Кандидат-списъкът с вещества, предизвикващи сериозно безпокойство съдържа 73 веществаДата14.01.2019
Размер30.5 Kb.
#110528
 Европейската агенция по химикали добави нови двадесет вещества в списъка с кандидати за разрешаване по REACH след консултация с Комитета на страните-членки. Към м. декември 2011 г. кандидат-списъкът с вещества, предизвикващи сериозно безпокойство съдържа 73 вещества и е публикуван на интернет страницата на Агенцията: http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table. Съгласно Регламент REACH компаниите, които произвеждат, внасят или употребяват вещества от кандидат-списъка в самостоятелен вид, в смеси или в изделия, имат задължения, произтичащи от датата на включването на тези вещества в списъка.  Производители и вносители0.1 тегл. %. Задължението за нотифициране на вещества в изделия не е приложимо в случай, че съответното вещество е регистрирано за конкретна употреба или производителят/ вносителят може да докаже липса на експозиция. са задължени да уведомят (нотифицират) Агенцията за наличието на вещества от кандидат - списъка, в рамките на шест месеца от датата на включването им, в случай, че са изпълнени следните две условия: веществото присъства в произведени/ внесени изделия в количество общо над 1 т/г за всички съдържащи го изделия на производител/ вносител, и концентрацията му в тези изделия е над 0.1 тегл. %. Задължението за нотифициране на вещества в изделия не е приложимо в случай, че съответното вещество е регистрирано за конкретна употреба или производителят/ вносителят може да докаже липса на експозиция.

Европейската агенция по химикали публикува списък с класификация и етикетиране на вещества в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (CLP). Списъкът съдържа информация относно класификацията и етикетирането на нотифицирани и регистрирани от производители и вносители вещества, включително приложимите хармонизирани класификации съгласно табл. 3.1 от Приложение VI към Регламент CLP, и е публикуван на страницата на Европейската агенция по химикали на адрес: http://echa.europa.eu/bg/information-on-chemicals/cl-inventory. Базата данни с класификация и етикетиране е съставена и се поддържа от Агенцията въз основа на информацията от нотификациите и регистрационните досиета на компаниите, като данните ще се актуализират периодично при постъпване на нова информация от нарастващия брой нотификации и регистрации на вещества. Съгласно чл. 42 на Регламент CLP списъкът с класификация и етикетиране съдържа следната информация:

  • Наименование по номенклатурата на IUPAC за вещества, класифицирани в определени класове или категории на опасност, съгласно чл. 119 (1) (a), без да противоречи на чл. 119 (2) (д) и (е) на Регламент REACH

  • Наименование на веществото, както е определено в EINECS, ако е приложимо, включително и други налични и приложими цифрови идентификатори

  • Класификация и етикетиране на съответното вещество.

Каталог: files -> file -> OHV
file -> Практическо ръководство за обучение по директивите за сео и овос
file -> Р е п у б л и к а б ъ л г а р и я
file -> Дебелината на армираната изравнителна циментова замазка /позиция 3/ е 4 см
file -> „Европейско законодателство и практики в помощ на добри управленски решения, която се състоя на 24 септември 2009 г в София
file -> В сила oт 16. 03. 2011 Разяснение на нап здравни Вноски при Неплатен Отпуск ззо
file -> Календар на значимите международни събития в областта на околната среда през 2016 Г
file -> В сила oт 23. 05. 2008 Указание нои прилагане на ксо и нпос ксо
file -> За степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на околната среда и водите към 31. 12. 2015 г
file -> Първа общи положения ч
OHV -> Наименование на веществото ес номер cas номер


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница