Утвърдил директор: /Радка ПанайотоваДата11.06.2018
Размер159.49 Kb.
#73107
ДЕТСКА ГРАДИНА № 198 „Косе Босе“

гр.София, район „Връбница“, ж.к. „ Модерно предградие“,ул.“Войводово“ № 4

Е-mail: dg_kosebose@abv.bg; GSM 0876731518


УТВЪРДИЛ

ДИРЕКТОР:

/Радка Панайотова/

СТРАТЕГИЯ ЗА

РАЗВИТИЕТО НА ДЕТСКА ГРАДИНА №198 „КОСЕ БОСЕ”

ЗА ПЕРИОДА 2016 – 2020 година

Стратегията определя актуалните цели и перспективи в развитието на ДГ № 198 „Косе Босе” за периода 2016 – 2020 година. Тя се основава на принципите на ЗПУО, държавните образователни стандарти и други нормативни документи на МОН, които имат отношение към предучилищното образование, международни и европейски документи, ратифицирани от България, отнасящи се до правата на детето и образованието, стратегията на Столична община за развитие на образованието и спецификата на детската градина.

Настоящата стратегия цели развитието на ДГ № 198 „Косе Босе” в унисон с европейските образователни стандарти и програмната система на детската градина. Изграждане облика и като място за среща на минало, настояще и бъдеще. Упражняване и обогатяване опита на детето за реално участие в заобикалящата го среда. Стимулиране способността на учителя за работа с постоянно променяща се информация и нагласи за учене през целия живот.

ВЪВЕДЕНИЕ

Стратегията на ДГ №198 „Косе Босе”е комплекс от педагогически идеи, управленски и административни действия, чието изпълнение гарантира утвърждаването на детската градина като модерна, достъпна и качествена обществена институция. Съхранява добрите традиции и достойнства на ДГ № 198, начертава бъдещите посоки на действия и резултати, търси потенциални възможности и вътрешни ресурси.

Стратегията анализира силните страни и вероятните трудности и проблеми за реализирането на образователния процес .Установява принципите на ръководство. Тя е съвкупност от взаимосвързани мисия, визия, принципи, дейности и цели, определящи нейната структура и съдържание.
І. МИСИЯ
Мисията определя приоритетите на детската градина и съдържа информация за най-важните (значимите) аспекти и бъдещи ориентации на педагогическата работа.

Мисията на ДГ № 198 „Косе Босе” е: • Създаване на благоприятна среда за развитие на способностите и ценностната ориентация на детето;

 • Подготовка, квалификация и атестация на учителите за непрекъснато надграждане на знания, умения и компетентности, утвърждаване на съвременни иновационни модели на образователно-възпитателния процес , осигуряващи максимално развитие на детския личностен потенциал, възможности за пълноценна социална реализация и развитие на способностите в процеса на възпитание и обучение;

 • Разширяване и стимулиране на формите за взаимодействие и сътрудничество с родителите;

 • Модернизиране на материалната база за стимулиране интересите на детето за максимална изява на неговите способности.


ІІ. ВИЗИЯ
Визията е реалистична, краткосрочна и дългосрочна картина на настоящето и бъдещето на детската градина.

Тя отразява непрекъснатостта на промяната, отговаряйки на въпроси, очертаващи смисъла на процеса: „Как работим със заобикалящата ни общност?”, „Какво изпитваме един спрямо друг в хода на общата работа?”, „Как ще направим детската градина желано място за всекиго?”, „Как ще измерваме прогреса (успехите)?” и въпроси, показващи развитието на самия процес: „Каква философия споделя детската градина?”, „Какъв ще бъде приносът на всеки?”, „Каква репутация да има детската градина?”.

В този смисъл настоящата стратегия е ориентирана към следната визия на ДГ №198 „Косе Босе” Осигуряване на условия и среда, в която детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.


 • Утвърждаване на ДГ №198 „Косе Босе” като конкурентноспособна детска градина, възпитаваща национални, общочовешки добродетели и културни ценности у децата;

 • Развиване на личните качества на всяко дете при подготовката му за социализация и реализация в училищната и обществена среда;

 • Утвърждаване на колектива на детската градина като екип от високо отговорни личности, проявяващи толерантност, загриженост и зачитане на човешкото достойнство;

 • Усъвършенстване на професионалните умения и компетентности на педагозите, прилагане на творческо, критично и иновационно мислене в осъществяне на образователно-възпитателния процес, за утвърждаване на детето на 21 век като гражданин на България и света.


ІІІ. ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА
Изграждане на хуманна, функционална и позитивна образователна среда в детската градина, осигуряваща равен шанс и достъп за свободен избор и качествено предучилищно образование и възпитание на всички деца, с плавен преход между детската градина и училището.

Оптимизиране на структурата, функциите и методите на управление на детската градина за утвърждаването й като социо-културен, възпитателен и методически център за: • Утвърждаване отношенията на доверие между екипа, децата и родителите за успешно постигане на поставените цели;

 • Осъществяване на практиески ориентирано гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование;

 • Усъвършенстване качеството на педагогическата дейност и прилагане на добри иновативни практики;

 • Подкрепа на творческите изяви на децата в детската градина и извън нея.


ІV. ПРИНЦИПИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА


 1. Хуманизиране и демократизиране дейността на детската градина и поставяне на детето в центъра на педагогическото взаимодействие.

 2. Реализиране на ценностите и принципите на педагогиката за толерантност и ненасилие.

 3. Позитивното възпитание да бъде в основата на педагогическото взаимодействие.

 4. Взаимопомощ и подкрепа на децата и родителите – педагогика на сътрудничество.

 5. Създаване на условия и възможности за усъвършенстване на квалификационната дейност на екипа на детската градина – образование през целия живот.

 6. Внедряване на съвременен мениджмънт и маркетинг при финансовото и материално обезпечаване на дейността на детската градина, съобразно новите потребности, изисквания и тенденции в Европейското образователно пространство.V. ЕТАПИ ПРИ РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА


 1. Анализ на състоянието на детската градина и външната среда

Детска градина №198 „Косе Босе” е публична общинска собственост. Намира се ж.к. „Модерно предградие” гр. София. Сградата е на два етажа, построена през 2016 година. Материалната база е съобразена с всички съвременни изисквания. Детската градина разполага със закрит физкултурно-музикален салон.
  1. Деца

В ДГ № 198 се приемат деца от 10 м. до 7 годишна възраст, по желание на родителите (съгласно ЗПУО ) и правилата на Столична община. Групите са сформирани по възраств признак и по желание на родителите. Те носят собствени имена, предложени от учители и деца.Капацитетът на ДГ № за 198 „Косе Босе” учебната 2017/2018г. е 150 деца. Децата, родени през 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 година, приети в детската градина са разпределени, както следва: в яслена група- а –30 деца; в яслена група б-28 деца; в І-а група – 21 деца; в І-б група – 21 деца; във ІІ-а група – 25 деца, в ІІІ група – 29 деца.СИЛНИ СТРАНИ

ЗАТРУДНЯВАЩИ МОМЕНТИ

1. Детската градина се помещава в нова сграда, съобразена с потребностите на децата, които са физически и психически здрави.

1. Детската градина не работи с пълен капацитет деца.

2. Създадена е естетична и функционална среда, подпомагаща адаптирането, развитието и свободата на всяко дете от различните възрастови групи.

2. Нарастване на броя на децата с агресивно поведение и трудно адаптиране към социалната група.

3. Осъществена е приемственост между детска ясла и детска градина.

3. Изпращане от родителите за посещение в детската градина на недоизлекувани деца.

4. Осигурено е здравно обслужване и профилактика

4. Недостатъчно разбиране от страна на родителите проблемните аспекти в развитието на детето им.

5. Сътрудничество и взаимопомощ с родители, общински институции, обществени организации
6. Детската градина осигурява здравословна и пълноценна храна за децата.
7. ДГ№198 „Косе Босе” създава условия за приобщаващо развитие на деца със СОП, СОТ и деца с изявени дарби.
8. Реализира целите на естетическото възпитание с преживявания на децата от среща с различните видове изкуства.
Вътрешен потенциал:


 • Създаване на благоприятна среда за развитие и стимулиране на способностите и ценностната ориентация на детето, уважение към личността на детето и вяра в неговите собствени ресурси, потенциал и мечти;

 • Развиване на личните качества на всяко дете при подготовката му за социализация и реализация, чрез възпитание и нагласи за позитивно общуване и разбиране на онтошенията с връстници и възрастни;

 • Туширане напрежението, тревожността и агресивните прояви;
 • Система за диагностика и създаване на условия за индивидуална работа с децата.
  1. Кадрови ресурси
   1. Численост

Общата численост на персонала в ДГ № 198 е 23 лица, от тях: • Педагогически персонал – общо 6 лица, включващ 1 директор, 2 старши учители, 3 учители;

 • Непедагогически персонал – общо 17 лица, включващ: медицински персонал – 5 медицински сестри и 12 помощно-обслужващ персонал.
   1. Възраст
 • Средната възраст на педагогическия персонал е 49.9 години.

 • Средната възраст на помощно – обслужващ персонал е 45.5 години.

   1. Образователен ценз
    1. Педагогически персонал :
 • С висше образование с образователно – квалификационна степен „Магистър” – 4 лица, с V ПКС - 2, с ІV ПКС - 0, с ІІІ ПКС – 0 , с ІІ ПКС – 0,с I ПКС – 0.

 • С висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър” – 2 лица.
    1. Непедагогически персонал:
 • С образователно – квалификационна степен „Магистър” – ;

 • С образователно – квалификационна степен „Бакалавър” – ;

 • С образователно – квалификационна степен „Специалист” – ;

 • Със средно специално образование - лица;

 • Със средно образование - лица;

 • С основно образование - лица.СИЛНИ СТРАНИ

ЗАТРУДНЯВАЩИ МОМЕНТИ1. Участие на представители на педагозите в подбора на кадри.

1 Липса на психолог, който би бил полезен в ежедневната работа с деца, родители, както и деца със СОП, СОТ и деца с изявени дарби.

2. Наличие на възможности за материално стимулиране на учителите чрез Национална програма за диференцирано заплащане, делегиран бюджет и Вътрешни правила.

2. Наличие на сборни групи, поради малък брой деца от определени набори.

3. Наличие на възможности за вътрешно финансиране на текуща педагогическа квалификация.
4. Умение за работа в екип на педагогически и непедагогически персонал.
5. Ползотворно сътрудничество с родителите на децата.
6. Оказване на подкрепа и помощ на педагогически и непедагогически персонал.
Вътрешен потенциал:


 • Усъвършенстване на педагогическата дейност, информираност и квалификация на учителите, съответстващи на Европейските образователни стандарти;

 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание на децата в дух на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно.

 • Развитие на партньорства и сътрудничество с родителите и утвърждаване ролята им в управлението, организацията и мониторинга на дейностите в детската градина;

 • Популяризиране на собствения педагогически опит и знания на учители и помощник възпитатели, чрез различни квалификационни форми;
  1. Образователен процес

В ДГ№198 „Косе Босе” образователната работа се осъществява по Програма на проф. Елена Русинова и екип.

С решение на Педагогическия съвет подготвителните предучилищни групи в детското заведение работят по програмата на МОН и използват учебните помагала на издателство „Изкуства”.

Планирането е съобразено с държавните образователни стандарти по образователни направления и ядра. Образователната стратегия във всяка група е съобразена с възрастовите особености на децата, индивидуалното им развитие и потребности.

В образователно-възпитателния процес се прилагат различни педагогически подходи, които осигуряват емоционален и социален комфорт на децата.СИЛНИ СТРАНИ

ЗАТРУДНЯВАЩИ МОМЕНТИ

1. Създадена е оптимална образователна среда, осигуряваща емоционален комфорт и позитивна мотивация за активно участие на децата в различните дейности и способстваща за пълноценна реализация на детските възможности.

1. Недостатъчна превантивна педагогика.

2. Създадени са условия за стимулиране на креативното мислене и въображение у децата и приобщаването им към общочовешките ценности и национални традиции.

2. Липса на адекватна корекционна дейност при работа с деца с прояви на агресивна нагласа.

3. Възможност за изява на творческите способности на децата и допълнителни дейности по интереси.

3. Текущи ремонти на покрива, отоплителната и вентилационната система .

4. Информационен обмен с родителите на деца за образователно-възпитателното съдържание и резултатите от него.
Вътрешен потенциал:


 • Подготовка и квалификация на учителите за овладяване на принципите и методите на позитивно възпитание;

 • Непрекъснато надграждане на знания, умения и компетентности, отговарящи на потребностите на съвременното дете;

 • Компетентен и критичен подбор на програми и помагала.
  1. Учебно-техническа и материална база

Достатъчен сграден фонд, специално проектиран и построен за детска градина: 6 броя спални, 6 занимални, обособен административен сектор, здравен кабинет, закрит физкултурно-музикален салон, учителска стая, дворни площадки и съоръжения за игри на открито. Технически средства – компютри, принтери, копирни машини, телевизор, DVD и други учебно-технически средства, подпомагащи педагогическия процес.

СИЛНИ СТРАНИ

ЗАТРУДНЯВАЩИ МОМЕНТИ

1. Обособени помещения за всяка група

1. Обогатяване на материалната база с аудио и телевизионна техниа

 1. Поддържан двор и игрови площадки за всяка група

3. Изцяло саниран сграден фонд

2. Липса на съвременни технически комуникационни средства за модернизиране на ОД с децата от всяка група.

4.Наличие на физкултурно-музикален салон с пиано.

3. Обогатяване на материалната среда за игрова, творческа, изследователска и трудова дейност.Вътрешен потенциал:


 • Развиване на партньорства и сътрудничество с родителите и други партньори, за обновяване и модернизиране на материално-техническата база;

 • Кандидатстване по национални и Европейски фондове и програми за благоустройство на сградата и двора на детската градина.
  1. Финансиране

Финансирането на ДГ № 198 „ Косе Босе”е смесено – от държавата и от общината. Заплатите на персонала, издръжката на здравния кабинет и подготвителните за училище групи (учебни помагала, храна, ремонт, отопление, материали, услуги) се осигуряват от Фонд „Държавни дейност”.

Издръжката на останалите възрастови групи се осигурява от общината, съгласно нормативната уредба. От откриването си ДГ № 198 „Косе Босе” е на делегиран бюджет. Заплатите на учителите са обвързани с Национални програми: Диференцирано заплащане, кариерно развитие и други.

Използват се и други алтернативи за финансиране, нормативно установени от ЗПУО – за финансиране на ,участия в проекти, дарения и спонсорство.

СИЛНИ СТРАНИ

ЗАТРУДНЯВАЩИ МОМЕНТИ

1. Делегиран бюджет, управляван от директор и управленски екип по приоритетите на детското заведение.

1. Недостатъчно финансиране поради малкия брой деца.

2. Функционираща и действаща система по финансово управление и контрол.

2. Липса на средства за заплащане на заместници при отсъствие на титулярите.

3. Комисия по контрол и отчет на даренията.
4. Приходи от дейности по избор, дарения и др.
5. Целеви средства за здравен кабинет.

Вътрешен потенциал:


 • Мотивиране и стимулиране на родителите към спомоществователство и допълнително финансиране от съвместни инициативи с родителския алианс;

 • Кандидатстване за участие в различни проекти и прогроми;

 • Реализиране на благотворителни спектали, изложби и популяризиране дейността ва детската градина.
  1. Външни фактори
 • Семейна общност, родителите на децата, Обществен съвет;

 • Общински структури – Столична община, район „Люлин”;

 • Правителствени и неправителствени организации – МОН, РУО на МОН – София град, Нов български университет, Национален дворец на децата, Етно сдружение „Шишманов”, Начални и средни училища и други;

 • Музеи, галерии и центрове за културно развлекателна дейност.СИЛНИ СТРАНИ

ЗАТРУДНЯВАЩИ МОМЕНТИ

1. Педагогическият екип работи в сътрудничество и партньорство с родителите и родителския алианс.

1. Недостатъчна информация за възможност за участие на детското заведение в проекти финансирани от ЕС.

2. Участия на децата в общински мероприятия.
3. Установени традиции в приемствеността с началните училища в район „Люлин”.
4. Организиране и провеждане на ски-училище и зелено училище.


Вътрешен потенциал:


 • Създаване на добра практика за участие на родителите в ОД: „Ден на отворени врати”, лектория за родители, библиотека за родителя и др.;

 • Подкрепа и популяризиране на творческите изяви на децата и педагогическия екип в детската градина и извън нея;

 • Информационен обмен чрез сайта на детската градина.
 1. Идентификация на проблемите
  1. Общи проблеми:
 • Липса на национален инструментариум за диагностика на децата от предучилищна възраст;

 • Липса на национална стратегия за превенция на детското психическо и физическо здраве.

 • Липса на национална стратегия за превенция на детското психическо и физическо здраве.
  1. Специфични проблеми:
 • Нарастване на проявите на агресивно поведение на децата от предучилищна възраст и липса на адекватна корекционна система;

 • Затруднена идентификация на нестандартните деца.VІ. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ


 1. Административно-управленска дейност
  • Популяризиране на дейността и постиженията на детската градина;

  • Участие в проекти, програми и други дейности за стимулиране творческите изяви на децата и педагозите;

  • Нови контакти с държавни, общински, обществени организации, институти и други за подобряване на материално-техническата база и образователно-възпитателния процес;

  • Търсене на допълнителни средства за финансиране и съвременно развитие на детската градина. 1. Образователно-възпитателна дейност
 • Използване на съвременни методи, форми и подходи за планиране, организиране и провеждане на ОП съгласно ДОСПО;

 • Създаване на условия за пълноценна изява на творчеството и умението на децата; развиване на таланти;

 • Използване на нетрадиционни, интерактивни методи за индивидуална и групова работа с деца.
 1. Квалификационна дейност

Методическо обединение на учителите на деца в подготвителни групи; • Подготовка и квалификация на учителите за непрекъснато надграждане на знания, умения и компетентности, отговарящи за потребностите на съвременното дете, разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование ;

 • Популяризиране на добри иновативни практики;

 • Създаване на информационна банка – библиотечен, мултимедиен фонд, портфолио на учителя.
 1. Социално-битова и финансова дейност
 • Обогатяване и осъвременяване на материалната база;

 • Осигуряване на здравен мониторинг на персонала;

 • Контрол за адекватно разпределение на финансовите средства на детската градина.
 1. Финансово осигуряване изпълнението на стратегията
 • Финансиране от държавния и общинския бюджет;

 • Разработване на проекти с външно финансиране;

 • Привличане на партньори и спомоществуватели;

 • Организация и провеждане на благотворителни изяви, с участие на децата и педагозите, съвместно с родителския алианс, обществени и културни институции.


VІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ


 • Създаване на хуманна, позитивна и функционална образователно-възпитателна среда в детската градина;

 • Социален и емоционален комфорт, физическо и психическо здраве и творческо развитие на децата;

 • Стимулиране квалификацията на учителите за личностно израстване и кариерно развитие, използване на нови педагогически методи и добри иновативни практики;

 • Разширяване на взаимодействието с родители, социални, общински, обществени и културни институции за пълноценно развитие на детската личност;


VІІІ. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


 • Стратегията е основен документ, който регламентира дейността на ДГ № 198„Косе Босе”;

 • Стратегията се приема на Педагогически съвет. Изпълнението й се отчита пред Педагогически съвет;

 • Стратегията се актуализира на всеки четири години, както и в случай на значителни промени в организацията на работа на детската градина или при промяна на нормативната база.

С настоящата Стратегия са запознати всички членове на колектива на детската градина и родителската общност.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница