Устав на народно читалище „Ариф Дженин-1960“ с. ГлоговоДата28.10.2018
Размер48.5 Kb.

Устав на народно читалище

Ариф Дженин-1960“ - с.Глогово


Приет на Общото събрание на читалището, проведено на 14.12.2010 г.

І.Наименование: Народно Читалище „Ариф Дженин“- с.Глогово. Създадено през 1960 г. Читалището е юридическо лице с нестопанска цел. То подлежи на вписване в регистъра на Ловешки Окръжен съд.

ІІ.Седалище на читалище „Ариф Дежинин“: село Глогово, община Тетевен. ІІІ.Адрес на управление: село Гложене, община Тетевен, област Ловеч, ул. Пенка Михайлова № 1.

ІV.Целите на читалището са:

 1. Развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност на населението.

 2. Запазване на обичаите и традициите на българския народ.

 3. Развитие на творческите заложби на подрастващото поколение и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата.

 4. Възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание.

 5. Осигуряване на достъп до информация.

V.ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ:Читалище „Ариф Дженин“ се финансира от :

- Членски внос

-Културно-просветна и информационна дейност включително школи и курсове

-Субсидия от държавния и от общинския бюджет

-Наеми от движимо и недвижимо имущество

-Дарения и завещания

-Други приходи, включително от стопанска дейност

VІ.За постигането на свояти цели читалището извършва следните дейности:

- Поддържа библиотека, читални,фото-,фоно-.,филмо и видеотеки, както и създава и поддържа електронни информационни мрежи.

- Организира школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ, празненства, концерти, чествания и младежки дейности

- Развива и подпомага любителското художествено творчество.

- Събира и разпространява знания за родния край.

- Създава и съхранява музейни колекции съгласно Закона за културното наследство.

- Предоставя компютърни и интернет услуги.

- Развива туристическа дейност и др.VІІ: Читалище „Ариф Дженин“ може да развива допълнителна стопанска дейност свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава цели.

VІІІ: Органите за управление на читалище„Ариф Дженин“ са: Общото събрание, Настоятелството, Проверителната комисия, Председател, Секретар.

1.: Върховен орган на читалището е Общото събрание. То се състои от всички членове на читалището, имащи право на глас.

1.2: Права на Общото събрание:

-Изменя и допълва Устава.

-Избира и освобождава членове на Настоятелството,Проверителната комисия и Председателя.

-Изключва членове на читалището.

-Определя основните насоки за дейността на читалището.

-Взема решения за членуване или прекратяване на членството в Читалищно сдружение.

-Приема бюджета на читалището.

-Приема годишния отчет до 30 март на следващата година.

-Обявява почетни членове в т.ч. дарителите.

-Отменя решения на органите на читалище „Ариф Дженин“.

-Взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или на отделни членове.

-Взема решение за прекратяване на читалището. Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

-Определя размера на членският внос.

-Взема решения за откриване на клонове на читалището след съгласуване с общината.1.3.:Ред за свикване на Общото събрание:

1. Редовно общо събрание на читалище „Ариф Дженин“ се свиква от Настоятелството веднъж годишно.

2. Извънредно общо събрание на читалище „Ариф Дженин“ може да бъде свикано и по искане на Настоятелството, и по искане на Проверителната комисия, и по решение на 1/3 от членовете, имащи право на глас.При отказ на настоятелството да свика извънредно общо събрание да 15 дни от постъпването на искането проверителната комисия или една трета от членовете на читалището с право на глас могат да свикат извънредно общо събрание от свое име.

3. Поканата за събранието трябва да съдържа дневния ред, датата , часа, мястото на провеждане и кой го свиква. Поканата да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането. В същия срок на общодостъпни места, на вратата на читалището и чрез медиите трябва да бъде залепена покана за събранието . Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на читалище „Ариф Дженин“. При липса на кворум събранието се отлага с един час, в същия ден и на същото място. Събранието е законно,ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.1.4:Ред за взимане на решения: Решенията на Общото събрание по чл. 14, ал. 1, т. 1, 4, 10, 11 и 12 от ЗНЧ се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от

присъстващите членове.2: Изпълнителен орган на читалище „Ариф Дженин“ е Настоятелството. То се състои най- малко от 3 члена избрани за срок до 3 /три/ години. Те не могат да имат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.В състава на Настоятелството влиза и секретаря на читалището.Членовете на настоятелството, включително Председателят и секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

2.1 ПРАВОМОЩИЯ НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО :

- Свиква Общото събрание и изпълнява взетите от него решения.

- Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет на читалището, следи за изпълнението му и утвърждава щата му.

-Подготвя и внася в Общото събрание отчет по бюджета и дейността на читалището.

-Избира секретаря на читалището, според определени критерий.

-Взема решения относно изпълняването на програмата и приетия годишен бюджет.

-Взема решения за назначаване на щатния и хонорования персонал и за определяне на хонорарите им и трудовите възнаграждения.

-Приема годишни планове за работата на читалището и програмите на отделните колективи.

-Взема решения за сдружаване на читалището с изключение на решения свързани по чл.14, ал.1, т.6 от ЗНЧ.

-Решава въпросите за създаване и закриване на колективи за художествено творчество, школи, курсове и други.

-Взема решения за стопанисване на читалищното имущество, за придобиване на недвижимо имущество, за отдаване на имущество под наем или в аренда, за определяне размера на таксите, наемите, арендните вноски, за образуване и управление на целеви фондове, в т.ч. и в изпълнение на дарения.

НАСТОЯТЕЛСТВОТО се свиква на заседание поне веднъж на тримесечие,

освен, ако не е необходимо и в друг случай. При необходимост могат да се канят и други читалищни членове и служители или членове на Проверителната комисия. Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината от членовете си.

2.2 ВПИСВА НАСТОЯТЕЛСТВО в петчленен състав:

- Стефан Асенов Симов – Председател

- Зоя Асенова Кирова - Секретар

- Камелия Андреева Илиева – член

-Иглика Осенова Анкина – член

- Вероника Русинова Асенова - член

3. Председателят на читалището:

- Председателят се избира пряко от Общото събрание до три години.3.1. Правомощията на Председателят:

-Председателят организира дейността на читалището, съгласно закона и устава и решенията на Общото събрание.

- Председателят представлява читалището.

- Свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и председателства Общото

събрание.

-Сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на

читалището и въз основа на решение на Настоятелството. Сключва и прекратява трудовия договор със секретаря, контролира работата му по текущата дейност. Изготвя длъжностната му характеристика.

-Отчита дейността си пред настоятелството.3.2. ПРЕДСЕДАТЕЛ на читалище „„Ариф Дженин“: Стефан Асенов Симов, ЕГН:5302103060, адрес с.Глогово, община Тетевен, ул. Христо Ботев № 56

4:СЕКРЕТАРЯТ на читалището: Секретарят на читалището организира изпълнението на решенията на Настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета . Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.

4.1. ПРАВОМОЩИЯ на секретарят:

  • организира изпълнението на решенията на настоятелството, вкл. решенията за изпълнение на бюджета.

  • организара текущата основна и допълнителна дейност;

  • отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;

  • представлява читалището заедно и поотделно с председателя.

4.2. СЕКРЕТАР на Читалище „„Ариф Дженин“е:Зоя Асенова Кирова,ЕГН:5802253074, адрес: с.Глогово, общ.Тетевен, област Ловеч, ул.Христо Ботев № 53

5: ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ:

- Проверителната комисия се състои най- малко от трима членове, избрани за срок

до три години. Не могат да бъдат членове лица, които са в трудово-правни отношения с читалището или са роднини на членове на Настоятелството, на Председателя и секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

5.1:ПРАВОМОЩИЯТА НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ:

- Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството, Председателя и секретаря на читалището по спазване на Закона, Устава и решенията на Общото събрание

-При констатиране на нарушения, Проверителната комисия уведомява Общото

събрание на читалището, а при данни за извършено престъпление - органите на прокуратурата.5.2: Вписва Проверителна комисия в тричленен състав:

- Ивайло Русинов Ивайлов– Председател

- Детелина Велинова Маринова - член

- Анелия Манева Чернина - членІХ: ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО: Читалището се представлява пред трети лица от Председателят:Стефан Асенов Симов и Секретарят: Зоя Асенова Кирова заедно и поотделно.

Х: ЧЛЕНСТВО: Членовете на читалище „Ариф Дженин“ могат да бъдат индивидуални , колективни, почетни.

1.: Индивидуалните членове са български граждани.Те са действителни и спомагателни.

- Действителните членове са дееспособни лица, навършили 18 г., които плащат редовно членския си внос и участват в дейността на Читалището.Те имат право да избират и да бъдат избирани. Право на глас имат тези, които са плащали членския си внос за текущата година.

- Спомагателни членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани и имат съвещателен глас. Те плащат членския си внос в намален размер.

2.Колективни членове на читалище „Ариф Дженин“ имат право на един глас и могат да бъдат: Професионални и стопански организации, търговски дружества, регистрирани по установения ред, кооперации и сдружения с нестопанска цел, културно-просветни и любителски клубове, творчески колективи, учебни заведения.

Колективните членове съдействат за осъществяване на целите на читалището; подпомагат финансово дейностите, поддържането и обогатяването на материалната база.3: Почетните членове на читалище „Ариф Дженин“ са български и чужди граждани и дарители с изключителни заслуги към него.

4.Членството възниква:

 • Читалището се учредява от 50 дееспособни физически лица.

 • с молба до Настоятелството и решение на Общото събрание.

 • продължава с акта на плащането на членския внос. Води се регистър на читалищните членове.


5.Членството се прекратява:

  • при неплащане на две членски вноски;

  • при смърт;

  • когато Общото събрание изключи читалищен член за грубо нарушение на Устава, за поведение,уронващо доброто име на читалището и неговите ръководни органи.

6.Ред за определяне на членския внос: Действителните членове на читалище „Ариф Дженин“ редовно плащат членския си внос, в размер на 2/два/ лева и 1 /един/ лев за спомагателните членове на читалището, вкл. и за ползване на библиотеката и др, за една календарна година.

7.Права на членовете на читалище „Ариф Дженин“. Членовете на читалище „Ариф Дженин“ имат право:

-Да избират ръководни органи и да бъдат избирани в тях, ако най-малко 2 години непосредствено преди избора са били членове на читалището

-Да получават информация за дейността на читалището

-Да участват в обсъждане на дейността на читалището

-Да ползват с предимство неговата база и услугите му.

8. Задължения на членовете на читалище „Ариф Дженин“:

-Да плащат редовно членския си внос

-Да спазват Устава на читалището

-Да участват според възможностите си в дейността на читалището

-Да опазват недвижимото имущество и предприемат стъпки за обогатяването му

-Да не уронват доброто име на читалище „Ариф Дженин“.ХІ.ИМУЩЕСТВО: .

Имуществото на читалището се състои от собствени недвижими имоти, движими

имоти, ценни книжа, авторски права, вземания и от предоставени за безвъзмездно ползване недвижими имоти.

ХІІ.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО:

Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание или на Окръжния съд, ако: 1. Дейността му противоречи на Закона за народните читалища, Устава и добрите

нрави.

2. Имуществото му не се ползва според целите на читалището и при трайна невъзможност читалището да действа.

3. Е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност

за период от две години;ХІІІ.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 1. Читалището има кръгъл печат с надпис Читалище „Ариф Дженин-1961“ с.Глогово, общ. Тетевен в окръжност и в средата с годината на основаването – 1961 г.

 2. Празник на Читалището е последната събота от м.юни, в памет на гибелта на патрона на читалището.

3.Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представя в общината, на чиято територия се намира читалището.

4. Председателят на читалището ежегодно в срок до 10 ноември представя на кмета на Общината предложения за своята дейност през следващата година.

 1. За неуредени от този устав положения важи действащото законодателство на РБ.

Каталог: images -> karta -> 2017
2017 -> Отчет за изразходените средства през 2016 Г. Закупуване на 2 шатри и 3 комплекта маси и пейки 674 лв
2017 -> Народно читалище “искра 1898 г.” село калейца, община троян
2017 -> Програма за дейността на читалището през 2017 Г. Основна цел
2017 -> Доклад за дейността на нч "христо смирненски 1935" пловдив през 2016 година
2017 -> Национална изложба конкурс "Трифон зарезан" февруари 2017, Сунгурларе. Международен конкурс на тема „С очите си видях бедата",април 2017, мон, София. Национален конкурс „Възкресение Христово", одк варна, април 2017
2017 -> Програма за дейността на Народно читалище "Светлина-1952"- с. Света Петка 2017 г. Основни приоритети
2017 -> Народно читалище"Христо Ботев"-1931г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница