиране на трафика. Удостоверяването на предаваната информация става на базата на т.н. Hash функции (MD5, SHA), а криптирането на трафика да се осъществява по някой от стандартизираните методи (DES, 3DES, AES).
 1. Каталог: pressecentre -> images
  images -> Информация за планирано спиране
  images -> График на спортните дейности през пролетната ваканция в район " връбница"
  images -> Списък на периодичните печатни издания, за които желаят да се абонират дирекциите в со за 2011 година и ще бъдат получавани на посочените от тях адреси, съответно пакетирани и надписани
  images -> Тази година номинациите са: категория „архитектура”
  images -> Решение на Столичен общински съвет и под патронажа на неговия председател г-н Андрей Иванов
  images -> Столична община дирекция „култура”
  images -> Дата Участници пореда на излизането им на сцената
  images -> Родителите и училището: как се печелят съюзници


  Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница