This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Unionстраница1/3
Дата24.10.2018
Размер0.76 Mb.
  1   2   3

This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of and can under no circumstances be regarded as reflecting the position of the European Union.

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПОЛИМЕРИНай-често задавани въпроси за REACH

от индустрията
Април 2008
Версия 2.1

Публикувана на 9-ти април 2008 на страницата на ECHA

Преведена на 5-ти юни 2008


1 ОСНОВНИ

  1. Какво е REACH и къде да намеря повече информация?

Терминът REACH се отнася до Наредбата за Регистрация, Оценка, Разрешаване и Забрана на Химичните вещества. REACH наредбата влиза в сила на 1 юни 2007 за да организира и подобри рамката на предшестващото законодателство за химични вещества в Европейския съюз (ЕС). REACH също създава Европейската агенция за химични вещества (ECHA), която има централна координативна и изпълнителна роля в целия процес. Седалището на ECHA е поместено в Хелзинки, Финландия и ще управлява процесите на регистрацията, оценката, разрешаването и забрната на химични вещества за да обезпечи последователността на протичане в страните от ЕС.

 • REACH наредбата е достъпна в Официалният вестник на web страницата на ЕС.

 • Относно REACH – кратка и основна информация за REACH, може да откриете в раздела „За REACH” на web страницата на ECHA;

 • Ръководствата за REACH обезпечават обяснителна и допълнителна информация към текста на закона. Ръководството достъпно на web страницата на ECHA за REACH ръководства на този етап е резултат от разговори с акционери и близки взимоотношения на компетентните органи на властта в държавите-членки в ЕС с Европейската комисия. На страницата на ECHA могат да се намерят всички до момента издадени ръководства.

 • Функция за търсене – въвеждайки ключова дума в pdf файла на ръководството може да бъдете препратени към определена глава в ръководството или раздел на web страницата на ECHA.

 • Средство Навигатор - Навигатора ще ви помогне да идентифицирате задълженията си по REACH.

 • REACH-IT и IUCLID 5 - IUCLID 5 e софтуерно средство, което позволява да въведете, управлявате, съхранявате и обменяте информация за присъщи и рискови свойства на химичните вещества. Ръководството: „Къде да въведем необходимите данни за REACH наредбата в страните от ЕС„ е включено в този софтуерен продукт. Той изпълнява Хармонизираният шаблон създаден от OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) (Организация за икономическо коопериране и развитие - За допълнителна информация вижте отговорите на въпроси 5.3 и 6.6). REACH-IT ще обезпечи онлайн страница за даденото предприятие за изпращане на регистрационните досиета на химичните вещества. Също позволява ECHA и местните органи на властта да рецензират досиетата. ECHA ще направи достъпна (не поверителна) информацията на тази web страница. Повече информация за REACH-IT и IUCLID 5 е достъпна web страница на ECHA.

 • Национални информационни бюра по REACH (За България той е към Министерството на околната среда и водите) – когато търсите помощ свързана с въпроси по REACH информационните бюра са на разположение във всяка страна членка в ЕС. Списък на националните бюра е достъпна на web страницата на ECHA.


  1. Какво се промени чрез Списъка на печатните грешки до регламента REACH от 29 май 2007?

Задачата на Списъка на печатните грешки до регламента REACH от 29 май 2007 е била да се ректифицират лингвистичните грешки, но не да се правят промени в контекста на текста. Повечето от промените трябва да са достъпни във версии на различни езици от Английския език. Една промяна, която трябва да се спомене тук е в Клауза 64 (8), където печатната грешка е оправена: справката по процедурата за достигане на крайното решение на разрешаване или забрана е коригирано в Клауза 133 (3), правейки я регулативна процедура на комитета.
1.3. Кога започва прилагането на REACH наредбата?

Клауза 141 от REACH наредбата обезпечава дати за влизане в сила и прилагане на задълженията по REACH и постановленията. REACH наредбата влиза в сила от 1 юни 2007 и тези обезпечения, които не са споменати в Клауза 141 (2) до (4) започват да се прилагат. От 1 юни 2008, повечето от основните обезпечения започват да се прилагат, т.е Приложение II от регистрацията, Приложение III от Споделянето на данни и информация, Приложение V относно Потребителите надолу по веригата, Приложение VI относно Оценката, Приложение VII относно Разрешаването, Приложение IX относно списъка за Класификация и Етикетиране и Приложение XII относно Информацията. Клауза 123 относно свободна дейност и 136 относно Преходни мерки свързани със съществуващите вещества. Приложение VIII и Анекс XVII по Забраната ще се прилага от 1 юни 2009.1.4. Кой е отговорен за влизане в сила на REACH?

Според Клаузи 125 и 126 на REACH наредбата, местните органи на властта са отговорни за приготвянето на национални обезпечения дефиниращи контрола и санкциите за неизпълнение на REACH наредбата от 1 декември 2008. Предложението е вие да се свържете със съответните органи на властта отговорни за изпълнението на REACH наредбата в страната ви, за да научите процедурите по контрола на местно ниво. Можете да се свържете с митнически органи и местни информационни бюра.


1.5. С кого да се свържете ако имате въпрос относно REACH?

Има редица източници на помощ и достъпна информация: • Националните информациони бюра във всяка държава в ЕС са създадени, за да ги потърсите за съвет относно отговорностите и задълженията ви по REACH. Те обезпечават услуги на националния език на дадената страна и познават условията в тази страна (напр. на национални органи на властта, организации отговарящи за влизането в сила на наредбата и т.н). Според Клауза 124 на REACH наредбата националните информационни бюра трябва да са действащи във всички страни членки на ЕС от 1 юни 2007. Списъкът с информация за контакт с тези бюра е достъпен на web страницата на ECHA.

 • За съвет по изпълняването на задълженията по REACH, търговски асоциации, групи по сектори, търговски камари и други организации трябва да изградят информационни бюра за да обезпечат необходимата подкрепа в информационно отношение за индустриалните сектори и продукти; напр. пластмаси, минерали, минерално масло, бои и те са известни в дадения сектор с използвана специфична терминология.

 • Допълнително, ECHA обезпечава обслужването на предприятия регистриращи дадено вещество. ECHA подпомага регистрантите с въпроси относно REACH обезпеченията, но също IUCLID 5, REACH-IT (когато стане достъпно) и даване на допълнителна помощ относно изпратените досиета. Мрежа между националните REACH бюра и ECHA е създадена с крайната цел да се постигне най-добрия, съдържателен и хармонизиран съвет възможен за производители, вносители, потребители по веригата и интересуващи се страни, по конкретно малките и средните предприятия, в целия ЕС.

  Предприятията извън Общността нямат директни задължения по REACH наредбата. Обаче ако те търсят основна информация по REACH, те трябва да се свържат с ECHA. Ако тези въпроси са свързани с конкретните условия в дадена страна, те могат да се обърнат към информационните бюра на държавите членки.

  2. ОБХВАТ

  1. REACH наредбата се прилага само за вещества (или в самостоятелен вид, в смеси или в изделия) произведени или внесени в обеми под 1 тон на година?

  Да, защото имат съответни задължения по REACH. Изискванията за регистрация се прилагат само за веществата произведени или внесени в количества от 1 тон или повече на година на регистрант (виж раздел 6 относно регистрацията). Обаче, ако дадено вещество се произвежда/внася под 1 тон на година на регистрант, други задължения могат да се изискват ако веществото попадне в обсега на REACH. Тези задължения зависят също от характеристиките на дадено вещество (напр. то се класифицира, като опасно или не). Допълнително, задължения по REACH ще се различават в зависимост от ролята ви по отношение на веществото (напр. дали вие го внасяте или го купувате от производител в ЕС или го употребявате). Ръководството за Навигатор, както и Ръководството за Регистрация (Раздел 1.6 – Какво да се Регистрира) ще ви помогне да решите дали вашето вещество попада в обхвата на REACH чрез обезпечаване на дефинициите на използваните термини. За помощ при идентифицирането на вашите задължения вие можете да използвате Навигатор средството. Ако даденото вещество попада в обхвата на REACH, вие трябва да проверите за задължения по ограничение, както ограничения съдържащи се в Анекс XVII се прилагат независимо от обема. По същия начин, ако дадено вещество е включено в Анекс XIV и следователно е предмет на разрешаване, разрешаването е необходимо за неговата употреба, и отново това е независимо от обема. Следвайки Навигатора по нататък, вие ще откриете, че вие може да имате задължения да съобщите на Агенцията за класификацията и етикетирането на даденото вещество, както и да се обезпечат Информационните листове за безопасност и информацията по отношения на вашия потребител отново, в зависимост от тонажа. Следвайки Навигатора докрай, вие ще забележите, че веществата (или в самостоятелен вид, в смеси или в изделия) произведени или внесени в обеми под 1 тон на регистрант на година не трябва да бъдат регистрирани. Моля отбележете, че задълженията за ограничение и/или разрешаване също се прилагат към производители и/или вносители на изделия.

  2.2. REACH наредбата прилага ли се за вещества използвани в биоцидите и продукти за защита на растенията (PPP)?

  Активните вещества за употребата им в биоцидни продукти се отнасят като регистрирани като биоцидни продукти и техните активни компоненти се покриват от Директива 98/8/ЕС (Директива за биоцидни продукти). Обаче, няколко условия трябва да бъдат изпълнени за да се извлече полза от освобождаването от задължения по REACH. Тези условия са посочени в Клауза 15 (2) на REACH наредбата и са обяснени в Ръководството за Регистрация (Раздел 1.6.5.1. – Биоциди). Моля отбележете, че само количествата на активното вещество използвано в биоцидните продукти се взимат под внимание, като регистрирани, но съ-образувателите използвани в биоцидите не се отнасят като регистрирани. Активни вещества за употребата в продукти за защита на растенията (PPPs) се смятат за регистрирани, като продуктите за защита на растенията и активните им съставки се покриват от Директива 91/414/ ЕИО (Директива за продукти за защита на растения). Моля отбележете, че независимо че съ-обраувателите са споменати в Клауза 15 (1) на наредбата на REACH, в момента те не срещат условията залегнали в тази Клауза. Следователно не кандидатстват за освобождаване. Това по нататък е обяснено в Ръководството за Регистрация (Раздел 1.6.5.2 - Продукти за защита на растенията)

  Важно е да се отбележи, че само количествата на активното вещество за употреба в биоцидни продукти и за употреба в PPPs се смятат за регистрирани по REACH. Така, ако дадено вещество се използва различно от активната компонента в биоцидния продукт или PPP, тогава освобождаването от задължения по REACH. няма да се прилага към тази друга употреба и количеството на веществото за не-биоциди или не-PPP употреба, ще трябва да се регистрира. Примери за изчисляване на тонажите могат да бъдат открити в Ръководството за Регистрация (Раздел 1.6.5.1 –Биоциди и Раздел 1.6.5.2 – Продукти за защита на растенията).

  2.3. REACH прилага ли се за вещества съществуващи в природата?

  REACH най-общо се прилага за вещества съществуващи в природата дефинирани в Клауза 3(39) на REACH наредбата. Дадено вещество съществуващо в природата означава природно съществуващо вещество, необработвано или подлагано на обработка единствено ръчно, механично или чрез гравитационни средства, чрез разтваряне във вода, чрез флотация, чрез екстракция с вода, чрез дестилация на водна пара или чрез нагряване единствено за да се отстрани водата или чрез екстрахиране от въздуха по някакъв начин. Приложения IV и V посочват списък с веществата съществуващи в природата, които са освободени от регистрация. Подробна информация може да бъде получена от тези анекси: • Анекс IV съдържа списък с вещества, за които достатъчното информация показва, че те причиняват минимален риск поради присъщите им свойства, и които следователно са освободени от регистрация. Тези вещества са също освободени от Приложение V (задължения като потребител по веригата) и VI (оценка) на REACH наредбата.

 • Анекс V покрива вещества, за които регистрацията се счита за неподходяща или излишна. Сред другите неща този Анекс излага твърдението, че по долу веществата съществуваващи в природата са освободени от регистрация ако те не са химично модифицирани: минерали, руди, рудни концентрати, циментова шлака, природен газ, втечнен петролиев газ, природни газообразни кондензати, процесни газове и компоненти, сурово масло, каменни въглища и кокс. Други вещества съществуващи в природата са освободени от регистрация, ако те не са химично модифицирани, освен ако те срещат критерия за класификация като опасни вещества според Директива 67/548/ЕЕО. Терминът „не химично модифицирани вещества” е определен в Клауза 3 (40) на наредбата REACH.

  Моля, отбележете, че Комисията се е ангажирала с проверката на тези Анекси. Може да използвате Навигатора, за да научите повече за задълженията ви за съществуващи в природата вещества.

  2.4. Модифициарните вещества получени от вещества посочени в списъка на Анекс IV освободени ли са от регистрация?

Според Клауза 2(7) (а) на REACH наредбата, веществата посочени в списъка на Анекс IV са освободени от регистрация. Този списък трябва да бъде осъвременен чрез Комисията от 1 юни 2008. Модифицирани вещества получени от вещества посочени в списъка на Анекс IV са също освободени, ако модифицираното вещество все още се означава със същия EINECS код. Независимо от това модификацията на дадено вещество е покрита от един и същ EINECS код, подобно на немодифицираното вещество. Конкретното решение ще зависи от конкретния случай. Например, за растителни масла такива като олио от соеви зърна (EINECS номерът е 232-274-4; CAS номерът е 8001-22-7) физично модифицираното вещество е изключително покрито от тези номера в списъка. Сравнено с химично модифицираното (напр. получено при процеса хидрогенеза) не е споменато и следователно не се смята за покрито с тези номера. За допълнителна информация, моля ви да се консултирате с Клауза 3, Дефиниция 40, на наредбата REACH и ръководството за регистрация (Раздел 1.6.4.3 –Вещества включени в Анекс IV на наредбата REACH).

2.5. Вещества с наноразмери попадат ли в обсега на REACH?

Да и тяхното влияние въру човека и околната среда ще зависи от свойствата им и могат да бъдат оценени рисковете по обезпеченията на REACH наредбата.

Потенциалните регистранти първо ще трябва да вземат под внимание дали имат задължения по REACH, независимо от размера на веществата. Веднъж установявайки, че веществото попада в обсега на REACH, по нататъшни изследвания на подробните обезпечения по REACH може да индикират, че различни обезпечения се прилагат според рисковите свойства асоцииращи се с размерът на дадени вещества. Развиващата се наука нанотехнология може да доведе до необходимостта от по нататъшни изисквания за в бъдеще, които да отразяват конкретни свойства на нано частиците.


 1. ВНОС НА ВЕЩЕСТВАТА В ОБЩНОСТТА

  1. В кои държави се прилага REACH?

REACH е наредба в Европейската Общност, която директно се прилага за всички държави членки в Европейския съюз. Тъй като REACH има връзка с ЕЕА (Европейската икономическа област), Исландия, Лихтенщайн и Норвегия ще започнат да се придържат към REACH, след като се включат към ЕЕА. Вещества внесени в Общността от Швейцария (държава извън ЕС принадлежаща към EFTA (Европейската търговска асоциация), но не към ЕЕА се третират в REACH по същия начин както вещества внесени от държава извън ЕС. Органите на властта в дадената държава трябва по подходящото начин да обяснят как REACH се прилага в териториите им (автономни области или външни области). Следователно препоръчваме контакт с националното информационно бюро на съответната страна да уточни специфичните изисквания.

 1. ЕДИНСТВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

4.1. Кой може да определи единствен представител?

Според Клауза 8(1) на REACH наредбата, физическо или юридическо лице, което произвежда вещества (в самостоятелен вид, в смеси и/или изделия), прави смеси или, ако веществата в тези изделия се изисква да бъдат регистрирани, произвеждат изделия извън ЕС могат да номинират единствен представител намиращ се в ЕС да извършва регистрацията на веществата внасящи се в Общността. Единственият представител ще трябва да изпълни задълженията по регистрацията на вносителите (Приложение II на REACH) и да изпълнява всички други задължения на вносителя по REACH наредбата.

Повече информация за единствения представител е обезпечена в Ръководството за Регистрация (Раздел 1.5.3.4 – Единствени представители на „производител извън Общността”).


4.2. Кой може да бъде определен за единствен представител?

Предприятие извън ЕС (което може да назначи единствен представител) може, по взаимно споразумение, да определи физическо или юридическо лице установено в Европейската Общност, което да действа като единствен представител. Според Клауза 8 (2) на REACH наредбата, този представител трябва да изпълни задълженията на вносител по REACH наредбата. Следователно единствения представител е необходимо да има значителен опит в практическото боравене с химичните вещества и информацията свързана с тях. Повече информация върху темата за единствения представител може да бъде открита в Ръководството за Регистрация (Раздел 1.5.3.4 – Единствен представител на „производител извън Общността”).


4.3. Какво се има впредвид под „значителен опит” на единствения представител?

Няма никакви други подробни изисквания или критерии свързани с това какво се има впредвид под „значителен опит в практическото боравене с вещества и информацията свързана с тях” от тези посочени в Клауза 8(2) на REACH наредбата.


4.4. Има ли специални процедури за номиниране на единствен представител?

Темата за номиниране на единствен представител е въпрос на взаимно споразумение между „производителя извън Общността” и физическо или юридическо лице установено в Общността което е избрано като Единствен представител. Когато единствения представител предаде регистрацията(те), той е посъветван да предаде копие(та) на писмо(та) официално подписани от него. Повече информация за задълженията на единствен представител е обезпечено в Ръководството за Регистрация (Раздел 1.5.3.4 – Единствен представител на „производител извън Общността”).

„Производител извън Общността” ще трябва да информира вносителя (те) в същата верига на доставка за задълженията на единствения представител според Клауза 8(3) на REACH наредбата. Тези вносители трябва да се разглеждат, като потребители надолу по веригата т.нар. downstream users.
4.5. Може ли единственият представител да представя повече от едно предприятия?

Да, единственият представител може да представя едно или няколко предприятия извън ЕС, които произвеждат вещества, правят смеси или произеждат изделия изнасяни за държавите в Общността, дори и ако става въпрос за едно и също вещество. Повече информация за задълженията на единствения представител може да се открие в Ръководството за Регистрация (Раздел 1.5.3.4 - Единствени представители на „производител извън Общността”).


5. ПРЕДВАРИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ

  1. Кога мога предварително да регистрирам phase-in вещества?

За да се възползвате от удължените крайни срокове за регистрация на phase-in вещества, необходимо е, те предварително да се регистрират в периода между 1 юни 2008 и 1 декември 2008 (включително), както е посочено подробно в Ръководството за Регистрация (Раздел 2.2 на Предварителната регистрация) и в Ръководството за обмяна на информация (Раздел 3.5 – Крайни срокове за предварителна регистрация) или залегналото в наредбата REACH, Клауза 3 (20), Клауза 23 и 28. Глава 1.7 от Ръководството за Регистрация (Раздел 1.7.1.1 - Phase-in вещества), даващи насоки на потенциалните регистранти по отношение на регистрацията.

  1. Възможно ли е да се възползвам от специфичните привилегии свързани с удължените крайни срокове на регистрация за phase-in вещества, ако дадено вещество не е предварително регистрирано до 1 декември 2008?

Да, но само в случая на първи производител или вносител, който произвежда или внася дадено вещество в количества от 1 тон или повече на година за първи път или производител или вносител на повече от един тон за първи път, след като са минали крайните срокове за предварителна регистрация (1 декември 2008). В този случай, производител или вносител може все още да се възползва от удължените регистрационни крайни срокове за phase-in вещества. Според Клауза 28(6) на REACH наредбата, първи производител или вносител след първото производство или внос над ч тон, и не по-късно от 12 месеца преди съответните крайни срокове за регистрация. Първи производители или вносители ще трябва следователно предварително да регистрират преди 1 декември 2009, 1 юни 2012 или 1 юни 2017, както е описано в глава 3.6 на Ръководството за обмяна на информация.

Същото се прилага за производството на изделия и внесени изделия, които съдържат phase-in вещество, за което е необходима регистрация и това издели се използва от предприятието за първи път.
  1. Как мога предварително да регистрирам веществата ми и има ли формат за попълване?

Както е описано в Ръководството за обмяна на информация (Раздел 3.8 – Как да извършваме предварителна регистрация на дадено вещество), започвайки от 1 юни 2008, ще има две възможности за изпращане на информацията за предварителна регистрация:

 1. чрез директно въвеждане на информацията на REACH-IT web страницата (онлайн предварителна регистрация)

 2. чрез качване на един или повече файлове за предварителна регистрация приготвени предварително извън онлайн страницата.

За да се извърши предварителна регистрация на много вещества използвайки един единствен етап, възможно е да се изпрати информацията за предварителната регистрация отделно в един файл формат специфициран от ECHA според Клауза 111 на REACH наредбата. IUCLID 5 предварителна регистрация plug in може да се използва за подготовката на XML файлове или, алтернативно, файловете могат да бъдат съхранявани за други цели, достатъчно дълго в този електронен формат. Специфичният XML формат е необходим за да се улесни и да се потвърди изпращането на информация за предварителна регистрация. Форматът може да бъде изтеглен от web страницата на IUCLID 5. За повече информация, моля обърнете се към въпроса „Как IUCLID 5 ще ми помогне да извърша предварителната регистрация?” на web страницата на IUCLID 5.

5.4 Колко е таксата за предварителна регистрация?

Няма такса за предварителната регистрация. Обаче според Клауза 74 на REACH наредбата, която уточнява изискванията за такси ще има такса за регистрация. За повече информация по регистрационната такса, моля вижте отговора на въпрос 6.7.  1. Как е възможно да се разбере дали дадено вещество е предварително регистрирано?

Според Клауза 28 (4) на REACH наредбата, ECHA ще публикува на web страницата списък с предварително регистрираните вещества от 1 януари 2009. Потребители надолу по веригата на вещества, които немогат да бъдат намерени в този списък на предварително регистрирани вещества трябва да съобщят на ECHA за своя интерес към тези вещества и да обезпечат пълна информация за контакт и ако е възможно и подобна информация за своите доставчици (Клауза 28 (5)).

 1. РЕГИСТРАЦИЯ

  1. Кой трябва да регистрира веществата?

Единствено физическо или юридическо лице установено в Общността може да бъде регистрант. Регистрацията протича, когато това лице:

 1. произвежда вещество в Общността,

 2. е отговорно за вноса в Общността или

 3. е било определено за единствен представител според Клауза 8 на REACH наредбата.

Местният закон на всяка държава в ЕС обезпечава специфичните условия засягащи физичното или юридическо лице и кога такова физическо или юридическо лице е установено в неговата територия.

Много е важно, че предприятията коректно идентифицират тяхната роля (или роли) във веригата на доставка за всяко вещество, с което работят, тъй като това ще бъде решаващ фактор при определянето на регистрационните им задължения. Повече информация върху ролите, като потенциален регистрант може да бъде намерен в Клауза 3 (7) до (11) на REACH наредбата, в Ръководството за регистрация (Раздел 1.5 – Кой ще трябва да регистрира) или кога използвайки Навигатора.

Моля отбележете,. че предприятията извън Общността, които не са установени в Общността нямат директни задължения по REACH. Вносителят е този, който е необходимо да изпълни задълженията си по REACH. Обаче, за да се освободят вносителите от задълженията им, предприятията извън Общността, могат да решат да определят „единствен представител”.


  1. В случая на мултинационално предприятие, кой ще трябва да извърши регистрацията?

В случая, когато дадено предприятие е съставено от няколко физически или юридически лица, всеки един от тях трябва да определи дали се класифицира като регистрант според Клауза 3(7) на REACH наредбата. Международните предприятия понякога имат няколко дъщерни предприятия в Общността, често разпределени сред няколко държави членки. Ако тези филиали на централното предприятие са отделни юридически лица към централното предприятие, (физическото или юридическото лице, както е дефинирано под приложимия местен закон), тогава те може би ще са регистранти по REACH. Моля виж отговора на въпрос 6.1. относно това кой трябва да регистрира?

6.3. Кое вещество трябва да се регистрира?

Регистрацията се изисква за всички вещества: • Както се дефинира в Клауза 3(1) на наредбата REACH;

 • Произвежда или внася в Общността в количества от 1 тон или повече на регистрант на година;

 • Освен ако са изключително освободени от обсега на регистрацията според Клауза 2(1) до (3) и Анекси IV и V или частично освободени от Клауза 2(5-9) на REACH наредбата;

 • Независимо от това дали те се класифицират като опасни или не.

Първо трябва да се консултирате с Ръководството за регистрация (Раздел 1.6 – Какво да регистрирам) за това дали вие като предприятеие трябва да регистрирате. Това ръководство обезпечава дефинициите, обясненията и информацията за веществата освободени от регистрация. Допълнително към ръководството, използването на Навигатора е за предпочитане за да разбереш задълженията си по REACH за дадено вещество.

6.3.1. Трябва ли да регистрират сплави?

Сплавите се отнасят, като смеси според Клауза 3(2) на REACH. Това означава, че само химичните елементи в смеси трябва да се регистрират, но не самите смеси. Ръководството за регистрация (Раздел 1.4 – на дефиниции) обезпечава по нататъшна информация за дефинициите за смес и разликата между смес и мултикомпонентно вещество. От 1 юни 2008, ръководство ще бъде равито за смеси, включващо оценка на веществата включени в специалните смеси, подобно на метали включени в сплави.


6.3.2 Трябва ли да регистрирам междинни продукти?

Според Клауза 3(15) на REACH наредбата, междинното съединение се дефинира като дадено вещество, което се произвежда за и консумира в или използва за химически процес, за да се трансформира в друго вещество(а). Следователно дадено междинно съединение не трябва да бъде представено в крайното произведено вещество (освен като примес). В зависимост от вида на междинното съединение зависи дали имате задължения да регистрирате. Различни видове междинни съединения са определени по REACH: • Не-изолирани междинни съединения

За употребата на дадено вещество като не-изолирано междинно съединение няма задължения по REACH наредбата.

 • Изолирани междинни продукти

1) On-site изолирани междинни продукти

Производител на оn-site изолирани междинни продукти в количества от 1 тон или повече на година е необходимо да се регистрират тези вещества (ако те не са освободени от регистрация (виж въпрос&отговор 6.3). Обаче регистрантите на “on-site” изолирани междинни съединения попадат към изискването за по-малко информация за регистрация според Клауза 17(2) на REACH наредбата ако те потвърдят, че веществото е произведено и използвано под стриктно контролираните условия описани в Клауза 17 (3). 1. Транспортирани изолирани междинни съединения

Производител или вносител на транспортирано изолирано междинно съединение в количества от 1 тон или повече на година е необходимо да регистрира веществата си ако те не са освободени от регистрация. Обаче регистрант на транспортирани изолирани междинни съединения може да осигури по-малко информация за регистрация според Клауза 18(2) на REACH наредбата, ако той потвърди, че той е произвежда и/или използва дадено вещество при стриктно контролирани условия и ако той потвърди или цитира, че той е получил потвърждение от потребителя, че веществото се употребява при стриктно контролирани условия, както е описано в Клауза 18(4). В този случай, и регистранта и потребителя всички са отговорни за изказванията си отнасящи се до стриктно контролираните условия.

Специфичното ръководство за междинни съединения описва кога и как специфичните предимства за регистрацията на междинни съединения по REACH могат да бъдат използвани.6.3.3 Трябва ли да регистрирам дадено вещество съществуващо в природата, ако използвам процес за да екстрахирам това вещество, напр. екстрахирам восък от влакната на вълната?

Съществуващи в природата вещества са освободени от задължението да регистрират според Клауза 2(7)(б) и Анекс V, точка 8 на REACH, толкова дълго колкото те не са химично модифицирани или класифицирани като опасни според Директива 67/548/ЕЕС. За да се отговори на този въпрос, ако даден процес (химична реакция) се приложи за да се отдели това вещество без да е необходимо да се регистрира, трябва да бъде доказано, че приложения процес е един от тези посочени в Клауза 3 (39) на REACH. Ако това е случая, веществото юе се смята за вещество, съществуващо в природата.

По отношение на въпроса, на пръв поглед нямате задължение да регистрирате восъка като такъв, след като това вещество съществува в природата. За отстраняване на восъка от влакната на вълната, процесът, който може да се приложи включва третиране с детергенти, тъй като восакът е неразтворим във вода. Когато детергентите се използват по време на процеса, въпросът е дали екстрахирания восък може все още да се реазглежда като вещество, което съществува в природата. От казаното по-горе трябва да се провери, дали приложеният процес е един от тези посочени в Клауза 3(39) на REACH.. Ако това е случаят, дадено вещество все още се окачествява като вещество, което съществува в природата. Ако например, восъка е екстрахиран използвайки процеса „флотация”, което е много добре дефиниран процес споменат в Клауза 3 (39) и може да вклюва третиране с детергенти, восъка все още може да се отнася като дадено вещество, което съществува в природата. Обаче, важно е да се запомни, че зависи от производителя да оцени процеса приложен за да бъде приложима или не Клауза 3(39).
6.3.4 Какво се има напредвид под дефиницията на PPORD (Product and Process Oriented Research and Development, Ориентиран анализ и развитие на даден продукт или процес?

Според Клауза 3 (22) на REACH изследване и развитие ориентирано към продукта и процеса (PPORD) се определя като „всяко изследване свързано с развитието на продукта или по нататъшни изследвания на дадено вещество, в самостоятелен вид, в смеси или в изделия в пилотни заводи или производствените изпитания се използват за развитие на производството и/или в правенето опити в областта на приложение на дадено вещество”.

Всяка научна разработка независимо от тонажа на дадено вещество се състои от например, кампания (и) за изчисляване, подобряване на производствения процес в пилотния завод или пълно производство, или изследване на полетата на приложение на дадено вещество попада под дефиницията на PPORD. За да се промотира иновация в даден сектор, Клауза 9 на REACH специфицира произведените или внесените вещества в самостоятелен вид, в смес, както и веществата включени в изделия или внесени в изделия за целта на PPORD да могат да бъдат освободени от задължението да бъдат регистрирани за даден период от 5 години. За да бъде освободено дадено предприятие е необходимо да изпрати PPORD известие (заявление) до ECHA. В отговор на молбата, ECHA може по нататък да разшири този период за още 5 години, или 10 години за медицинските продукти (за човешки или ветеринарни цели), както и за веществата, които не са изнесени на пазара до момента. Специфично Ръководство за научно изследване и подобрение (SR&D) и PPORD обезпечава допълнителна информация.
6.3.5 Дали PORD освобожденията от задължения по Директива 67/548/ЕЕС ще се отнася за REACH?

Национални научни изследвания и разработки ориентирани към производствените процеси (PORD съкр. National Process Orientated Research and Development) нотификацирани вещества по Директива 67/548/ЕЕС няма повече да бъде валидна под REACH след 1 юни 2008, тъй като няма такaва нотификации по REACH. Следователно, производители или вносители на вещества, или производители на изделия желаещи да продължат дейностите по PORD след 1-ви юни 2008, ще е необходимо да изпратят PPORD нотификация според Клауза 9 на REACH наредбата, за да се възползват от освобождаването от задължението да регистрират. PPORD нотификациите ще бъдат приети само от Агенцията от 1-ви юни 2008. На практика, PPORD нотификационно досие може да бъде изпратено он-лайн чрез web сайта на Агенцията (REACH-IT) или чрез директно въвеждане на информация в REACH-IT, или чрез прикачване на приготвения файл отговарящ на IUCLID формата (напр. приготвен използвайки IUCLID 5). Агенцията и Комисията са развили, в колаборация със страните членки, решение, което ще позволи да се извлекат ползи от PORD изключенията, за да продължат техните дейности, докато техните PPORD нотификации се подготвят. Препоръчва се да влезете в контакт с националното ви REACH информационно бюро или с национални REACH компетентни органи на властта за по нататъшна информация. Повече информация може да се открие в ръководството SR&D и PPORD.
6.3.6. Трябва ли даден потенциален регистрант да регистрира дадено вещество, което произвежда или внася, ако това вещество е преди това нотифицирано под Директива 67/548/ЕЕС от друг производител или вносител и по-този начин се отнася като регистрирано по REACH наредбата?

Да, дадена нотификация по Директива 67/548/ЕЕС, като е поправена от Директива 92/32/ЕЕС е номинална така, че само нотификатора извлича полза от обезпечението, което е, че предварително нотифицираните вещества са считани за регистрирани. Следователно, всички други страни произвеждайки или внасяйки дадено вещество в количества по-големи от 1 тон на година, които не са нотифицирали това вещество, трябва да го регистрират освен ако друго освобождаване от задължение за регистрация се прилага. Повече информация за нотифицирани вещества може да бъде открита в Ръководството за Регистрация (Раздел 1.6.5.3 – Нотифицирани вещества според Директива 67/548/ЕЕС) и в Клауза 24 (2) на REACH.


6.3.7 Дали регистрация по REACH наредбата се изисква за вещества произвеждащи се в ЕС, но изнасящи се 100 % извън ЕС?

Да, Клауза 6 на REACH наредбата изисква даден производител на вещество в количества повече от 1 тон на година да изпрати регистрация, независимо от това дали това вещество ще бъде впоследствие изнесено в страна(и) извън ЕС. Следователно, веществата произведени в ЕС над тези граници, които не отговарят на каквито и да е изключения от регистрация според Клауза 2 на REACH и, които впоследствие изнасят в страни извън ЕС трябва да се регистрират.

Моля отбележете, че вещества, които са регистрирани, изнесени и след това повторно внесени са освободени от регистрация и оценка при определени условия. Виж Ръководство за регистрация (Раздел 1.6.4.6 – Повторно внесени вещества).

Повече информация за задълженията по регистрацията могат да бъдат намерени в Ръководство за регистрация (Раздел 1.5.2 – Действащи лице по веригата на доставка имат регистрационни задължения).6.4. Кога трябва да регистрирам моите вещества?

Различни аспекти са необходими да се вземат на предвид по отношение на крайните срокове за регистрация. Това включва тонаж, опасни свойства или дали даденото е phase-in или non-phase in вещество. Глава 1.7 на Ръководството за Регистрация (Раздел 1.7.1.1- phase in вещества) обезпечава информация по този въпрос. • REACH наредбата създава специален преходен период за phase in вещества (Раздел 1.7.1.1 - phase in вещества). За да се извлече полза от удължените срокове за регистрация за phase in вещества (Раздел 1.7.2 – крайни срокове за регистрация), тези вещества трябва да бъдат предварително регистрирани (виж също въпрос 5) между 1 юни 2008 и 1 декември 2008. В зависимост от вътрешните свойства на дадено вещество, заедно с неговия тонаж, то трябва да се регистрира между 1-ви декември 2010, 1-ви юни 2013 или 1-ви юни 2018.

 • Phase in вещества, които не са предварително регистрирани трябва да бъдат регистрирани преди производството или вноса да може да продължи. Следователно, ако дадено phase in вещество не е предварително регистрирано в периода от 1 юни до 1 декември 2008, веществото ще трябва да бъде регистрирано до 1 декември 2008 най-късно, при условие че предприятието желае да продължи производството или вноса. Ако се регистрира след 1 декември 2008, тогава предприятието трябва да чака около 3 седмици преди да продължи производството или вноса (Клауза 21). Преди регистрацията на такива вещества, производителя или вносителя има задължението да направи запитване до Агенцията относно всяка предишна регистрация на такова вещество.

 • Non-phase in веществата трябва да бъдат регистрирани преди те да могат да бъдат произведени или внесени. Това задължение ще започне от 1 ви юни 2008. Преди да се регистрират такива вещества, производителя или вносителя има задължението да направи запитване до Агенцията относно всяка друга предишна регистрация на такова вещество.

 • През 6 месеца след първия внос или износ над 1 тон, и не по-късно от 12 месеца преди съответните крайни срокове за регистрация в случая на първи производител или вносител, след свършване на крайните срокове за предварителна регистрация (1 декември 2008) (виж Въпрос 5.2).

За да определите задълженията относно всяко от вашите вещества по REACH вие може да използвате Навигатор.

6.4.1 Какви са изискванията и процедурите за нови вещества появили се на пазара преди задълженията за регистрация по REACH (1 юни 2008)?


Появата на пазара на нови вещества до 1 юни 2008 се регулира от Директива 67/548/ЕЕС върху Класификацията, Опаковането и Етикетирането на Опасни Вещества, както бе поправена от Директива 92/32/ЕЕС. Така, ако ново вещество се изнесе на пазара в количества от 10 кг или повече на година трябва да се уведомят Компетентния орган (CA – Competent Authority) на държавите членки къде веществото се произвежда или къде е устнояен сигнала в случай на производител извън Общността. Моля Ви да влезете в контакт със съответната СА (Нотификация - Звена) директно за повече информация върху процедурата за нотификация по Директива 67/548/ЕЕС.

Клауза 24 на REACH наредбата обезпечава нотификацията според Директива 67/548/ЕЕС се отнасят, като регистрации за целите на REACH. ECHA ще издаде регистрационен номер по отношение на дадена регистрация до 1 декември 2008. Моля отбележете, че дадена уведомление по Директива 67/548/ЕС е номинално така, че единствено, лицето което уведомява се възползва от това, че неговото вещество е смятано за регистрирано (Виж въпрос 6.3.6). Ръководството за регистрация (Раздел 1.6.5.3 – Нотифицирани вещества) обезпечава допълнителна информация относно този въпрос.

Преходни мерки свързани с молбите до лицата, които уведомяват да осигурят допълнителна информация за нотифицираните вещества могат да бъдат открити в Клауза 135 на REACH.
6.5. Как да изчисля тонажът?

Всеки регистрант трябва да изчисли годишния си тонаж за дадено регистрационно досие. Годишният тонаж е изчислен като обема на производство/внос на календарна година, освен ако се има напредвид нещо друго. За phase-in вещества, които са внесени или произведени през последните три последователни години, количествата са изчислени на базата на средната продукция или внос обеми за три пълни календарни години (Клауза 3(30) на REACH). Пълно ръководство и практически примери са обезпечени в Ръководството за регистрация (Раздел 1.6.2 – Изчисляване на обема за да бъдат регистрирани).


6.6. Как да регистрирам моето вещество и необходимо ли ми е IUCLID 5?

Всички регистрации трябва да бъдат изпратени до ECHA чрез REACH-IT web страницата, която ще бъде достъпна през ECHA web страницата. REACH-IT обезпечава онлайн страница на даденото предприятие, за да изпрати регистрационни досиета за химичните вещества.

Според Клауза 111 на REACH, регистрационните досиета трябва да бъдат изпратени във формат на IUCLID (International Uniform Chemical Information Database – Единна международна база данни за информация относно химичните вещества ). IUCLID 5 е софтуерно средство за предприятията, да съхраняват информация относно химичните вещества и да се подготвят да ги регистрат в ECHA. Регистрантите не са задължени да използват IUCLID системата, но те трябва да изпратят регистрациите си според във формата на IUCLID системата. IUCLID 5 може да се изтегли безплатно от web страницата на IUCLID.

6.7. Какъв е размера на регистрационната такса?

Клауза 74 на REACH наредбата показва основните обезпечения върху изискванията за такси. Таксите ще бъдат специфицирани в Наредба на Комисията, която ще бъде адаптирана до 1 юни 2008 според процедурата предложена в Клауза 133(3). Обаче, такса не се изисква за дадена регистрация на вещества в количества между 1 и 10 тона на година, за което регистрационно досие е изпратено според Анекс VII на REACH наредбата съдържащо пълна информация. Таксата ще бъде намалена за малките и средни предприятия.Каталог: img
img -> Мароко нова година екзотика от „1001 нощи”
img -> Имперски тур кръстопът на цивилизации, на границата между два свята. Тук свършва Европа и започва Африка. Една многоцветна мозайка от древна култура, ориенталски пейзажи и прекрасна природа
img -> 1 ден: Казабланка
img -> Концерт на Guns 'N' Roses 22 23 септември 2010 в Белград
img -> Ню Йорк текстове под снимки Средната част на Манхатън, гледана от Сентръл парк
img -> Програма: 1-ви ден: 30. 12. 2014 (вторник)
img -> Дата на провеждане: 15. 12. 2011 програма
img -> Програмата се предлага с тръгване от: софия, пловдив и хасково; габрово, велико търново, казанлък, ст. Загора!!!


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница