Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актовеДата27.10.2018
Размер121.4 Kb.
#101666
ТОЧКИ ЗА ОТКРИТО ОБСЪЖДАНЕ1

Страница

ОБСЪЖДАНИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ

ТОЧКИ „А“ (док. 13750/13)

1. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 1999/4/ЕО и 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2001/111/EО, 2001/113/EО и 2001/114/EО на Съвета по отношение на правомощията, които ще бъдат предоставени на Комисията [първо четене] (ЗА) 3

2. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен текст) [първо четене] (ЗА) 3

ТОЧКИ „Б“ (док. 13747/13)

6. Предложения от Комисията за установяване на публично-публични партньорства с държавите членки по член 185 от ДФЕС за съвместно изпълнение на национални научноизследователски програми [първо четене] 5НЕЗАКОНОДАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

ПРИЕМАНЕ (точки „А“: док. 13751/13)

1. Предложение за регламент на Съвета за изменение на приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа 5ОТКРИТИ ДЕБАТИ (точки „Б“: док. 13747/13)

7. Предложения от Комисията за съвместни инициативи в областта на технологиите съгласно член 187 от ДФЕС 8

9.е) Съобщение на Комисията „Публично-частните партньорства в рамките на „Хоризонт 2020“ — мощен инструмент за напредък в областта на иновациите и растежа в Европа“ 8
*

* *


ОБСЪЖДАНИЯ НА ЗАКОНОДАТЕЛНИ АКТОВЕ

(Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за Европейския съюз)

1. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 1999/4/ЕО и 2000/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на директиви 2001/111/EО, 2001/113/EО и 2001/114/EО на Съвета по отношение на правомощията, които ще бъдат предоставени на Комисията [първо четене] (ЗА)

PE-CONS 31/13 DENLEG 51 AGRI 336 SAN 181 CODEC 1217Съветът одобри изменението, съдържащо се в позицията на първо четене на Европейския парламент, и прие така изменения предложен акт в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз. (Правно основание: член 43, параграф 2 и член 114, параграф 1 от ДФЕС).

2. Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен текст) [първо четене] (ЗА+И)

PE-CONS 36/13 UD 119 ENFOCUSTOM 100 MI 485 COMER 137

TRANS 294 CODEC 1288

+ REV 1 (da, nl, sk)Съветът одобри изменението, изложено в позицията на първо четене на Европейския парламент, и прие така изменения предложен акт в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, като делегацията на Обединеното кралство се въздържа. (Правно основание: членове 33, 114 и 207 от ДФЕС).

Изявление на Германия и Австрия

свързано с член 148, параграф 5

„Член 148, параграф 5 във връзка с член 151 от Митническия кодекс на Съюза ще даде възможност несъюзните стоки в режим на временно складиране в рамките на Съюза да бъдат придвижвани през държавите членки извън режима на транзит, предвиден за тази цел, без да се събират никакви мита или данък върху оборота за внесените стоки. За да се гарантира, че с оглед защита на финансовите интереси на ЕС и на държавите членки може да се осъществява ефективен надзор на големия брой очаквани движения на стоки, ще бъде необходимо да се въведе дублираща (ИТ) процедура в добавка към новата компютризирана система за транзит (NCTS) — електронната система, специално разработена за режима на транзит, а това не е приемливо предвид значителните човешки и финансови ресурси, инвестирани вече в NCTS от страна на ЕС и държавите членки. Освен това подобна договореност ще попречи на надзора над търговските мерки, както и на забраните и ограниченията, например ембарго.

Ето защо до ново нареждане Германия и Австрия няма да прилагат дискреционната разпоредба по член 148, параграф 5 от Митническия кодекс на Съюза, като не предоставят такива разрешения и не се присъединяват към разрешенията, предоставени от други държави членки, във връзка с техните територии.“

Изявление на Германия

свързано с член 7, буква в)

„Федерална република Германия взема под внимание формулировката на член 7, буква в) от Митническия кодекс на Съюза и изявлението на Комисията относно предложената разпоредба. Германия подчертава, че информацията и данните, които трябва да се съобщават въз основа на правото на ЕС съгласно посочената по-горе разпоредба, не следва да бъдат определени окончателно по начин, който не позволява на държавите членки да изискват допълнителна информация с цел да се запази установената от дълго време структура на националната им система, обслужваща добре търговията и администрацията.“Изявление на Кипър

„Кипър би желал да припомни, че член 1.1 от Протокол № 10 от Акта за присъединяване на Република Кипър към Европейския съюз предвижда отменянето на прилагането на достиженията на правото на ЕС в онези райони в Република Кипър, в които правителството на Република Кипър не упражнява ефективен контрол.

Това отменяне има териториално приложение; докато прилагането на достиженията на правото на ЕС е отменено в районите, които не се контролират от правителството, то може да се прилага по въпроси или в случаи, които засягат районите, които не се контролират от правителството.“

Изявление на Република Хърватия

„Хърватия подкрепя приемането на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (преработен текст) („регламентът“).

Като отчита, че е важно регламентът да бъде приет и да влезе в сила, както е предвидено, както и качеството на законодателството на ЕС, Хърватия изразява становището, че текстът на хърватски език не е съобразен със стандартната митническа терминология, използвана в Хърватия, и поради това желае да внесе езикова резерва.

С оглед да се избегне опасността от неправилно прилагане на основно законодателство на Съюза в митническата област, Хърватия очаква от Генералния секретариат на Съвета да изпълни възможно най-скоро процедурата за поправка на текста на регламента на хърватски език.“

***

6. Предложения от Комисията за установяване на публично-публични партньорства с държавите членки по член 185 от ДФЕС за съвместно изпълнение на национални научноизследователски програми [първо четене]

а) Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в научноизследователската и развойна програма за активен живот и помощ в ежедневието, съвместно предприета от няколко държави членки

Междуинституционално досие: 2013/0233 (COD)

12367/13 RECH 355 COMPET 574 TELECOM 204 SOC 595 MI 648

б) Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз във втората програма „Партньорство за клинични изпитвания между европейските и развиващите се страни“, осъществявана съвместно от няколко държави членки

Междуинституционално досие: 2013/0243 (COD)

12369/13 RECH 356 SAN 271 SOC 596

в) Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Европейския съюз в Европейската програма за научни изследвания и иновации в областта на метрологията, осъществявана съвместно от няколко държави членки

Междуинституционално досие: 2013/0242 (COD)

12372/13 RECH 358 COMPET 576

г) Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно участието на Съюза в програма за научноизследователска и развойна дейност, осъществявана съвместно от няколко държави членки и насочена към подпомагане на малки и средни предприятия, извършващи научноизследователска дейност

Междуинституционално досие: 2013/0232 (COD)

12336/13 RECH 350 COMPET 568 MI 643 IND 210


Актуално състояние

Комисията представи своите предложения, а председателството информира накратко за актуалното състояние на обсъжданията в Съвета.

*****


НЕЗАКОНОДАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ — ПРИЕМАНЕ

(съгласно член 9, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета)

1. Регламент на Съвета за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа

13418/13 TDC 12 UD 223

+ COR 1 (hu)

+ COR 2 (lt)Съветът прие посочения по-горе регламент (правно основание: член 31 от ДФЕС).

Изявление на Унгария

„Както вече беше заявила на заседанието на Корепер на 6 септември 2013 г., Унгария не може да приеме новите правила за класифицирането в предложението за регламент на Съвета за изменение на приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа и произтичащото от това намаление на ставката на вносните мита за широк спектър от монитори.  • Като припомня заключенията на Европейския съвет, приети на заседанието от 1 и 2 март 2012 г.1, в които се казва, че „Европейският съюз предприема всички необходими мерки за възстановяване на курса на Европа към икономически растеж и създаване на работни места ... за стимулиране на икономическия растеж, конкурентоспособността и заетостта“;

Като има предвид заключенията на Европейския съвет, приети на 22 май 2013 г.2, в които като основен принцип е изтъкнато, че „в настоящите икономически условия ние трябва да мобилизираме всички наши политики в подкрепа на конкурентоспособността, работните места и растежа“;

Като взема предвид приетите на 27—28 юни 2013 г. заключения на Европейския съвет, в които се заявява, че „... се изискват по-решителни усилия на всички равнища за стимулиране на конкурентоспособността и заетостта.“3

Въпреки многократните искания не бе изготвена оценка на въздействието на предложението върху промишлеността и работните места в ЕС.

Освен това по време на обсъжданията на предложението не бе дадена достатъчна информация за това с какво предлаганите мерки са от полза за Съюза. Следователно, по наше мнение, все още стои въпросът дали наборът продукти, спрямо които да се прилага нулева ставка на вносно мито според предложената нова класификация, няма да надхвърли задълженията съгласно Споразумението за информационните технологии и решението на експертната група на СТО.

Намалението на ставката на вносните мита и произтичащият от това спад на конкурентоспособността в сравнение с вноса от трети страни ще нанесат сериозен ущърб на един от най-важните отрасли на унгарската промишленост — производството на монитори, когато с предложението бъде променено тарифното класиране. За Унгария това е много сериозен въпрос, тъй като в производството на тези монитори или на части за тях са заети над 6 000 души, най-вече в области с едни от най-високите проценти безработица в ЕС. Освен работните места в Унгария на риск ще бъдат изложени и над 1 000 работни места в съседни държави членки, в които има унгарски дружества.

В допълнение към посочените по-горе опасения, предложеното ново тарифно класиране не е ясно, като това ще доведе до нарушаване и заобикаляне на правилата. Периодът до предлаганата дата на прилагане на предложението за регламент най-вероятно няма да бъде достатъчен за приемането на правилата за изпълнение, които да дадат необходимите насоки за правилното прилагане, по-специално във връзка с тълкуването на формулировката „приемливо ниво на функционалност“.

Затова Унгария смята, че приемането на предложението е в очевидно противоречие с приоритетите, установени от Европейския съвет, най-вече заради ненужното излагане на риск на съществуващи производства и работни места.“

Изявление на Полша

„Полша е против изменението на комбинираната номенклатура по отношение на структурата на код по КН 8528 59 (други монитори). Двете основни отрицателни последствия от тези изменения не бяха обсъдени достатъчно задълбочено от работна група „Митнически съюз“, а именно:  • Възможността за внос в ЕС на недовършени телевизори, например без TВ тунер, като монитори с нулева митническа ставка (митническата ставка за телевизори е 14 %) и монтирането им в ЕС. ЕК представи проект на регламент за предотвратяването на тези практики. Полша обаче е на мнение, че този регламент няма да бъде ефективен.

Съществува възможност за внос в ЕС на видео монитори с телевизионна функционалност, като по този начин се избягва 14-процентното мито за телевизори. Полша официално представи на ЕК и председателството три алтернативни предложения. Целта беше да се ограничи обхватът на безмитния внос на монитори с телевизионна функционалност, като по този начин се избегне несъобразяването с международните задължения на ЕС и с решението на Съда на ЕС по делото „Камино“. Полша е на мнение, че това предложение следва да бъде обсъдено в работна група „Митнически съюз“. Това е подходящият експертен форум на ЕС, който да анализира и разгледа предложенията, представени от държавите членки.

В резултат на това предложеното изменение на комбинираната номенклатура ще има силно отрицателно въздействие върху производителите на телевизори и монитори, установени в ЕС. Намаляването на митническата ставка от 14 % на 0 % ще обхване 80 % от внасяните в ЕС монитори, класирани в подпозиция 8528 59. Това ще доведе до значителна загуба на работни места и до риск от изнасяне на производството извън ЕС. Полският отрасъл за производство на телевизори и монитори произвежда почти 25 милиона уреда, като 90 % от продукцията се пласира на пазара в ЕС. В този отрасъл също така са заети около 60 000 души. ЕК все още не е представила на работна група „Митнически съюз“ оценката за социално-икономическото въздействие на този проект за регламент, по-специално въздействието върху пазара на труда.

Отрасълът на електронното производство в ЕС се защитава основно чрез митническите ставки. В други държави като САЩ или Япония митническите ставки са доста ниски, като същевременно достъпът до пазарите на посочените страни е ограничен от нетарифни бариери. Затова Полша настояваше либерализацията на нивата на митническите тарифи на ЕС да бъде обвързана с либерализацията на нетарифните бариери от страна на трети държави като САЩ и Япония. Тези партньори обаче не са готови да либерализират нетарифните бариери.

Нещо повече, налице е отрицателна връзка между въпросното изменение и текущите преговори по преразглеждането на Споразумението за информационните технологии (СИТ). Предлаганата широка едностранна либерализация на митата за внасяните в ЕС монитори засяга преговорите по СИТ поради факта, че този тарифен ред е едновременно обект и на тези преговори. Ние подчертахме този факт и предложихме приемането на решението да бъде отложено до приключването на преговорите по СИТ.

Поради изложените по-горе причини Полша не може да приеме предложените промени в структурата на код по КН 8528 59. Полша смята, че този въпрос следва да бъде анализиран още веднъж от работна група „Митнически съюз“. Полша си запазва правото да се противопостави на окончателното предложение за преразглеждането на СИТ.“

***


НЕЗАКОНОДАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ — ОТКРИТИ ДЕБАТИ

(съгласно член 8, параграф 2 от Процедурния правилник на Съвета [по предложение на председателството])

7. Предложения от Комисията за съвместни инициативи в областта на технологиите съгласно член 187 от ДФЕС

а) Предложение за регламент на Съвета относно съвместното предприятие „Биотехнологични производства“

12355/13 RECH 354 COMPET 573 IND 212 ENER 363 AGRI 483б) Предложение за регламент на Съвета относно съвместното предприятие „Чисто небе 2“

12347/13 RECH 353 COMPET 572 ENV 708 AVIATION 108в) Предложение за регламент на Съвета относно съвместното предприятие ECSEL

12375/13 RECH 359 COMPET 577 MI 649г) Предложение за регламент на Съвета относно съвместното предприятие „Горивни клетки и водород 2“ (FCH 2)

12378/13 RECH 360 ENER 364 COMPET 578 ENV 709д) Предложение за регламент на Съвета относно съвместното предприятие за изпълнение на втората инициатива за иновативни лекарства

12370/13 RECH 357 COMPET 575 IND 213 SAN 272

Представяне от Комисията

Актуално състояниеКомисията представи своите предложения, а председателството информира накратко за актуалното състояние на обсъжданията в Съвета.

9. Други въпроси

е) Съобщение на Комисията „Публично-частните партньорства в рамките на „Хоризонт 2020“ — мощен инструмент за напредък в областта на иновациите и растежа в Европа“

  • Представяне от Комисията

12344/13 RECH 352 COMPET 571 IND 211 MI 646

Комисията представи своето съобщение.

1Обсъждания на законодателни актове на Съюза (член 16, параграф 8 от Договора за Европейския съюз), други обсъждания, открити за обществеността, и открити дебати (член 8 от Процедурния правилник на Съвета).

1EUCO 4/2/12 REV 2, стр. 1, точка I/1.

2EUCO 75/1/13 REV 1, стр. 1, първи абзац от въведението.

3EUCO 104/2/13 REV 2, стр. 1, трети абзац от въведението.
14239/13 ADD 1
nm/VAT/rg


DQPG
BG
Каталог: pub -> ECD
ECD -> Съдържание
ECD -> Към общия бюджет за 2013 Г. Разходна част на бюджета по раздели раздел III — Комисия Раздел IV — Съд на Европейския съюз
ECD -> I. въведение
ECD -> Съвет на европейския съюз
ECD -> Точки за открито обсъждане1 Страница обсъждания на законодателни актове
ECD -> Доклад на комисията за финансирането на сигурността на въздухоплаването доклад на комисията
ECD -> Регламент за изменение на Регламент (ЕО) №1466/97 на Съвета
ECD -> Доклад за 2007 Г. За фар, предприсъединителната помощ за турция, cards и преходния финансов инструмент
ECD -> Открито обсъждане в съответствие с член 16, параграф 8 от Договора за ес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница